Patarti (to advise) conjugation

Lithuanian
33 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
patariu
I advise
patari
you advise
pataria
he/she advises
patariame
we advise
patariate
you all advise
pataria
they advise
Past tense
patariau
I advised
patarei
you advised
patarė
he/she advised
patarėme
we advised
patarėte
you all advised
patarė
they advised
Past freq. tense
patardavau
I used to advise
patardavai
you advise
patardavo
he/she used to advise
patardavome
we used to advise
patardavote
you all used to advise
patardavo
they used to advise
Future tense
patarsiu
I will advise
patarsi
you will advise
patars
he/she will advise
patarsime
we will advise
patarsite
you all will advise
patars
they will advise
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
patarčiau
I would advise
patartum
you would advise
patartų
he/she would advise
patartume
we would advise
patartute
you all would advise
patartų
they would advise
Imperative mood
-
patark
you advise
-
-
patarkite
you all advise
-

Examples of patarti

Example in LithuanianTranslation in English
patarėjas asmuo, Šalies pasamdytas patarti arba padėti tai Šaliai arbitrų kolegijai nagrinėjant ginčą; —‘adviser’ means a person retained by a Party to advise or assist that Party in connection with the arbitration panel proceeding,
Be to agentūros duodančiam leidimą pareigūnui vidaus auditorius, kaip ir Komisijos viduje, gali patarti rizikų valdymo klausimais.Moreover, an internal auditing service must be able to advise the agency's authorising officer on dealing with risks, as is the case for the authorising officers within the Commission.
Europos mokslo etikos ir naujų technologijų grupės užduotis yra patarti Komisijai mokslo etikos ir naujų technologijų klausimais Komisijos prašymu arba pačios Grupės iniciatyva.The task of the EGE shall be to advise the Commission on ethical questions relating to sciences and new technologies, either at the request of the Commission or on its own initiative.
Pagal Direktyvą 91/675/EEB DK taip pat privalo tirti bet kokį klausimą dėl Bendrijos nuostatų draudimo srityje taikymo, pirmiausia – patarti Komisijai dėl pasiūlymų dėl teisės aktų, kuriuos Komisija ketina pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai.Under Directive 91/675/EEC, the IC is also to examine any question relating to the application of Community provisions concerning the insurance sector and, in particular, to advise the Commission on proposals for legislation which the Commission intends to present to the European Parliament and to the Council.
Siekiant pilnai įdiegti neseniai priimtose direktyvose vertybinių popierių srityje apibrėžtą modelį – pirmiausia 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/6/EB dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka), kuri EVPK suteikia funkciją patarti Komisijai vykdant jos reguliavimo įgaliojimus, tačiau kitus EVPK darbo aspektus palieka reguliuoti sprendimui 2001/528/EB – yra būtina panaikinti nuostatas, kurios pagal Direktyvos 85/611/EEB 53 straipsnį sukuria esamo KIPVPS ryšių komiteto organizaciją ir funkcijas už šio komiteto įgalinimų komitologijos srityje.In order to fully implement the model set out in recent Directives in the securities field, in particular Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on insider dealing and market manipulation (market abuse), which gives to the ESC the function to advise the Commission in the exercise of its regulatory powers, while leaving the organisation of other aspects of the ESC's work to be governed by Decision 2001/528/EC, it is necessary to delete the provisions setting up, under Article 53 of Directive 85/611/EEC, the organisation and functions of the present UCITS Contact Committee outside its ‘comitology’ capacity.
Todėl patariu jums nieko nekaltinti, ypač Jo Didenybės.Which is why I'll advise you not to accuse anyone, especially His Imperial Highness.
- Aš patariu jums pone, žiūrėti ką sakote.- I advise you to watch what you say, sir.
Aš patariu tau likti čia ir priimti pasekmias už savo veiksmu kaip vyrui.I would advise you to remain here and face the consequences of your actions like a man.
Tai niekaip su manim nesusiję, bet aš tau patariu neapsiimti šios bylos.It is nothing to do with me, but I advise you to leave the case alone.
Tai niekaip nesusiję su manim, bet patariu tau neisikištį į šį reikalą.It's nothing to do with me, but I'd advise you to leave the case alone.
Šitaip tu patari savo lengvasvorei?You're doing a hell of a job. Is this the way you advise your lightweight?
Aš patariau Maiklui.I advised michael.
Komisijos tarnybos patarė bendrovei vis vien pateikti likusią klausimyne prašomą informaciją, tačiau bendrovė tai padaryti atsisakė.The Commission services advised the company that it should nevertheless supply the remaining information requested in the questionnaire, which the company declined to do.
Komisija patarė KLR ir Maroko valdžios institucijoms pradėti tyrimą.The Commission advised the authorities of the PRC and Morocco of the initiation of the investigation.
2007 m. liepos mėn. ataskaitoje [4], pateiktoje vykdant mandatą, CEPT patarė Komisijai pakeisti tam tikrus techninius aspektus Sprendimo 2006/771/EB priede.In its report [4] of July 2007 submitted in response to that mandate, the CEPT advised the Commission to amend a number of technical aspects in the Annex to Decision 2006/771/EC.
