זכר [zkhr] (to remember) conjugation

Hebrew
101 examples

Conjugation of זכר

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
זוכר
zṿokher
I/you/he (masculine) remember
זוכרת
zṿokheret
I/you/she (feminine) remember
זוכרים
zṿokhəriym
we/you all/they (masculine) remember
זוכרות
zṿokhərṿot
we/you all/they (feminine) remember
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
זכרתי
zakharətiy
I remembered
זכרת
zakharəta
you (masculine) remembered
זכרת
zakharətə
you (feminine) remembered
זכר
zakhar
he remembered
זכרה
zakhərah
she remembered
זכרנו
zakharənṿ
we remembered
זכרתם
zəkharətem
you all (masculine) remembered
זכרתן
zəkharəten
you all (feminine) remembered
זכרו
zakhərṿ
they remembered
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אזכור
’zkhṿr
I will remember
תזכור
tzkhṿr
you (masculine) will remember
תזכרי
tizəkhəriy
you (feminine) will remember
יזכור
yzkhṿr
he will remember
תזכור
tzkhṿr
she will remember
נזכור
nzkhṿr
we will remember
תזכרו
tizəkhərṿ
you all (masculine) will remember
תזכורנה
tzkhṿrnh
you all (feminine) will remember
יזכרו
yizəkhərṿ
they (masculine) will remember
תזכורנה
tzkhṿrnh
they (feminine) will remember
Imperative mood
-
זכור
zkhṿr
remember!
זכרי
zikhəriy
remember!
-
-
-
זכרו
zikhərṿ
remember!
זכורנה
zkhṿrnh
remember!
-
-

