Jetoj (to live) conjugation

Albanian
146 examples

Conjugation of eiti

Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present tense
jetoj
I live
jeton
you live
jeton
he/she/it lives
jetojmë
we live
jetoni
you all live
jetojnë
they live
Past tense
jetova
I lived
jetove
you lived
jetoi
he/she/it lived
jetuam
we lived
jetuat
you all lived
jetuan
they lived
Future tense
do të jetoj
I will live
do të jetosh
you will live
do të jetojë
he/she/it will live
do të jetojmë
we will live
do të jetoni
you all will live
do të jetojnë
they will live
Imperative tense
-
jeto
you live
-
-
jetoni
you all live
-
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present imperfect tense
jetoja
I was living
jetoje
you were living
jetonte
he/she/it was living
jetonim
we were living
jetonit
you all were living
jetonin
they were living
Past perfect tense
kam jetuar
I have lived
ke jetuar
you have lived
ka jetuar
he/she/it has lived
kemi jetuar
we have lived
keni jetuar
you all have lived
kanë jetuar
they have lived
Past pluperfect tense
pata jetuar
I had lived
pate jetuar
you had lived
pati jetuar
he/she/it had lived
patëm jetuar
we had lived
patët jetuar
you all had lived
patën jetuar
they had lived
Future perfect tense
do të kem jetuar
I will have lived
do të kesh jetuar
you will have lived
do të ketë jetuar
he/she/it will have lived
do të kemi jetuar
we will have lived
do të keni jetuar
you all will have lived
do të kenë jetuar
they will have lived
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Subjunctive present tense
të jetoj
I live
të jetosh
you live
të jetojë
he/she/it live
të jetojmë
we live
të jetoni
you all live
të jetojnë
they live
Subjunctive past tense
të jetoja
I live
të jetoje
you live
të jetonte
he/she/it live
të jetonim
we live
të jetonit
you all live
të jetonin
they live
Subjunctive past perfect tense
të kem jetuar
I have lived
të kesh jetuar
you have lived
të ketë jetuar
he/she/it have lived
të kemi jetuar
we have lived
të keni jetuar
you all have lived
të kenë jetuar
they have lived
Subjunctive past pluperfect tense
të kisha jetuar
I have lived
të kishe jetuar
you have lived
të kishte jetuar
he/she/it have lived
të kishim jetuar
we have lived
të kishit jetuar
you all have lived
të kishin jetuar
they have lived
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Conditional present tense
do të jetoja
I would live
do të jetoje
you would live
do të jetonte
he/she/it would live
do të jetonim
we would live
do të jetonit
you all would live
do të jetonin
they would live
Conditional past perfect tense
do të kisha jetuar
I would have lived
do të kishe jetuar
you would have lived
do të kishte jetuar
he/she/it would have lived
do të kishim jetuar
we would have lived
do të kishit jetuar
you all would have lived
do të kishin jetuar
they would have lived
Optative present tense
jetofsha
I may live
jetofsh
you may live
jetoftë
he/she/it may live
jetofshim
we may live
jetofshit
you all may live
jetofshin
they may live
Optative past perfect tense
paça jetuar
I may have lived
paç jetuar
you may have lived
pastë jetuar
he/she/it may have lived
paçim jetuar
we may have lived
paçit jetuar
you all may have lived
paçin jetuar
they may have lived
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Admirative present tense
jetuakam
I (apparently) live
jetuake
you (apparently) live
jetuaka
he/she/it (apparently) lives
jetuakemi
we (apparently) live
jetuakeni
you all (apparently) live
jetuakan
they (apparently) live
Admirative past tense
jetuakësha
I (apparently) lived
jetuakëshe
you (apparently) lived
jetuakësh
he/she/it (apparently) lived
jetuakëshim
we (apparently) lived
jetuakëshit
you all (apparently) lived
jetuakëshin
they (apparently) lived
Admirative past perfect tense
paskam jetuar
I (apparently) have lived
paske jetuar
you (apparently) have lived
paska jetuar
he/she/it (apparently) has lived
paskemi jetuar
we (apparently) have lived
paskeni jetuar
you all (apparently) have lived
paskan jetuar
they (apparently) have lived
Admirative pluperfect tense
paskësha jetuar
I (apparently) had lived
paskëshe jetuar
you (apparently) had lived
paskësh jetuar
he/she/it (apparently) had lived
paskëshim jetuar
we (apparently) had lived
paskëshit jetuar
you all (apparently) had lived
paskëshin jetuar
they (apparently) had lived
participle
gerund present
gerund past
Other
jetuar
lived
duke jetuar
living
duke pasë jetuar
having lived

Examples of jetoj

Example in AlbanianTranslation in English
Unë e di shumë për të jetuar, hë?I know too much to live, huh?
