Surinkti (to gather) conjugation

Lithuanian
19 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
surenku
I gather
surenki
you gather
surenka
he/she gathers
surenkame
we gather
surenkate
you all gather
surenka
they gather
Past tense
surinkau
I gathered
surinkai
you gathered
surinko
he/she gathered
surinkome
we gathered
surinkote
you all gathered
surinko
they gathered
Past freq. tense
surinkdavau
I used to gather
surinkdavai
you gather
surinkdavo
he/she used to gather
surinkdavome
we used to gather
surinkdavote
you all used to gather
surinkdavo
they used to gather
Future tense
surinksiu
I will gather
surinksi
you will gather
surinks
he/she will gather
surinksime
we will gather
surinksite
you all will gather
surinks
they will gather
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
surinkčiau
I would gather
surinktum
you would gather
surinktų
he/she would gather
surinktume
we would gather
surinktute
you all would gather
surinktų
they would gather
Imperative mood
-
surink
you gather
-
-
surinkite
you all gather
-

Examples of surinkti

Example in LithuanianTranslation in English
Leidimai išduodami tik žemės ūkio įmonėse atliekamiems tyrimams ar bandymams, skirtiems surinkti informaciją apie veislės auginimą ar naudojimą.Authorisations shall only be granted for tests or trials carried out at agricultural enterprises to gather information on the cultivation or use of the variety.
žemės ūkio įmonėse atliktų tyrimų ar bandymų rezultatus, skirtus surinkti informaciją apie veislės auginimą ar naudojimą,the results of the tests or trials carried out at agricultural enterprises to gather information on the cultivation or use of the variety;
Kad skaidrumo reikalavimai būtų surinkti viename akte, ją būtina atitinkamai pakeisti.In order to gather transparency requirements in a single act it is necessary to amend it accordingly.
Institucija, į kurią kreipiamasi, jeigu reikia, padedant kitoms valdžios institucijoms, imasi reikiamų tyrimų ar kitų reikalingų ar tinkamų priemonių pagal 4 straipsnį prašomai informacijai surinkti.The requested authority shall undertake, if necessary with the assistance of other public authorities, the appropriate investigations or any other necessary or appropriate measures in accordance with Article 4, in order to gather the required information.
Šiuo atveju bei siekiant laiku surinkti informaciją, būtiną veiksmingai tam tikro importo kontrolei, tikslinga nustatyti išankstinę Kinijos kilmės importo priežiūrą, įvedant automatinio importo licencijavimo režimą, taikomą laikotarpiui iki 2005 m. gruodžio 31 d., tačiau šis reikalavimas gali būti panaikintas anksčiau, kai tik ex-post muitinės priežiūros sistema, kuri turi būti sukurta, veiks visu pajėgumu.Within this context and in order to gather in good time the necessary information to carry out an effective monitoring of certain imports, it is appropriate to establish a prior surveillance of imports of Chinese origin by an automatic import licensing regime applicable for a period of up to 31 December 2005, although this requirement can be terminated earlier once the customs-based ex-post surveillance system to be set up is fully operational.
Žaisliukai, kuriuos aš surenku, atrodo prarado kontrolę.Things, I gather, have gone out of control.
Informacijos centras – tai kartu ir stebėtojas, perduodantis vietos gyventojų komentarus ir nuomonę Europos Komisijai Briuselyje.„Manau, kad informacija, kurią mes surenkame, bus labai naudinga“, – sako Nathalie.The relay is also a listening post and passes comments and concerns of local people to the European Commission in Brussels; ‘We believe the information we have been gathering will be very useful,’ she says.
Kagi, bet iš to ką aš surinkau, neatrodo kad jis būtų neteisus, taigi...Well, and from what I've gathered, he doesn't think he is wrong, so...
Nes, sakau tau, tos genialios idėjos, kurias, neabejoju, surinkai per visą savo stulbinančią asistentės karjerą, vargu bau ar pravers, kai kalba eina apie žmogaus nužudymą.I'll tell you, the quaint ideas you've gathered in your adorable career as an "assistant" are to no avail when faced with killing a man.
Tikriausiai surinkai puikios medžiagos.You must be gathering some excellent material.
Šie bendri duomenys pagrįsti statistine informacija, kurią, atlikdamos išsamius pramonės tyrimus, surinko Jungtinė Karalystė ir Airija.These global data are based on statistical information gathered by the United Kingdom and Ireland through comprehensive industry surveys.
SIOEN surinko informaciją apie gamybos pajėgumą ir panaudojimą iš pagrindinių rinkos gamintojų, kad būtų kuo tiksliau įvertintas pajėgumo panaudojimo lygis.Sioen gathered information on production capacity and consumption from the main producers present on the market in order to obtain the best possible estimate of the capacity utilisation rate.
Šie pasauliniai duomenys paremti statistine informacija, kurią surinko Jungtinė Karalystė ir Airija, atlikusios išsamų pramonės tyrimą.These global data are based on statistical information gathered by the United Kingdom and Ireland through comprehensive industry surveys.
Atsižvelgdama į tai, Komisija pirmiausia surinko visus turimus duomenis ir informaciją apie trąšose esančio kadmio poveikį Europos bendrijai.In this context, the Commission first gathered all available data and information on the exposure situation in the European Community from cadmium in fertilisers.
Komisija surinko įrodymus, kad izostatinio grafito karteliu nuo 1993 m. liepos mėn. iki 1998 m. vasario mėn. ir ekstruzinio grafito karteliu nuo 1993 m. vasario mėn. iki 1996 m. lapkričio mėn. kartelio dalyviai susitarė dėl produkto nuorodinės kainos ir pasikeitė informacija apie pardavimų apimtis bei kita komercine informacija.The Commission has gathered evidence that from July 1993 to February 1998 in the isostatic cartel, and from February 1993 to November 1996 in the extruded one, the cartel participants agreed on price targets for the product and exchanged sales volume and other commercial information.
Rodžersai, surinkome visą reikalingą informaciją apie Teseraktą.Rogers, we gathered everything related to the Tesseract.
Jei taip įvyktų, AWM surinks įrodymus ir praneš Komisijai apie pakeitimą, prašydama padidinti viršutinę ribą.If this proves to be the case, AWM will gather the evidence and notify an amendment to the Commission asking for the ceiling to be raised.
Tyrimo laikotarpiu Komisija iš suinteresuotųjų šalių surinks ir patikrins visą atitinkamą informaciją.During the investigation period the Commission will gather and verify all the relevant information frominterested parties.
Rytoj iš ryto veikiam, tai surink gerą komandą.We're moving in first thing tomorrow so gather some muscle.

More Lithuanian verbs

Related

atrinkti
select
išrinkti
pick
išsirinkti
choose
parinkti
choose
pasirinkti
choose
perrinkti
re-elect
pririnkti
gather
rinkti
collect
susirinkti
gather

Similar

atrinkti
select
išrinkti
pick
parinkti
choose
sulenkti
fold
sulinkti
bend down

Similar but longer

susirinkti
gather

Random

ilsinti
rest
ištepti
smear
kloti
lay
panirti
dive
pasekti
follow
priversti
force
tikėti
believe
viešpatauti
reign
vizgėti
wag
žaloti
harm

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'gather':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In