Atrinkti (to select) conjugation

Lithuanian
17 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
atrenku
I select
atrenki
you select
atrenka
he/she selects
atrenkame
we select
atrenkate
you all select
atrenka
they select
Past tense
atrinkau
I selected
atrinkai
you selected
atrinko
he/she selected
atrinkome
we selected
atrinkote
you all selected
atrinko
they selected
Past freq. tense
atrinkdavau
I used to select
atrinkdavai
you select
atrinkdavo
he/she used to select
atrinkdavome
we used to select
atrinkdavote
you all used to select
atrinkdavo
they used to select
Future tense
atrinksiu
I will select
atrinksi
you will select
atrinks
he/she will select
atrinksime
we will select
atrinksite
you all will select
atrinks
they will select
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
atrinkčiau
I would select
atrinktum
you would select
atrinktų
he/she would select
atrinktume
we would select
atrinktute
you all would select
atrinktų
they would select
Imperative mood
-
atrink
you select
-
-
atrinkite
you all select
-

Examples of atrinkti

Example in LithuanianTranslation in English
Tai, kad informacija grindžiama skrydžio metu platinamu žurnalu, o ne patikimesniu šaltiniu, rodo, kad pareiga kruopščiai atrinkti reikalingą informaciją buvo šiurkščiai pažeista, ypač turint omenyje, kad „Transavia“ yra visiškai kontroliuojama dukterinė įmonė.To base the information on an in-flight magazine and not on a more reliable source shows a grave neglect of the duty to select carefully the necessary information, particularly in view of the fact that Transavia is a fully controlled subsidiary.
Pagal Reglamento (EEB) Nr. 2408/92 4 straipsnio 1 dalies d punktą jiems buvo skelbiamas konkursas [4], siekiant atrinkti vežėjų, turinčių išimtinę teisę vykdyti skrydžius šiais maršrutais, gaunant finansinę kompensaciją.In accordance with Article 4(1)(d) of Regulation (EEC) No 2408/92, these had been put out to tender [4] to select the carriers authorised to operate these routes on an exclusive basis with financial compensation.
Siekdama atrinkti BIOSCOPE koncesininką, 1998 m. rugsėjo mėn. SYMBIO paskelbė konkursą ir pakvietė privačius ūkio subjektus teikti pasiūlymus. Apie šią procedūrą buvo paskelbta Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje [5].In order to select a concessionaire for Bioscope, Symbio published an invitation to tender for private operators in the Official Journal of the European Communities [5] in September 1998.
Kad galėtų pareikšti savo nuomonę dėl procedūrų, kurios buvo taikytos šiuo konkrečiu atveju paraiškų konkurse, siekiant atrinkti taukų lydymo įmones, pobūdžio, Komisija paprašė Prancūzijos pareigūnų pateikti jai visą informaciją, susijusią su minėto paraiškų konkurso vykdymu, kuri leistų nustatyti, ar juos vykdant buvo laikomasi 1992 m. birželio 18 d. Tarybos direktyvos 92/50/EEB dėl viešojo paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo [11], atsižvelgiant į Teisingumo Teismo praktiką šiuo klausimu [12].In order to be able to reach a conclusion on the nature of the tendering procedures used to select the rendering undertakings, the Commission asked the French authorities for full details of the procedures so that it could decide whether they complied with the rules, and in particular with Council Directive 92/50/EEC relating to the coordination of procedures for the award of public service contracts [11], in the light of judgments handed down by the Court of Justice in this field [12].
Siekdama nuspręsti, ar reikia organizuoti atranką ir, jeigu taip, atrinkti pavyzdžius, Komisija paprašė visų Bendrijos gamintojų, importuotojų ir eksportuojančių gamintojų pateikti Komisijai informaciją apie save ir, kaip nurodyta pranešime apie inicijavimą, pateikti pagrindinius duomenis apie savo veiklą, susijusią su svarstomu produktu, nuo 2003 m. liepos 1 d. iki 2004 m. birželio 30 d.In order to enable the Commission to decide whether sampling would be necessary and, if so, to select a sample, all Community producers, Community importers and exporting producers were asked to make themselves known to the Commission and to provide, as specified in the notice of initiation, basic information on their activities related to the product concerned during the period 1 July 2003 to 30 June 2004.
Aš pats rūpestingai atrenku žoles.I select each ingredient personally... with utmost care.
ECB valdančioji taryba rekomendavo Tarybai patvirtinti naujų Banca d'Italia išorės auditorių, kuriuos šis bankas atrinko pagal savo viešųjų pirkimų normas, paskyrimą nuo 2004 finansinių metų trejų metų laikotarpiui, kuris gali būti pratęstas.The Governing Council of the ECB recommended the Council to approve the appointment, starting from the financial year 2004, for a renewable period of three years, of new external auditors of the Banca d'Italia, which were selected by it in accordance with its public procurement rules.
