Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Netekti (to lose) conjugation

Lithuanian
33 examples

Conjugation of netekti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
netenku
I lose
netenki
you lose
netenka
he/she loses
netenkame
we lose
netenkate
you all lose
netenka
they lose
Past tense
netekau
I lost
netekai
you lost
neteko
he/she lost
netekome
we lost
netekote
you all lost
neteko
they lost
Future tense
neteksiu
I will lose
neteksi
you will lose
neteks
he/she will lose
neteksime
we will lose
neteksite
you all will lose
neteks
they will lose
Conditional mood
netekčiau
I would lose
netektum
you would lose
netektų
he/she would lose
netektume
we would lose
netektute
you all would lose
netektų
they would lose
Tu
Jūs
Imperative mood
netek
you lose
netekite
you all lose
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Past freq. tense
netekdavau
I used to lose
netekdavai
you lose
netekdavo
he/she used to lose
netekdavome
we used to lose
netekdavote
you all used to lose
netekdavo
they used to lose

Examples of netekti

Example in LithuanianTranslation in English
Apsauginiai bortai ir apsauginiai turėklai Apsauginių bortų ir apsauginių turėklų, skirtų naudotis riboto judrumo asmenims, reikalavimuose turi būti numatytas didesnis aukštis, nes tokie asmenys labiau linkę netekti pusiausvyros arba nesugebėti susilaikyti.The requirements for bulwarks and guard rails of decks intended for use by persons with reduced mobility shall provide for a greater height since such persons are more likely to lose their balance or be unable to hold on by themselves.
Kad sumažinčiau galimybes netekti darboTo be less likely to lose my job
Be to, nors konfidencialumas saugomas sutarties sudarymo procedūros etapu, tokia apsauga gali netekti prasmės, jei vėlesniais peržiūros etapais ji nebūtų užtikrinama lygiavertiškai.Moreover, where confidentiality is protected at the award stage of a procurement procedure, that protection would be liable to lose all value if it were not ensured equally at any subsequent review stage.
Nori nosies netekti ?You want to lose your nose?
Nenorėjo jos netekti.She didn't want to lose her.
O aš netenku lapų ir palieku šį pasaulį.I lose my leaves and move on.
- Kartą jiems įsiveržus į namą netenki savanoriškumo.-Once they get into your house... -...you lose all spontaneity.
Nėra tvenkinyje nei vienos žuvies be abiejų akių, nes jeigu netenki antros akies, tu dingsti.No fish from the pond is missing both eyes, because when they lose the second eye they disappear.
Kada mes netenkame 21 gramo?When do we lose 21 grams?
Bus dienų, kai atrodys, jog netenkame tikėjimo.There will be days when we lose faith.
O kitą rytą netekau akies.Next morning, I lose the eye.
Per tave netekau merginos.You made me lose my girl.
Ar šiąnakt netekau jų abiejų?Did I lose them both tonight?
Kaip netekai savo tėvų?How'd you lose your parents?
Todėl Komisija nusprendė nutraukti procedūrą, numatytą EB sutarties 88 straipsnio 2 dalyje, kadangi ji neteko pagrindo po to, kai Italija atšaukė priemonę,The Commission has therefore decided to close the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty on the ground that it no longer has any relevance following the withdrawal of the measure by Italy,
Atitinkamai, oficiali tyrimo procedūra turi būti nutraukta pagal Reglamento (EB) Nr. 659/1999 8 straipsnio 2 dalį, kadangi procedūra neteko prasmės,The formal investigation procedure should therefore be closed pursuant to Article 8(2) of Regulation (EC) No 659/1999 as it is now superfluous,
Todėl formalaus tyrimo procesas, pradėtas pagal 2005 m. rugsėjo 6 d. sprendimą, turi būti baigtas, nes atšaukus pranešimą, jis neteko pagrindo „Ernault“ skirtos restruktūrizavimo pagalbos atžvilgiu,Therefore, the formal investigation procedure opened by the above-mentioned Decision of 6 September 2005 must be closed since, as the notification has been withdrawn, it no longer serves any purpose in respect of the restructuring aid for Ernault,
2003 m. gruodžio 31 d.Cyprus Airways įstatinis kapitalas buvo 55,5 mln. CYP (95 mln. EUR), bet iki 2004 m. gruodžio 31 d. per 12 ankstesnių mėnesių ji neteko 26,2 mln. CYP (44,8 mln. EUR), o tai sudaro beveik 50 % jos akcinio kapitalo.At 31 December 2003, Cyprus Airways had an authorised capital of CYP 55,5 million (EUR 95 million) but by 31 December 2004 it had lost CYP 26,2 (EUR 44,8 million), close to 50 % of its share capital, in the previous 12 months.
Italijai panaikinus svarstomą pagalbos priemonę, ši procedūra neteko pagrindo ir baigiama.Due to the repeal of the measure by Italy, the present procedure has become without object and is hereby closed.
