הביא [hvy’] (to bring) conjugation

Hebrew
108 examples

Conjugation of הביא

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
מביא
meviy’
I/you/he (masculine) bring
מביאה
məviy’ah
I/you/she (feminine) bring
מביאים
məviy’iym
we/you all/they (masculine) bring
מביאות
meviy’ṿot
we/you all/they (feminine) bring
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
הבאתי
heve’tiy
I brought
הבאת
heve’ta
you (masculine) brought
הבאת
heve’t
you (feminine) brought
הביא
heviy’
he brought
הביאה
heviy’ah
she brought
הבאנו
heve’nṿ
we brought
הבאתם
heve’tem
you all (masculine) brought
הבאתן
heve’ten
you all (feminine) brought
הביאו
heviy’ṿ
they brought
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אביא
’aviy’
I will bring
תביא
taviy’
you (masculine) will bring
תביאי
taviy’iy
you (feminine) will bring
יביא
yaviy’
he will bring
תביא
taviy’
she will bring
נביא
naviy’
we will bring
תביאו
taviy’ṿ
you all (masculine) will bring
תביאנה
taviy’nah
you all (feminine) will bring
יביאו
yaviy’ṿ
they (masculine) will bring
תביאנה
taviy’nah
they (feminine) will bring
Imperative mood
-
הבא
have’
bring!
הביאי
haviy’iy
bring!
-
-
-
הביאו
haviy’ṿ
bring!
הבאנה
have’nah
bring!
-
-

