חי [ḥy] (to live) conjugation

Hebrew
96 examples

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
חי
ḥay
I/you/he (masculine) live
חיה
ḥayah
I/you/she (feminine) live
חיים
ḥayiym
we/you all/they (masculine) live
חיות
ḥayṿot
we/you all/they (feminine) live
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
חייתי
ḥayiytiy
I lived
חיית
ḥayiyta
you (masculine) lived
חיית
ḥayiyt
you (feminine) lived
חיה
ḥayah
he lived
חייתה
ḥyyth
she lived
חיינו
ḥayiynṿ
we lived
חייתם
ḥayiytem
you all (masculine) lived
חייתן
ḥayiyten
you all (feminine) lived
חיו
ḥayṿ
they lived
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אחיה
’eḥəyeh
I will live
תחיה
tiḥəyeh
you (masculine) will live
תחיי
tiḥəyiy
you (feminine) will live
יחיה
yiḥəyeh
he will live
תחיה
tiḥəyeh
she will live
נחיה
niḥəyeh
we will live
תחיו
tḥəyṿ
you all (masculine) will live
תחיינה
tiḥəyeynah
you all (feminine) will live
יחיו
yiḥəyṿ
they (masculine) will live
תחיינה
tiḥəyeynah
they (feminine) will live
Imperative mood
-
חיה
ḥayeh
live!
חיי
ḥayiy
live!
-
-
-
חיו
ḥayṿ
live!
חיינה
ḥayeynah
live!
-
-

