Susitarti (to agree) conjugation

Lithuanian
29 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
susitariu
I agree
susitari
you agree
susitaria
he/she agrees
susitariame
we agree
susitariate
you all agree
susitaria
they agree
Past tense
susitariau
I agreed
susitarei
you agreed
susitarė
he/she agreed
susitarėme
we agreed
susitarėte
you all agreed
susitarė
they agreed
Past freq. tense
susitardavau
I used to agree
susitardavai
you agree
susitardavo
he/she used to agree
susitardavome
we used to agree
susitardavote
you all used to agree
susitardavo
they used to agree
Future tense
susitarsiu
I will agree
susitarsi
you will agree
susitars
he/she will agree
susitarsime
we will agree
susitarsite
you all will agree
susitars
they will agree
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
susitarčiau
I would agree
susitartum
you would agree
susitartų
he/she would agree
susitartume
we would agree
susitartute
you all would agree
susitartų
they would agree
Imperative mood
-
susitark
you agree
-
-
susitarkite
you all agree
-

Examples of susitarti

Example in LithuanianTranslation in English
Vykstant Susitarimo 204 straipsnyje nurodytoms konsultacijoms ir ne vėliau nei įvyksta šių taisyklių 3 straipsnio 1 dalyje nurodytas posėdis, Šalys siekia susitarti dėl bendros darbo kalbos ginčo nagrinėjimo arbitrų kolegijoje metu.During the consultations referred to in Article 204 of the Agreement, and no later than the meeting referred to in Article 3(1) of these Rules, the Parties shall endeavour to agree on a common working language for the proceedings before the arbitration panel.
Šalims nepavykus susitarti dėl bendros darbo kalbos iki tos datos, taikomos Susitarimo 218 straipsnio 2 dalyje išdėstytos taisyklės.If the Parties are unable to agree on a common working language by that date, the rules set out in Article 218(2) of the Agreement shall apply.
Šalims nepavykus susitarti dėl arbitrų kolegijos sudėties per šio straipsnio 2 dalyje nustatytą laikotarpį, bet kuri Šalis gali prašyti Bendradarbiavimo komiteto pirmininko arba jo atstovo visus tris narius burtų keliu išrinkti iš sąrašo, sudaryto pagal 78 straipsnį: vieną narį iš asmenų, pasiūlytų Šalies pareiškėjos, vieną narį iš asmenų, pasiūlytų Šalies atsakovės, ir vieną narį iš asmenų, kuriuos Šalys išrinko pirmininkauti.In the event that the Parties are unable to agree on its composition within the time frame laid down in paragraph 2, either party may request the chair of the Cooperation Committee, or the chair’s delegate, to select all three members by lot from the list established under Article 78, one among the individuals proposed by the complaining Party, one among the individuals proposed by the Party complained against and one among the individuals selected by the Parties to act as chairperson.
Kiekviena Šalis imasi visų priemonių, būtinų arbitrų kolegijos sprendimui sąžiningai įgyvendinti, be to, Šalys siekia susitarti dėl laikotarpio, per kurį tas sprendimas turi būti įgyvendintas.Each Party shall take any measure necessary to comply in good faith with the arbitration panel ruling, and the Parties shall endeavour to agree on the period of time to comply with the ruling.
Jeigu ginčas pateikiamas arbitražo teismui ir per šešis mėnesius nuo tokio prašymo datos ginčo šalims nepavyksta susitarti dėl arbitražo teismo sudarymo, bet kuri šalis gali prašyti Tarptautinio Teisingumo Teismo pirmininko arba Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus paskirti vieną ar kelis arbitražo teismo teisėjus.Where a dispute is submitted to arbitration, if, within six months from the date of the request, the parties to the dispute are unable to agree on the organization of the arbitration, a party may request the President of the International Court of Justice or the Secretary-General of the United Nations to appoint one or more arbitrators.
