Bepalen (to determine) conjugation

Dutch
33 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
bepaal
I determine
bepaalt
you determine
bepaalt
he/she/it determines
bepalen
we determine
bepalen
you all determine
bepalen
they determine
Present perfect tense
heb bepaald
I have determined
hebt bepaald
you have determined
heeft bepaald
he/she/it has determined
hebben bepaald
we have determined
hebben bepaald
you all have determined
hebben bepaald
they have determined
Past tense
bepaalde
I determined
bepaalde
you determined
bepaalde
he/she/it determined
bepaalden
we determined
bepaalden
you all determined
bepaalden
they determined
Future tense
zal bepalen
I will determine
zult bepalen
you will determine
zal bepalen
he/she/it will determine
zullen bepalen
we will determine
zullen bepalen
you all will determine
zullen bepalen
they will determine
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou bepalen
I would determine
zou bepalen
you would determine
zou bepalen
he/she/it would determine
zouden bepalen
we would determine
zouden bepalen
you all would determine
zouden bepalen
they would determine
Subjunctive mood
bepale
I determine
bepale
you determine
bepale
he/she/it determine
bepale
we determine
bepale
you all determine
bepale
they determine
Past perfect tense
had bepaald
I had determined
had bepaald
you had determined
had bepaald
he/she/it had determined
hadden bepaald
we had determined
hadden bepaald
you all had determined
hadden bepaald
they had determined
Future perf.
zal bepaald hebben
I will have determined
zal bepaald hebben
you will have determined
zal bepaald hebben
he/she/it will have determined
zullen bepaald hebben
we will have determined
zullen bepaald hebben
you all will have determined
zullen bepaald hebben
they will have determined
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou bepaald hebben
I would have determined
zou bepaald hebben
you would have determined
zou bepaald hebben
he/she/it would have determined
zouden bepaald hebben
we would have determined
zouden bepaald hebben
you all would have determined
zouden bepaald hebben
they would have determined
Du
Ihr
Imperative mood
bepaal
determine
bepaalt
determine

Examples of bepalen

Example in DutchTranslation in English
"...die hem niet bevrijdt van de banden die zijn lot bepalen.""...which does not cancel out pre-determined dependence..." - Here, August!
"...stuurt North Industries expert-teams om het gebied in kaart te brengen..." "...en de belangrijkste boorlocaties te bepalen."North Industries will send advanced teams to map the area... and determine strategic drilling locations.
"De broer of zus D.N.A. testen kunnen bepalen of, twee individuen een of twee ouders delen.""The sibling D.N.A. test can determine whether, two individuals share one or both parents".
"Genen bepalen zwaarlijvigheid, bloed druk.""Genes determine obesity, blood pressure.
"Je kunt de winstaandeel bepalen".You can determine the profit share.
- Dat bepaal ik zelf wel.- That I determine myself.
- Ik bepaal wanneer we wat besluiten.I will determine what we decide and when.
- Ik bepaal wel aan welke kant jij staat.I'll determine what side you're on.
- Normaal overzie ik elke situatie... bepaal ik direct wat belangrijk is en wat niet.- Usually I can assess any situation, immediately determine what is important and what is not.
Alleen bepaal jij wat er opgeofferd wordt, niet hij.Except you determine what gets sacrificed, not him.
'Dus jouw bewustzijn bepaalt of die kat nog leeft?So, who determines that I'm alive? Well, Wigner's friend looks at me,
'M'n stijl van leven bepaalt m'n manier van sterven."My lifestyle determines my deathstyle.
't Is vreemd te moeten zeggen dat 't toeval 't lot bepaalt... want als men de smaak van 't goede te pakken heeft... vindt men soms niet de geschikte gesprekspartner.It's strange that coincidence determines your faith because once you've had a taste of the good life it's sometimes hard to find someone to speak to.
- De vader bepaalt de soort.Species is always determined through the father.
- Kennis bepaalt toekomst.Knowledge determines destiny. I--
'Onze actie wordt bepaald door onze instelling ten opzichte van de mensenrechten.'Our course of action is determined by Britain's stand on human rights.
'We hebben bepaald dat hij nu klaar is om zich bij ons te voegen.'"we have determined that he is now ready "to join us.
- Dat moet nog bepaald worden.That's yet to be determined.
- Dat moet ook nog bepaald worden.- That has yet to be determined.
- Dat wordt nog bepaald.- To be determined.
"Er is geen kans, geen bestemming, geen noodlot dat kan belemmeren het partnerschap op te lossen van een bepaalde ziel.""There is no chance, no destiny, no fate that can hinder the firm resolve of a determined soul."
- De procedures geven aan dat... versleutelde verslagen naar het Opperbevel worden verzonden op vooraf bepaalde punten.Protocol dictates encrypted progress transmissions are sent to Fleet Command - at predetermined waypoints.
-Via een bepaalde zin.The agents could be activated by uttering a predetermined phrase.
...2 of 3 jaar later kregen we een rechtzaak. tot een jury-uitspraak van $425.000 waarbij de jury bepaalde dat het verhaal dat ons werd opgedrongen uit te zenden (dat we weigerden te vertellen), onwaar vervormd en tendentieus was.Five weeks of testimony led to a jury verdict of $425000 in which the jury determined that the story they pressured us to broadcast the story we resisted telling was in fact false distorted or slanted.
321 km naar het zuiden... hebben duizenden tonnen van bepaalde Dinosaurussen... hun weg gevochten door de omstandigheden.200 miles to the south, thousands of tonnes of determined dinosaur have battled their way through the blizzard.
De nazileiders bepaalden dat Rusland veroverd moest worden.The Nazistas leaders had determined private that they would go to invade Russia.
Hun antwoorden bepaalden, of ze toegelaten werden.Their answers determined whether they were admitted or not.
Maar we gaan verder in de tijd... en zien dat rampen zelfs de opstelling van de planeten bepaalden.But now as we move forward in time, disasters even determined the order in which the planets line up.
Polyhedrus eigen consultants, dokters Hill en Goebel, bepaalden dat het vrijkomen van het gas een vreemd optreden was en geen bedreiging was voor de integriteit van de dam, die vervolgens, een maand voor op het schema, opende.Polyhedrus' own consultants, Drs Hill and Goebel, determined the gas release was a freak occurrence posing no threat whatsoever to the integrity of the dam, which subsequently opened a month ahead of schedule.
Wij bepaalden de prijs en de kleine man kreeg de rekening.We determined the price and the little guy got the bill.
Een Jood kan geen directeur zijn, geen artistiek leider of litterair agent... of geen medewerker, hoe talentvol ook, in een functie die bepalend kan zijn voor de intellectuele... of artistieke leiding van een theater.A Jew cannot be the director, artistic director or literary manager... or an employee, however designated, who is capable of determining intellectual... or artistic direction of a theater.
Normaal is de lanceersnelheid bij zo'n val bepalend voor de doodsoorzaak.Now, normally, determining cause of death in a high fall is all about launch speed.
Porn, maar net alles, zelf-bepalend.Porn, but like, self-determining.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

afpalen
demarcate
bedelen
cover
behalen
gain
bemalen
do
bepoten
forest
betalen
pay
betelen
do
bevelen
command
ompalen
palisade

Similar but longer

beparelen
do

Random

begeven
go
bekonkelen
intrigue
bekopen
intrigue
benaderen
approach
benemen
take away
benieuwen
do
bepakken
pack
bepantseren
armor
beplanken
board
bereiken
reach

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'determine':

None found.
Learning languages?