Examples of חי

Example in HebrewTranslation in English
! או לחיות איתה, כמו גברOr live with her, like a man!
! אידיוט ! אני לא הולך לחיות כמוך-I'm not going to live like you!
! אינני רוצה לחיות כך יותרI do not want to live like this no more.
! אל תיתן לי לחיותJust don't let it live!
! אני גם צריך לחיותI have to live, too!
! ? הבן שלי חיMy son is alive?
! ? הוא חי הוא חי.Is he alive?
! ? הוא חיHe's alive?
! אבל ,הוא נותר חיBut he's still alive!
! אוקי .יש לנו אחד חיWe've got a live one.
! "נאום אדוניי ,אבל אתם חיים מגנבה ומשוד .! מידי יום ביומו מלווה-בריבית ,הוא גנב ושודדAnd yet you live by theft and robbery...
! איכס, הם עדיין חייםThey're still alive!
! אם את רוצה אותם חיים, תפסיקיYou want them alive, stand down.
! אנו חיים !We're alive!
! אנו נשרף חיים !We'll be burnt alive_
! אלו חיות אמיתיותThose are live animals!
! הן חיות!It's alive!
"אני רוצה שתלך ל"חיות מחודשות .ותחליף את אוליבר אני לא רוצה שסטייה של המדע .יישן במיטת בתיI want you to go down to RePet and get Oliver replaced. I'm not going to have some freak of science sleep in my daughter's bed.
,אור שמש חיוני בעבורם אף שהם בעלי חיים שכן בתוך בשרם חיות מיליוני ...אצות חד-תאיות .צמחיםSunlight is vital to them, even though they are animals, because inside their flesh live millions of tiny single-cell algae, plants.
,אם חיות אלה היו חיות על האדמה הם היו מפורסמים בשל יכולתם לספק .את מחזה חיות הבר הגדול על כדור הארץIf these animals lived on land, they'd be famous for providing the greatest wildlife spectacle on Earth.
" ... אפילו עכשיו אני בספק" ,שפעם חייתי בימים ההם"Even now I sometimes doubt I ever... lived those days,
"חייתי רק למענך ""I lived oonIy foor yoou."
"יש החיים אני חייתי כל השנים הללו אין ערך""The life I lived all these years has no value."
"נולד להפסיד" "חייתי את חיי לריק"¤ I've lived my life in vain ¤¤
"עד עכשיו אני חייתי ללא מטרה."Until now I lived aimlessly.
"כמה זמן אתה חיית איתה?How long have you lived with her?
"תשתמש ב"צעד שגוי - .תודה, פרופסור - .חיית בשקר כל השנים האלה .הצגת את עצמך כמעריצה של קיס- Use "faux pas". - Thanks, Professor. You've lived a lie all these years.
# ,מפני שאם לא השתדלת # # הרי שלא חיית #"'Cause if you haven't tried, you haven't lived."
,אם צדים אותנו ברחוב .תמות בדרך בה חייתIf you hunt us on the street, you will die the way you lived.
,אנחנו יודעים עליך .אדם שטיין חיית מכספי נאצים .באחוזה נאציתWe know about you, Adam Stein. You lived on Nazi money in a Nazi mansion. I can find it.
"לפני שנים ביער חיה ציפור בשם קיקי"Once upon a time, in a wood, there lived a finch named Kiki.
'אנה ניקול סמית .חיה ומתה על-פי הכלל הזה ,מתוקה, אם את לא מצליחה להרדם .פשוט קחי גלולת שינהI can drink. Anna Nicole Smith lived and died by that rule. Honey, if you can't sleep, just take a sleeping pill.
, נכון אבא ? הלוואי שהיא היתה חיהDon't you, dad, wish that she'd lived?
,"אז הדרואיד אומר ל"קראנבל ,אם להגיד לך את האמת הייתי מרגיש יותר טוב אם היא הייתה חיה עוד .‏6 שנות אור הרחק מכאןso, the droid says to the "cranble"... to tell the truth, i'd feel better... if she lived another 6 light years away.
,אז, בכל מקרה ,אני חיה בניו יורק ,באופן פרוע, כנראהSo anyway.. I've lived in New York, somewhat wildly, I guess..
,אם היא חייתה באמריקה ...בגלל שבחקירתה, היא אמרהI did not have to ask Miss Debenham if she had ever lived in America, because during her interrogation, she said...
,היא חייתה בירושלים ,היא מתה בירושלים .היא חייבת להיקבר שםShe lived in Jerusalem, she died in Jerusalem, she must be buried there.
,היא חייתה בשביל עצמה כדי שהיא תוכל להשיג דברים .שיהיו לתהילת האנושותShe did not live to earn approval stickers. She lived for herself, that she might achieve things that are the glory of all humanity.
,קתרין ווטסון ...חייתה עפ"י הגדרה משלה .ולא התפשרה על זהMy teacher Katherine Watson, lived by her own definition and would not compromise that.
,תראו, שניכם צריכים להבין שאישתי חייתה את כל חייה .שאנשים אמרו לה שהיא משוגעתLook, you both have to understand that my wife has lived her entire life having people tell her she's crazy.
