Berekenen (to calculate) conjugation

Dutch
35 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
bereken
I calculate
berekent
you calculate
berekent
he/she/it calculates
berekenen
we calculate
berekenen
you all calculate
berekenen
they calculate
Present perfect tense
heb berekend
I have calculated
hebt berekend
you have calculated
heeft berekend
he/she/it has calculated
hebben berekend
we have calculated
hebben berekend
you all have calculated
hebben berekend
they have calculated
Past tense
berekende
I calculated
berekende
you calculated
berekende
he/she/it calculated
berekenden
we calculated
berekenden
you all calculated
berekenden
they calculated
Future tense
zal berekenen
I will calculate
zult berekenen
you will calculate
zal berekenen
he/she/it will calculate
zullen berekenen
we will calculate
zullen berekenen
you all will calculate
zullen berekenen
they will calculate
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou berekenen
I would calculate
zou berekenen
you would calculate
zou berekenen
he/she/it would calculate
zouden berekenen
we would calculate
zouden berekenen
you all would calculate
zouden berekenen
they would calculate
Subjunctive mood
berekene
I calculate
berekene
you calculate
berekene
he/she/it calculate
berekene
we calculate
berekene
you all calculate
berekene
they calculate
Past perfect tense
had berekend
I had calculated
had berekend
you had calculated
had berekend
he/she/it had calculated
hadden berekend
we had calculated
hadden berekend
you all had calculated
hadden berekend
they had calculated
Future perf.
zal berekend hebben
I will have calculated
zal berekend hebben
you will have calculated
zal berekend hebben
he/she/it will have calculated
zullen berekend hebben
we will have calculated
zullen berekend hebben
you all will have calculated
zullen berekend hebben
they will have calculated
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou berekend hebben
I would have calculated
zou berekend hebben
you would have calculated
zou berekend hebben
he/she/it would have calculated
zouden berekend hebben
we would have calculated
zouden berekend hebben
you all would have calculated
zouden berekend hebben
they would have calculated
Du
Ihr
Imperative mood
bereken
calculate
berekent
calculate

