Sutarti (to agree) conjugation

Lithuanian
22 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
sutariu
I agree
sutari
you agree
sutaria
he/she agrees
sutariame
we agree
sutariate
you all agree
sutaria
they agree
Past tense
sutariau
I agreed
sutarei
you agreed
sutarė
he/she agreed
sutarėme
we agreed
sutarėte
you all agreed
sutarė
they agreed
Past freq. tense
sutardavau
I used to agree
sutardavai
you agree
sutardavo
he/she used to agree
sutardavome
we used to agree
sutardavote
you all used to agree
sutardavo
they used to agree
Future tense
sutarsiu
I will agree
sutarsi
you will agree
sutars
he/she will agree
sutarsime
we will agree
sutarsite
you all will agree
sutars
they will agree
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
sutarčiau
I would agree
sutartum
you would agree
sutartų
he/she would agree
sutartume
we would agree
sutartute
you all would agree
sutartų
they would agree
Imperative mood
-
sutark
you agree
-
-
sutarkite
you all agree
-

Examples of sutarti

Example in LithuanianTranslation in English
Ekspertai stengiasi sutarti dėl konsensuso būdu skiriamo balų skaičiaus pagal kiekvieną vertinimo kriterijų ir dėl tinkamų pastabų tiems balams pagrįsti.The experts attempt to agree on a consensus score for each of the criteria that have been evaluated and suitable comments to justify the scores.
Be to, siekdamas sutarti dėl laipsniško šio susitarimo II priedo 7 dalyje nurodytų orlaivių skaičiaus mažinimo, jungtinis komitetas stebi, kaip šio susitarimo II priede nurodytu pereinamuoju laikotarpiu vyksta laipsniškas orlaivių, šio susitarimo pasirašymo dieną įtrauktų į Moldovos Respublikos registrą ir naudojamų veiklos vykdytojų, kurių teisės aktais nustatytą kontrolę vykdo Moldovos Respublika, ir neturinčių pagal šio susitarimo III priedo C dalyje nurodytus atitinkamus ES teisės aktus išduoto tipo pažymėjimo, eksploatavimo nutraukimas.The Joint Committee shall also monitor the process of phasing-out during the transition phase described in Annex II to this Agreement of aircraft registered at the date of signature of this Agreement in the Republic of Moldova and used by operators under the regulatory control of the Republic of Moldova, which do not have a type certificate issued in accordance with the relevant EU legislation specified in Part C of Annex III to this Agreement with a view to agreeing a progressive reduction in the numbers of aircraft referred to in paragraph 7 of Annex II to this Agreement.
Jei šalys, norėdamos įgyti tą mažiausią būtiną balsavimo teisių dalį, gali sudaryti bent kelias skirtingas tarpusavio sąjungas, tokia veikla nėra jungtinė veikla, nebent sutartimi įformintame susitarime būtų nustatyta, kurios šalys (arba šalių grupės) turi vieningai sutarti, kad galėtų priimti sprendimus dėl susitarime numatytos svarbios veiklos.When that minimum required proportion of the voting rights can be achieved by more than one combination of the parties agreeing together, that arrangement is not a joint arrangement unless the contractual arrangement specifies which parties (or combination of parties) are required to agree unanimously to decisions about the relevant activities of the arrangement.
Tokioje situacijoje, kad veikla būtų laikoma jungtine veikla, šalių sutartimi įformintame susitarime reikėtų nustatyti, kurios šalys turi vieningai sutarti, kad būtų galima priimti sprendimus dėl susitarime numatytos svarbios veiklos.In such a situation, to be a joint arrangement the contractual arrangement between the parties would need to specify which combination of the parties is required to agree unanimously to decisions about the relevant activities of the arrangement.
Siekdamos sutarti, kaip naudoti miško išteklius, apsaugant vertingas buveines ir rūšis, abi šalys sudarė tvarkymo sutartį.A management agreement was drawn up between thetwo parties to agree on how to exploit the forest’s resources whilstsafeguarding the valuable habitats and species present.