,אולי אם חיינו שנינו בעולמות שונים"♪ Maybe if we both lived in a different world ♪
,אנו המתים" "לפני ימים אחדים ,חיינו, הרגשנו" ראינו את זוהר השקיעהWe are the dead, short days ago We lived, felt dawn, saw sunset glow
,בימי קדם .חיינו בשלום עם העצים אבותינו התייחסו אליהם .כאלים מכובדים ונדיביםIn the past, we lived in peace with the trees. Our ancestors looked on them as respectable and benevolent gods.
,במולדת באנגליה ,אני ומשפחתי ,תמיד חיינו באותו הרחוב ,באותו הבית ,וכל השכנים והחברים .ידעו על בעיותיי הרפואיותBack home in England, me and my family, we always lived in the same street, the same house, and all the neighbours and friends, they knew my medical problems.
,במשך מליוני שנים .חיינו תחת ההשקפה של ציידים-לקטיםYou see, for millions of years we basically lived by the philosophy of hunter-gatherer.
,עד לשלב הזה חייתם את חייכם ולקחתם ,כל מה שרציתםUp until this point, you've lived your lives taking anything you want...
..ככה חייתם אותם"That's how you lived it
.את אישתו של דייויד, כן ...אז, שניכם חייתם ביחד- .כן-You're David's wife, yes. - So, you two, um, lived together... - Yes.
.גם שניכם חייתם ביחדYou two lived together.
.חייתם בעבר הושמדתם בקונפליקט ...המשעבד את הכוכב שלנוYou have lived before.
אל תגיעו לסוף חייכן ותגלו .שרק חייתן משך כל אורכם אני רוצה שאתן תחיו .גם את המרחב שלהםDon't get to the end of your life and realize that you've just lived the length of it. I want you to live the breadth of it as well.
".שם חיו באושר ועושר""where they lived happily ever after. "
"? והם חיו לרוב באושר עד עולם""And they lived mostly happily ever after"?
"הם חיו בחשש ש"האדם הקר .לא היה לבדוThey lived in fear that the cold man was not alone.
"וכולם חיו יחד, בבית קטן בסדר ומאוד שמח שהיו.""And they all lived together, in a fine little house. And very happy they were."
"זה היה רבים ולפני שנים רבות, במלכות על הים, שנעורים חיו מי שאתה ודאי יודע בשם אנאבל לי""It was many and many a year ago, in a kingdom by the sea, that a maiden there lived whom you may know by the name Annabel Lee."
(ולדימיר) אני אחיה.I will live.
,אני אלך בסמטאות .אני אלך דרך פארקים ,אני אחיה בצללים ,רק זוחל, אורבI'll go down alleys, I'll cut across parks. I will live in the shadows, just slithering, lurking, trolling the darkness.
,אתם תמותו .ואני אחיהYou will die. And I will live.
,נולדתי כדי להיות מלך .וכעת אחיה כמו אלI was born to be a king, and now I will live like a god.
,סכין לצוואר .או להיכנס לחול מהר אני אחיה עד גיל 103 ללא כל .מחלה קשה פיזית או שתהווה מכשולBarring a knife to the neck or stepping into quick sand I will live to the age of 103 without any serious physical ailment or impediment.
"אתה בטוח, אתה תחיה"♪ You are safe, you will live... ♪
"אתה תחיה חיים ארוכים מאושרים. מתוק."You will live a long and happy life." Sweet.
* על אף שהיא מושקית בדמעות * * היא תחיה שנים רבות * * בגן הזכרון שלי *♪ though it's sprayed with tears ♪ ♪ it will live for years ♪ ♪ in my garden of memory ♪
, והיא תחיה גם לאחר שאמות , ואם תסתכל עמוק לתוך עיניי . תוכל לראות אותהAnd it will live on after I'm gone. If you look deeply enough in my eyes, you can see it.
,אל דאגה .אם טרם מתת, תחיהDon't worry,if you're not dead by now,you will live.
,אחרי שזה יקרה .לא תהיה דרך חזרה תחיי עם זה .למשך שארית חייךOnce this happens,once it goes through,you can never go back. You will live with it for the rest of your life.
,אם את אוהבת אותי, פאני .תחיי חיים ארוכים וטובים ,תתחתני, יהיו לך הרבה ילדים .ואת תהיי מאושרתIf you care for me at all, Fanny, you will live to a ripe old age. You will marry, you'll have many children, and you'll be happy.
,אם תעשי כפי שאומר .את תחיי .הפרס הוא 1000, בזהבIf you do as I say, you will live. The reward is 1,000 in gold.
,ועכשיו, בלי כוח הקסם שלך את תחיי את חיי בת התמותה ,העלובים שלךNow that your magic is gone, you will live out your sad little mortal life in this sad little place.
