Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Води (to lead) conjugation

Macedonian
56 examples
This verb can also mean the following: guide

Conjugation of води

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
водам
I lead
водиш
you lead
води
he/she/it leads
водиме
we lead
водите
you all lead
водат
they lead
Future tense
ќе водам
I will lead
ќе водиш
you will lead
ќе води
he/she/it will lead
ќе водиме
we will lead
ќе водите
you all will lead
ќе водат
they will lead
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би водел
I (masculine) would have leaded
би водела
I (feminine) would have leaded
би водел
you (masculine) would have leaded
би водела
you (feminine) would have leaded
би водел
he would have leaded
би водела
she would have leaded
би водело
it would have leaded
би воделе
we would have leaded
би воделе
you all would have leaded
би воделе
they would have leaded
Past perfect tense
сум водел
I (masculine) have leaded
сум водела
I (feminine) have leaded
си водел
you (masculine) have leaded
си водела
you (feminine) have leaded
е водел
he has leaded
е водела
she has leaded
е водело
it has leaded
сме воделе
we have leaded
сте воделе
you all have leaded
сум воделе
they have leaded
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
водев
I was leading
водеше
you were leading
водеше
he/she/it was leading
водевме
we were leading
водевте
you all were leading
водеа
they were leading
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев водел
I (masculine) had leaded
бев водела
I (feminine) had leaded
беше водел
you (masculine) had leaded
беше водела
you (feminine) had leaded
беше водел
he had leaded
беше водела
she had leaded
беше водело
it had leaded
бевме воделе
we had leaded
бевте воделе
you all had leaded
беа воделе
they had leaded
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе водев
I will have leaded
ќе водеше
you will have leaded
ќе водеше
he/she/it will have leaded
ќе водевме
we will have leaded
ќе водевте
you all will have leaded
ќе водеа
they will have leaded
Past aorist tense
Imperative tense
-
води
you lead
-
-
водете
you all lead
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум водел
I (masculine) will lead
ќе сум водела
I (feminine) will lead
ќе си водел
you (masculine) will lead
ќе си водела
you (feminine) will lead
ќе е водел
he will lead
ќе е водела
she will lead
ќе е водело
it will lead
ќе сме воделе
we will lead
ќе сте воделе
you all will lead
ќе сум воделе
they will lead
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
воден
leading
водејќи
leading
водење
leading
водел
leading
водела
leading
водело
leading
воделе
leading
leaded
leaded
leaded
leaded