Është mjerim, njeqindenjembedhjet e një vjet është më tani një kohë shumë e shkurtër për të jetuar në mesin e... ...Hobbits tillë shkëlqyer i admirueshëm dhe.But alas, eleventy-one years is far too short a time to live among... ...such excellent and admirable Hobbits.
Jo aq sa për të jetuar si i arratisur.Not enough to live the life of a fugitive.
Vite të Shëndetshme Jete (HLY) në lindje - numri i viteve të një personi në lindje që pritet të jetoj në një gjendje të shëndetshme.Healthy life years (HLY) at birth — the number of years a person at birth is expected to live in a healthy condition.
Jetëgjatësia (E), në lindje - numrin e viteve që një fëmijë i porsalindur pritet të jetoj, duke supozuar që nivelet e vdekshmërisë për mosha të caktuar mbeten konstante.Life expectancy (LE) at birth — the number of years a newborn child is expected to live, asuming that the age-specific mortality levels remain constant.
Thuaj atij, unë dua të jetoj në paqe. Nuk ka dobi, të më mundoj mua!Tell him I want to live in peace, that it's no use to go on tormenting me.
Nëse më ndihmoni të jetoj edhe pak më shumë, pres lajme të mira.Can you help me live a little longer? I expect good news.
Unë vetëm dua të jetoj.I just want to live, Rambo.
Dhe duke qenë se qendra e qytetit është një rreth shumëetnik, ky projekt gjithashtu kandihmuar në përmirësimin e marrëdhënieve mes pjesëve të ndryshme të komunitetit. Sipas 73 vjeçares, Blagoja Petkovski, e cila jeton vetëm: "Që kur filluan të më ndihmonin me pazarin këto vajzat e reja plot me dritë dhehumor, jeta më ka ndryshuar".And since the city centre is amulti-ethnic district, the project also helped build better relations between different parts of the community.According to 73-year-old Blagoja Petkovski, who lives on his own: "Life has changed since these younggirls started to come round so bright and full of fun to help with my shopping."
Ai jeton me një vajzë që thirret Maria, e cila do t'ju tregon.He lives with a girl called Maria.
Zhak, nëse premton se do të silleni mirë, mund të jetojmë së bashku.Jack, if you're really changed, then we can go somewhere else to live.
- Ne jetojmë në frikë të tij.- We live in fear of him.
Nuk do të na duhet më të jetojmë pa nder!No longer must we live in shame!
E ku do të jetoni?Where are you going to live?
Ejani me mua nëse doni të jetoni!Come with me if you want to live.
-Ku jetoni?- Where do you live?
Nëse ju doni të jetoni për të luftuar për mua, mbani veten vetëm për dhjetë minuta.If you want to live to fight me, keep hold of yourself just for another ten minutes.
Ju jeni llogaritës i vërtetë, i gjallë dhe i mirë dhe jetoni në qytetin e Nju Jorkut. Ai është maniak.You are the real count... alive and well and living in New York City.
Gjithashtu, nxitja e menaxhimit të integruar të kufijve do të marrë 105 milionë m.Menaxhimi i integruar i kufijve synon t'u mundësojë njerëzve të jetojnë të lirë dhe tësigurtë, ndërkohë që mund të udhëtojnë lirshëm në mbarë rajonin dhe të zhvillojnëme lehtësi bizneset e tyre përtej kufijve amtarë.In addition, the promotion of integrated border management is to receive a furtherm105 million. Integrated border management aims to allow people to live insecurity and freedom, while they can travel freely across the region, and theirbusinesses can trade more easily across borders.
Mesatarisht, burrat pritet që të jetojnë pothuajse 81 % të jetës së tyre të lirë nga aftësia e kufizuar dhe femra 75 % (2).On average, men are expected to live almost 81 % of their lives free of disability, and women 75 % (2).
Ata atje s'jetojnë në luks.They don't live so big over there.
A mund të gjesh fuqi e të mundësosh që këto dy jetëra krejt të kundërta të jetojnë së bashku në veten tënde?Can you find the force to enable these 2 quite opposite lives to live together in yourself?