-אל אם אי פעם תנסי להגיע אלי ,או שתגידי את שמי למישהו .את תחיי בחרטות על כך- Don't. If you ever try to reach out to me or you mention my name to anyone ever again 'and you will live to regret it.'
,אם אני מקבל נתונים על אדם ...גיל, גזע, מקצוע ,מקום מגורים ...מצב משפחתי ותיק רפואי אני יכול לחשב בהסתברות גבוהה .כמה שנים יחיה אותו אדםIf I'm given a man's age, race, profession place of residence, marital status, and medical history I can calculate with great probability how long that man will live.
,אם ניתן לו את הריאות .זה לא יהיה בזבוז, כי הוא יחיהIf we give him the lungs, it won't be a waste, 'cause he will live.
,הוברט יחיה וימות בקערה הזו פרט לטיול השבועי אל כיור המטבח כאשר המנקה שואב את המים שלו .אז הוא לא ייחנק מהפסולת שלוHubert will live and die in this bowl, except for weekly excursions to the kitchen sink while the cleaner changes his water so he won't suffocate on his own waste.
,הכפייה על דיימון תבוטל ג'רמי יחיה וכולנו נהיה בדרכנו .לאלנה אנושיתDamon will be uncompelled, Jeremy will live, and we'll all be on our merry way to a human Elena.
,וכריסטופר, לפי מה שאני יודעת יחיה בחטא אחרי המלחמה .עם הפילגש הקטנה שלוAnd Christopher, for all I know, will live in sin after the war with his little games mistress.
,אם תבחר בחרב .נחיה ונמות יחדIf you choose the knife, We will live and die together.
,ואנחנו נחיה ,שנים יחדיו¶ That we will live ¶ ¶ The years together ¶
,והוא ישא אותי אל טירתו .שם נחיה לעד באושר ובעושר .יפה, יפה...and that he will carry me away to his castle... where we will live happily ever after.
,לא משנה כמה מסוכן אנחנו שבעה חרבות נחיה ונמות יחדNo matter how dangerous, we Seven Swords will live and die together.
,מלבד מוות אין כוח יכול להפריד בינינו עכשיו אנחנו נחיה ביחד"Except death, no power can separate us now" We will live together
,או חשבתם שתוכלו לבטוח בו .ולהסתגל למציאות חדשה .אם תצליחו להסתגל, תחיו .אם לא תצליחו, תמותוIf you can adjust you will live. If you can't you will die.
,אתם תומכים בנביא השקר שלכם ,ואתם תחיו באפלה .תזכור מה שאני אומרYou follow your false prophet and you will live your life in darkness, Mark my word.
,הכנעו כעת .והקיסר יהיה רחום .אתם תחיו .אתם תשוחררוSurrender now! The Emperor is merciful, you will live. You will be free.
,ולאחר מכן .תחיו באושר ועושרFollowing which, you will live happily ever after.
.אני שוקל את זה בעצמי ,אבל אם אתם מצטרפים לבוגדים האלה .אתם תחיו כדי להצטער על זהI'm considering it myself. But if you do join these traitors, you will live to regret it.
! ילדיי יחיוMy children will live!
,אבל הודות לך הילדים מחוסרי הבית האלה ,יחיו חיים רגילים ,ישחקו בחצר בית-הספר ,ירכבו על אופניים .וירוצו רק מטעמי אושרBut thanks to you, these homeless children will live normal lives, play in the school yard, ride bikes, run for the sheer joy of it.
,איכשהו .הקוראים שלך יחיוSomehow, your readers will live.
,אלה המאמינים בי .אפילו שהם מתו, יחיו כל מי שחי ומאמין בי .לעולם לא ימות"Those who believe in me, even though they die, will live. Everyone who lives and believes in me will never die."
,אם את לא רוצה את העזרה שלי .הבחירה שלך רק תדעי שאחיותייך יחיו או ימותו .בעקבות החלטתךLook... If you don't want my help but that's your choice. But just know that your sisters will live or die by what you decide to do.
! חיי מליונים תלויים בנוLet's try to ease up on the mistakes, as there are millions of lives depending on us.
! כוכב-הלכת שלנו חייOur planet is alive!
! שהורס את חיי האנשיםthat ruins the lives of the people!
" מה חיי באמת נוראים שהם חייבים לחיותWhat truly horrible lives they must live.
"... לחיות את חיי איתך"I might live my life with you

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

חד
pose a riddle
חל
apply
חס
pity

Similar but longer

חייך
smile
חיכה
wait
חילל
do
חינך
educate
חיפה
cover
חיקה
mimic

Random

התבשל
cook
התקומם
revolt
זיהה
recognize
זרע
seed
חזק
do
חייך
smile
טבע
drown
כונס
be assembled
לוקק
be licked
לקה
be hit

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'live':

None found.
Learning languages?