Agentūra patarė atlikti svarbius Reglamento (EB) Nr. 2042/2003, ypač I priedo (M dalies) pakeitimus, kad galiojantys reikalavimai būtų pritaikyti atsižvelgiant į skirtingų orlaivių kategorijų ir veiklos rūšių sudėtingumą nekenkiant saugos lygiui.The Agency has advised making significant amendments to Regulation (EC) No 2042/2003, and in particular to Annex I (Part-M) thereof, in order to adapt the existing requirements to the complexity of the different categories of aircraft and the types of operations without impairing the level of safety.
Pagal šiuos įgaliojimus atlikto darbo ataskaitose CEPT patarė Komisijai iš dalies pakeisti keletą Sprendimo 2007/131/EB techninių aspektų.In its reports submitted in response to these mandates, the CEPT advised the Commission to amend a number of technical aspects in Decision 2007/131/EC.
Komisijos komunikatu „i2010 – skaitmeninės bibliotekos“ [2] (toliau – komunikatas) buvo įsteigta Aukšto lygio ekspertų grupė skaitmeninių bibliotekų klausimais, kuri patars Komisijai, kaip geriausiai spręsti organizacinius, teisinius ir techninius klausimus Europos lygiu.The Communication from the Commission ‘i2010: Digital Libraries’ [2] (hereafter ‘the Communication’) announced the creation of a High Level Expert Group on Digital Libraries that will advise the Commission on how to best address the organisational, legal and technical challenges at European level.
MSCHOA primygtinai rekomenduoja kapitonams ypač pasistengti ir plaukimo laikotarpius suplanuoti taip, kad Adeno įlankos didžiausio pavojaus rajonais būtų plaukiama naktį (MSCHOA atitinkamai patars laivams).MSCHOA strongly recommends masters make every effort to plan transit periods of highest risk areas of the GoA for night passage (MSCHOA will advise ships).
Ji taip pat stebės strategijos įgyvendinimo pažangą, su ja bus konsultuojamasi dėl visų poveikio vertinimų ir ji patars Komisijai, kokių priemonių būtų geriausia imtis siekiant nustatytų rezultatų.It will also follow the strategy’s progress: it will be consulted on all impact assessments and will advise the Commission on the best means of delivering agreed outcomes.
Gyvūnų sveikatos patariamasis komitetas patars Komisijai toliau geriau teikti informaciją krizių atveju.Advisory Committee will advise the Commission to further improve communication during a crisis situation.
Kaip „Leader“ programos vadovai, jūs taip pat neturėtumėte leisti, kad jūsų darbą paveiktų politikos formuotojų lūkesčių našta, kuri kai kuriais atvejais gali būti per didelė.Taip pat patarčiau visoms naujųjų valstybių narių VVG stengtis pasinaudoti esamų „Leader“ grupių patirtimi ir ieškoti galimų mainų su panašiais į save arba įdomiais regionais.As a Leader manager, you should also not let yourself be inuenced in your work by the weight of expectation of policymakers which can be sometimes too great.I would advise all LAGs in the new Member States to also benet from the experience of Leader groups which are already in existence and to look for exchange opportunities with similar and interesting regions.
Aš patarčiau nuleisti ginklą, pone.I would advise you to lower your weapon, sir.
Ką patartumėte pradedantiesiems verslininkams?Nepaisydami sunkumų niekada nepraraskite drąsos, vilties ir sėkmės troškimo.What would be your advice to aspiring entrepreneurs?Despite the difficulties, never lose your courage, hope and desire for success.
Ką patartumėte pradedantiesiems verslininkams?Būk atkaklus, siek realistinių tikslų ir vykdyk planą.Then that I would not be able to succeed in a male-dominated industry and have to deal with non-ethical partners.
Ką patartumėte pradedantiesiems verslininkams?Gera verslo idėja gali paskatinti pradėti verslą.What would be your advice to aspiring entrepreneurs?A good business idea can be the trigger for starting a business.
Ką patartumėte pradedantiesiems verslininkams?Suvokti savo gebėjimus, o dar svarbiau žinoti, KAS esate.What would be your advice to aspiring entrepreneurs?Be conscious of your abilities, and even more important is to know WHO you are.
Ką patartumėte tiems, kurie svarsto pradėti savo verslą?Turite suprasti, kad pradėję savo verslą dirbsite pačiam žiauriausiam darbdaviui – sau.What is your advice to those who are considering starting their own business?You should understand that once you start your own business, you will have the cruellest employer – yourself.
Ką, pasižvalgęs po Japoniją, patartumėte Europos politikams ir kas japonų mokslininkus ir pilietinę visuomenę domina Europoje?What role do societal developments such as the longing for sustainability and a better work–life balance play in Japan?
Hipotetiškai šnekant, jei aš būčiau tos istorijos dalis, atpasakojamasis asmuo, net jei tai vyksta tik mano mintyse, ką man tuomet patartumėte daryti?Hypothetically speaking, if I was part of a story, a narrative even if it was only in my mind what would you suggest that I do?
Ir kuo patartumėte jį ten pakeisti?And who would you advise to replace him?
- Ką patartumėte, ponia Doneli?What's your advice, Mrs. Donnelly?
Kuriame viešbutyje patartumėte man nakvoti?In which of your hotels do you think I should spend the night?

More Lithuanian verbs

Related

apsitarti
discuss
aptarti
discuss
ištarti
pronounce
įtarti
suspect
nutarti
decide
pasitarti
consult
prasitarti
blurt
pratarti
utter
pritarti
agree
susitarti
agree
sutarti
agree
tarti
pronounce
užtarti
say a good word (for somebody)

Similar

aptarti
discuss
ištarti
pronounce
nutarti
decide
pagerti
have a drink
pagirti
praise
pakarti
hang
panirti
dive
patapti
become
patekti
get into
patepti
anoint
patikti
be liked
patinti
swell
patirti
experience
pavirti
boil (a bit)
sutarti
agree
užtarti
say a good word (for somebody)

Similar but longer

pasitarti
consult
pratarti
utter

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'advise':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In