Imti (to take) conjugation

Lithuanian
94 examples
This verb takes on the case: ką?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
imu
I take
imi
you take
ima
he/she does take
imame
we take
imate
you all take
ima
they take
Past tense
ėmiau
I did take
ėmei
you did take
ėmė
he/she did take
ėmėme
we did take
ėmėte
you all did take
ėmė
they did take
Past freq. tense
imdavau
I used to take
imdavai
you used to take
imdavo
he/she used to take
imdavome
we used to take
imdavote
you all used to take
imdavo
they used to take
Future tense
imsiu
I will take
imsi
you will take
ims
he/she will take
imsime
we will take
imsite
you all will take
ims
they will take
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
imčiau
I would take
imtum
you would take
imtų
he/she would take
imtume
we would take
imtute
you all would take
imtų
they would take
Imperative mood
-
imk
you take!
-
-
imkite
you all take!
-

Examples of imti

Example in LithuanianTranslation in English
Neturi kuo užsiimti?Don't you have anything to do?
- Man būtų malonu. Bet visi mano valsai jau užimti.If only I didn't have every one of them taken already.
Atsiprašau, kad vakar buvau netinkamos būsenos ir negalėjau tavęs priimti.l'm sorry l was in no condition to receive you when you called on me last night.
Turime įsakymą jus suimti.We have a warrant for your arrest.
Prieš akimirką susidūriau su itin stebinančiu reiškiniu, tokiu neįtikėtinu, kad nepasitikiu savo vertinimu.A moment ago, I stumbled upon a most amazing phenomenon, something so incredible, I mistrust my own judgment.
Šiuo klausimu, aš bejėgis.ln this matter l'm powerless.
Užsiimkime ir tuo kaimu!Let's take this village too!
Persikėlė per upę skraidančiu kilimu?Did he get here on the magic carpet?
Susirūpinau tavimi. Viskas gerai, mama.I'm all right, Mother.
Čarlzai, noriu valgyti kepsnį su tavimi.Charles Hamilton, I want to eat barbecue with you.
- Manimi? Jis geriausias šaulys šalyje, ir tai įrodė daug kartų.He's one of the best shots in the country as he's proved a number of times against steadier hands and cooler heads than yours.
Bet jei pagalvosite apie vedybas su manimi, viską dėl jūsų padarysiu.But if you could think of marrying me I'd do anything in the world for you. Just anything. I promise.
Brangioji, jo niekas nepriima.Why, my dear, he isn't received!
Nors ir žinau, kad buvai man ištikima.Dark! Daddy! Dark!
Ne, Boni, negalima. Jei nukrisi, neverk ir nekaltink manęs!Where is my mother goin' away to?
Girdėjau, kad jus pašalino iš Vest-Pointo. Jūsų nepriima nei viena šeima Čarlstone. Net jūsų paties šeima!I hear you were turned out of West Point, Mr. Rhett Butler and you aren't received by any decent family in Charleston, not even your own!
Dabar imame kabliuką.Now, take your bottom hook.
Imame jį ir persmeigiame kiaurai.You take it and you... McMURPHY: ...push it all the way through.
Imame visusTake all with us.
-Mes tuo neužsiimame.-We don't do that.
Iš ko imate nurodymus?Who do you take your orders from?
Turbūt supratote, kodėl klausiau, kuo užsiimate?Do you mind if I ask why you do that?
Kuo užsiimate, jei neprieštaraujate, kad paklausiau.If you don't mind me asking.
...aš net ėmiau pavydėti....inaway thatmade me extremely jealous.
Nesuprantu, kodėl aš tave į mokinius pasiėmiau.I can't understand why I took you to be my assistant.
Sumažėjo apsukos ir ėmiau prarasti aukštį.Because ofthe fog's resistance l began to lose altitude.
