Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Prarasti (to lose) conjugation

Lithuanian
50 examples

Conjugation of prarasti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
prarandu
I lose
prarandi
you lose
praranda
he/she loses
prarandame
we lose
prarandate
you all lose
praranda
they lose
Past tense
praradau
I lost
praradai
you lost
prarado
he/she lost
praradome
we lost
praradote
you all lost
prarado
they lost
Future tense
prarasiu
I will lose
prarasi
you will lose
praras
he/she will lose
prarasime
we will lose
prarasite
you all will lose
praras
they will lose
Conditional mood
prarasčiau
I would lose
prarastum
you would lose
prarastų
he/she would lose
prarastume
we would lose
prarastute
you all would lose
prarastų
they would lose
Tu
Jūs
Imperative mood
prarask
you lose
praraskite
you all lose
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Past freq. tense
prarasdavau
I used to lose
prarasdavai
you lose
prarasdavo
he/she used to lose
prarasdavome
we used to lose
prarasdavote
you all used to lose
prarasdavo
they used to lose

Examples of prarasti

Example in LithuanianTranslation in English
Pavyzdžiui, privačių subjektų kontroliuojamas bankas BPH 2003 m. dėl likvidavimo iš suteikto 75 mln. PLN kredito turėjo 19 proc. (14 mln. PLN) nuostolių, o restruktūrizavimo metu turėtų prarasti 49 proc. (37 mln. PLN).For example, in 2003 the private bank BPH faced losses of its receivables of PLN 75 million equivalent to 19 % (PLN 14 million) in the event of bankruptcy while, in the event of restructuring, it was expected to lose about 49 % (PLN 37 million).
Atsižvelgiant į tai, kad dėl Ukrainos kainų Bendrijos pramonė buvo priversta smarkiai sumažinti savo kainas, dėl galimo importo iš Ukrainos padidėjimo Bendrijos pramonė bus priversta arba labai sumažinti savo kainas (atitinkamai dėl to sumažės jos pelnas), arba prarasti didelę rinkos dalį (atitinkamai dėl to sumažės jos pajamos), arba ir sumažinti kainas, ir prarasti rinkos dalį.Given that the prices practiced by the Ukrainians were significantly undercutting the prices of the Community industry, the likely increase in import volumes from Ukraine will force the Community industry either to significantly lower its prices, and thereby its profits, or to lose significant market share and thus revenue, or both.
Todėl, nenorėdama prarasti pirkėjų, Bendrijos pramonė vartotojams perkėlė tik mažą dalį savo padidėjusių sąnaudų.Thus, in order not to lose customers, the Community industry only passed on a small fraction of its higher costs.
Bendrijos pramonė, nenorėdama prarasti dar didesnės rinkos dalies, tiek padidėjusių žaliavų kainų negalėjo perkelti savo pirkėjams, kad išliktų pelninga.The Community industry in order not to lose more market share was unable to pass on its increased input prices to its customers to an extent that would have been necessary to remain profitable.
Atsižvelgiant į tai, kad dėl Rusijos kainų Bendrijos pramonė buvo priversta smarkiai sumažinti savo kainas, dėl galimo importo iš Rusijos padidėjimo Bendrijos pramonė bus priversta arba labai sumažinti savo kainas (atitinkamai dėl to sumažės jos pelnas), arba prarasti didelę rinkos dalį (atitinkamai dėl to sumažės jos pajamos), arba ir sumažinti kainas, ir prarasti rinkos dalį.Given that the prices charged by the Russians were significantly undercutting the prices of the Community industry, the likely increase in import volumes from Russia will force the Community industry either to lower significantly its prices, thereby its profits, or to lose significant market share and thus revenue, or both.
„Ar prarandu pensijos įmokas, kurias mokėjau dirbdamas Lietuvoje?“’Do I lose my pension contributions that I paid when I worked in the UK?’
Kuomet prarandi vaiką visi prisiminimai pasilieka.When you lose a child all the memories get sealed in a place.
Ar legenda nesako, kad tu prarandi savo galias, jei ...Don't the legends say you'll lose your powers if you...
Tu prarandi reputaciją! Tie indai yra menki, pikti žmonėsYou lose face, these Indians they are low, evil people.
Nepamiršk, jei atsakai neteisingai, tu prarandi viską, štai taip.But remember, if you answer wrong you lose everything, just like this.
Išneši mėsą, prarandi vietą.You move your meat, you lose your seat. Hmm.
- Nėra laiko! Mes prarandame jį.-You'll lose him!
Vyrai tampa šalti kaip merginos tampa senos ir mes visi galiausiai prarandame savo žavesįMen grow cold as girls grow old And we all lose our charms in the end
Ir mes visi prarandame žavesįAnd we all lose our charms
Taip, žinot, jūs turit esmę, bet iš tikrųjų tai aš manau, kad mes turime daugiau uždirbti nei prarandame.Yeah, you know, you got a point there, but I actually think that we have more to gain than we do to lose.
Mes - sujungtos įmonės, mes praradome savo draudimą, taip pat ir prarandame klientus... Nebegalime ilgiau jūsų čia laikyti, tik ne tokiomis sąlygomis.We're a bonded firm, we'll lose our insurance, we'll lose our clients... we just can't have you working here, not under these conditions.
