Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Parodyti (to show) conjugation

Lithuanian
52 examples

Conjugation of parodyti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
parodau
I show
parodai
you show
parodo
he/she shows
parodome
we show
parodote
you all show
parodo
they show
Past tense
parodžiau
I showed
parodei
you showed
parodė
he/she showed
parodėme
we showed
parodėte
you all showed
parodė
they showed
Future tense
parodysiu
I will show
parodysi
you will show
parodys
he/she will show
parodysime
we will show
parodysite
you all will show
parodys
they will show
Conditional mood
parodyčiau
I would show
parodytum
you would show
parodytų
he/she would show
parodytume
we would show
parodytute
you all would show
parodytų
they would show
Tu
Jūs
Imperative mood
parodyk
you show
parodykite
you all show
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Past freq. tense
parodydavau
I used to show
parodydavai
you show
parodydavo
he/she used to show
parodydavome
we used to show
parodydavote
you all used to show
parodydavo
they used to show

Examples of parodyti

Example in LithuanianTranslation in English
Euro zonos mėnesio mokėjimų balanso tikslas yra parodyti pagrindinius straipsnius, veikiančius pinigų politikos sąlygas ir valiutų rinkas (žr. II priedo 1 lentelę).The objective of the monthly balance of payments of the euro area is to show the main items affecting monetary conditions and exchange markets (see Annex II, Table 1).
Vartojimo bandymo tikslas – parodyti, ar bandomasis produktas valo vienodai gerai arba dar geriau kaip palyginimui naudojamas etaloninis produktas ir ar bandomasis produktas negadina paviršių, kuriuos valyti jis yra skirtas.The aim of the consumer test is to show whether the test product cleans as good as or better than a comparative reference product, and that the test product does not hurt the surfaces it is intended for.
Priešingai nei teigia Komisija, ataskaitų tikslas ir paskirtis nebuvo parodyti tikruosius nuostolius.Contrary to what the Commission claims, the meaning and purpose of the reports was not to show the actual amount of losses.
Tačiau, šiomis ataskaitomis nebuvo siekiama parodyti faktinių nuostolių.However, the meaning and purpose of the reports was not to show the actual amount of losses.
Europos Sąjunga įsteigė Solidarumo fondą (toliau – Fondas), siekdama parodyti solidarumą su stichinių nelaimių ištiktų regionų gyventojais.The European Union has created a Solidarity Fund (the Fund) to show solidarity with the population of regions struck by disasters.
Aš bijau tokių pačių dalykų, turiu tokius pačius randus kaip tavo. Ir aš tau juos parodau.I mean, I have the same fears, I have the same scars that you have and I show them to you.
Visada buvote labai užjaučiantis mane. Galbūt ne visada tai parodau, bet esu labai dėkinga.You have always been very sympathetic to my craziness, and I may not show it all the time, but I actually really appreciate it.
Valstija nustato premiją už nusikaltėlio galvą, aš tą nusikaltėlį seku, randu jį, nužudau jį, po to, kai nužudau, nugabenu jo lavoną valdžios organams, tai kartais pasakyti lengviau nei padaryti, parodau jų lavonus valdžios organams, įrodymas, kad tikraiThe state places a bounty on a man's head, I track that man, I find that man, I kill that man, after I've killed him, I transport that man's corpse back to the authorities, and sometimes that's easier said then done, I show that corpse to the authorities proving, yes indeed,
1 dalis taikoma bet kokiai prekybos, pramonės, žemės ūkio ar amatų parodai, mugei ar panašiam visuomeniniam renginiui, kuris nėra privačiai organizuojamas parduotuvėse ar verslo patalpose, siekiant parduoti užsieninius produktus, ir kurio metu produktai lieka muitinės prižiūrimi.Paragraph 1 shall apply to any trade, industrial, agricultural or crafts exhibition, fair or similar public show or display which is not organised for private purposes in shops or business premises with a view to the sale of foreign products, and during which the products remain under customs control.
Kilmės statusą turintiems produktams, išsiųstiems iš AKR valstybės parodai į kitą šalį, išskyrus nurodytas 6 straipsnyje, ir po parodos parduotiems tam, kad būtų importuoti į Bendriją, juos importuojant taikomos šio reglamento nuostatos, jei muitinei tinkamai įrodoma, kad:Originating products sent from an ACP State for exhibition in a country other than those referred to in Article 6 and sold after the exhibition for importation into the Community shall benefit on importation from the provisions of this Regulation provided it is shown to the satisfaction of the customs authorities that:
