Jaustis (to feel) conjugation

Lithuanian
41 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
jaučiuosi
I feel
jautiesi
you feel
jaučiasi
he/she feels
jaučiamės
we feel
jaučiatės
you all feel
jaučiasi
they feel
Past tense
jaučiausi
I felt
jauteisi
you felt
jautėsi
he/she felt
jautėmės
we felt
jautėtės
you all felt
jautėsi
they felt
Past freq. tense
jausdavausi
I used to feel
jausdavaisi
you feel
jausdavosi
he/she used to feel
jausdavomės
we used to feel
jausdavotės
you all used to feel
jausdavosi
they used to feel
Future tense
jausiuosi
I will feel
jausiesi
you will feel
jausis
he/she will feel
jausimės
we will feel
jausitės
you all will feel
jausis
they will feel
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
jausčiausi
I would feel
jaustumsi
you would feel
jaustųsi
he/she would feel
jaustumesi
we would feel
jaustutesi
you all would feel
jaustųsi
they would feel
Imperative mood
-
jauskis
you feel
-
-
jauskitės
you all feel
-

Examples of jaustis

Example in LithuanianTranslation in English
Todėl talpyklos aukštis turėtų būti toks, kad gyvūnai galėtų užlipti pakankamai aukštai ir jaustis saugiai.As a result, enclosure height should be adequate to allow the animal to perch at a sufficiently high level for it to feel secure.
Kad gyvūnai galėtų jaustis saugūs, talpyklos suplanavimas ir vidaus matmenys turėtų bent jau leisti jiems užlipti aukščiau žmogaus regėjimo lygmens.For the animals to feel secure, the design and interior dimensions of the enclosure should at least allow them to climb above human eye level.
Kad imigrantai galėtų jaustis mūsų visuomenės dalimi, privalome su jais elgtis sąžiningai ir užtikrinti jiems tinkamas visaverčio dalyvavimo mūsų visuomenėse priemones.To enable immigrants to feel part of oursociety we must treat them fairly, and ensure that they have the right tools to participatefully in our societies.
Įvadiniai kursai yra puiki informavimo apie priimančiąją visuomenę priemonė, kuri skatina imigrantą jaustis atsakingu už bendruomenę, kurioje jis arba ji ketina gyventi.Introduction courses ideally convey the message of a welcoming society which givesincentives to the newcomer to feel responsible for the community he or she is going tolive in.
Dabar, kai turiu įrankius, leidžiančius daryti, ką noriu, jaučiuosi pasitikinti savimi.“Now I have got the tools to do what I want to do and I feel confident.”
Kadangi mano požiūris į teismo apibrėžimą pagal EB 234 straipsnį, kurį paaiškinau savo išvadoje byloje De Coster 5, yra gerai žinomas, siekdamas nuoseklumo jaučiuosi įpareigotas pirmiausia patarti Teisingumo Teismui pripažinti šį prašymą priimti prejudicinį sprendimą nepriimtinu.My stance on the definition of court or tribunal for the purposes of Article 234 EC, which I explained in the opinion in De Coster, 5 being well-known, I feel obliged, in order to avoid inconsistency, to advise the Court to dismiss this reference for a preliminary ruling at the outset.
Gal pasakysiu nekukliai, bet kaip didžiausios Bulgarijoje profesinės sąjungos ir didžiausios pilietinės organizacijos pirmininkas jaučiuosi prisidėjęs prie Bulgarijos sugrįžimo į Europą – jos grįžimo namo.It may sound immodest, but as President of the biggest trade union and the largest civil society organisation in Bulgaria I feel I have contributed to Bulgaria’s reintegration into Europe, because for me it is indeed a homecoming.
Ačiū, jaučiuosi daug geriau.Thanks, I'm feeling much better.
Tėveli, tikrai jaučiuosi gana gerai.Oh, but, really, Father, I'm feeling quite well. You had better do as your father advises.
Žinau, kaip jautiesi.l know how you feel.
Žinau, kaip jautiesi dėl manęs bet prašau pamiršk viską, dėl kilnesnio tikslo.l know how you feel about me... ...butputyourfeelingsaside for something more important.
Kaip jautiesi?- How do you feel?
Tu blogai jautiesi?You´re not feeling well?
-Kaip jautiesi?-How are you feeling?
Žinai, mes jaučiamės taip pat.- We're all feeling the same way, you know.