Atje lëri Danaen dhe fëmijën e saj të jetojnë, të sigurtë... ...dhe të lumtur.There let Danae and her child live, safe... ...and happy.
Unë jetova në ato shtëpi 30 vjet para se ti ta bëje... ose siç quhet ndryshe, java e shkuar.Well, I lived in these houses 30 years before you did-- Otherwise known as last week.
Unë jetova vetëm për 30 vjet.I lived alone at least 30 years.
Thjesht jetove për ca kohë.You just lived here for a while.
Nuk jetove asnjëherë me potencialet e tua.Never quite lived up to your potential.
Jot ëmë vdiq, po ti gjysëm njeri dhe gjysëmzot, ti jetove.Your mother was killed, but you, half man, part God, you lived.
Jot ëmë vdiq, po ti... ...gjysëm njeri dhe gjysëmzot, ti jetove.Your mother was killed, but you... ...part manV part god, you lived.
E jetove jetën që zgjodhe, djalë i madh.You lived the life you chose, big shot.
Edhe pse ai jetoi vetëm duke shitur vetura Kadellik 00:21:13,400 --> 00:21:17,678 ai gjitmon dukej si një djal 10-vjeqar mangët e të cilit ishin të gjata.Even though he lived inside of life and sold Cadillacs, he always looked like a 10-year-old boy whose sleeves were too long. Leo gave me this movie camera.
Perri, p.sh, jetoi.Perry, like, lived.
Jo, " pranvera" në fakt është një lagje në Hamptonin Lindor, ku ai jetoi dhe punoi, jo "pranvera" si stinë.No. The Springs was actually the neighborhood in East Hampton where he lived and worked, - not "spring" like the season.
Dhe jetuam të lumtur... ...Për dy javë. Derisa e adoptuan.And we lived happily ever after for about two weeks until she got adopted.
Ndoshta ne vetëm duhet të jemi të lumtur... që e jetuam këtë jetë të gjatë dhe të bukur së bashku.Maybe we should just be glad... that we lived this long, good life together.
Ata jetuan ne paqe 260 vitet e Shogunve te Tokugawa.They lived in peace through the 260 years of the Tokugawa Shoguns.
Për një kohë të gjatë, katër shtetet jetuan bashkë në harmoni.Long ago, the four nations lived together in harmony.
Shumica e ushtareve qe jetuan dhe punuan ne Fort Bragg ...Nuk kishin ide per rolin e asaj ndertese. sepse ishte braktisur, ...Spitali nuk ishte i braktisur.Most of the soldiers who lived and worked in Fort Bragg ...had no idea about the actual function of this building. Because, although it was abandoned, ...the hospital was not empty.
Dhe ata jetuan përgjithmonë të lumur e të gëzuar.And they lived happily ever after.
Vetëm Allahu e din, kush do të jetoj, kush do të vdes!Only Allah knows, who will live, who will die!
Unë do të jetoj përgjithmonë.I will live forever.
Në dimër do të jetoj në Arizona.In winter, I will live in Arizona.
Ti do të jetosh.You will live.
"por ajo që do të jetosh,""but that it will live,"
Ku mendon se do të jetosh kur ta rrënojnë?Where do you think will live when you destroy?
Dhe unë do të jetojë përgjithmonë.And I will live forever.
Zgjedhja se kush do të jetojë dhe kush do të vdesë.Those who decide on who will live and who will die.
Që sot e tutje ajo do të jetojë në kështjellë.She will live in this castle from today on.
- gjyshi juaj do të jetojë.- your grandfather will live on.
Ne, të Shtatë Shpatat do të jetojmë dhe vdesim bashkë.We Seven Swords will live and die together.
Dhe ne do të jetojmë... si njerëz të lirë.And we will live ... as free men.
Unë dhe ti do të jetojmë përgjithmonë.You and I will live forever.
Ju do të jetoni në realitete të ndryshme, jetë të ndryshme, kur njerëzit do shiqojnë tek ju dhe do thonë, "çfarë bën ndryshe nga unë?", mirë pra, sendi i vetëm që është i ndryshëm është se ju punoni me Sekretin.You will live in a different reality, a different life, when people will look at you and say, "what do you do different than me?", well, the only thing that is different is that you work with The Secret.
Dorëzoni armët... ...dhe do të jetoni.Give up yourweapons... ...and you will live.