Examples of води

Example in MacedonianTranslation in English
Искористувањето на природните ресурси вообичаено води до нарушување и промена во разновидноста на видовите и живеалиштата.Exploitation of natural resources typically leads to disturbance and changes in the diversity of species and habitats.
Според извештајот од 2007 година од страна Меѓувладиниот панел за климатски промени на Обединетите нации (МПКП), распоредот на врнежите во Индија ќе се менува несразмерно, интензивниот дожд кој ќе го има се помалку, води директно до забуна во земјоделското сценарио.According to the 2007 report by the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), India’s rainfall pattern will be changing disproportionately, with intense rain occurring over fewer days, leading directly to confusion in the agricultural scenario.
Било што уметничко да се создаде, кое вклучува повеќе засегнати страни, по природата на нештата и настаните во овој регион неминовно води кон национализам и се смета за мотив со политички тенденции.Everything artistic that includes more sides, by the nature of this region will lead to nationalism and it will be considered as motive with political tendencies.
Дали вклучување на граѓаните во такви проекти води до поголемо граѓанско учество и поголемо барање за одговорност на јавните институции?Does citizen participation in such projects lead to greater overall citizen engagement and more widespread demand for accountable public institutions?
Една жестока ноќ со постојани врнежи и нема да можеме да излеземе од Келапа Гадинг бидејќи патот кој води до царинската бариера бидејќи е меѓу најниските и најбрз за поплавување.One solid night of rain and we won’t be able to get out of Kelapa Gading since the road that leads to the toll is amongst the lowest and quickest to flood.
Навистина жалам што не можам да продолжам нешто што постана работа со полно работно време и ме спречи да водам нормален живот.I truly regret that I can’t continue something that has become more than full-time and has stopped me leading anything like a normal life.
Уште да би можел да ги водам, морам да ги совладам црвите.Yet in order to lead them, I must conquer the worm.
"Подај ми рака. дај ми простор, да те водам и да те следам преку поезијата.Give me your hand Make room for me to lead and follow you Beyond this rage of poetry
Пред да ти го исдувам тој дебел газ одтука, кажи ми зошто мене ме избра да ја водам твојата војна.Before I blow your fat circus ass away, tell me why you picked me to lead your war.
Ќе те водам.Така треба.Come on, I’il lead you.
Мајкл, мора да водиш друг живот.Michael, you must lead another life.
Па, витезу, ти ја водиш оваа банда?Well, bestman, you lead this rabble?
Благороден и обичен. . . Те почитуваат, и ако сакаш да ги водиш кон слободата, тие ќе те следат.Noble and common-- they respect you, and if you would just lead them to freedom... they'd follow you.
Ако не сакаш да ја водиш мојата војска, тогаш мораш да умреш.If you won't lead my army, then you must die.
Па така смислуваш нешто што отсекогаш си сакал да го правиш... или живот што си сакал да го водиш или занимање или слично.Soyou pretty much just figure out something thatyou've always wanted to do... or the lifeyou've wanted to lead or occupation or something like that.
Ние водиме.We're in the lead.
Внимавај да не направиш грешка, сега кога водиме.Don't make a mistake now that we're in the lead.
Обидувајќи се да се водиме едни со другите, кон светлината.Trying to lead each other back to the light.
Од ова место водиме револуција.And it is from this place that we lead our revolution
Следната година, ти и јас, го водиме тимот.Next year, you and me, leading the team.
Сакаме да водите тим од високо-обучени луѓе.We want you to lead a team of highly trained people.
Вие ќе не водите.You will lead us.
Знае дека вие двајца водите различни животи, и продолжува понатаму.She knows you two lead different lives and she's moving on. As should you.
Мило ми е што ти и Д'артањан ја водите оваа мала група.I'm very glad you and D'Artagnan lead this little group.
Ваша судбина е да го водите овој народ.Your destiny is to lead your people.
Активисти, уметници и архитекти ја водат иницијативата „Го сакам ГТЦ“ (FB, TW, #ГоСакамГТЦ) која организираше второ масовно „гушкање“ на комплексот.Activists, artists, and architects lead the "I love GTC" (FB, TW, #ГоСакамГТЦ) initiative, which for the second time organized a mass "hugging" of the complex.
Навистина, животот во држава како Азербејџан за странец може да биде попривилегиран отколку за многу локални жители кои сèуште на некој начин водат тежок живот, но и тие исто така нудат живописна слика за животот што некогаш се зема здраво за готово и се заборава од многумина, особено во овој болен период на транзиција.True, life in a country such as Azerbaijan for a foreigner can be more privileged than for most locals who still lead difficult lives in other ways, but they also offer a colorful image of life which is sometimes taken for granted and forgotten by many during an often painful period of transition.
На подиумот оние кои поздравуваат ќе бидат точно оние кои треба да бидат критикувани и извикувани, а не оние кои треба да ја водат комеморацијата за работниците.From the podium those who salute will be precisely those who should be called out and criticized on the banners, not those who should be leading a workers‘ commemoration.