Examples of berekenen

Example in DutchTranslation in English
"Deze vergelijking kan gebruikt worden om overgebleven tijd te berekenen voor rendabel oppervlakte herstel.""This equation can be used to calculate time remaining... until viable surface re-habitation."
'Strategische Veiligheid' en 'Strategische Efficiëntie' puur technische opvattingen zijn... vrij van iemands mening of vooroordelen... kunnen we deze strategieën invoeren in een computer... die alle mogelijke uitkomsten kan berekenen... en ons de mogelijkheid geeft te komen... tot de beste methode voor duurzame productie... gebaseerd op het huidige kennisniveau."Strategic Safety" and "Strategic Efficiency" are purely technical considerations devoid of any human opinion or bias we simply program these strategies into a computer which can weigh and calculate all the relevant variables allowing us to always arrive at the absolute best method for sustainable production based on current understandings.
- Alle gedachten zijn berekeningen. Maar van sommige gedachten weet je niet wat ze willen berekenen.All thoughts are calculations, but you don't know what some thoughts wants to calculate.
- Daarmee kan ik de boogminuut berekenen.Given that, I can calculate the minute of angle.
- Het duurt even om dat te berekenen.- It will take some time to calculate.
Als iemand de bakboord-shuttle bij de brug bereikt, bereken dan het traject.Assuming someone made it to the port escape pod closest to the bridge, calculate its trajectory.
Als ik de elektrische input verkeerd bereken, dan... wacht even... is er 33,5% kans op blijvende hersenbeschadiging.If I don't calculate the precise electrical input, the odds are-- Just a moment. 331/2 percent chance of permanent brain damage.
Als ik de exacte binaire sequentie heb, bereken ik de faseomkering met de analysator die ik je heb gegeven, en dan kan ik het er helemaal uithalen.Once I find the exact binary sequence, I can calculate the phase reversal and apply it. We should be able to block it out.
Dat is de vierde keer dat ik dit bereken.That is the fourth time I've calculated!
De osmolaliteit bereken je door de natriumconcentratie te verdubbelen... en de glucose te delen door 18 en de BUN door 2,8.The calculated osmolality is approximated by multiplying the sodium concentration by two and adding glucose divided by 18 and the BUN, over 2.8.
Alleen de luszwaartekracht berekent de entropie van zwarte gaten.Only loop quantum gravity calculates the entropy of black holes.
Als de kijker en de objecten bewegen... berekent het CAD-algoritme licht, schaduw en perspectief.Now, as the observer and the objects move around, the CAD algorithm calculates light, shadow and perspective.
Als een bedrijf de kantjes eraf loopt bij autostoeltjes of gif toelaat in ons voedsel of dobbelt met een veiligheidsventiel op een booreiland, berekent iemand zoals Mr Schrader de minimale hoeveelheid geld die ze betalen aan de slachtoffers om aangifte te voorkomen.Whenever a corporation cuts corners on a child's car seat or allows poison to penetrate our food or rolls the dice on an oil rig safety valve, someone like Mr. Schrader calculates the minimum amount of money they can pay the victims' loved ones to keep them from suing.
Als je de Teigerbaan van je streep-versnelling berekent door de wortel van je stuiter en de streposonische sprongheid dan kaats je zo de versnellingsmetrische ontruimte in. Nog vragen ?If you calculate the specific tiggerjectory... of your stripecelleration dicipherus... by the square boot of your rebounce, your vertical situituation indicator... and your stripersonic springnertia should ric-a-ticochet... your hydranific fu-silly-age... into an accelerometric de-orbit!
Als je het nu berekent, hebben we gedaan binnen 16 jaar.Now calculate it. We will clear, the loan in 16 years.
" De financieringskosten voor facturatie periode worden berekend ""The finance charge for billing period is calculated"
'Dat er geen doden zijn gevallen bewijst dat de ingenieur... de explosieradius goed had berekend.'"meticulously calculated the explosion range." This is the fourth time my car's been towed.
- Alles wat Anna doet is berekend.Everything that anna does is calculated.
- Dat denk ik ook. Hebben jullie de kosten berekend ?And have you calculated the cost of all these items?
- Dit is wat hij 'n berekend risico zou noemen... maar dit kan de aandacht trekken van de oude Bentinck.It's what he would have called "a calculated risk," but it might cleverly attract Old Bentinck.
- De berekende foutmarge is 0,0006%.The calculated margin for error is .006%, give or take.
- De wiskunde. Eeuwenlang was er een standaard vallengte bij het ophangen. Maar in 1872, bedacht een Engelsman genaamd William Marwood, een formule, die lichaamslengte en gewicht en vallengte berekende, om een gebroken nek te verzekeren.For centuries, hangings used a standard dead drop, but then in 1872, an Englishman named William Marwood calculated a formula using a man's height, weight, and the distance dropped to ensure a cleanly snapped neck.
- Hij onderschepte het rapport. Hij stoomde de envelop open en zoals u zult zien... berekende hij het bedrag dat onze oplichter er jaarlijks aan verdiende.He intercepted that report, steamed open the envelope and as you will observe, calculated the amount to which our miscreant was profiting per year.
- Ik berekende een 12-graden-hoek blinde vlek.I calculated a 12-degree-angle blind spot.
- Walter heeft het ontworpen... Sylvester berekende het, ik heb het gebouwd.Walter designed it, Sylvester calculated it, I built it.
Geologen berekenden dat het basalt op Skye 60 miljoen jaar oud is. Maar waar is de vulkaan die het uitspuwde?Geologists have calculated that these basalt lavas on Skye are about 60 million years old, but where is the volcano which erupted them?
Hebben de maten genomen van de steekwond, berekenden de vorm van het mes en zo, zelfs drie uitsteeksels. Ik weet niet hoe ze het gedaan hebben.Took measurements from the stab wounds, calculated the shape of the blade and stuff, even those prongs - I don't know how they do it.
In 1930 berekenden Einstein en Nathan Rosen... de mathematica van zo'n intergalactische pijplijn.ln 1930, Einstein and his colleague, Nathan Rosen... calculated the mathematics of one of these intergalactic pipelines.
Met de botten die werden gevonden, berekenden we dat Argentinosaurus een kolossale 35 meter lang was, en zeker 75 ton woog.From the bones that were found, we've calculated that Argentinosaurus was a colossal 35 metres long, and weighed as much as 75 tonnes.
We berekenden dat zij maximaal 13 dagen hadden om het punt van binnenkomst te berekenen.We calculated they had 13 days in which to determine the point of reentry.
"Ongezond, manipulatief, berekenend"."Unhealthy, manipulative, calculating."
'Katharina is ijskoud en berekenend'. en 'zij is zeker in staat een misdaad te begaan'.Katharina is ice-cold and calculating, and I hold her capable of committing a crime."
- Proost. Ze is achterbaks, sluw, berekenend...She is an underhanded, scheming, calculating-
Amber was koud en berekenend.Amber was cold and calculating.
Bent u hard, zelfingenomen, berekenend, vrekkig.Although you're hardly womanly! You're hard, conceited, grasping, calculating, avaricious!

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

afrekenen
pay
bebakenen
beacon
beregenen
do
betekenen
mean
inrekenen
nab
narekenen
calculate
omrekenen
convert

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

beladen
burden
belichamen
embody
bepalen
determine
beplaten
use boards
bepraten
forest
beraadslagen
deliberate
bereizen
get around
beren
do
beschaven
civilize
beschijten
do

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'calculate':

None found.
Learning languages?