Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Ateiti (to come) conjugation

Lithuanian
46 examples
This verb means "to come" and it uses "kur" or "į ką". For example, "to come home" would be "ateiti namo", and "to come to school" would be "ateiti į mokyklą".

Conjugation of ateiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
ateinu
I come
ateini
you come
ateina
he/she comes
ateiname
we come
ateinate
you all come
ateina
they come
Past tense
atėjau
I came
atėjai
you came
atėjo
he/she came
atėjome
we came
atėjote
you all came
atėjo
they came
Future tense
ateisiu
I will come
ateisi
you will come
ateis
he/she will come
ateisime
we will come
ateisite
you all will come
ateis
they will come
Conditional mood
ateičiau
I would come
ateitum
you would come
ateitų
he/she would come
ateitume
we would come
ateitute
you all would come
ateitų
they would come
Tu
Jūs
Imperative mood
ateik
you come
ateikite
you all come
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Past freq. tense
ateidavau
I used to come
ateidavai
you come
ateidavo
he/she used to come
ateidavome
we used to come
ateidavote
you all used to come
ateidavo
they used to come

Examples of ateiti

Example in LithuanianTranslation in English
Manot, kad negaliu čia ateiti?You think I cannot come here?
Jis negali ateiti.He can't come.
Tuoj ateinu.Yes, l come in a moment.
Kai tu netikėtai ateini, mane išblaškai.When you come in, you're breaking my concentration.
Jis ateina!He's coming!
Sakoma, kad mes ateiname į šį pasaulį su genetiškai i6 anksto numatytu likimu.They say we come into this world with a preordained destiny.
Man nepatinka žiūrėti, kaip ateinate į šį švarų kraštą aliejuotais plaukais, apsivilkę šilkinius kostiumus ir bandote pasirodyti padoriais žmonėmis.I don't like to see you come out to this clean country in oily hair dressed up in those silk suits and try to pass yourselves off as decent people.
P. Mejeris klausė, ar jūs jau ateinate.Mr. Meyer asked if you are coming.
Aš atėjau su oficialiu reikalu.l came here in official capacity.
Aš atėjau, nes jūs vedate iš kelio mano mokinius.l came here because you are leading my students astray.
Kaip miela, kad atėjai atsisveikinti!How nice of you to come and say goodbye!
Atėjai!You've come!
Ir vos tik jis peržengė tiltą, šmėklos atėjo su juo susitikti.And when he had crossed the bridge, the phantoms came to meet him.
Jis atėjo ir sustojo po mano langu mėnesienoje.He came and stood below my window in the moonlight.
Jis atėjo pas mane.He came to me.
Todėl mes atėjome pas tave į namus.So we came to your house.
Williamai Wallace, mes atėjome kovoti ir mirti už tave.William Wallace, we've come to fight and to die for you.
Užsiimkime tuo, dėl ko čia atėjome.Let's do what we came here to do.
Ne, Marija. Gerai padarėt, kad atėjote čia.No, Maria, it was right for you to come here.
lr pamaniau, kad geriau ateisiu prieš susirenkant pamišéliams.And I figured I'd better get here before the cuckoos start gathering'.
Duodu kelias sekundes tada ateisiu.I'm gonna give you a few seconds before I come.
Ar ateisi į rungtynes?Are you coming to the game?
- Bus paprasčiau jeigu ateisi. - Mes jau ateiname.- It's simpler if you come.
Tvarko sąskaitas su prižiūrėtoju, bet ji ateis vėliau.She's after settling accounts with the overseer. But she'll be along for the ball tonight.
Šįvakar mes būtinai ateisime paklausyti koncerto.We will come tonight to see the show.
Neužilgo ateisime.We will come right over.
Rytoj ateisite namo ir mes aptarsime tai su Tatiana.Tomorrow you will come by the house and we will discuss this with Tatiana.
Tikėjausi, kad ateisite.I was hoping that you'd come.
Jus patys man sakėte, kad ateičiau, jei turėčiau naujos informacijos.You told me if I had any new information, that I should come.
Sakiau tau, kad verčiau neateitum?Did I tell you you better would not come?
Noriu, kad ateitum.I want you to come.
Galėčiau būti, jei ateitų tinkamas momentas.I might be, if the right moment ever came.
Sakė, kad jam tai būtų per sunku... o jei mes ir ateitume, jis vis tiek mūsų nepamatytų.He said it would make it just too hard for him... and that if we came, he wouldn't see us anyhow.
Kodėl jis norėjo, kad mes čia ateitume?Why would he want us to come here?
Tu pasakei, kad ateitume ginkluoti ir pasiruošę kovai.You said come locked and loaded.
Jie ir mokėsi tik dėl to, kad ateitų į valdžią, pasinaudodami žmonių tamsumu.They even learned to read and write in order to gain power, taking advantage of people's ignorance.
Ateik čia, Lola!Come here, Lola!
Ateik, brangusis.Come on, darling.
Ateikite, Profesoriau.Come on out, Professor.
Anksčiau dažnai čia ateidavau.I used to come here often.
Aš ateidavau čia prieš milijoną metų.I used to come here a million years ago.
Anksčiau ateidavai tiesiog pasisveikinti ir pasiteirauti, kaip sekasi.Once upon a time, you'd stop by just to say hello and howdy-do.
Tu čia ateidavai, pasigarsindavai muziką ir pasinerdavai į darbą, kol pasirodydavau aš ir primindavau, kad jau naktis.You would come in and crank your music, and you'd get lost in a project, and I'd have to come and remind you that it was night-time.
Gerdavau kavą kiekvieną vakarą.. Kol ateidavo laikas miegoti.I used to drink coffee every single night... up until it was time to go to sleep.
Tačiau jo kolegos Kempeitai ateidavo ir imdavo, ką panorėję.However, his Kempeitai brethren... used to come and take whatever they wanted.
Mes kasdien ateidavome į ligoninę, bet Leo nenorėjo, kad tau trukdytume.We used to come to the hospital every day, but Leo didn't want us to disturb you.

More Lithuanian verbs

Related

apeiti
go around
apsieiti
dispense (with something)
atsieiti
cost
eiti
go
įeiti
enter
išeiti
leave
nueiti
go away
paeiti
walk
pareiti
come back
pereiti
traverse
praeiti
pass
prieiti
approach
sueiti
come together
užeiti
come in

Similar

apeiti
go around
atarti
plough
atgyti
come alive
atimti
take
išeiti
leave
nueiti
go away
paeiti
walk
sueiti
come together
užeiti
come in

Similar but longer

atsieiti
cost

Random

apsiverkti
burst into tears
atnarplioti
unravel
godėti
treat (someone)
imti
take
pasigydyti
be treated
peržengti
trespass
šusti
swelter
tebebūti
be (still)
užgesti
die out
užsibaigti
end

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'come':

None found.