Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Tapti (to become) conjugation

Lithuanian
92 examples

Conjugation of tapti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
tampu
I become
tampi
you become
tampa
he/she becomes
tampame
we become
tampate
you all become
tampa
they become
Past tense
tapau
I became
tapai
you became
tapo
he/she became
tapome
we became
tapote
you all became
tapo
they became
Future tense
tapsiu
I will become
tapsi
you will become
taps
he/she will become
tapsime
we will become
tapsite
you all will become
taps
they will become
Conditional mood
tapčiau
I would become
taptum
you would become
taptų
he/she would become
taptume
we would become
taptute
you all would become
taptų
they would become
Tu
Jūs
Imperative mood
tapk
you become
tapkite
you all become
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Past freq. tense
tapdavau
I used to become
tapdavai
you become
tapdavo
he/she used to become
tapdavome
we used to become
tapdavote
you all used to become
tapdavo
they used to become

Examples of tapti

Example in LithuanianTranslation in English
Galu gale, jos gali tapti deficitu.Someday they may be scarce.
Esu tikras, kad jūsų valdžia... nenori tapti taikos konferencijoje, kaip agresorius.l'm sure your government does not wish to appear at the peace conference as an aggressor.
Marija, kai žiūrėdavai į mus per sieną ir svajodavai tapti vienuole, tai juk nereiškia, kad esi pasirengusi čia gyventi, ar ne? Ne, motina.Maria when you saw us over the wall and longed to be with us that didn't mean you were prepared for the way we live here, did it?
Šis įsiparegojimas gali tapti realybe.This pledge is now about to become a reality.
Kai pamatau gražią moterį, tampu agresyvus.When l see a beautiful woman, l go on the offensive.
Su ja tampu beviltiška, svajoklė, išsiblaškius lr laiko, vietos nuovoką kaipmat aš praranduWhen I'm with her I'm confused Out of focus and bemused And I never know exactly where I am
Su žingsniu kiekvienu Tampu vis ryžtingesnėWith each step I am more certain
Bet aš tampu žmogumi!But l... l'm becoming a human being!
Išgeri jo velniavos - lašelių ar miltelių, ir vėl tampi dvidešimties.You take what the hell ever he gives you, drops or powders and you become 20 again.
Kaip išgyveni 10 metų Bolivijoje, tampi spalvinga asmenybė.That's what happens when you live ten years alone in Bolivia. You get colorful.
Kai atsikeli kitu metu ir kitoje vietoje, ar tampi kitu žmogum?If you wake up at a different time, in a different place, could you wake up as a different person?
Iškilus pavojui, giliai kvėpuoji, ir tave pagauna euforija, tampi romus kaip ėriukas.In a catastrophic emergency, you take giant panicked breaths. Suddenly you become euphoric, docile.
Taip milijonierius spekuliantas tampa garbingu.Don't look back.
Kuo labiau juos myli, tuo jie tampa stipresni.The more you do, the stronger they get.
Galiausiai visi baigia taip pat - tampa kirminų maistu.They all end up the same way food for worms.
Policija pranešė aukos pavardę... antoje to paties braižo žmogžudystėje... kuri įvyko šiandien. Dviejų nužudytų aukų pavardės praktiškai sutampa.Incredibly, the names ofthe two victims are virtually identical.
Sunku pripažinti, bet mes tampame sentimentalūs.Well, I hate to admit it, but the truth is I think we're getting soft!
na, geriau sužinok, nes jis bus labai tamsioje vietoje, jeigu mes nusivilsime, ir mes tampame labai nusivylusiais.Well, you better find out because he will be in a very dark place if we become disappointed, and we're becoming extremely disappointed.
Patirtis paverčia mus tais kuo tampame, argi ne, vaikai?Our experience makes us who we are. Isn't that right, kids?
Jie mus išsunkia, o kai tampame nereikalingos, išmeta mus kaip atliekas šunims.Men use women. They ruin us, and when they are finished with us, they toss us to their dogs like scraps.
Jūs visi tampate nereikalingi.You're all becoming irrelevant.
Kada visa tai siekiate per draugystę, jūs tampate dvasios auklėmis.And when you choose their friends too.
Naktimis tampate laukinėmis, tiesa?You like to get a little wild at night, huh?
Kuo daugiau teisingumo, kurio jūs siekiate, tuo labiau sužalojimas jūs tampate... todėl, kad nėra jokio tokio daikto kaip teisingumas.The more justice you seek, the more hurt you become... because there's no such thing as justice.