Jepni deri yourweapons ... ... dhe ju do të jetoni.Give up your weapons and you will live.
Ju do të jetoni në realitete të ndryshme, jetë të ndryshme, kur njerëzit do shiqojnë tek ju dhe do thonë, "çfarë bën ndryshe nga unë?",You will live in a different reality, a different life, when people will look at you and say, "what do you do different than me?",
Populli im do të jetojnë, në mua.My people will live on through me.
Vetëm edhe një vetëtimë dhe të rijt e mi do të jetojnë.One more bolt and my young will live.
Ata që të vendosë se kush do të jetojnë dhe të cilët do të vdesin.Those who decide on who will live and who will die.
Shpëto jetën dhe jeto këtu me mua.Stay and live a life here with me.
Shko në shtëpi... dhe jeto.Go home... and live.
Njerëzit vjedhin, dhe nuk kapen, ...jeto jetën e mirë.People steal, don't get caught, live the good life.
Po jetoja në një gënjeshtër.I was living a lie.
Unë po jetoja në një fantazi.I was living in a fantasy.
Unë po jetoja jetën time, winston.I was living my life, Winston.
Pra ti po më thua që ka lëvizur që atje ku ti jetoje kur ishte tetë vjeçe, dhe përsëri kur ti po jetoje në një vend tjetër në moshën 13 vjeçe, dhe tani këtu, dhe mua më duket se kjo është çështja.So when you tell me that it's moved from where you were living when you were eight, again when you were living someplace else when you were 13, and now here, it seems to me that's what we're dealing with.
Mbrëmë vonë të gjithë Hellrejzërve u është dërguar një mesazh ku thoshte, "Dyshit do t'i pëlqente më tepër jeta po të jetonte në territorrin e Fitimtarëve."It said The Deuce would like life a lot better if he was living in Victors territory.
Po jetonte në një shtëpi të braktisur.He was living in the condemned building.
Dhe e preva kutinë dhe kur e nxorra tabelën e vizioneve, atje kishte një pikturë të shtëpisë që e parashikoja para 5 vitëve dhe u trondita sepse ne jetonim në atë shtëpi, jo një shtëpi si ajo.And so I cut the box open and when I pulled up the vision boards, there was the picture on there of a home that I was visualizing five years earlier and what shocking to me was we were living in that house, not a house like it.
Ne po jetonim në Majemi... ...dhe një film i ri do jepej në qytet.We were living in Miami... ...and a new movie was playing in town.
Ne jetonim ne parajs ne kohen e Great White Hope... erdhi ne brigjet tona te na ruaj nga lumturia jone.We were living in paradise long before the Great White Hope... came to our shores to save us from our happiness.
Burri im dhe unë po jetonim në ëndërr.(voice-over): My husband and I were living our dream.
- Imagjino sikur jemi në një cadër të madhe, sikur të jetonim në një cadër të madhe.Imagine if we were in a huge umbrella, if we were living in a huge umbrella.
Por kuu jetonit bashkë me Znj. Johnson... ...a e zgjidhnit juu verën bashkë në uudhëtimin në Luuginën Napa?But when you were living with Ms. Johnson... ...didn't you discover wines together on trips to the Napa Valley?
Nuk e dija se jetonit këtu.- I didn't know you were living here. - What are you doing out here.
Ne mendojmë se 200 vje më parë ju jetonit në tenda, dhe i prenit kokat njëri tjetrit dhe pikërisht këtu do jeni pas 200 vjetëve të tjera.We think 100 years ago, you were living in tents, chopping each other's heads off and that's exactly where you'll be in another 100.
Administrata e Bushit urdhëron FBI-në dhe agjensitë inteligjente të tërheqin investigimet që përfshijnë familjen bin Laden, duke përfshirë dy të afërm të Osama bin Laden që jetonin, ku thoni ju? - në Falls Church, Virxhinia tamam ngjitur me zyrat qëndrore të CIA-s.The Bush Administration orders the FBI and intelligence agencies to back off investigations involving the bin Laden family, including two of Osama bin Laden's relatives who were living, guess where? - in Falls Church, Virginia right next to ClA headquarters.
Më mendon për demon... ...por është sepse kam jetuar në ferr.You think I am a devil... ...but only because I have lived in hell.
Eshte nder qe kam jetuar bashke me ju.It's an honor to have lived at yours.
Unë kam jetuar këtu gjithë jetën time.I have lived here all my life.
