Pasirinkti (to choose) conjugation

Lithuanian
40 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
pasirenku
I choose
pasirenki
you choose
pasirenka
he/she chooses
pasirenkame
we choose
pasirenkate
you all choose
pasirenka
they choose
Past tense
pasirinkau
I chose
pasirinkai
you chose
pasirinko
he/she chose
pasirinkome
we chose
pasirinkote
you all chose
pasirinko
they chose
Past freq. tense
pasirinkdavau
I used to choose
pasirinkdavai
you choose
pasirinkdavo
he/she used to choose
pasirinkdavome
we used to choose
pasirinkdavote
you all used to choose
pasirinkdavo
they used to choose
Future tense
pasirinksiu
I will choose
pasirinksi
you will choose
pasirinks
he/she will choose
pasirinksime
we will choose
pasirinksite
you all will choose
pasirinks
they will choose
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
pasirinkčiau
I would choose
pasirinktum
you would choose
pasirinktų
he/she would choose
pasirinktume
we would choose
pasirinktute
you all would choose
pasirinktų
they would choose
Imperative mood
-
pasirink
you choose
-
-
pasirinkite
you all choose
-

Examples of pasirinkti

Example in LithuanianTranslation in English
Kadangi sutarčių tipinių punktų naudojimas tarptautiniams duomenų perdavimams nėra privalomas, nes sutarčių tipiniai punktai yra tik viena iš keleto Direktyvoje 95/46/EB nurodytų galimybių teisėtai perduoti asmens duomenis į trečiąją šalį, Bendrijos duomenų eksportuotojai ir trečiųjų šalių importuotojai turėtų turėti galimybę duomenų perdavimui laisvai pasirinkti bet kurį sutarčių tipinių punktų rinkinį arba kitą teisinį pagrindą.Since the use of standard contractual clauses for international data transfers is voluntary as standard contractual clauses are only one of several possibilities under Directive 95/46/EC, for lawfully transferring personal data to a third country, data exporters in the Community and data importers in third countries should be free to choose any of the sets of standard contractual clauses, or to choose some other legal basis for data transfer.
Šablonas yra gana išsamus, bet patys piliečiai savo nuožiūra gali pasirinkti, kuriuos laukelius užpildyti.The template is quite detailed, but it will be up to the individual citizens to choose which fields to fill.
Tačiau, kai viena ar daugiau šių direktyvų leidžią gamintojui pereinamuoju laikotarpiu pasirinkti, kurias iš priemonių taikyti, „CE“ ženklu nurodoma atitiktis tik gamintojo taikytoms direktyvoms.However, where one or more of those Directives allow the manufacturer, during a transitional period, to choose which arrangements to apply, the ‘CE’ marking shall indicate conformity only with the Directives applied by the manufacturer.
Visi asmenys gali naudotis laisve sudaryti sutartis, įskaitant laisvę pasirinkti partnerį, su kuriuo sudaroma sutartis dėl tam tikro sandorio.All individuals enjoy the freedom to contract, including the freedom to choose a contractual partner for a transaction.
TSP vartotojams turėtų būti leidžiama pasirinkti TSP su mažiausiai 85 % ar aukštesniu tirpumu vandenyje, priklausomai nuo dirvožemio ir pasėlių tipo.TSP users should therefore be allowed to choose between a TSP with a minimum water solubility of 85 %, or one with a higher solubility, to suit the local soil and crop requirements.
Tu pasirenki sau, o aš pasirenku sau ir savo šeimai.You choose for yourself, and l choose for me and for my family.
Matai tą ir tik tą, ką pasirenku tau parodyti. Tai iliuzija, Aivi.You see exactly and only what I choose to show you.
Aš pasirenku Deividą.I choose David.
Tu pasirenki sau, o aš pasirenku sau ir savo šeimai.You choose for yourself, and l choose for me and for my family.
Nesvarbu kuo pasirenki būti ar ką daryti, visada būna lengviau, jei esi graži.No matter what you choose to do or be, life is easier if you're pretty.
Kaip tu pasirenki nejausti?How do you choose not to feel?
Jei pasirenki sekti paskui mus, seki paskui mus.If you choose to follow us, you follow us.
O dabar pasirenki taikinį.Now you choose your target.
Mes visur ir bet kur tik pasirenkame.We live everywhere and anywhere we choose.
Kaip manote, mes pasirenkame gimti?You think we choose to be born?
Iš tų dviejų dienų, norėjau šios dienos, pasirinkau šią dieną.Of those two days, that's the day I want, that's the day I choose.
Aš pasirinkau daugiau niekada šito nejusti.Such a feeling is something I choose never to experience again.
Kodėl pasirinkai mane?Why choose me?
Tu pasirinkai gyvenimą.And you choose life.
Kodėl pasirinkai Kaliforniją?You'd still choose California?
20 milijonų dolerių vertės plastinė operacija ir pasirinkai tokį veidą?Twenty million dollars' worth of plastic surgery. And that's the face you choose?
Kodėl pasirinkai tokį gyvenimą?Why do you choose to live like this?
Pagrindinės priežastys, dėl kurių Komisija pasirinko JAV, o ne Turkiją išdėstytos 76–84 konstatuojamosiose dalyse.The main reasons that led the Commission to choose the USA over Turkey have been outlined in recitals 76 to 84 above.
Vokietija aiškina, kad dėl šių priežasčių Evergreen bendrosios įmonės partnere pasirinko Q-Cells, o ne įmonę […], kuri, nors finansiškai buvo stipresnė partnerė, tačiau norėjo turėti daugiau galimybių daryti įtaką.Germany further reports that for these reasons Evergreen decided to choose Q-Cells as joint venture partner and not […], who was a stronger financial party but wanted more influence.
Pasibaigus konkursui, Škotijos vykdomoji valdžia pasirinko P&O Ferries.The tender led the Scottish Executive to choose P&O Ferries.