Dėl jo aš tapau rašytoju, bet tai nesvarbu.Well, he's the reason I became a writer, but that's not important.
Norėjau numirti, o tapau gyvu herojumi.In trying to produce my death, I was elevated to a living hero,
Tapau įžymybe.In short, I have become a celebrity,
Tau gal ir napatinka tai, kokiu žmogumi aš tapau, bet aš vis dar žmogus.You may not like the man I become, but I'm still a man.
Vakar pamačiau, kokiu tu tapai.Last night l saw what has happened to you.
Man nepatinka, kuo tu tapai.I don´t like what you´ve become.
O tu po vyro mirties tapai neapsakomai turtinga. Maksai, tu tikras galvijas.And your husband's death gave you a great fortune.
Sako, kad greitai tapai?They say you finish your paintings very quickly.
Tada jos veido išraiška tapo siaubinga.She looked like a hungry animal.
Kada ji tapo tavo žmona?-Scarlett!
Lisabona tapo tikru tranzito punktu.Lisbon became the great embarkation point.
Tapo tavimi.It becomes you
Prisiminiau. Kai susitikom trečią kartą, tapome draugais.The third time we met we became friends.
Mes pasidarėme kaip narkomanai tapome priklausomi nuo televizijos, tai vedybinė terapija kuri įgalina poras pakęsti vienas kitą be poreikio kalbėtis.We were developing a narcotic dependence on television... the marital aid that enables a couple to endure each other... without having to talk.
Mes ir vėl tapome pora.We were a couple once more.
Tuna ir aš tapome Manhattan'o paplūdimio karaliais.Tuna and I became the kings of Manhattan Beach.
Rikai, jūs tapote panašus į žmogų.Ricky, you're becoming quite human.
Rikai, jūs ne tik sentimentalus, bet tapote tikru patriotu.Well, Rick, you're not only a sentimentalist... ...butyou'vebecomeapatriot.
Tikiuosi grįžęs pamatyti, kad tapote labiau disciplinuota. Kapitone...Then I trust that before I return you'll have acquired some?
Po tevo mirties tapote našlaite, kas buvo po to?After your father's murder you were orphaned. What happened next? I don't imagine the answer is on those second-rate shoes, Clarice.
Greitai tapsiu vargšu.You make me poor.
O čia kas? "Tapsiu mirtimi, pasaulių naikintoju."What's this? "I am become death, the destroyer of worlds."
Aš surasiu Filoktetesą, tapsiu tikru didvyriu!I'll find Philoctetes, become a true hero!
Vieną dieną tapsiu gražiu drugeliu. Tada viskas pasitaisys.Someday I will be a beautiful butterfly... and then everything will be better.
Jei ir toliau būsi tokia besotė, tapsi stora kaip Memi.I just wanted to know. Have another glass, Mammy. Here, take the whole bottle.
Tada kai jis mirs, tu irgi tapsi valdovu.Then when he dies, you too will be a lord.
Tik ištark žodį, Georgai, ir tapsi mano naujos grupės, Dainuojančios Fon Trapų Šeimos, dalimi.Anytime you say the word, Georg, you can be part of my new act:
Esu tikra, kad tapsi puikia vienuole.Goodbye, Maria.
Bet tavo vyras taps didele žvaigžde!But your husband has become a big shot!
Gyvendama ji taps nelabu nakties padaru kaip jis.In life, she will now become the foul thing of the night that he is.
Duok jiems artileriją, ir jie taps nepriklausomi.Give them artillery and you've made them independent.
Bet jie taps tikra sensacija!You're expensive, but very funny.
Tikiuosi, kad pasiliksiu ilgam, ir mes tapsime tikros draugės.I hope I shall stay long enough for us to become real friends, Scarlett.
- Mes tapsime kaip jie.We become like them.
Tapsime draugais?Are we becoming friends now?
Mes vėl tapsime žmonėmis dar iki vidurnakčio.We'll be human again by midnight.
Pagalvojau, kad tapsite našle su sūneliu jei pona Vilkisą pakars.You've never been afraid in your life. I'm afraid now. I'm afraid of dying and going to hell.
Pone Rikai, jūs tapsite geriausiu savo klientu.Monsieur Rick, you are getting to be your best customer.
Jei Austriją užgrobs naciai, neabejoju, kad tapsite pučiamaisiais. Jūs meilikaujat.If the Nazis take over Austria, you will be the entire trumpet section.
Jūs tapsite mūsų šeimos nariu.You will become a member of the family.
Jei baigtume tai, tapčiau informacinio skyriaus šefu.If I drop this, I'll be appointed head of information.
Po 35 metų tu perprogramavai mane kad aš tapčiau tavo gynėjas šiame laike.35 years from now you reprogrammed me to be your protector here, in this time.
Turėjau papulti į kalėjimą, kad tapčiau nusikaltėliu.Shit, you are Rembrandt.