Aš praradau savo abu senelius per Pirmą pasaulinį. Kare, kurį pradėjote jūs.Sometimes it is better... to lose than to have so much blood on your hands.
negaliu pasakyti ar jūs priartėjote ar nutolote ilgiuosi ramybės, kurią atradau žiūrėdamas į jūsų veidą galbūt, jei jūsų veidą kas nors man dabar sugražintų, būtų lengviau prisiminti veidą, kurį, atrodo, praradauI can't tell if you are getting closer or farther away I long for the serenity I found when I looked upon your face Perhaps if your face could be returned to me now,
Tu toks kvailas, kad tave prigavo, ir dar praradai pinigus, kuriuos turėjai rankose.You're stupid to get caught, and lose the money in your hands.
Kada tu praradai, April?When'd you lose yours, April?
Ar tu praradai balsą?Did you lose your voice?
Ką tu kada nors praradai?What did you ever lose?
Pasakyk,generole kiek vyru praradai?Tell me, general how many men did you lose?
Sąjungos rinkos patrauklumą eksportuotojams rodo ir tai, kad Sąjungos rinka prarado rinkos dalį dėl didėjančios importo iš šalių, kurioms netaikomos priemonės, apimties.The attractiveness of the Union market for exporters is also confirmed by the fact that the Union industry continued to lose market share to the rising imports from the countries without measures.
Pažymėtina, kad remiantis tyrimo išvadomis Sąjungos pramonė dėl importo per nagrinėjamąjį laikotarpį dar prarado rinkos dalį. Viena vertus, tai rodo, kad Sąjungos pramonė nėra apsaugota nuo importo poveikio, kita vertus, perėjimas prie importuoto produkto nėra hipotetinis – jis jau vyksta.It is to be noted that based on the findings of the investigation the Union industry continued to lose market share to the benefit of imports during the period considered; this shows, on the one hand, that the Union industry is not shielded from the effects of the imports and, on the other hand, that the switch to imports is not hypothetical but is actually already taking place.
Remiantis tyrimo išvadomis Sąjungos pramonė dėl importo per nagrinėjamąjį laikotarpį dar prarado rinkos dalį.Based on the findings of the investigation the Union industry continued to lose market share to the benefit of imports during the period considered.
Taigi Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad dėl to, jog Komisija nedelsdama neįspėjo ieškovės apie savo sprendimą atsisakyti sudaryti sutartį, pastaroji prarado realią galimybę dviejų mėnesių laikotarpį nuomoti pastatą trečiajam asmeniui.The Court thus considered that by failing to advise the applicant immediately of its decision not to award the contract the Commission had caused it to lose a serious opportunity to lease the property to a third party for a period of two months.
Jis viską prarado. "He's gonna lose it."
Turiu pasakyti, kad anksčiau per pietus visi staliukai restorane būdavo užimti... Kai uždarė gamyklą, praradome visus ištikimiausius savo klientus...To think that the restaurant was chock-a-block every lunchtime … When the factory closed, we lost our most loyal customers…
Ar praradome ryšį?Did we just lose the feed?
Pone Sulu, mes praradome Khaną? Nežinau.Mr. Sulu, did we lose Khan?
Mes - sujungtos įmonės, mes praradome savo draudimą, taip pat ir prarandame klientus... Nebegalime ilgiau jūsų čia laikyti, tik ne tokiomis sąlygomis.We're a bonded firm, we'll lose our insurance, we'll lose our clients... we just can't have you working here, not under these conditions.
Jei tai padarysi, prarasiu viską.Look, I'm begging you. If you do this, I will lose everything.
Užmušęs mane, prarasi paskutinį lašelį orumo.If you kill me, you will lose... what little honor you have left.
Jei ĮKF nesugebės pasiekti teigiamos investicijų grąžos, privatūs investuotojai praras savo pinigus.If an ECF does not make a positive return the private investor will lose his or her money.
Nenustačius naujų nuostatų, ekonominės veiklos vykdytojai praras ankstesnės tvarkos galiojimo metu būtą lankstumą, taip pat, eksportuojant suaugusių vyriškos lyties galvijų mėsą be kaulų, jiems iškils papildomų sunkumų išorės rinkose.In the absence of new provisions, operators will lose the flexibility provided by the previous procedure and will encounter additional difficulties on external markets in exporting boned meat of adult male bovine animals.
kalbama apie paslaugų sutartis po to, kai buvo suteikta visa paslauga, jei paslaugos pradėtos teikti vartotojui aiškiai iš anksto sutikus ir pripažinus, jog jis praras teisę atsisakyti sutarties, kai prekiautojas bus visiškai įvykdęs sutartį;service contracts after the service has been fully performed if the performance has begun with the consumer’s prior express consent, and with the acknowledgement that he will lose his right of withdrawal once the contract has been fully performed by the trader;
data, kada eurų banknoto tipas ar serija praras teisėtos mokėjimo priemonės statusą, irthe date on which the euro banknote type or series will lose its legal tender status, and