1 dalis taikoma bet kokiai prekybos, pramonės, žemės ūkio ar amatų parodai, mugei ar panašiam viešam renginiui arba demonstravimui, kuris nėra organizuojamas parduotuvėse ar verslo patalpose siekiant asmeninių tikslų, t. y. norint parduoti užsieninius produktus, ir kurių metu produktai lieka muitinės priežiūroje.Paragraph 1 shall apply to any trade, industrial, agricultural or crafts exhibition, fair or similar public show or display which is not organised for private purposes in shops or business premises with a view to the sale of foreign products and during which the products remain under customs control.
Kilmės produktams, siųstiems iš UŠT į parodą šalyje, kuri nėra UŠT, EPS šalis ar valstybė narė, ir, parodai pasibaigus, parduotiems importui į Sąjungą, įvežimo metu taikomos šio sprendimo nuostatos, jei muitinei pateikiami įtikinantys įrodymai, kad:Originating products, sent from an OCTs for exhibition in a country other than an OCTs, an EPA country or a Member State, and sold after the exhibition for importation in the Union shall benefit on importation from the provisions of the Decision, provided it is shown to the satisfaction of the customs authorities that:
1 dalis taikoma bet kuriai prekybos, pramonės, žemės ūkio ar amatų parodai, mugei ar panašiam viešam demonstravimui, kuris nėra organizuojamas parduotuvėse ar verslo patalpose siekiant asmeninių tikslų norint parduoti užsieninius produktus ir kurių metu produktai lieka muitinės prižiūrimi.Paragraph 1 shall apply to any trade, industrial, agricultural or crafts exhibition, fair or similar public show or display which is not organised for private purposes in shops or business premises with a view to the sale of foreign products, and during which the products remain under customs control.
Dar manau, kad svarb �s vadinamieji „registruoto name taikyti metod t „iš apa wios l virš �“ ir parodome jo re- p r e - k _s pavadinimo k �rimo“ projektai, skirti kaimo turizmo ir zultatus.“ region � projektams.The other things which I think and show its effects, are important are o t h e r the r e g i o n s d o so-called ‘branding projects’ for rural tourism and regional p l e . ’ projects.
Gali. Daryk, kaip parodžiau.Just the way I showed you.
Aš parodžiau ką jis padarė ir paprašiau tavo pagalbos.I showed you what he did and I asked you to help me.
Manau, aš jiems parodžiau gerą show.I guess I put on a good show.
Prieš kurį laiką tavo mamai parodžiau Šiaurinę žvaigždę.Look. Earlier, I showed your mother the North Star.
Jei kas sužinos... kad parodžiau tau laišką, aš būsiu žlugęs.If anyone ever found out— I'd shown you the letter, I'd be ruined.
- Tu parodei jiems.- You showed them.
Tai kaip čia buvo, jog parodei man savo sėdynę?Then how come you showed me your tush?
Tu man parodei savo namo su kolonomis nuotrauką.One day you showed me a picture of your house a mansion with lots of columns.
Tu mums parodei, kad galime pakeisti dalykus vien tikint, kad jie yra kitokie.You showed us we can change things by simply believing them to be different.
Tu pasidomėjai manimi ir parodei mano prosenelio parašą.You researched me and you showed me my great-grandfather's signature.
Kaip pažymima Sprendimo 2000/819/EB II priedo IV punkte, patirtis parodė, kad JEV programą būtina supaprastinti tam, kad finansiniai tarpininkai ir Komisijos departamentai galėtų greitai išnagrinėti mažųjų ir vidutinių įmonių prašymus finansiniams įnašams gauti ir būtų užtikrintas teisingas Bendrijos išteklių naudojimas.According to point IV of Annex II to Decision 2000/819/EC, experience has shown that the JEV programme needs to be simplified in order to enable SMEs' requests for financial contributions to be dealt with quickly by the financial intermediaries and Commission departments and to ensure that Community resources are used correctly.
Šiuo tikslu atlikta ekonominės naudos analizė parodė, kad įsteigus vykdomąją agentūrą, pigiausiu būdu būtų pagerintas visuomenės sveikatos programų įgyvendinimo veiksmingumas.A cost-benefit study carried out for that purpose showed that the executive agency would be a more economical means of improving the effectiveness of the way in which the public health programme is implemented.
Patirtis parodė, kad 5 straipsnio 2 dalies redakcijoje šie reikalavimai apibūdinami neaiškiai, todėl aiškumo dėlei tas straipsnis turi būti iš dalies keičiamas.Experience has shown that these requirements are not clearly described by the wording of Article 5(2), and therefore that article should be amended for the sake of clarification.
Išsaugoti, jei būtina.(19) Taikoma tik kontinentiniams ūkiams, kuriuose epizootiniai tyrimai parodė, kad liga neišplito į kitus ūkius arba į natūralią aplinką.Retain as applicable.(19) Applicable only to continental farms where epizootiological investigations have shown that the disease has not spread to other farms or into the wild.
Patirtis parodė, kad 2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimu 2003/910/EB dėl Pietryčių Europos stabilumo pakto specialiojo koordinatoriaus paskyrimo [2] 2004 metams nustatytas mandatas yra tinkamas.Experience has shown that the mandate laid down in Council Decision 2003/910 of 22 December 2003 on the appointment of the Special Coordinator of the Stability Pact for South-Eastern Europe [2] for 2004 is appropriate.