Sidoçoftë, unë kam jetuar mjaft tani... ...deri në pyetjen... ...kur shumica e tjerëve do tregojnë shumë interesim dhe do të respektojnë ty.However, I have lived long enough now... ...to question... ...when so many others invest such emotion in their disrespect for you.
Më ke thënë që ke jetuar në Azi për pak kohë.You said that you a while have lived in Asia.
Sa herë ke mundur armiqtë e tu, ke qenë një hap më përpara, dhe tani je aq i njohur me botën e tyre nëse ke jetuar në mes tyre, dhe ata kanë një nga mjetet e komunikimit.Every time you have defeated your enemies, you've been one step ahead, and now you are as familiar with their world as if you have lived among them, and you even have one of their communication devices.
Gjithë këto vite familja ime ka jetuar në turp dhe çnderim.All this time, my family has lived in shame and dishonor.
Për qindra vjet në Japoni, ka jetuar një fis ... ... të cilët janë të përkushtuar për një art sekret për vetë-mbrojtje ... ...dhe mbijetes.For hundreds of years in Japan, there has lived a clan... ...who have dedicated themselves to a secret art of self-defense... ...and survival.
Për qindra vjet në Japoni, ka jetuar një fis të cilët janë të përkushtuar për një art sekret për vetë-mbrojtje dhe mbijetes.For hundreds of years in Japan, there has lived a clan who have dedicated themselves to a secret art of self-defense and survival.
4 vjet kemi jetuar jetë të mundimshme dhe i harxhuam gati të gjitha, që ta martojmë Sorajën sa më mirë.For four years, we have lived a life which we could not afford... and spent almost everything to marry Soraya with a good family.
Dua të them, ne kemi jetuar një shtëpi andej Chambers-ëve për pesë vjet dhe ata ishin asgjë përveç fqinjë të mrekullueshëm që çdokush do të kërkonte për ata.I mean we have lived next door to the Chambers for 5 years, and they have been nothing but the greatest neibours that anyone could ask for.
Ju keni jetuar pas reputacionit tuaj, z. Kob.You have lived after your reputation, Mr. Cobb.
Ju keni jetuar pas reputacionit tuaj, z.You have lived up to your reputation, Mr. Cobb.
Po, Ming Çengët kanë jetuar tek Statuja e Lirisë për shumë gjenerata.Yes, the Ming Changs have lived at the Statue of Liberty for many generations.
Ndonjëherë një ndërtesë në një formë shumë të bukur, të projektuar bukur, mund të zgjasë përgjithmonë, dhe ti e di se kur ta shkatërrosh do të marrësh kujtimet e njerëzve që kanë jetuar këtu.Sometimes you'll get a structure in perfect shape, beautifully designed, could last forever, and you know when you're destroying it that you're taking along the memories of people who have lived there.
Do të ishte më mirë të kanë jetuar në kohën e rilindjes.Better to have lived during the... la Renaissance.
Vite të Shëndetshme Jete (HLY) në lindje - numri i viteve të një personi në lindje që pritet të jetoj në një gjendje të shëndetshme.Healthy life years (HLY) at birth — the number of years a person at birth is expected to live in a healthy condition.
Jetëgjatësia (E), në lindje - numrin e viteve që një fëmijë i porsalindur pritet të jetoj, duke supozuar që nivelet e vdekshmërisë për mosha të caktuar mbeten konstante.Life expectancy (LE) at birth — the number of years a newborn child is expected to live, asuming that the age-specific mortality levels remain constant.
Nëse më ndihmoni të jetoj edhe pak më shumë, pres lajme të mira.Can you help me live a little longer? I expect good news.
Dhe më mirë është të bartësh armë, nëse dëshiron të jetosh më gjatë.And you'd better start carrying a gun, if you want to live very long around here. Take my word for it i know
Ke mundur edhe pak të jetosh.You could have lived a little longer.
"Shpresoj të jetosh në kohëra interesante.""May you live in interesting times."
Thirrni për ndihmë, dhe do të jetosh i shpërfytyruar... ose mund ta nxjerrësh veten nga mizeria jote.Call for help, and you'll live but you'll be disfigured, or you can put yourself out of your own misery.
Mirë, për momentin mund të jetosh.Alright, you can live. For now.
Ai do të mbyllet dhe do detyrohet të jetojë si një i dëbuar në moçale dhe këneta.He'll be shunned and forced to live as an outcast in the swamps and marshes.