Gausiu žemes, titulus ir aukso... Kad aš tapčiau Judu?A lordship and titles... gold... that I should become Judas?
Nėra lengva užgniaužti save, kad taptum kitu.It was torture. It is not easy to suppress yourself to become another.
Mažai reikia, kad taptum panašus į mane. - Kad pašalinčiau tave iš šviesos.It would take only a nudge to make you like me, to push you out of the light.
Jei kada nors sugalvotum pereit į kitą pusę, taptum velnišku sukčiumIf you ever wanna come to the other side, you'd make a hell of a crook.
Tu taptum velnišku policininku.You'd make a hell of a cop.
Jis taptų, jei galėtų. Manau.He would if he could, l think.
Aš įdėjau daug pastangų, kad šis žurnalas taptų didele šeima. Ir už tai aš jį myliu. Ir mūsų skaitytojai taip pat.I made a great effort so that the magazine has become like a big family... that's why I love it... and so do the readers, too.
pabandyk. kad jūsų pirštai... taptų arbatos puodelio dalimi.You'll get electrocuted. Here, have a try. Roll the metal under the press but be very careful unless you want your fingers to become part of the teapot!
Jei ji mirtų, prancūzų karalius taptų Lygiaverčiu mūsų sąjungininku prieš škotus.Uh, but in truth, ifshe were to be killed, we would soon find the king of France a useful ally against the Scots.
Taip, ką mes turime padaryti, kad taptume Beta?So what do we have to do to become Betas?
Kad taptume populiariais, teks imtis iniciatyvos.- Hello? - So what do you think? - About what?
Marti, galvojau, kad galėtume padaryti kampaniją žmogiškesnę jeigu mudu kaip nors taptume draugais.Marty, I was thinking we could make this campaign a little more civil if there were some way that you and I could become friends.
Gal šitas baisus siaubingas drebėjimas įvyko tam, kad mes visi taptume artimesniais draugais.Maybe this horrible, horrible, deadly earthquake happened so we could become closer as a group of friends.
Tapk šmėkla.Give up the ghost!
Tapk mūsų ginėju. Nuo velnio išpuolių ir bausmių.Be our protector against the snares and the wickedness of the devil.
Tapk mūsų gynėju nuo velnio užpuolimų ir bausmių.Be our protector against the snares and the wickedness of the devil.
Dieve visagalis tapk mano rankose kertančiu kardu.Almighty Lord, you are the dagger in my hand.
Nagi, sutapkite.- Come on, give me one match, here. - That's funny.
Tapkite mano karaliene, ir aš paliksiu jį gyvą.Become my queen and I will let him live. Do what he says!
Tapkite akmenimis, smėliu!You are the stones, the sand!
Dalyvaukite ir tapkite geresni piliečiai.Get out there and make yourself better citizens.
Jos plyšelis buvo labai gražus, slaptas ir mažas, bet kai mano glamonės pažadindavo jos gyvuliškus instinktus, jis pabusdavo, atsidraukdavo šilkinę užuolaidą kuri dengdavo tą slaptą vietą ir tapdavo nuostabia gėle. Kūdikio burna godžiai čiulpdavo mano pirštą.Her pussy was a neat, discreet little cleft... but as soon as the animal within... was roused by my caresses, it would stir... draw aside the silken curtain covering its lair... and become a carnivorous flower... a baby's mouth... greedily sucking my finger.
Po kurio laiko tapdavo tarsi geležiniais.After a few weeks, he was carved out of wood.
Mišinys su kūnų riebalais tapdavo muilu.Once it mixed with the melted fat of bodies, a white soapy discharge crept into the river.
Tapdavo geresne kiekvieną kartą, kai papasakodavai.Gets better every time you tell it.

More Lithuanian verbs

Related

patapti
become
pritapti
fit in
sutapti
overlap

Similar

alpti
faint
cypti
yelp
kepti
bake
kopti
climb
lepti
lop
lipti
climb
lupti
peel
rupti
crease
supti
surround
suptis
swing
tapyti
paint
tarti
pronounce
tartis
negotiate
tašyti
ax
tekti
fell to (somebody)
temti
become dark
tepti
paint
teptis
lubricate
tėšti
fatten
težti
become soggy
tikti
fit
tiktis
meet
tilti
turn quiet
tinti
swell
tirti
investigate
tįsti
strech
tižti
become liquid
tolti
move away
tukti
fatten
tūpti
crouch
tūptis
duck
tušti
swelter
tūžti
be enraged

Similar but longer

patapti
become
sutapti
overlap
tapyti
paint

Random

adresuoti
address
gimdyti
give birth
pasėti
seed
prijungti
attach
programuoti
code
soot up
pyštu
svečiuotis
visit
šliaužti
crawl
žalėti
become green
žiojėti
gape

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'become':

None found.