Examples of זכר

Example in HebrewTranslation in English
! זה שם שקל לזכור !-I think you'd remember that!
! נסה לזכור שאנחנו נמצאים בלוח זמנים .תאר היכן אתה נמצא - ?Try to remember we're on a schedule!
" כל עוד אני יכול לזכור, הבית שלנו מאז ומתמיד מלא בתמונות שלי ""As long as I can remember, our house has always been filled with pictures of me."
",ולפני שתגיד "לא אתה צריך לזכור שאני .גם די מסוכןAnd before you say no... you need to remember that I'm pretty dangerous too.
"... אך, גברת אנה, את חייבת לזכור""But, Mrs. Anna, you must remember...
"ג'ורג' מייקל זכר היטב"[Narrator] George Michael remembered very well.
"זכר ליציאת מצרים."A time to rejoice and remember the Exodus from Egypt.
"שני ילדים ואשה עם דמעות בעיניהם, קראו "אבא, אבא ,אבל גרי לא זכר שאי פעם ראה אותם התאונה הרסה את פניו .וכמעט גרמה למותוTwo children, and a woman, all with tears in their eyes, the voices were calling. 'Daddy Daddy', but Gary couldn't remember ever seeing them before in his life. The crash had destroyed his face, and nearly ended his life and also robbed him of his memory..
'נכון, מאנצ .הדנ"א לא היה קיים הבחור לא עבד, לא היה .לו אליבי, לא זכר היכן היהDNA wasn't used then. The guy wasn't working, didn't have an alibi, couldn't remember where he was
,אבל דווקא בלילה הזה .איש מהם לא זכר את חלומוUnfortunately, nobody remembered their dreams in that night.
! ? היי, זוכר אותנוHey, remember us?
! אם אני זוכר נכון, היא ענתה לו:If I remember rightly, she told him to sod off.
! אני אף פעם לא זוכר את זהI never remember that.
! אני זוכר את היום האחרון שבו ראיתי אותךI'll remember the last day I saw you!
! אני זוכר את זהI remember it!
! או, את זה את זוכרתThat you remember.
! אני לא זוכרת שעשיתי את זה ! אני לעולם לא הייתי מרמה יכול להיות.(GASPING) I don't remember doing that!
! אני לא זוכרת, בסדרI don't remember!
! את אמורה למלא את ההוראות, זוכרת מצטערת זה עושה לי צמרמורתUnikitty... you're supposed to follow the instructions, remember?
! גברתי, את זוכרת אותי? אני חף מפשע ,שדדו אותך, בחנות לתיקון נעליים ורצתי אחר הגנבI caught him ma'am, you remember me?
".הם רק זוכרים את הפרי"They just remember the fruit.
"אך אין זה אותו "סמנתה .שאתם זוכרים.But it's not the same Bewitched that you remember.
"במילה "אום ,אנו זוכרים את האלWe remember Lord by saying "Om".
"זוכרים אותנו לפי המתנות שאנחנו משאירים לילדים שלנו.""Our lives are remembered... "by the gifts we leave our children."
"זוכרים את "חצר .(רצח במהופך) .אותו רעיוןYou remember "redrum." Same concept.
,אני מתכוון .פיזית, אני יכול לעשות דברים ,זה כאילו שהידיים שלי זוכרות ,הגוף שלי זוכרWell, I mean, physically, I can do stuff. It's like my hands remember, my body remembers.
,בואי ז'אקמט .האצבעות שלך זוכרותJacmette, your fingers remember
,ואז הן היו שוטפות לבנות את המוח .והן לא היו זוכרות דבר .דניס, אני לא מקשיבה לזה ?And then they would brainwash them and they didn't remember a thing. That explains it. Dennis, I'm not listening to...
,ואם זה לא עובד .אנחנו הופכת להיות רייגן .לא זוכרות כלוםAnd if that doesn't work, we go Reagan. Can't remember anything.
,שהייתי זוכרת איך לקרוא ...שלא לדבר על .כולנו זוכרות איך לקרואI'd remember how to read, never mind be able to... We all remember how to read.
,אני זכרתי דברים .שלא ידעתי דבר לגביהם אלו בוודאי החוויות של האדם .שהייתי בעבר, ושעכשיו אני הואEver since I was a kid I've remembered things I knew nothing about. They must be experiences from before I was born as who I am now.
,אני יכול לומר, אובייקטיבית .שהוא היה כל הדברים האלה .וכשהוא מת, כך זכרתי אותוI can say, objectively, he was all those things. And when he was gone, that's how I remembered him.
,את אותו היום על חוף-הים .למעשה זכרתי אותו .זה נהדרThat day on the beach, I actually remembered it. That's great.
,בחסות האל, מאוחדת" ."עם חירות וצדק לכל .זכרתי הכל....underGod,indivisible, with liberty and justice for all. " I remembered it. The champagne is here.
,ברגע שנכנסתי לחדר ההמתנה .זכרתי אותוAs soon as I walked into the waiting room, I remembered him.
! זכרתYou remembered?
,"תודה רבה", "נחמד מצדך" ."אוי, זכרת"You know, "Thank you very much." "So kind of you. Oh, you remembered."
,'הו, אלוהים, ג'ורג .אתה זכרתOh, my gosh, George. You remembered.
,ואולי לא זכרת אותה אבל אני מבטיחה לך .שעכשיו כן תזכור כי מה שהיא עשתה כאן, התוכנית ,הזאת, הכל בכוחות עצמהAnd you may not have remembered her, but I guarantee you you will remember her now because what she has done here-- this program, all on her own-- it is remarkable.
! רוז זכרהRose remembered!
, גם על הפנים שלי ,זה האהוב עלי .אהבתי שהיא זכרה את הפנים מצחיק איך לכל הכרטיסים האלה .יש את אותו כתב יד מכוערPS, and on my face." That's my favourite, I like how she remembered the face. It's funny how all these cards seem to be in the same handwriting.