Siekdamos užtikrinti tinkamą kainų palyginimą ir atsižvelgdamos į rinkoje parduodamo glifosato preparato, kurio kainos gali gerokai skirtis priklausomai nuo produkto koncentracijos ir naudojamos paviršinio aktyvumo medžiagos rūšies, Komisijos tarnybos atrinko labiausią paplitusią sudėtį, t. y. 360 g glifosato litre.In order to ensure a fair comparison of prices, and given the existence of a variety of types of formulated glyphosate on the market, the prices of which can vary considerably both according to the concentration of the product and the type of surfactant used, the Commission services selected the most common formulation, a standard formulation which has 360g of glyphosate content per litre.
Komisija daro išvadą, kad iš 28 leidėjų, kuriuos SIDE atrinko norėdama iliustruoti savo teiginius, 16 leidėjų SIDE suteikia palankesnes nuolaidas, o CELF tokias nuolaidas suteikia tik 12 iš jų [63].Thus, of the 28 publishers which SIDE selected to illustrate its claim, the Commission finds that SIDE offers more attractive discounts in 16 cases, as opposed to 12 for CELF [63].
Pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnio 1 dalį Komisija atrinko keturias bendroves iš dviejų valstybių narių, tris iš Italijos ir vieną iš Vokietijos, nes jos gamino didžiausią Bendrijoje reprezentatyvų produkcijos kiekį (apie 50 %), kurį buvo galima pagrįstai ištirti per tam skirtą laiką.In accordance with Article 17(1) of the basic Regulation, the Commission selected four companies in two Member States, three in Italy and one in Germany, for the sample as they represented the largest representative volume of production in the Community (around 50 %), which could be reasonably investigated within the time available.
Remdamasi gauta informacija, Komisija kaip pavyzdį atrinko penkis importuotojus iš keturių valstybių narių, du iš Vokietijos, vieną iš Italijos, vieną iš Švedijos ir vieną iš Jungtinės Karalystės.On the basis of the information received, the Commission selected five importers in four Member States, two in Germany, one in Italy, one in Sweden and one in the United Kingdom, for the sample.
2004–2005 m. mes paskelbėme keturis konkursus, jų metu atrinkome 148 projektus, į kuriuos iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) biudžeto buvo investuota beveik 100 mln. eurų.In 2004-2005, we issued four calls for proposals that resulted in the selection of 148 projects representing a total investment of almost EUR 100 million from the European Regional Development Fund.
Jus atrinkome mudu su leitenantu Džefriu, nes reikalingi jūsų įgūdžiai ir žinios.You've been selected by myself and Lieutenant Jeffries because we need your knowledge and skill.
Iš siūlomų ekspertų Komisija, remdamasi pateiktais įrodymais dėl ankstesnės patirties siūlant ir įgyvendinant šios rūšies problemų sprendimus jų administracijoje, pagrindinėje organizacijoje, asociacijoje ar veiklos srityje, atrinks tuos ekspertus, kurių turima patirtis labiausiai atitinka grupės įgaliojimų sritį.The Commission will select the proposed experts, who best embody the required expertise in respect of the matters covered by the mandate for the Group, as amongst others evidenced by prior experience in proposing or implementing solutions to these problems within their administration, parent organisation, association or industry.
Vyriausiasis įgaliotinis atrinks tinkamiausius iš jų, remdamasis galutiniu sąrašu ir pasikonsultavęs su kompetentingais Tarybos organais.The HR will select the most appropriate ones on the basis of the short-list and in consultation with the competent Council bodies.
Jungtinių Tautų Nusiginklavimo reikalų biuras atrinks galimas susitikimų, seminarų ir kitų renginių vietas.UNODA will select potential venues for the meetings, workshops and other events.
Be to, atrankos procedūros metu tarp atrink-tųkandidatųnepavykopasiektikuoplatesnėsgeografinės pusiausvyros; iv) valdymoinformacijanevisuometbuvopatikimaarišsami.Furthermore, theselection process did notachievethe broadest possible geographical balance amongstlaureates.

More Lithuanian verbs

Related

išrinkti
pick
išsirinkti
choose
parinkti
choose
pasirinkti
choose
perrinkti
re-elect
pririnkti
gather
rinkti
collect
surinkti
gather
susirinkti
gather

Similar

atriekti
slice off
išrinkti
pick
parinkti
choose
surinkti
gather

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

hipnotizuoti
hipnotise
įsikūnyti
be embodied
kalbėti
speak
nusiųsti
send
pavaduoti
substitute
plakti
whip
praeiti
pass
suspindėti
shine
suvienodėti
become similar
vertinti
rate

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'select':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In