Секоја земја покажува пад на наталитетот од различни причини, како што се болести кои ги искуси Африка со епидемијата на СИДА; други може да се причинети од социјални трендови кои водат до пад на стапките на плодност.Each country experiences population decline for varying reasons, such as disease diffusion as experienced by Africa with the AIDS epidemic; others can be caused by societal advancements that lead to lower fertility rates.
Сепак, јавните онлајн фрустрации не секогаш водат до реални промени.But the public frustration online doesn't always lead to real-life changes.
Јас водев против него: 1 2844 : 7427.I was leading against him with 12843: 7327.
Не водеше нас во катастрофа.You were leading us into disaster.
Мислам, дај водевме одвоени животи до Денвер,Come on. We were leading Separate lives in Denver.
Покушавав да ја отргнам од тие што ја водеа кон погрешна насока.I was trying to get her away from those that were leading her astray.
Во тој случај, водете не’.In that case, lead on.
..дигнете не над и водете не низ оваа олујна ноќ... еј, еј...спушти ме на земја, спушти ме на земја, спушти ме на земја.Lift us. Lift us up to the light. And lead us through this stormy night.
Ако сакате да ја водите иницијативата за мир, тогаш водете.You wanna lead this peace initiative, then lead.
Па, во тој случај, водете натаму.Well, in that case, lead on. Hey.
Ве молам, водете ме, Г-це Стил.- Please, lead the way Miss Steele.
Тогаш, поради политиката на Србија за регионот и доктрината на македонизмот, се случија промени во размислувањата на локалната популација, водејќи до формирање на македонската нација.Then, due to Serbia’s policy in the region and the doctrine of Macedonism, changes in the mindset of the local population occurred, leading to the forming of the Macedonian nation.
Обама сепак направи важен чекор, водејќи го развојот на еден глобален одговор на неконтролираното нуклеарно раширување.Obama has, however, taken a major step by leading the way in developing a global response to uncontrolled nuclear proliferation.
Таму беше младиот Господар Брус... водејќи го сивото пони со мене на грбот... како вреќа стари компири, покриен со кал и лечејќи исчашен глужд.There was young Master Bruce leading his grey pony with me on its back like a sack of old potatoes, covered in mud and nursing a sprained ankle.
Тие одеа високо под здолништето, водејќи до двете немирни, тркалезни дињи."" -Какви тркалезни?leading to two tumultuous, round, melon breasts."
Камило ќе тргне во ист правец, водејќи сопствена група.Camilo's going to head in the same direction, leading his own column.
- Има конекција помеѓу него и Килберн. Знае дека твоето водење на тим ќе го пронајде.There is a connection between him and Kilburn... ...and he knows you're leading the team to find it.
Се плашам дека тоа е цената која ја плаќате за водење на двоен живот.The price for leading a double life, I fear.
Ќе бегате од водење на свое семејство како човек божји или ќе го водите со молитви? Читајте им го зборот божји и божјите работи, носете ги во божјата куќа, отколку да ја отворите вратата за да влезе ѓаволот и да ви го испотепа семејството.And you get away from leading your family like a man of God... ought to lead his family in prayer... and reading the word of God and the things of God... and bringing them to the house of God, Amen.
Можеби немам многу искуство... во борење, водење или создавање на планови.I may not have a lot of experience fighting or leading or coming up with plans.
Што мислиш дека правел Мојсеј, сите тие години додека го водел народот низ пустината, а?What do you thing Moses did all those years leading his people around the desert huh?
А каде би ги водел овие луѓе?And where would I be leading these men?
Адам водел само една група.And Adam was just leading one group.
Адам водел само една група, ги има над стотина.And Adam was just leading one group. There are hundreds.
Џо не знаеше, но електролитите се соли кои се таложеле со децении и ги убивале растенијата а тоа водело до појава на песочни бури.Joe didn't know it, but the beloved electrolytes... were salts that had been building up in the topsoil over the decades... killing plants and leading to the dust bowl.
Според Quartz, земјите кои воделе во поглед на изразување позитивни емоции биле, неочекувано, сите од Латинска Америка, од Парагвај па до Никарагва.Surprisingly, the leading countries in terms of positive emotions were all in Latin America, from Paraguay to Nicaragua, according to Quartz.
Се до сега во мојот живот, сите тие жени само ме воделе до неа.Everything in my life up till now, all the women, they've just been leading me right to her.
Попрво би рекол дека сите тие те воделе до одредена установа, но нека биде по твое.I would've guessed they were leading you more to a clinic of some sort, but go ahead.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

буди
wake
вади
take out
важи
be valid
вари
cook in boiling water
вели
say
вети
promise
види
see
виси
hang
вози
drive
врви
pass
врти
turn
годи
do good for
лади
cool down
нуди
offer
прди
fart

Similar but longer

водени
make wet

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'lead':

None found.