,אין לה ביטוח אבל היא זכרה אותי ,ואת בית החולים הזה אז היא באה הנה כדי לראות אם אוכל לתת לה קצת טיפול בהריון .ונחשי מה גילינוShe's not insured, but she remembered me and this hospital, so, she came here to see if I could give her some prenatal care, and guess what we found out.
,באופן בלתי יאומן .היא זכרה כמעט הכל הייתי כל-כך מאושר .שלא יכולתי לעצור את הדמעותIncredibly, she remembered almost everything then. I was just so happy that I couldn't hold back my tears.
,היא הייתה שיכורה כלוט ...אבל כשהיא קמה בבוקר ."היא עדיין זכרה את "חדר 110 .בגלל זה היא דפקה על הדלתBut as drunk as she was, when she woke up the next morning, she still remembered room 110. That's why she knocked on the door.
,אנחנו זכרנו ואפיתי לך עוגה !No, we shan't. Well, we remembered, and so I baked you this cake.
,‎למרות שאת לא מתה .‎זכרנו להאכיל את הכלב‎ .‎אימא‎ ,‎ותמיד יש לך אותנו‎Even though you didn't die, we still remembered to feed the dog. And you've always got us, Mom.
.נסו לד-זפלין תמיד זכרנו מה בית החולים הזה עשה למען ליאוAnd... try Led Zeppelin. We've always remembered what this hospital did for Leo when his appendix burst.
אכפת לך ששלושה איש נהרגו אבל הצלחנו לשחרר את האחרים .בלעדיך, ד'ארטניאן זכרנו את המוטו ."כולם למען אחד ואחד למען כולם"Well, we managed to free the others-- without you, D'Artagnan. We remembered, "All for one, and one for all. "
זכרנו את הקסם .ואת הצחוק ואת השנינות .אבל הוא היה גם גנב ושקרן .הוא הרס חיים של אנשיםWe remembered the charm and the fun and the wit. But he was also a thief and a liar. He ruined people's lives.
,הראנו את תמונתה לכל ההורים .העובדים, והמאמנים הילדים זכרו שהיא חילקה .את רפידות הקסדהAnd we showed all the parents, employees, and coaches her photo. Kids remembered her handing out helmet pads.
,השומרים בקבוצות הנגדיות .זכרו להביא את טפסי ה-W2 שלהם ,אז כלא מורסבייThe guards on the opposing teams all remembered to bring their W-2s. So Moresby Prison issued you a gun, but you paid for it.
,ישבתי דומם אלפי שנים ,זכרו אותי, עבדו אותי ...השתוקקו אלי ...עד שיום אחדI lay dormant for thousands of years, remembered, worshipped, yearned for. Until one day...
,כדי לבצע מעקב .ולכן הם זכרו את פניוThe unsub must have gone back to the house to do some sort of follow-up on his own and they remembered his face.
"... אני אזכור אותך" "?* I will remember you * * will you remember me *
"... אני אזכור אותך"♪ I will remember you ♪
"אני אזכור, לא משנה מה.I will remember, no matter what.
"זה יומי היפה "אזכור אותו עד יום מותי.This is my lovely day, this is the day I will remember, the day I'm dying.
'אני אזכור אותך' " ".מפקפק"I will remember you doubting me."
,או לפחות .כך תזכור זאת ההיסטוריה ,משטרת ניו-יורק !Or at least that's how history will remember it. NYPD. Down on the ground.
,אתה לא תזכור מה קרה הלילה אבל אתה תזכור שיש .טורפים חזקים ממךYou will not remember what happened tonight, but you will remember there are bigger predators than you out there.
,ואולי לא זכרת אותה אבל אני מבטיחה לך .שעכשיו כן תזכור כי מה שהיא עשתה כאן, התוכנית ,הזאת, הכל בכוחות עצמהAnd you may not have remembered her, but I guarantee you you will remember her now because what she has done here-- this program, all on her own-- it is remarkable.
,זה מה שאמריקה תזכור .שעצרנו בעדך לא, האומה הזו תפחד מעתה .מלהציג את מנהיגיה במקומות ציבורייםThat's what America will remember - that we stopped you. No, this country will forever be afraid to let their leaders appear in public.
,יש לך זכרון טוב .אז אתה תזכור את זה .אני אזכור .חופשיYou have a good memory, so you will remember that. - I will remember. - Dismissed.
,אני אפזר עלייך נשיקות .ואת תזכרי איך זה מרגיש ? מה, אתה תאנוס אותי עכשיו .בחייך, מרסי- ?I will pepper you with kisses, and you will remember what it is like...
,את לא תזכרי דבר מהלילה הזה .שום דבר לגביי או לגבי אריקYou will remember nothing of this night, nothing of me or Eric.
,את תזכרי בכל .הכל ישוב לקדמותוYou will remember everything All will be as before
...ואת לא תזכרי כלום .ממה שאמרתי לךAnd you will remember nothing... of what I tell you.
...וכשאת תתעוררי, את תזכרי כל דבר שסטן גרם לי להדחיק !And when you awake, you will remember... everything Stan has made me repress over the last 20 years!
,אני זוכר שחשבתי ,טוב" ."עכשיו לפחות מישהו יזכור אותךI just remember thinking, "Well, at least now someone will remember you."
,בעוד אלף שנה אף אחד לא יזכור ."את השם "הירוג'יןln another thousand years, no one will remember the name"Hirogen."
,האם אתה חושב, כשאני מת ? מישהו יזכור אותיDo you think, when I'm dead, someone will remember me?
,מי יזכור את השמות של הגנרלים והפוליטיקאים ? של המלכה אליזבתWho will remember the names of Queen Elizabeth's generals, and politicians?