Aš ją pasiėmiau. Pameni, tą, kur laužas?Oh, don't look for the film with the campfire.
Ar paėmei?Did you take it?
O tu ėmei flirtuoti!HARRY: What are you doing flirting? !
Ką, manai, jie sukurs Džordžtaune apie dovanas, kurias priėmei?What you think they'll think up in Georgetown about the presents you took?
Paėmei?You got that?
Jie viską pasiėmė.They took it all.
Jis iš apkaso ėmė lįsti.He started climbing out of the trench.
Ir tik pakilo, iškart ėmė tyliai slysti.And then he slid back down.
Dievas turi didelę širdį, bet yra viena nuodėmė, kurios net jis niekada neatleis:God has a very big heart but there is one sin he will not forgive:
Prahos laikraščiuose, kol jos neužėmėme....untiltheday wemarchedin.
- Kai ėmėme bagažą.When we picked up our baggage here.
Į dalykus ėmėme žiūrėti kitaip.We all started seeing things differently.
Ėmėme bijoti tokių žodžių kaip "įkeistas turtas" ir "nuosprendis" o "Vikingų ugnis" ir "Oaklusnumo įstatymas" įgijo absoliučią galią.How unfamiliar words like "collateral" and "rendition" became frightening while things like "Norsefire" and the "Articles of Allegiance" became powerful.
Ar jau paėmėte?"Did you pick it up, sir?"
Pone Colonelai, tą krovinį, kurį jūs paėmėte... Paimkite jį, bet palikite merginą.Herr Colonel, that cargo you've taken- if it's your goal, go in peace with it, but leave us the girl.
Dėl klausimo apie personalo transportrį kurį jūs paėmėte.Anyway, tidy it up, like a good chap.
Užėmėme Jorką, bet jūs mūsų neparėmėte.We won at York, and you would not support us.
Kasvakar numirdavau ir kasvakar atgimdavau.Every evening I died. And every evening I was born again.
Visą mano gyvenimą aš "atgimdavau".I've been born-again my whole life.
Kaskart išgirdęs policijos sireną, imdavau dėI tavęs nerimauti.I must confess, every time I heard a siren, I worried about you.
Kai imdavo lyti, reikėjo atjungti elektrą.Every time it rained, we had to kill the power.
Ji niekad ju nenusiimdavo.She never took them off.
Ji imdavo dozę iš vaikų mainais.Her favourite was the Big Guy.
Jei jie visvien neklausydavo, Pedro juos paimdavo... ir niekas jų nebematydavo.- Do you believe in Santa Claus? - No. Nor do I. Nor do I, but my children do.
Kai tik juos suimdavome, jie vėl sugrįždavo į gatves.Thermal imaging.
Taip, kartais ir kitais dalykais užsiimdavome.Mmm-hmm. Yeah, sometimes we would do other things.
Aš dėkingas, bet nepriimsiu. O jei pasiūlyčiau 200,000.-l appreciate it, but l don't accept it.
Tačiau dovaną iki 10 dol. tikrai priimsiu.But a present for $ 10 or under, that I'll accept.
Kas jei jį paimsiu?How if l take it?
Sakei, kad mane paimsi, tačiau galiausiai Gilas...You said you would pick me up, and at the last minute, I had Gil come...
Pasiimsi?Will you?
Priimsi?Will you hear it out?
Betjei imsi verkšlenti ar skųstis, paliksiu tave tą pačią akimirką, kur bebūtume.But the minute you start to whine or make a nuisance, I don't care where we are, I'm dumpin' you flat.
Vasarį mano brolį paleis iš armijos, o daktaras jo nepriims.My brother gets out of the army in February and the Doc won't take him back.
Aš manau, kad jie labiau tinka vyresnėms moterims, aš su jais atrodyčiau prastai. Suprantate?Oh, I think they're divine on older women, but I don't think they'd be right for me.
Ar tu tiki, kad jis mane tokią ims?Do you believe he´II take me like this?
Vyrai negali atsispirti juos įsimylėjusioms moterims.You don't have to, my dear. Nothing's more irresistible to a man than a woman who's in love with him.