- l thuani se mundet ose të jetojë ose të vdes.- Tell him that he can live or he can die.
Dhe e kuptova, sikurse Kolombi, duhet të jetojë në botën e kolonive të pavlera, dhe nuk isha i sigurt për ndonjë zbulim të mundshëm në Amerikë.And I realized, like Columbus, I had to live in a world of cheap cologne, and I wasn't sure any discovery in America was possible anymore.
Ne nuk mund të lëm të jetojë.We can't let him live.
me këtë vaj të shenjtë, të bekuar me dorën e Zotit... ...e lyejmë Charles Valoisin për mbretin sovran të Francës... ...dhe kërkojmë të mbrojë besimin të Kishës së shenjtë... ...deri sa të jetojë.With this sacred oil, blessed by the hand of God the Father Almighty... ...we do anoint thee, Charles Valois... ...to be sovereign lord and king of this great kingdom of France... ...charging that ye shall defend the faith of our Mother Holy Church... ...as long as ye shall live.
Zhak, nëse premton se do të silleni mirë, mund të jetojmë së bashku.Jack, if you're really changed, then we can go somewhere else to live.
A nuk do të ishte ngazëlluese të shkëmbejmë vendet dhe të jetojmë për pak jetën e njëri-tjetrit?Wouldn't it be hilarious if we switched places and lived each other's lives for a while?
E ku do të jetoni?Where are you going to live?
Ejani me mua nëse doni të jetoni!Come with me if you want to live.
Dhe pastaj, të formojmë një qeveri të qëndrueshme si fakt se ju mund të jetoni të gjithë këtu në paqe.And then, to form a permanent government as proof of the fact that you could all live here in peace.
Gjithashtu, nxitja e menaxhimit të integruar të kufijve do të marrë 105 milionë m.Menaxhimi i integruar i kufijve synon t'u mundësojë njerëzve të jetojnë të lirë dhe tësigurtë, ndërkohë që mund të udhëtojnë lirshëm në mbarë rajonin dhe të zhvillojnëme lehtësi bizneset e tyre përtej kufijve amtarë.In addition, the promotion of integrated border management is to receive a furtherm105 million. Integrated border management aims to allow people to live insecurity and freedom, while they can travel freely across the region, and theirbusinesses can trade more easily across borders.
Mesatarisht, burrat pritet që të jetojnë pothuajse 81 % të jetës së tyre të lirë nga aftësia e kufizuar dhe femra 75 % (2).On average, men are expected to live almost 81 % of their lives free of disability, and women 75 % (2).
Vërtet, vetëm të jetojnë në të.Yeah, you only live in it.
Nuk do të jetoja kaq gjatë, të mos isha këmbëngulës.I wouldn't have lived this long if I wasn't pretty tough.
Doja të jetoja aty.I wanted to live in it.
Një vit më parë në qytetin e Meksikos, ku ti më vrave kolegun, por më le mua të jetoja.A year ago in Mexico City, you had my partner killed, but you let me live.
Ai më tha që mund të jetoja aty me kusht që të ruaja vendin kur ai s'ishte, duke bërë punë shtëpie dhe gjëra të tilla.He said I could live there in exchange I watch the place when he's gone, doing chores and stuff like that.
-Nëse je dakord, do të donim që të jetoje me ne.- Yes, it's true. If it's all right with you, we'd like you to live here with us.
Ngase doja të të pyesja të jetoje me mua.Because I was going to ask you to live with me.
E kam menduar shpesh pas vdekjes së bijes sime, se po të jetonte ajo... ...do të ishte një gjë e rrallë... ...që ajo ta drejtonte kompaninë.I've thought about it often since my daughter's death, that had she lived... ...it would be extremely rare... ...that she ever got to run a company.
Doja që të jetonte.I wanted him to live.
Ai s'mund të jetonte në botën e saj. Dhë ajo s'do të bënte kurrë pjesë në botën e tij.He could notlive in her world. and she would never fitinto his.
Njerku i Sharlinës e dërgoi të jetonte tek gjyshërit e saj.Charlene's stepdad sent her away to live with her grandparents.
Jo, por mbase në takimin tonë të 15-të apo në takimin e 30-të, ose kur vendosëm të jetonim bashkë, kjo mund të kishte qenë diçka e mirë për t'u përmendur.No, but maybe on our 1 5th date or our 30th date or when we decided to live together, that might've been a good thing to bring up.