Po to kai šitiek žmonių netekome Negaliu prarasti ir jo.After everyone we've lost... I can't lose him, too.
Aš neparduosiu padangų ir visko neteksiu!I won't sell any... tires. I will lose everything!
Abu žinome, kad be vyro neteksi žemių po mano mirties.We both know that without a husband you will lose this land when I die.
Jei taip, neteksi savo sūnų, neteksi Ilos, neteksi manęs.If you hold to this, you will lose your sons, you will lose Ila, you will lose me.
Siūlomame 2007–2013 m. regioninės pagalbos žemėlapyje Umbrija visiškai neteks remiamo regiono statuso.In the proposed regional aid map for the period 2007-2013, Umbria will lose the status of assisted region altogether.
RMG ateityje bus privatizuota, taigi RMG ir POL turės skirtingus savininkus, tad RMG neteks tiesioginės mažmeninės POL veiklos kontrolės ir jos padėtis rinkoje susilpnės.In view of the future privatisation of RMG and therefore different owners of RMG and POL, RMG will lose direct control on the retail operations of POL and its market position will be weakened.
vertinant nuostolių dengimą iš privilegijuotųjų akcijų, kaip nurodyta tvarkingo pertvarkymo plane, privilegijuotosios akcijos neteks savo visų ar dalies pirmenybinių teisių teisės aktuose nustatytiems Dexia pakankamumo koeficientams nukritus žemiau tam tikrų ribų.As regards the participation of preferential shares in losses, as indicated in the revised orderly resolution plan, the preferential shares will lose their preferential rights wholly or partly if Dexia’s regulatory ratios fall below certain thresholds.
Dexia ir DCL, kurios iškart perleidus DMA neteks visos tiesioginės ir netiesioginės DMA akcinio kapitalo dalies, nuo tos dienos nustos užtikrinti DMA likvidumą;Dexia and DCL, which will lose any direct or indirect holding in DMA’s capital as soon as the disposal of DMA is completed, will stop providing liquidity to DMA from that date;
vertinant nuostolių dengimą iš privilegijuotųjų akcijų, privilegijuotosios akcijos neteks savo visų ar dalies pirmenybinių teisių teisės aktuose nustatytiems Dexia pakankamumo koeficientams nukritus žemiau tam tikrų ribų.as regards the participation of preferential shares in losses, as indicated in the revised orderly resolution plan, the preferential shares will lose their preferential rights wholly or partly if Dexia’s regulatory ratios fall below certain thresholds.
Tokiu atveju Sąjungos pramonė netektų dar didesnės rinkos dalies ir nebepajėgtų prisitaikyti prie importo iš KLR dempingo kaina nustatytų rinkos kainų.In such a scenario, the Union industry would lose further market share, as it is not able to follow the market prices set by dumped imports from the PRC.
Taip darydamas, apmokestinamas asmuo netektų teisės atskaityti PVM, kuriuo apmokestinamas transporto priemonės pirkimas, tačiau iš jo nebūtų reikalaujama mokėti dienos mokesčio už naudojimą asmeninėms reikmėms;In so doing, the taxable person would lose the right to deduct the VAT on the purchase of the vehicle but would not be required to pay a daily charge for any private use.
draudimas tiekti rinkai padėvėtus ir senus juvelyrinius dirbinius turėtų didžiulį socialinį ir ekonominį poveikį, nes tokie dirbiniai Sąjungoje netektų rinkos vertės, be to, būtų labai sunku užtikrinti draudimo vykdymą.A restriction on the placing on the market of second-hand and antique jewellery would have a significant socioeconomic impact, as such items would lose their marketable value in the Union, and would pose difficulties for enforcement.
EB 87 ir 88 straipsniai netektų daug veiksmingumo, jeigu asmuo galėtų remtisArticles 87 EC and 88 EC would lose much of their effectiveness if a party could rely on legitimate expectations
28.Pereinamuoju penkerių metųlaikotarpiu augintojamsteikiamąsusietąpagalbą reikia vertinti atsižvelgiantį cukraus sek-toriausreformos politinį aspektą;jątaip patturėjoremtitosvalstybės narės,ku-rios netektų cukraus gamybos pajėgumo.28.Thetransitionalfive-yearcoupledaidto growers hasto be assessedinthe political context ofthereform ofthesugarsector which also hadto besupported bythose Member States which,asaresult, would lose sugar production capacity.

More Lithuanian verbs

Related

atitekti
fall to
patekti
get into
tekti
fell to (somebody)
užtekti
be enough

Similar

patekti
get into
užtekti
be enough

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

apželti
overgrow
atitikti
match
galėti
be able
griausti
thunder
įkurti
establish
išsišnypšti
blow (ones nose)
krapštyti
peck
pastipti
croak
prieiti
approach
užlieti
inundate

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'lose':

None found.