Þiame sprendime Teismas pakartojo, kad Direktyvos 98/34/EB 10 straipsnis parodo, jog 8 ir 9 straipsniai netaikytini valstybiヱ nariヱ ニstatymams, reglamentams ar admi-nistraciniams teisケs aktams, arba jヱ savanoriþkiems susitari-mams, sudarytiems laikantis privalomヱ Bendrijos teisケs aktヱ, dケl kuriヱ yra priimamos techninケs speci«kacijos.dpareigojimaspraneþti apie teisケs akto projektッ pagal keitimosi informacija direktyvッ netaikomas tik tuo mastu, kuriuo byloje nagrinケtais nacionaliniais teisケs aktais buvo perimtos Direktyvos 95/47/EB dケl televizijos signalヱ siuntimo standartヱ naudojimo nuosta-tos, ir ne platesniu.In this judgment, the Court reiterated that Article 10 of Directive 98/34/EC shows that Articles 8 and 9 do not apply to laws, regulations or administrative provisions of Member States, or to voluntary agreements entered into by them, whereby Member States comply with binding Commu-nity measures which result in the adoption of technical speci«-cations.
Komisijos tarnybos, sudarydamos standartines sutartis ar susitarimus (┬skaitant susitari-mus su ùalimis kandidat┟mis ir tre┘iosiomis ùalimis d┟l iùor┟s pagalbos ar dalyvavimo Ben-drij╈ programose), u Š t i k r i n a , kad b╇t╈ ┬trauktos veiksmingo iùieùkojimo nuostatos.The Commission's departments, through standard contracts or conventions (including agreements with candidate and third countries in the area of foreign aid or participation in Community programmes), ensure that effective provisions on recovery are included.
2003 m. techninės pagalbos srityje buvo pasirašyti du bendrieji susitari-2003 and complemented by annual implementation agreements6.
Kai su kuo nors susitari, abi pusės turi būti sąžiningos.When I enter an agreement with someone, terms on both sides have to be honored.
Šiaip taip susitariau.I got them to agree to that,
Aš susitariau su jūsų prižiūrėtoju. Yra sąlygos.I don't think your daughter would agree.
Vakar susitariau su užkandine "Fenio sumuštiniai", kad prie visų porcijų keptų bulvyčių jie pridės tavo figūrėlę.Yesterday, Fanny's Burgers agreed to hand out your action figure with every order of fries.
Tu susitarei.You made an agreement.
Tu su juo susitarei, leisk jam ateit ir treniruot robotą.You made an agreement. Let him train the robot.
2004 m. kovo 22 d. 2571-osios sesijos metu ES Ministrų Taryba susitarė sukurti vandens infrastruktūrą AKR šalyse ir tam skirti 500 milijonų eurų iš sąlyginės 1 milijardo eurų sumos, skiriamos iš 9-ojo Europos plėtros fondo (EPF).At its 2571st session on 22 March 2004 the EU Council of Ministers agreed on the establishment of a Water Facility for ACP countries and agreed to consider an amount of EUR 500 million out of the conditional EUR 1 billion under the 9th European Development Fund (EDF) for this Water Facility.
Ji taip pat susitarė nedelsiant skirti pirmąją sąlyginės 1 milijardo eurų sumos dalį – 250 milijonų eurų – ir iki 2005 m. kovo mėn. nuspręsti dėl antrosios lėšų dalies – 250 milijonų eurų – sutelkimo bei dėl likusios sąlyginės 1 milijardo eurų sumos dalies – 500 milijonų eurų – panaudojimo.It also agreed to release immediately a first allocation of EUR 250 million from the conditional EUR 1 billion and to decide by March 2005 on the mobilisation of a second allocation of EUR 250 million and on the use of the remaining EUR 500 million of the conditional EUR 1 billion.
Šalys susitarė dėl konkrečios A priedėlyje nurodytos Atitikties įvertinimo tarnybos sąrašo taikymo srities, produktų ir atitikties įvertinimo procedūrų prasme, ir jos laikysis.The specific scope of listing, in terms of products and conformity assessment procedures, of the Conformity Assessment Body indicated in Attachment A has been agreed by the Parties and will be maintained by them.
Šalys susitarė dėl produktų ir atitikties įvertinimo procedūrų, kurios, įtraukus į sąrašą A priedėlyje nurodytą atitikties įvertinimo tarnybą, patenka į jos kompetenciją, ir šio susitarimo laikysis.The specific scope of listing, in terms of products and conformity assessment procedures, of the Conformity Assessment Body indicated in Attachment A has been agreed by the Parties and will be maintained by them.
Šalys susitarė dėl konkrečios A priedėlyje nurodytos Atitikties įvertinimo tarnybos sąrašo apimties produktų ir atitikties įvertinimo procedūrų prasme ir jos laikysis.The specific scope of listing, in terms of products and conformity assessment procedures, of the Conformity Assessment Body indicated in Attachment A has been agreed by the Parties and will be maintained by them.