Ndoshta nëse nuk do të isha zgjuar në mes të natës dhe të fluturoja për në Alaska, do të isha më shumë si një lloj, gjenaral simpatik i mëparshëm ju po shpresonit që unë të isha, por më besoni, nëse ju do të jetonit në këtë linjë kohore.Maybe if I wasn't woken in the middle of the night and flown to Alaska, I might be more like the kind, sympathetic former general you were hoping I'd be, but trust me, if you lived in this timeline...
Problemi qëndron se nëse e bëj... nuk besoj se do të jetonit deri në fund të ditës.Problem is, if I do that... I don't think you're gonna live to see the end of the day.
Doktoreshë, thoni opinionin tuaj... për çiftin Xhek Fuller dhe Xhoi MekNelli... iu bindën urdhrit të jetonin si burrë e grua... dhe u përpoqën të jetonin martesën?We'll see. Now, Dr. Twitchell, in your opinion, did the couple, Jack Fuller and Joy McNally, obey the court order to live together as man and wife, and do you believe they put sufficient effort into the marriage?
Dhe prandaj njerëzit nuk u asgjësuan dhe vazhduan të jetonin.Because of that, the people weren't annihilated and could live on. Do you know what that was?
Në vitet e fundit afërsisht 200,000 persona... .. prisnin në listën e transplantet organike... ..duke shpresuar të vdiste... ..dikush që të jetonin.In recent years nearly 200,000 people have expected the list organ transplants waiting for someone to die so they can live.
Më pas, 700 njerëzit që ndodheshin nëpër barkat e shpëtimit... ...nuk mund të bënin gjë tjetër veç të prisnin. Të prisnin të vdisnin. Të prisnin të jetonin.Afterward, the 700 people in the boats had nothing to do but wait-- wait to die, wait to live... wait for an absolution that would never come.
Si... Si mund të kenë jetuar?- How could they have lived?
Gjithë vitet që ka jetuar dhe do të kishte jetuar, nëse fati do të ishte më bujar.All the years that she lived and could have lived if the destination had been generous.
Me dietë të duhur the ushtrime, Ne duhet të kishim jetuar gjatë.With a proper diet and exercise, he should have lived a long life.
Ah... këtë mëngjes po hamendësoja nëse do të jetoja apo vdisja, dhe tani...Uh... this morning I was wondering if I would live or die, and now...
Nëse do të mund të jetohej në salsë, nuk beson se unë do të jetoja në salsë?If you could live in the sauce, don't you think I would live in the sauce?
E dija se legjenda e Johnny Lingo do të jetonte përgjithmonë.I knew that the legend of Johnny Lingo would live on forever.
Isha i detyruar të zgjidhja, kush do të jetonte, e kush do të vdiste.I had to choose who would live, and who would die.
Kush do të jetonte në këtë mënyrë?Who would live like this?
Këtu jetuaka ky tipi!Oh, it's where this guy lives.
Si inxhenjer i minierës ka jetuar i vetëm... ...ndonjëherë ka ardhur... ...në Veriun e Madh.Hank was a mining engineer who lived alone and occasionally went on long expeditions into the Far North.
Ti gjat ke jetuar.You've lived too long.
Sa gjatë ke jetuar këtu?So how long have you lived here?
Bart, si do dëshiroje që ti kaloje tre muajt e ardhshëm duke jetuar në Francë?Bart, how would you like to spend the next three months living in France?
Si u bë që një djalosh i ri fisnik, kapadahi ...të gjej kënaqësi duke jetuar me kripërn e tokës?How is it that a once arrogant young nobleman... ...has found contentment living rough with the salt of the earth?
Gradualisht në po përzihemi dhe po bashkohemi deri kur një ditë të gjithë bëhëmi një popul i unifikuar duke jetuar dhe punuar dhe vallzuar se bashku, sikur lajmet ose "Ally McBeal", ose njerëzit që punojne në Saturn!Little by little we're blending and merging until one day we're all going to be one united people living and working and dancing together, like the news or "Ally McBeal," or the people that work at Saturn!

More Albanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

notoj
swim
votoj
vote

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

admiroj
admire
çliroj
free
jam
be
jap
give
justifikoj
justify
këndoj
sing
mësoj
teach
ndihmoj
help
takoj
meet
vazhdoj
continue

Other Albanian verbs with the meaning similar to 'live':

None found.
Learning languages?