D au guma tyr ėjų taip p at sutari a, ka d i k im o k y k li n i o ugdymo p e d a g o g ų, at sa k i n g ų u ž u g d y m o v e i k l ąMost researchers also agree that the training of staff responsible for educational activities in ECEC should be at the bachelor level of higher education and should be specialised.
Kad ir kaip būtų, šiandien mes Europoje tvirčiau nei kada nors anksčiau sutariame, kuria linkme turime eiti.However, today in Europe, more than at any time in the past, we have a stronger agreement on the direction we should take.
Galiausiai, mes dėl kažko sutariame, Granvili.At long last we agree, Granville.
Tai nereiškia, kad dėl visko sutariame.She doesn't say that we agree on everything, but...
Bent jau sutariame, kad tai priešiškas veiksmas.At least we agree it's hostile.
Taigi, Maiklai Dali, gerbiamas kompanijos direktoriau, su trupučiu pagarbos ir vestuviniu žiedu ant piršto, ką manai apie pusryčius rytoj kartu? Ir mes persvarstysime, ką tu sutarei su tais estų čigonais?So, Mr. Michael Daly, esteemed company director with a little self-respect and wedding ring on finger, how about we have breakfast tomorrow morning, you and me, and we renegotiate whatever it is you agreed with those Estonian gypsies?
Tokį planą sutarei su mano tėvu?This is the plan you agreed on with my father?
Komisijos atstovai ir valstybių narių ekspertai sutarė, kad gyvūnų sveikatos padėtis Farerų salose leidžia priimti siūlomą Farerų salų jungtinio komiteto sprendimo Nr. 1/2001 [6] pakeitimą.The Commission representatives and Member States experts agreed that the animal health situation in Faeroe Islands permitted the proposed amendment of Decision No 1/2001 of the EC-Faeroe Islands Joint Committee [6].
Šalys sutarė dėl 15 arbitrų sąrašo,The Parties have agreed on a list of 15 names,
Prancūzijos–Italijos kryptimis šalys sutarė ne tik koordinuoti keleivių aptarnavimą, kaip nurodyta pirmiau, bet taip pat ir skrydžių dažnumą, bei dalytis pajėgumais ir uždarbiu.On the France-Italy bundle, in addition to the overall coordination of their passenger service operations as described above, the Parties also agree on frequencies and share their capacities and their earnings.
Po BE restruktūrizavimo BNFL ir BE sutarė, kad kaina bus apie 150 GBP/kg, tai yra 85 % mažiau nei pagal pradinius susitarimus.Following BE’s restructuring a price of some GBP 150/kg HM has been agreed between BNFL and BE, which is 85 % below the original agreement.
Vėliau, 2004 m. liepos mėn., Paryžiaus klubo kreditoriai sutarė dėl Gruzijos dvišalės oficialiosios skolos restruktūrizavimo pagal Hiūstono sąlygas.Subsequently, the Paris Club creditors agreed on 21 July 2004 to a restructuring of Georgia’s bilateral official debt on the Houston terms.
Mes taip pat sutarėme peržiūrėti šios struktūros efektyvumą praėjus atitinkamam laikui.We also agreed to review the effectiveness of these arrangements after a suitable period.
Taip sutarėme dėI globos.That was the custody agreement that we had.
- Man nesvarbu ką mes sutarėme!- I don't care what we agreed to.
- Mes sutarėme kaip džentelmenai.We have a gentleman's agreement.
Kada dėl to sutarėme?When did we agree that?

More Lithuanian verbs

Related

apsitarti
discuss
aptarti
discuss
ištarti
pronounce
įtarti
suspect
nutarti
decide
pasitarti
consult
patarti
advise
prasitarti
blurt
pratarti
utter
pritarti
agree
susitarti
agree
tarti
pronounce
užtarti
say a good word (for somebody)

Similar

aptarti
discuss
ištarti
pronounce
nutarti
decide
patarti
advise
suburti
bring together
sudurti
put together
sugerti
soak
sukarti
shuttle
sukurti
create
sušerti
feed
sutapti
overlap
sutepti
soil
sutikti
meet (somebody)
sutinti
swell
suvirti
boil
užtarti
say a good word (for somebody)

Similar but longer

susitarti
agree

Random

atkreipti
direct
gelbėti
save
giedoti
chant
grūmoti
threaten
įkūnyti
embody
įrengti
install
kaltinti
blame
praplėsti
expand
steigtis
be found (for a company)
svajoti
dream

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'agree':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In