Štai taip, tapau jo išrinktąja. Po trijų išleistų knygų ir trijų metų, mes vis dar jaučiamės, kaip tos keturios vienišos merginos.Three books and three years later we still feel like those four single girls.
Mano tėvelis sako, kad Amerika neriasi iš kailio dėl juodukų, nes mes jaučiamės kalti, ir tai nesveika.My daddy says that America bends over backwards for the blacks because we feel guilty, and it's crazy.
Mes jaučiamės tarsi geriausias dalykas padaryti, tai su visuo tuo susidurti.We feel like the best thing to do is to face it.
Mes jaučiamės taip pat.I tell you, Sammy, we feel the same way.
Visi taip jaučiatės?All of y'all feel like that?
Stažuotės Jungtinėje Karalystėje metu ne tik patobulinau savo anglų kalbos žinias ir daug sužinojau apie Britanijos medicinos sistemą, bet ir sutikau nuostabių žmonių, kurių dėka jaučiausi kaip namie.“Thanks to my internship in the United Kingdom, I not only improved my English and learned a lot about the British medical system, but I also met marvellous people who helped me to feel at home.“
„Niekada nemaniau, kad kasnors domėsis mano nuomoneapie tuos dalykus, kuriuossvarstėme Prahos susitikime…Ar mano nuomonė gali ką norspakeisti, nes ankstesniaismetais jaučiausi bejėge irizoliuota.Or that my opinionabout them can change anything,as I have felt very powerlessand isolated during the last year.This meeting gave me the feelingthat I am not alone; I am not theonly one who has experiencedthese problems.
Todėl jaučiausi įpareigotas atlikti išsamesnį nagrinėjimą, apimantį daugiau nei paprastas apibrėžimas, kurį nurodžiau kitose savo išvadose.I therefore feel moved to undertake a more comprehensive examination which goes beyond the simple definition I have put forward in other opinions.
Kodėl aš jaučiausi toks įskaudintas?Why did I feel so hurt?
Deja, paskutiniuoju metu ne kaip jaučiausi.Unfortunately, l haven't been feeling well lately.
Aš suprantu, kaip tu jauteisi.l can understand how you feel.
-Ar kada taip jauteisi?- Do you ever get that feeling?
O gal jauteisi vieniša?Or because you were feeling lonely.
Prisimink, kaip tuomet jauteisi.Try to feel now what you felt then.
O kai buvome pakeliui į ligoninę... Kaip jauteisi?- And when we were on our way to the hospital, how did you feel?
Kai panelė Marija blogai jautėsi, dainuodavo dainą.When Fräulein Maria wanted to feel better she used to sing that song.
Ar ji jautėsi geriau ?- Was she feeling better?
Visi taip gerai jautėsi, mes net nepastebėjom to, kas artėjo.Everyone was feeling so good, we just didn't see it coming.
Nekaip jautėsi, tad leido man vadovauti.He was feeling unwell, and had to leave the ship under my command.
Jis prastai jautėsi.He wasn't feeling well.
Ar jūs šitaip jautėtės?You didn't all feel that way, did you?
Nuo to manęs niekada nepykino, atvirkščiai, jausdavausi maloniai.I never used to feel sick. I used to feel the very opposite.
Aš jausčiausi geriau jei žaistum ant tų kempiniukų.I would feel better if you'd play on the sponge beds.
Jei būčiau padaręs kažką, kas keltų pavojų mano šeimai, jausčiausi taip pat kaip ir tu.If I had done something that would endanger my family, I would feel just like you do right now.
Kaip manai, kaip jaustųsi Balonas Greidžojus matydamas, kad jo vienintelis sūnus virsta liokajumi?Tell me, how do you think balon Greyjoy would feel if he could see his only surviving son has turned lackey?
Paliktas vienas, vaikas jaustųsi labai vienišas.Left to himself, the child would feel very lonely.

More Lithuanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

bausti
punish
jaukti
mess
jauktis
become cluttered
jausti
feel
rausti
blush
raustis
grub
siusti
rage
skusti
pare
skustis
shave

Similar but longer

nujausti
anticipate
užjausti
sympathize

Random

apsižliumbti
burst into tears
išpakuoti
unpack
išsitepti
smudge
košti
filter
pajausti
feel
pasiginčyti
argue
raityti
curl
skandinti
drown
susikauti
fight
tvarstyti
bandage

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'feel':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In