Gimti (to be born) conjugation

Lithuanian
30 examples
This verb takes on the case: kas?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
gimstu
I am born
gimsti
you are born
gimsta
he/she is born
gimstame
we are born
gimstate
you all are born
gimsta
they are born
Past tense
gimiau
I was born
gimei
you were born
gimė
he/she was born
gimėme
we were born
gimėte
you all were born
gimė
they were born
Past freq. tense
gimdavau
I used to be born
gimdavai
you used to be born
gimdavo
he/she used to be born
gimdavome
we used to be born
gimdavote
you all used to be born
gimdavo
they used to be born
Future tense
gimsiu
I will be born
gimsi
you will be born
gims
he/she will be born
gimsime
we will be born
gimsite
you all will be born
gims
they will be born
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
gimčiau
I would be born
gimtum
you would be born
gimtų
he/she would be born
gimtume
we would be born
gimtute
you all would be born
gimtų
they would be born
Imperative mood
-
gimk
you be born!
-
-
gimkite
you all be born!
-

Examples of gimti

Example in LithuanianTranslation in English
Baigėsi Pirmasis pasaulinis karas ir man pasakė, kad tokią naktį gimti reiškė labai gerą dalyką.The First World War had ended, and I've been told it was an especially good night to be born.
Jumbis jau nori gimti.Jumby now wants to be born.
- ...ir negaliu pasirinkti gimti dar kartą.- I did not choose to be born... - This is very very serious.
Mes turime gimti pirma laiko.We have to be born prematurely.
Kaip manote, mes pasirenkame gimti?You think we choose to be born?
Ir dabar, kai gimsta vaikas, jo pirmas juokas tampa fėja.And now when every new baby is born, its first laugh becomes a fairy.
Naiviai sako, kad žmogus gimsta du kartus.The Na 'vi say that every person is born twice
Štai kas nutinka, kai gimsta žvaigždė, ir už visa tai atsakinga masė ir pati žinomiausia fizikos lygtis.This is what happens when a star is born, and it's all down to mass and the most famous equation in physics.
Bet kai gimsta žvaigždė ir ima kurti savo gyvenimo istoriją, mokslininkai pastebėjo, kad prasideda ir dar kai kas labai svarbaus.But when a star is born and starts its life story, scientists have discovered that something else very important can begin.
Kai tik gimsta nauja žvaigždė, aplink besisukantys ją suformavusio debesies likučiai ima telktis į disko formą, per milijonus metų šiame darinyje dulkių dalelės sulimpa.As the new star is born, the orbiting remnants of the cloud from which it formed start creating a disc, and over millions of years in this disc, the dust grains start to stick together.
Nors pats gimiau mieste, daug laiko praleisdavau kaime, kai tėvai ten pradėjo statytis namą.Although I was born in a city, I used to spend a lot of time in the countryside when my parents started to build their house there.
Aš pati tai patyriau – gimiau žvejų kaimelyje.It’s a life with many difficulties, with which I’m well acquainted since I was born in a fishers’ village.
Kai aš gimiau, pasaulyje buvo 3 milijardai žmonių.There were 3 billion people on earth when I was born.
Mano tėvas buvo graikas, bet gimiau Anglijoje.My father was Greek, but l was born in England.
Aš ten gimiau.I was born there.
Tu gimei niekšu!You were born base!
Pamenu dieną, kai gimei. Tikrai?l remember the day you were born.
Aš tau nepasakojau, ka sake žmones, kai tu gimei, Bo?Did I ever tell you what everyone said when you were born, Bo?
O tu žinai, kas atsitiko, kai tu gimei, Morganai?Do you know what happened when you were born, Morgan?
Ar tavo tėvas pasakojo apie tą dieną, kai tu gimei?Your father ever tell you about the day you were born?
Jame taip pat numatyta, kad abiejuose ausų įsaguose nurodomas tas pats individualus identifikavimo kodas (toliau – tas pats identifikavimo kodas), leidžiantis nustatyti kiekvieno galvijo tapatybę ir ūkį, kuriame jis gimė.It also provides for that both ear tags shall bear the same unique identification code (‘unique identification code’), which makes it possible to identify each animal individually together with the holding on which it was born.
šalyje ar regione buvo vienas ar daugiau vietinių GSE atvejų, bet kiekvienas vietinis GSE sergantis galvijas gimė daugiau kaip prieš 11 metų;there has been one or more BSE indigenous cases in the country or region but every BSE indigenous case was born more than 11 years ago;
Iškart po šio straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos įregistravimo dokumentus išduodanti įstaiga persiunčia tos dalies a–f ir n punktuose nurodytus duomenis į valstybės narės, kurioje gimė arklinių šeimos gyvūnas, centrinę duomenų bazę, jeigu pagal 23 straipsnį tokia duomenų bazė buvo parengta.Immediately after recording the information referred to in paragraph 1 of this Article, the issuing body shall communicate the information referred to in points (a) to (f) and (n) of that paragraph to the central database in the Member State where the equine animal was born, if such central database has been made available in accordance with Article 23.
kilmės šalis šalis ar šalys, kur gyvūnas gimė, buvo auginamas ir (arba) paskerstas;‘source country’ means the country or countries in which the animal was born, has been reared and/or has been slaughtered;
Gyvūninių produktų kilmės šalis – šalis, kurioje gaunamas visas produktas, o mėsos atveju – šalis, kurioje gyvūnas gimė, buvo užaugintas ir paskerstas.For animal products that concept refers to the country in which the product is wholly obtained which applied to meat means the country in which the animal was born, reared and slaughtered.
-Mes gimėme toje pačioje ligoninėje.- We were born in the same hospital,...
Mes darome tai ką buvome mokomi daryti tai ką buvome auginti daryti tai ką gimėme daryti.We do what we were trained to do what we were bred to do what we were born to do.
Mes su Bilu gimėme tais pačiais metais.Thank you, Loulou. Billie and I were born the same year.
Grįžtu ten, kur abu gimėme.I'm going back to the place where we both were born.
Abu jūs ir aš jau gimėme samurajais.Both you and I were born samurai.

More Lithuanian verbs

Related

apsigimti
be born deformed
atgimti
be reborn
išsigimti
be born defected

Similar

dumti
trick
gauti
get
gelti
sting
gerti
drink
gesti
deteriorate
gilėti
become deeper
gilti
sting
ginti
protect
girti
praise
girtis
boast
gižti
turn sourish
groti
play an instrument
gugti
bend
gulti
lie down
gultis
lie down
gūžtis
squirm
lemti
predetermine
remti
support
remtis
rest upon
semti
scoop
semtis
draw (something out of somewhere)
temti
become dark
vemti
vomit

Similar but longer

atgimti
be reborn
gimdyti
give birth
grimti
sink

Random

atsiimti
withdraw
atsilikti
lag
atskristi
fly in
įduoti
inform on
įsūnyti
adopt (a son)
kapituliuoti
capitulate
pasistiebti
stand on tiptoe
pasivyti
catch up
pisti
fuck
žinoti
know

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'be born':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In