Derlių imsime kartu, o ne kiekvienas atskirai.We'll harvest in groups, not individually
Viską pasiimsime.When do you think the enemy will come?
Jei galėsime, būtinai pasiimsime.If we can, we will.
- Kaip mes tai nuimsime?- How are we gonna get it off?
Kai jį užimsite, tada ir paklauskite.When you get there, ask me.
Tada jis yra duotas, jei paimsite.Then it is given, if you will take it.
Jus už tai atsiimsite.Payback time.
-Jūs galite ir paimsite.- You can, and you will. Take it.
Jei Ešlis norėtų tave vesti, imčiau būgštauti.If Ashley wanted to marry you, it would be with misgivings I'd say "yes".
Aš pasiimčiau, tik papulkininkis sako, kad mane patį reikia auklėti.I would, but the colonel says I need some upbringing myself.
Aš tavęs neimčiau. Patikėk, tai būtinybė.I wouldn't take you, but it's an emergency.
Jei tai paimčiau, teismas galėtų įrodyti, kad aš žinau, kur jis randasi.If I accepted that, a court could prove I have knowledge of his whereabouts.
Bet jei visa tai atimtum, liktų turtingas bet vienišas vyrukas.- Oh, yes. But take all that away and you have just wealthy, unattached little me searching, just like you.
Jausmas, lyg iš naujo gimtum. O, Dieve.- It's like being born maybe.
Aš tau nepagailėčiau nieko, kad tiktu mane priimtum.There's nothing I'd deny you if you would not deny me.
Atidžiai ją stebėkite, kad miegodama jo nenusiimtų.Watch her closely, and see that she does not remove it in her sleep. I understand, Professor.
Nesakyk nieko, dėl ko imtų nerimauti.Don't say anything to worry them.
Lyg faras stovėjęs už kampo ir sekęs, tam, kad suimtų.Like a detective who'd been watching around the corner and now followed to make his arrest.
Praeitą savaitę siunčiau mašiną į oro uostą, kad tave paimtų.-Here I am. -Constanzia, after one week?
Tik trūko, kad imtume pyktis.Stop it, Chris! We'd better not quarrel.
Jei mums kiltų įtarimų, kad jis laiko kokių nors ginklų iškart jį suimtume.If we were given any reason to believe that he has any kind of arsenal we'd move in on him.
Kad mes imtume pjautis tarpusavy - būtent šito jiems reikia.Us turning on each other, it's what they want.
Taigi, sakoma, kad gyvenimas skirtas tam, kad imtume.Yeah, they say the world's there for the taking.
Susiimk, Augustai!Pull yourself together, August!
Paimk."Take these inside;
Viešpatie, panele Skarlet, tai pono Džeraldo laikrodis! Imk jį.Oh, listen to me trying to make jokes when when I really want to cry.
Imk išgerk.Here, here, drink up.
- Tada imkite mulą.-Take a mule.
Paimkite!Take it.
Užimkite!Occupy it!
Nurimkite.Come on, settle down, people!

More Lithuanian verbs

Related

apimti
include
atimti
take
atsiimti
withdraw
išimti
take out
nuimti
take away
nusiimti
take off
paimti
take
parimti
lean
pasiimti
take
perimti
overtake
priimti
accept
prisiimti
assume (responsibility)
suimti
arrest
užimti
occupy
užsiimti
take up (an activity)

Similar

imtis
take up
irti
disintegrate
irtis
row

Similar but longer

apimti
include
atimti
take
gimti
be born
grimti
sink
išimti
take out
nuimti
take away
paimti
take
suimti
arrest
užimti
occupy

Random

apsidžiaugti
cheer up
apsiverkti
burst into tears
ateiti
come
įstengti
manage
įteigti
suggest
pasidalyti
share
pavežėti
give a lift
pėdinti
pad along
prievartauti
rape
uostyti
sniff

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'take':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In