Gal mes parodėme pasauliui, kad demokratija nėra chaosas.But say all we done is show the world that democracy isn't chaos.
Gal mes parodėme, kad žmonės gali ištverti didžiules aukas ir išlikti vieningi.Say we've shown that a people can endure awful sacrifice and yet cohere.
Pasikalbėsiu su savo draugais, parodysiu jiems nuniokotos girios ir nusiaubto jūsų kaimo nuotraukas.I will show them photos of the damaged forest and your ruined village.
Visų pirma aš jums parodysiu muzikos kambarį.First, I will show you the music room.
Aš liksiu ir parodysiu tau kelia.I stay. I will show you the way.
O dabar aš parodysiu, kaip vokiečių kariai bėgą.You, with practice. Now, I will show you how German soldiers run.
Bet aš parodysiu tau, kaip jį pergudrauti tu ir aš kartu.But I will show you how to out win him, you and me together.
Rinkos sąlygos parodys, ar vėliau reikėtų nustatyti priemones dėl sudėtinių produktų, kurių svarbiausias ingredientas yra margarinas arba sudėtiniai riebalai.Actual market conditions will show whether or not it will be appropriate to lay down measures at a later date with regard to composite products of which the main ingredient is margarine or composite fats.
Taip nustatomi rizikos lygiai parodys, kaip jautriai rizikos lygis reaguoja į mažesnių ir didesnių verčių taikymą.The resulting risk levels will show how sensitive the risk level reacts to the input of lower and higher values.
Šis tyrimas parodys, kad:This examination will show that:
Komisija toliau parodys, kad, priešingai, nei nurodoma Vokietijos skaičiavimuose, įmonė Zweckverband Tierkörperbeseitigung, numatydama nurodytos apimties epizootijų atveju naudotinus pajėgumus, nepatyrė grynųjų išlaidų.The Commission will show in the following paragraphs that contrary to Germany’s calculations, the ZT did not incur any net costs as a result of maintaining an epidemic reserve of the prescribed size.
Šio rodiklio matavimas visoje ES, nuolat renkant duomenis, parodys, kokia padėtis dabar, ar ji gerėja, ar blogėja.Measuring this factor across the EU will show where we are now and, thanks to regular data collection, whether the situation is getting better or worse.
Pasirašydami susitarimą parodysime, kad esame pasiryžę kuo greičiau įgyvendinti šio dujotiekio projektą“, – pasakė Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso.The signature will show that we are determined to make this pipeline a reality as quickly as possible,’said Commission President José Manuel Barroso.
Šiame skyriuje parodysime, kaip remiantis viešųjų pirkimų direktyvų taikymo sritimi galima naudoti aplinkai naudingus kriterijus šio atrankos etapo metu.In this chapter we will show how to use the scope available under the public procurement directives to apply environmentfriendly criteria at the selection stage.
nebuvo restruktūrizavimo plano (sanavimo projekto), kuris parodytų, kad pagalba dera su gairėmis dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti.there was no restructuring plan which would show the aid was compatible with the rescue and restructuring guidelines.
Nebuvo besąlygiškai įsipareigota atlikti jokių konkrečių tyrimų, nes pirkėjas galėjo vietoj to pasirinkti nesudaryti pardavimo sutarties, pavyzdžiui, jeigu pirminiai tiriamieji darbai parodytų, kad projektas yra nepelningas, arba dėl bet kokios kitos priežasties.There was no unconditional obligation to carry out any particular type of research as the buyer could instead chose not to conclude a sales agreement, e.g. if the initial research works would show the project to be unprofitable, or for any other reason.
Geneviève, parodyk ponui skėčius.Geneviéve, show the gentleman the umbrellas.
Eik su Karlo ir parodyk jam medį.Go and show Carlo the tree.
Gerai, Prise parodyk kodėl.Very good, Pris. Now show him why.
Gal parodyk mums kaip reikia vesti.You're an officer. How about showing us a little leadership?
Prašau? Prašau, tik parodyk man jų pabaigą?Please, could you show me where it ends?
Būtų lengviau, jei parodytumėte daugiau pagarbos.It would easier if you showed some respect.
Būtume dėkingi, jei parodytumėte mums trumpiausią kelią.Be obliged if you could tell us the shortest route.

More Lithuanian verbs

Related

aprodyti
show around
atrodyti
seem
įrodyti
prove
išrodyti
show
nuodyti
poison
nurodyti
command
pasirodyti
appear
rodyti
show

Similar

aprodyti
show around
atrodyti
seem
išrodyti
show
nurodyti
command
pagydyti
heal
parašyti
write
parūkyti
smoke

Similar but longer

pasirodyti
appear

Random

išsprogdinti
blow up
kainuoti
cost
pasidalinti
share
pasigirsti
be heard
pragerti
lose (something) because of drinking
prisidengti
cover
slidinėti
ski
suvedžioti
seduce
tartis
negotiate
žingsniuoti
stride

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'show':

None found.