Dėl domėjimosi Vokietijos politine sistema, o ypač šio miesto istorija, ji pasirinko Berlyną savo „Erasmus“ laikotarpiui.Her interest in its political system and the particular history of the city made her choose Berlin for her Erasmus stay.
Antra, teisinio tikrumo reikalavimas ir būtinybė apsaugoti individualų importuotoją nuo savavališko muitų ir visų pirma antidempingo muitų nustatymo taip pat reiškia, kad muitinės įstaigoms negali būti leidžiama nevaržomai pasirinkti kitokią kainą nei ta, kurią pasirinko ir deklaravo deklarantas.Secondly, the requirement of legal certainty and the need to protect the individual importer from discretionary imposition of customs duties and, in particular, antidumping duties, also mean that it cannot be left to the customs authorities to choose at liberty a price other than the one selected and declared by the declarant.
Jeigu po šio proceso nebus surastas potencialus pirkėjas, kuris pasirodys patrauklus turint omenyje dviejų minėtų alternatyvių būdų sąlygas, valstybė pasirinks tą alternatyvų būdą, kuris, jos nuomone, bus tuo metu patraukliausias finansiniu ir tinkamiausias politiniu požiūriu“.Should this process not result in a potential buyer being found who appears attractive in relation to the terms in the two aforementioned alternatives, the State will choose the alternative that it considers most financially attractive and politically suitable at the time.’
Tada technikos tarnyba pasirinks šį bandymo greitį.Then the Technical Service will choose this test speed.
. Jis pasirinks vieną iš jūsų.He will choose one of you.
Neįmanoma atsakyti šiam veidui. Taip, na, konfidecialumo sutartis neleidžia man pasakyti jums, kas kita nuotaka... - Taigi kuri iš jūsų pasirinks kitą šventės vietą?Yes, well, our confidentiality agreement... means that I cannot tell you who she is... so which one of you will choose a different venue?
Jeigu buveinė nėra palanki ir klestinti... ląstelės pasirinks nemirtingumą.If its habitat is not sufficiently favorable or nurturing... The cell will choose immortality.
Ji priduria, kad „Valstybė … dar vasarą pabrėžė [Prancūzijos vyriausybė turi galvoje liepos 12 d. ekonomikos ministro pranešimą], kad ji veiks kaip atsargi privati investuotoja, o ne kaip valdžios institucija, ir kad kaip akcininkė ji rengėsi veikti tokiomis sąlygomis (kurios dar bus patvirtintos), kokiomis pasirinktų veikti privatus investuotojas, o tai reiškia, kad valstybė jokiu būdu dar nėra priėmusi besąlyginio ir neatšaukiamo sprendimo veikti“.They add that ‘the State … emphasised in the summer [the French authorities are referring to the statement made by the Minister for Economic Affairs on 12 July] that it would act like a prudent private shareholder and not as a public authority and that it intended to intervene as a shareholder in a way (still to be defined) which would be no different from that which a private investor would choose, which necessarily ruled out the possibility that the State had already decided to intervene in an unconditional and irrevocable manner’.
Graikijos nacionalinis bankas pateiktame rašte tik konstatuoja, kad jis norėtų išnagrinėti siūlomą užstato pakeitimą, kuriam turi būti taikomos tam tikros sąlygos ir pagal pagrindines iš šių sąlygų įkeistiną turtą pasirinktų bankas, o pakeitimui turėtų pritarti visos suinteresuotosios šalys.Indeed, in the submitted letter of the National Bank of Greece, it is only stated that the bank would be willing to examine the proposed exchange of securities, mainly under the conditions that the bank would choose the assets to be pledged and that the exchange would be accepted by all concerned parties.
Kitaip sakant, kreditorius pasirinktų „skolos konvertavimo, derinamo su privatizavimu“ variantą, jei pajamos, tikėtinos gauti privatizavus bendrovę, viršytų likvidavus bendrovę tikėtinas gauti pajamas.In other words, the creditor would choose the 'debt conversion followed by privatisation' option if the return expected from privatisation exceeded the amount that could be recovered through liquidation.
Todėl Socialinio draudimo įstaiga veikė kaip privatus kreditorius, kuris pasirinktų veiksmus, leidžiančius kuo efektyviau susigrąžinti skolą.The Social Security Office therefore acted like a private creditor, which would choose the course of action that would allow it to maximise recovery of the debt.
*Nueik ┊ www.climatechange.eu.com ir pasirink kelet >papildom┧ veikl┧. Tavo tašk┧ suma po 6 savai7i┧:*Check out the Web site www.climatechange.eu.com and choose some additional activities.
Pasirink dieną ir pasirink savo dienos ženklą.Choose the day and choose the sign of your day The day's divinity
Tad pasirink.So choose.
Nueik, pradėk su vienu jų kalbėti, tada pereik prie kito ir galiausiai grįžk prie pirmojo, tačiau nepamiršk ir kito, o vėliau tiesiog pasirink kaip knygą.You go... you start with one of em' and you start talking to the other one... and then you go back to the first one but still be touching the other one and then you just choose.. Text book.

More Lithuanian verbs

Related

atrinkti
select
išrinkti
pick
išsirinkti
choose
parinkti
choose
perrinkti
re-elect
pririnkti
gather
rinkti
collect
surinkti
gather
susirinkti
gather

Similar

išsirinkti
choose
pasilenkti
bend
susirinkti
gather

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

dawn
auštu
griūti
fall down
iššvaistyti
waste
nuvežti
drive
pajuokauti
joke
pamilti
fall in love
pavaduoti
substitute
susimokėti
pay
susitikiti
meet
zysti
hum

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'choose':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In