Piekrist (to agree) conjugation

Latvian
18 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
piekrītu
I agree
piekrīti
you agree
piekrīt
he/she/it agrees
piekrītam
we agree
piekrītat
you all agree
piekrīt
they agree
Past tense
piekritu
I agreed
piekriti
you agreed
piekrita
he/she/it agreed
piekritām
we agreed
piekritāt
you all agreed
piekrita
they agreed
Future tense
piekritīšu
I will agree
piekritīsi
you will agree
piekritīs
he/she/it will agree
piekritīsim
we will agree
piekritīsiet
you all will agree
piekritīs
they will agree
Imperative mood
-
piekrīti
you agree
-
-
piekrītiet
you all agree
-
Es/tu/...
Conditional mood
piekristu
I would agree

Examples of piekrist

Example in LatvianTranslation in English
Ar šo es apstiprinu, ka Eiropas Savienība var piekrist šai procedūrai, ņemot vērā šīs vēstules pielikumā izklāstītos noteikumus, un šo procedūru varētu piemērot no 2004. gada 1. oktobra.I hereby confirm that the European Union is able to agree to such a procedure, in the terms set out in the Annex to this letter, which could be applied with effect from 1 October 2004.
APŅEMOS pēc attiecīgo iestāžu pieprasījuma iesniegt jebkādus pamatojošus pierādījumus, ko šīs iestādes varētu pieprasīt, lai izsniegtu pievienoto sertifikātu, un apņemos pēc pieprasījuma piekrist jebkādai manu grāmatvedības dokumentu pārbaudei un jebkādai minēto preču ražošanas procesa pārbaudei, ko veic minētās iestādes;… … UNDERTAKE to submit, at the request of the appropriate authorities, any supporting evidence which these authorities may require for the purpose of issuing the attached certificate, and undertake, if required, to agree to any inspection of my accounts and to any check on the processes of manufacture of the above goods, carried out by the said authorities;
pēc attiecīgo iestāžu pieprasījuma iesniegt jebkādus pamatojošus pierādījumus, ko šīs iestādes varētu pieprasīt, lai izsniegtu pievienoto sertifikātu, un apņemos pēc pieprasījuma piekrist jebkādai manu grāmatvedības dokumentu pārbaudei un jebkādai minēto preču ražošanas procesa pārbaudei, ko veic minētās iestādes;to submit, at the request of the appropriate authorities, any supporting evidence which these authorities may require for the purpose of issuing the attached certificate, and undertake, if required, to agree to any inspection of my accounts and to any check on the processes of manufacture of the above goods, carried out by the said authorities;
Es piekrītu ievērot noteikumus, kas aprakstīti personāla noteikumos, risinot jebkādus strīdus ar Centru, un es izteikti atsakos no jebkuras citas strīdu atrisināšanas formas, tostarp vēršoties pēc palīdzības citā tiesu instancē.I agree to abide by the rules laid down in the Staff Regulations for the settlement of any dispute with the Centre and I expressly renounce any other form of settlement, including recourse to any other judicial body.
Es piekrītu ievērot noteikumus, kas aprakstīti personāla noteikumos, risinot jebkādus strīdus ar Centru, un es izteikti atsakos no jebkuras citas strīdu atrisināšanas formas, tostarp vēršoties pēc palīdzības citā tiesu iestādē.I agree to abide by the rules laid down in the Staff Regulations for the settlement of any dispute with the Centre and I expressly renounce any other form of settlement, including recourse to any other judicial body.
Es pieprasu izmantot Regulas (ES) Nr. 608/2013 26. pantā minēto procedūru un piekrītu segt izmaksas – ja muitas dienesti to pieprasa – saistībā ar preču iznīcināšanu saskaņā ar minēto procedūru.I request the use of the procedure in Article 26 of Regulation (EU) No 608/2013 and, where requested by the customs authorities, agree to cover the costs related to the destruction of goods under this procedure.
- Vai tu piekrīti?Are you agreeing or not?
Ja tu piekrīti, saki jā.If you agree, just say yes.
Tu viņam piekrīti? Nezinu.So, do you agree with him?
Tomēr Komisija piekrīt Revīzijas palātas viedoklim par iespēju uzlabot Grieķijas programmu.Šajāsaistībā Komisijair ierosinājusi Grieķijasiestādēmizmantot atvērtosfinansējumussaskaņāarteh-nisko palīdzību (skatīt Komisijas atbildi uz 27. punktu).However, the Commission does agree withthe Courtthatthe Greek programme couldbeimproved.Ithasproposedto the Greek authoritiesthatthey make use ofthefinancingavailableastechnical assistance(seethe Commission’sreplyto point 27).
Tāpēc, ievērojot turpmāk precizētos nosacījumus, mēs piekrītam, ka turpmāk minēto ražojumu, daļu un ierīču atbilstību drīkst pierādīt atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1702/2003 Pielikuma (21. daļas) A iedaļas F apakšiedaļai.Therefore, subject to the conditions specified below, we agree that showing of conformity of products, parts and appliances mentioned below may be done under Section A, Subpart F of the Annex (Part 21) of Regulation (EC) No 1702/2003.
Labi, tad mēs visi piekrītam.Good, then we all agree.
Labi, tātad tu nepiekrīti tam, kam mēs piekrītam?Okay, so you disagree with what we agree about?
Nē, bet kad es piekritu padarīt bikses par savas jaunās dzīves daļu, tu beidzot piekriti satikties ar mani.No, but once I did agree to make pants a part of the new me, you finally agreed to go out with me.
Nē, bet kad es piekritu padarīt bikses par savas jaunās dzīves daļu, tu beidzot piekriti satikties ar mani.No, but once I did agree to make pants a part of the new me, you finally agreed to go out with me.
Ņemot vērā Apvienotās Karalistes iestāžu pilnvaras attiecībā uz šīm rezervēm, otrais jautājums bija par to, vai akcionārs, kurš darbojas saskaņā ar komercdarbības principiem, piekristu šādai pašu kapitāla izmantošanai.A second issue, given the particular powers taken by the UK authorities over these reserves, was whether a shareholder acting commercially would agree to this use of shareholders’ equity.
Tā kā iestādēm ir jāfinansē POL pasākumi no valsts budžeta, lai rezerves varētu izmantot pensiju pasākumam, trešais jautājums bija par to, vai akcionārs piekristu ieguldīt jaunu pašu kapitālu, lai finansētu šāda veida darījumu kontu.A third issue, given that the use of the reserves for the pensions measure requires the authorities to fund the POL measures from the State budget, was whether a shareholder would agree to bring new equity to fund an escrow account of this type.
Ja ar ikgadējām iemaksām segtu normālās darbības jaudas izmaksas, tostarp epidēmijas gadījumā izmantojamas būtiskas rezerves jaudas izmaksas, BVerwG piekristu, ka, tā kā pastāv princips “piesārņotājs maksā”, ikgadējās iemaksas ir valsts atbalsts.If the annual contributions covered the costs of normal capacity, including an essential epidemic reserve, the BVerwG would agree that the annual contributions were state aid because of the polluter pays principle.

More Latvian verbs

Related

iekrist
fall into
krist
fall
nokrist
fall
sakrist
coincide

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

apliecināt
confirm
ēst
eat
fotografēt
take pictures
mainīt
change
mainīties
exchange
pārlēkt
hop over
pūst
blow
spert
kick
staigāt
walk
sūdzēties
complain

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'agree':

None found.
Learning languages?