,מישהו יזכור אותנו" ".גם אם בזמן אחר ."גם אם בזמן אחר""Someone will remember us,even in another time."
"אנחנו נזכור אותם . ""We will remember them."
,אז זה הצחוק ,אותו נזכורSo it's the laughter We will remember
,בסוף, נזכור לא את המילים של אויבינו" אלא את השקט של חברינו". מרטין לותר קינג"In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends." – Martin Luther King
,הוא ברכה לכולנו ומהווה דוגמא .לצעירים שלנו ...אנחנו נזכור ...ונקבל השראהHis bravery and kindness are a blessing to us and an example for our youth We will remember and be inspired...
,ילדינו יקיפו אותנו .נזכור זאת כיום בו התחילו חיינו .לא מוקפים מדי, בבקשה...and surrounded by our children we will remember this as the day our lives began.
,אם תשרדו את היום הזה .אתם תזכרו אותו למשך שארית חייכםShould you survive this day, it is one you will remember for the rest of your lives.
,אתם תזכרו את הקרב הזה ,תזכרו כל דקה ממנו ,כל שנייה .עד יום מותכםYou will remember this battle, remember each minute of it, each second, till the day that you die.
,כאשר תוצגי להוד מעלתו את ובנך תזכרו לגעת .עם המצח ברצפהWhen presented to His Majesty, you and son will remember to touch forehead to floor.
.אתם תזכרו אותו למשך שארית חייכם אל תמעיטו בחשיבותו .של דבר כזה[Junner] Should you survive this day, it is one you will remember for the rest of your life. Do not underestimate the importance of such a thing.
.כנראה זה באותו תדר כמו של האבנים האלו , כן ואם שניכם תזכרו את שיעורי מדעים שלכם מבית הספר היסודי .הבנו, פרופסורDa, and if you two will remember from your elementary-school science...
אתן תזכורנה .את החופשה הזו שונה לגמרי מאתנו .זה בטוח .אני רואה את זה אצל אימא שלי .היא זוכרת אחרת את הילדות שליYou will remember this vacation different than we will. That's for sure. I see that with my mom.
* חלק יזכרו אותי* ואחרים דרך הסיפורים* * שסיפרו להם# Some they will remember me # # And others through the stories they've been told #
,הם יראו בי כגיבור .כצייד פאשיסטים ,והרבה אחרי שאלך אם יזכרו את היום הזהThey will see me as a hero, as a hunter of fascists. And long after I'm gone, they will remember this day as the day that changed the world forever.
,ואם תבוא לפגישת המחזור תיתן לאנשים האלו מתנה שהם יזכרו במשך כל החיים .הפתטיים שלהםAnd if you come to this thing, you will be giving those people a gift that they will remember for the rest of their pathetic lives.
,נער זוכה בכסף ומאבדו והופף מנודה ומקווה שחבריו הטובים יזכרו אותו .אני חושבת שזה די ברורBoy meets money, boy loses money, or becomes a total mess, hoping his old friends will remember him. I think it's pretty played out.
,עדיין תהיה לך משפחתך ,וכשיגיע הזמן .הם יזכרו בשבילךBut I can promise you this... you will still have your family, and when the time comes, they will remember for you.
! טאס, זכור מה שאמרתי לךTus, remember what I told you!
! רק זכור את החרבJust remember.
"זכור ש"סמית .'כותבים בסNow remember, Bobby, that's "Smith." With an "S."
"לא זכור לי ש"לדקור את גאן .היה ברשימת המטלות הבוקר ,לא פגעתי באיברים חיוניים .הוא יחיה, קרוב לוודאי- What I had to. I don't remember seeing "stab Gunn" on the agenda this morning. I avoided the major organs.
"עשה אותך זכור בפעם הראשונה"Do you remember the first time
! ג'ודית, למען השם, זכרי שפעם אהבת אותיJudith, for God's sake, remember there was a time when you loved me!
"'את כתבת "זכרי להקליט 'קנדרה ,על היד שלך .נראה לי שתוכלי להתמודד עם זהYou wrote "remember to DVR Kendra" on your hand. I think you can handle it.
"אנא, זכרי אותיremember me.'
"סינתיה, זכרי, אני לא יודע על מה אני מדבר.""Cynthia, remember, I don't know what I'm talking about."
"רק זכרי"♪Just remember ♪
,כשנעבור את האגף השלישי (בכלא) נמכור את עצמנו ,"בשביל אריזת "ניופורט קינג ...זכורנה זה אלוהים .מי ששם אותנו שםWhen we`re being passed around the "C" blocK... bought and sold for a pacK of Newport King 100s... remember... it was the Lord that put us there.
.זכורנה עתה, הביקור הוא הפתעה ...אך, הוא יידע שמצפים לו, כשיראה- .זהו כבוד גדול מאוד .ידיד אחד מבקר את משנהוNow remember, the visit's a surprise. But he'll know we're expecting him-- It's a very great honour.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

אגר
hoard
אמר
say
בחר
choose
גבר
become stronger
גזר
cut
גמר
finish
דקר
stab
זכה
win
זנח
abandon
זעף
be furious
זקף
straighten
זרח
shine
זרע
seed
זרק
throw
חדר
penetrate

Similar but longer

הוזכר
be recalled

Random

הוריש
bequeath
הרחיק
more distant to separate
התפספס
fall through
התקרב
approach
זיין
fuck
זכה
win
זן
sustain
חל
apply
כלה
be finished
רשם
inscribe

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'remember':

None found.
Learning languages?