Mes susitarėme dėl biudžeto ir finansinės perspektyvos, reikalingos siekiant prisitaikyti prie šių istorinių permainų.We reached agreement on the budgetary and financial perspectives needed to accommodate this historic change.
Taip reikalingam stabilumui užtikrinti ėmėmės itin svarbių žingsnių: gegužės mėn. susitarėme dėl 750 mlrd. eurų paramos paketo ir įsipa-reigojome nuo 2013 m. įsteigti nuolatinį krizės fondą.The agreement on a safety net of €750billion in May and the commitment to a permanent crisis fund from 2013 were the crucial steps to provide the stability needed.
I tiesų, norint garantuoti, pritaikyti ir tobulinti tai, ką mes susitarėme vadinti ŒEuropossocialiniu modeliu“, būtina, kad kitos alys ir kiti žemynai įsipareigotų plėtoti rinkosekonomiką, nepamirtant pažangių socialinių, kultūrinių bei demokratinių vertybių,ekonomiką ir visuomenę, grindžiamą socialinėmis ir žmogaus teisėmis.Indeed, in order to guarantee, adapt and improve the asset we have agreed to callthe ‘European social model’, other countries and other continents need to committhemselves to a market economy, accompanied by advanced social, cultural anddemocratic values, an economy and a society founded on social and humanrights.
Tačiau reikia dar nemažai nuveikti, siekiant užtikrinti tikrai veiksmingus bendrus veiksmus, sujungsiančius abiejų institucijų gebėjimus ir tokiu būdu prisidėti prie sudėtingų finansinių nusikaltimų bylų, darančių žalą Bendrijos biudžetui, kurios perduodamos OLAF, tyrimo.2005 m. pabaigoje mes su OLAF susitarėme apsvarstyti oficialaus susitarimo sudarymo pagal Sprendimo dėl Eurojusto 27 str. galimybę.Still more needs to be done to ensure really effective joint efforts to harness the capacities of both organisations to help resolve the difficult cases involving fraud on the Community budget which are referred to OLAF.Late in 2005 we agreed with OLAF to explore the possibility of concluding a formal agreement under the provisions of Article 27 of the Eurojust Decision.
- Mes susitarėme...-We have agreed--
Jeigu dėl praktinių priežasčių nebus galima taikyti izoliavimo ir priežiūros priemonių, TATENA ir KLDR susitars dėl kitų tinkamų tikrinimo priemonių įgyvendinimo;If containment and surveillance measures cannot be applied for practical reasons, the IAEA and the DPRK will agree on the implementation of other appropriate verification measures;
Padidinta kvota, jei bus įgyvendinta, taikoma tol, kol šalys susitars taikyti kitas priemones.The increased quota volume, if implemented, will continue to apply until such time as the parties will agree other arrangements.
Komisija ir EIVT susitars dėl išsamių sąlygų, susijusių su Komisijos duodamais nurodymais delegacijoms.The Commission and the EEAS will agree on detailed arrangements relating to the issuing of instructions from the Commission to delegations.
Pagalbą turėtų administruoti Komisija; pasikonsultavusi su EFK, Komisija susitars su Rumunijos valdžios institucijomis dėl konkrečių ekonominės politikos sąlygų, sietinų su prevencine finansine pagalba.The assistance should be managed by the Commission who will agree with the authorities of Romania, after consulting the EFC, the specific economic policy conditions attached to the precautionary financial assistance.
Ryanair ir Airpro dėl skrydžių tvarkaraščio susitars iš anksto.Ryanair and Airpro will agree beforehand on the flight schedules.

More Lithuanian verbs

Related

apsitarti
discuss
aptarti
discuss
ištarti
pronounce
įtarti
suspect
nutarti
decide
pasitarti
consult
patarti
advise
prasitarti
blurt
pratarti
utter
pritarti
agree
sutarti
agree
tarti
pronounce
užtarti
say a good word (for somebody)

Similar

apsitarti
discuss
pasitarti
consult
susiburti
gather up
susidurti
face
susigerti
sop
susitepti
smear
susitikti
meet up

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

dominti
interest
draugauti
be friends
mėgautis
enjoy
montuoti
mount
niūniuoti
hum
pakramtyti
masticate
pliaukšti
drivel
prisimąstyti
think up
suplanuoti
plan
varvėti
drip

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'agree':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In