Atidaryti (to open) conjugation

Lithuanian
38 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
atidarau
I open
atidarai
you open
atidaro
he/she opens
atidarome
we open
atidarote
you all open
atidaro
they open
Past tense
atidariau
I opened
atidarei
you opened
atidarė
he/she opened
atidarėme
we opened
atidarėte
you all opened
atidarė
they opened
Past freq. tense
atidarydavau
I used to open
atidarydavai
you open
atidarydavo
he/she used to open
atidarydavome
we used to open
atidarydavote
you all used to open
atidarydavo
they used to open
Future tense
atidarysiu
I will open
atidarysi
you will open
atidarys
he/she will open
atidarysime
we will open
atidarysite
you all will open
atidarys
they will open
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
atidaryčiau
I would open
atidarytum
you would open
atidarytų
he/she would open
atidarytume
we would open
atidarytute
you all would open
atidarytų
they would open
Imperative mood
-
atidaryk
you open
-
-
atidarykite
you all open
-

Examples of atidaryti

Example in LithuanianTranslation in English
Pagal PPO planą CXL Bendrija turi atidaryti 50700 tonų metinę importo tarifų kvotą sušaldytai ir perdirbimui skirtai jautienai.The WTO schedule CXL requires the Community to open an annual import tariff quota of 50700 tonnes of frozen beef intended for processing.
Pagal tą balansą paaiškėjo, kad būtina importuoti žaliavinį cukrų ir šiame etape 2004–2005 prekybos metams atidaryti tarifines kvotas su specialiu sumažintu muito mokesčiu, kuris yra numatytas minėtuose susitarimuose, tokiu būdu sudarant sąlygas dalį minėtų prekybos metų tenkinti Bendrijos rafinavimo įmonių poreikius.The balance indicates the need to import raw sugar and to open for the 2004/05 marketing year tariff quotas at the special reduced rate of duty as provided for in the above agreements so that the Community refineries' supply needs can be met for part of the year.
Siekiant užtikrinti, kad iki minėto sprendimo įsigaliojimo būtų galima naudotis kvota, bei supaprastinimo tikslais reikėtų atidaryti šios tarifinės kvotos lengvatą kaip savarankišką ir laikiną priemonę.In order to ensure that quota benefit is available until the entry into force of the said decision and for reasons of simplification, it is appropriate to open this tariff-quota concession on an autonomous and transitional basis.
Reikia atidaryti šią kvotą 2005 m.It is necessary to open that quota for 2005.
Reikia atidaryti šias kvotas 2005 m.It is necessary to open these quotas for 2005.
Man reikia, kad duotum žodį... jei atidarau šias duris... tu ir tavo vyrukai, visada turės man paklusti.I need you to give me your word... that if I open this door... you and your boys will stand by my command at all times.
Gerai, atidarau kelią Hailende.Okay, I'm opening up a space on Highland.
Na, vaikinai, atidarau.All right, guys. I'm opening up.
As tik atidarau saskaitas.I only open accounts.
Atrenku paštą, atidarau dureles, perku jam sūrį.I get his mail, I open his car door, I buy his cheese.
Kaip tu atidarai šitą daiktą?How do you open this thing?
Tu atidarai duris kai aš duosiu tau užuominą.You open the door when I give you the cue.
Visada atidarai duris pusnuogis?Do you always open the door half naked?
"Šaldytuvas - didelė dėžė su malonia šviesa, kai atidarai jo duris."That's the big box with the pretty light that comes on when you open the door.
Bet tuomet yra tos akimirkos, kai grįžti iš darbo į namus, atidarai duris ir tavo vaikas atlekia pas tave, norėdamas duoti didelį apkabinimą, o tai užbaigia žaidimą, taip?But then you have those moments, you come home from work, you open the door, your kid runs in and gives you a big hug, and it's kind of game over, right?
Dabar mes atidarome langą.Now you have to open the window.
Esu įsitikinęs – jie žino, kad atidariau savo restoraną... Juk naujienos čia greitai sklinda.Of course they know I’ve opened this restaurant … News travels fast around here.
As ji atidariau ir isvčdinau.I opened her up and aired her out.
Ji maudėsi duše, o aš atidariau duris!She was in the shower and I opened the door!
Aš atidariau Pandoros skrynią ir išleidau juos.I opened Pandora's box. I let them out.
Bent jau atidariau.Well, at least I got it open.
Bet tu jas atidarei, reiškia...But you did open it. So...
Tai tu atidarei?Did you open that?
Jei atidarei, tai uždaryk.If you opened it, close it.
Tai kodėl tuomet atidarei jame sąskaitą?(chuckles) Then why you opening a banking account with them?
- Tu visgi per naują atidarei kasinėjimų vietą?You reopened the dig.
Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1185/2004 [2] atidarė nuolatinį konkursą dėl Vokietijos intervencinės agentūros 1000000 tonų saugomų rugių eksporto.Commission Regulation (EC) No 1185/2004 [2] opens a standing invitation to tender for the export of 1000000 tonnes of rye held by the German intervention agency.
Remdamasi Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1572/2005 [2], Vokietijos intervencinė agentūra atidarė nuolatinį konkursą 500000 tonų jos saugomų rugių perparduoti Ispanijos rinkoje.Under Commission Regulation (EC) No 1572/2005 [2] the German intervention agency opened a standing invitation to tender for the resale on the Spanish market of 500000 tonnes of rye held by it.
Šiuo tikslu 2002 m. Švedijos valstybės skolos valdyba atidarė specialią vadinamąją platinimo sąskaitą.To this end, a separate account was opened with the National Debt Office in 2002, the so-called ‘distribution account’ (‘distributionskontot’).
Po Antrojo pasaulinio karo Austrijos profesinės sąjungos banką atidarė vėl.The bank was re-opened by the Austrian Unions after World War II.
„Lidl“ nuo 2003 m. Švedijoje atidarė ne vieną savo parduotuvę – šiuo strateginiu žingsniu ji siekė pasipelnyti iš didėjančios su didelėmis nuolaidomis parduodamų prekių segmento paklausos ir rinkos dalies PVP sektoriuje Šiaurės šalyse.Lidl had been opening outlets in Sweden since 2003 in a strategic move to profit from the growing demand for and market share of the hard discount segment in the FMCG sector in the Nordic countries.
Mes atidarėme!Come on, come on, we're open!
Tiesiog atidarėme duris.We just opened the door.
Liaukis vapėjęs apie Harimeną ir atidaryk duris.Shut up about that EH Harriman stuff and open the door!
Debora, atidaryk duris.Deborah, open up the door.
Ronai, atidaryk duris!Ron, open the door!
Būk geras berniukas ir atidaryk duris.Be a good little fella now and open the door.
Prisijunk prie laivo ir atidaryk liuką.I need you to patch into the ship again and open the hatch.

More Lithuanian verbs

Similar

pridaryti
cause

Similar but longer

atsidaryti
open

Random

bombarduoti
bomb
gagėti
cackle
gyti
heal
gnybtelėti
pinch
graudenti
turn to tears
grizti
start loving
kankinti
torture
mirkčioti
blink
palakstyti
run a little
vienyti
unite (somebody with somebody else)

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'open':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In