Kaip ir abiem minėtais atvejais, taip ir šiuo atveju akcininkai praras visą savo įdėtą kapitalą.As in those cases, the shareholders here will lose all their equity.
Jei tuojau pat nepradėsime veikti, nepriklausomybės galimybę prarasime amžiams.If we don't act soon we will lose our chance for true independence forever.
Nutraukus priemonių taikymą atsirastų rizika, kad Bendrijos pramonė būtų išstumta iš rinkos, o vartotojai prarastų svarbų tiekimo šaltinį.If the measures were terminated there is a clear risk that the Community Industry would go out of the market and users would lose an important source of supply.
Bendrijos pramonei apribojus arba visai sustabdžius panašios prekės gamybą, pirminiai tiekėjai prarastų tam tikrą savo veiklos dalį.If the Community industry would curb or even stop production of the like product, upstream suppliers would lose some of their business.
Pardavęs tokius pastatus pardavėjas prarastų dalį savo investicinio kapitalo.In selling such assets, the seller would lose some of the investment capital.
Antra, Komisija supranta, kad privatus kreditorius, teikiantis HCz paslaugas daugeliu atvejų pasisakys prieš jos likvidavimą, nes HCz ilgesniam laikui arba visiškai nutraukus gamybą prarastų svarbų klientą.Second, the Commission understands that a private creditor providing services to HCz would, in most cases, be against its bankruptcy because it would lose an important customer if HCz's production were interrupted for a long time or simply abandoned.
Iš tiesų, jei būtų galima derėtis dėl vertinimo kriterijų, vertinimo modelis prarastų bet kokią praktinę reikšmę.In fact, if the scoring criteria were negotiable, the scoring model would lose any practical relevance.
Pajėgumų skyrimo metu joms taikomi „naudokis arba prarask“ arba „naudokis arba parduok“ principai.They shall be subject to the use-it-or-lose-it or use-it-or-sell-it principles at the time of nomination.
Apskaičiuojant perdavimo sistemos operatorių pajamas, laikoma, kad techniniai pajėgumai, visų pirma perleisti pajėgumai ir, kai tinkama, pajėgumai, atsiradę taikant prieš dieną pasiūlytų nuolatinių pajėgumų ir ilgalaikių pajėgumų mechanizmus „naudokis arba prarask“, paskirstomi anksčiau nei papildomi pajėgumai.For the purpose of determining transmission system operators’ revenues, technical capacity, in particular surrendered capacity as well as, where relevant, capacity arising from the application of firm day-ahead use-it-or-lose-it and long term use-it-or-lose-it mechanisms, shall be considered to be allocated prior to any additional capacity.
Prieš dieną pasiūlytų nuolatinių pajėgumų mechanizmas „naudokis arba prarask“Firm day-ahead use-it-or-lose-it mechanism
Jei remiantis metine stebėsenos ataskaita įrodyta, kad 1 punkte apibūdinta padėtis nepasikartos per ateinančius trejus metus, nes, pavyzdžiui, dėl fizinės tinklo plėtros arba pasibaigusio ilgalaikių sutarčių galiojimo atsiras pajėgumų, atitinkamos nacionalinės reguliavimo institucijos gali nuspręsti nutraukti prieš dieną pasiūlytų nuolatinių pajėgumų mechanizmo „naudokis arba prarask“ taikymą.If, on the basis of the yearly monitoring report, it is shown that a situation as defined in paragraph 1 is unlikely to reoccur in the following three years, for example as a result of capacity becoming available from physical expansion of the network or termination of long-term contracts, the relevant national regulatory authorities may decide to terminate the firm day-ahead use-it-or-lose-it mechanism.
Sujungimo taškuose, kuriuose pagal 3 punktą taikomas prieš dieną pasiūlytų nuolatinių pajėgumų mechanizmas „naudokis arba prarask“, nacionalinė reguliavimo institucija įvertina ryšį su 2 skyriaus 2 dalies 2 skirsnyje numatyta perviršinio rezervavimo ir išpirkimo sistema, ir po tokio vertinimo nacionalinė reguliavimo institucija gali nuspręsti netaikyti 2 skyriaus 2 dalies 2 skirsnio nuostatų tuose sujungimo taškuose.On interconnection points where a firm day-ahead use-it-or-lose-it mechanism in accordance with paragraph 3 is applied, an evaluation of the relationship with the oversubscription and buy-back scheme pursuant to point 2.2.2 shall be carried out by the national regulatory authority, which may result in a decision by the national regulatory authority not to apply the provisions of point 2.2.2 at those interconnection points.

More Lithuanian verbs

Related

atrasti
discover
atsirasti
appear
išrasti
invent
rasti
find
surasti
find
susirasti
find

Similar

prabusti
awaken
pragysti
begin to sing
pralįsti
squeeze through
pramesti
miss a shot
pratęsti
extend
pravesti
conduct
pražysti
blossom out

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

aploti
bark on
bakstelėti
poke
grimti
sink
įšvirkšti
inject
nurodyti
command
plasnoti
flap
prenumeruoti
subscribe
pūliuoti
fester
rungtyniauti
rival
suvienyti
unite

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'lose':

None found.