Examples of הביא

Example in HebrewTranslation in English
! איך אתה מעז להביא מצ'טה !How dare you bring a machete!
! אל, להביא את התרסיסHal, bring the spray!
! אמרתי לך להביא לי את תיק הקוגר שליI said bring me my cougar sack!
! אני הולך להביא לך כמה סטייקים ! בלי סטייקים !I'll bring you some steaks.
! אתה מוכרח להביא את העדה שלך !- You must bring your witness.
! כל הזמן הזה אך התברר שהמגויסים ,החדשים היו חבורת אפסים אז בולין הביא אותם למתקן ,אימון סודי בראש ההר שם הוא לימד אותם את האומנות העתיקה של התחמקות מפירות !But it turns out the airbender recruits are a sorry lot, so Bolin brings them to a secret mountaintop training facility where he teaches them the ancient art of dodging fruit and balancing on sticks!
"... הביא harbringer של גיהינום.""...brought the harbringer of hell."
"פרומאטיוס הכבול" .מחזה עתיק אחד מהעתיקים שיש לנו על אדם פשוט שנענש באכזריות על ידי האלים על הפשע האיום שלנסות הביא אור לאנשים הרגילים"prometheus bound," an ancient play, one of the oldest we have, about a simple man who was horrifically punished by the powers that be for the terrible crime of trying to bring light to the common people.
+ בסדר, לא רק ,שהוא לא הביא כסף ...אבל מישהו ...לא אזכיר שמות הלך טיפה רחוק עם חומרי .השיווק של ליגת ההוקי העולמית מה?Okay, not only did he not bring any money, but someone --only I won't mention any names -- went a little overboard in the WHL marketing materials.
, אביך כל הזמן הביא לי פרחים . פרחים ולבניםYour father used to bring me flowers all the time - flowers and lingerie.
! אלוהים מביא אסון מבבלGod is bringing disaster from Babylon.
! זה מביא לי מזל רע.It brings me bad luck.
! זה מביא מזל רע.It brings bad luck.
". אל תירא, כי הנה, אני מביא בשורה טובה של שמחה גדולה""Be not afraid, for behold, I bring good tidings of great joy."
"... והוא אומר, "כן, אבל מי מביא...He goes, "Yeah, who bring the... who.."
"$ שאלת ה-64,000" מביאה יותר מ-80,000 מנותני חסות .וזה עולה שליש ממה שאתם עושים"64,000 Dollar Question" brings in over 90,000 in sponsors and it costs one-third of what youi do.
".והאמא אומרת, "החסידה מביאה אותםAnd the mother goes, "A stork brings them."
"היא מביאה את המכשיר "האנגלי ! הזה לתוך ביתנו ! אבא, בבקשה דבר איתי !She brings this English instrument into our home!
'מה שלומך, פרש סבתא טוסי מביאה את מונגו בימים ,שהעובדת הסוציאלית מגיעה כך שייראה כאילו .היא גרה איתנוHow you doing, Precious? My grandmother Toosie bring little Mongo over to our house on days when the social worker come, so it look like she live with us.
(מגחך) ובכן... היא מביאה חבר חדש איתה... סוכן רייס.(Chuckles) Well... she's bringing a new friend with her...
! או, הם מביאים את השדים הדרקונים !Ohh, they're bringing in their demon dragons!
! לא מביאים מפסידנים למצוא שללThey don't bring losers to the swag pot!
"אבל אנחנו מביאים לכם"But we're bringing you
"אסיר שאולי שייך ל"דגל אדום .נמצא במשרדים שלנו ,קמרון אמר שהוא ונינה סיממו אותו .ועכשיו הם מביאים אותו הנהA possible Red Flag prisoner is in our offices. Cameron said that he and Nina had him subdued, and now they're bringing him here.
"כשרכב מסווג כ"טוטל לוס .מביאים אותו לכאן במצב מושלםWhen a car is classified a total loss, they bring it here in perfect condition.
,אבל פרצתי למצלמת תנועה סמוכה ואתה רואה משאיות של פירון .מביאות חומרים וציוד כל היוםBut I hacked a nearby traffic cam, you see Piron trucks bringing in material and equipment all day.
,אלו היו הספינות שלי פעם כעת הן מביאות .את קאלף לקאטגטThose were my ships once. Now they bring Kalf to Kattegat.
,אם אנחנו לא מביאות בעלים ,והיא הולכת לקניות .לפחות לא נחזור בידיים ריקותIfwe are not bringing back any husbands, and she goes shopping, at least we won't be going back empty-handed.
,אני בטוח שהנשים בבתים האלה .הן מביאות הרבה אושר להרבה גבריםWe all have the right to make the most of our lives l'm sure that those ladies in those houses they bring a lot ofjoy to a lot of men
,בזמן בו העונות הרטובה והיבשה מתחלפות לסירוגין מביאות שינויים לחלק מהיערות הטרופיים כך גם המעבר בין עונות הקיץ והחורף .מכתיב את החיים באזורים מתונים יותרAs the alternation of wet and dry seasons brings change to some tropical forests so the progression of summer to winter dictates life in more temperate regions.
! אבא, הבאתי לך...Father, I brought your- Whoa!
! אבל הבאתי לך מילקשייק, מותקBut I brought you a smoothie, honey!
! אחי, הבאתי לך מתנה !Listen, man, here I brought you a present!
! אלוהים ! הבאתי את פול ?I brought Paul.
! הבאתי אותם.I've brought it.
! את הבאת אותי...- Oh, you brought me...
! אתה הבאת את הדבר הזהYou brought that thing!
! אתה הבאת את זה על עצמך !You brought it on yourself!
! אתה הבאת זאת על עצמךYou brought this on yourself!
! הבאת את האנשים האלה לכאןYou brought these people here!
! היא הביאה מוות לבתינוShe's brought death to our homes!
".כולה "בבקשה" ו"תודה .הביאה לי את זה .היא מנסה להיות נחמדה .אני יודעת-She brought me this. She's just trying to be nice. I know.
"אהבת החירות הביאה אותי לכאן""The love of liberty has brought us here."
"וכשעבודתי עם "לה מיליה הביאה אותי למגע ,עם ארגוני פשע אחריםAnd as my work with Le Milieu brought me into contact with other criminal organizations,
' לא הבאנו כלום לעולם זה' .' וזה הכרחי שלא נוציא דבר החוצה'"We brought nothing into this world... "...and it is certain we can carry nothing out.
(CHUCKLING) סתכל, אה, אנחנו כבר הבאנו לך את אבא של סטיבן.(CHUCKLING) Look, uh, we already brought you Stephen's dad.
(הנה, הבאנו "קלווה" (ליקר בטעם קפהHere. We brought Kahlúa.
, הבאנו מכשיר.- We brought a machine...
,'היי, בריאן טרנברת ...לא איכפת לי אם אתה מחבב אותי או לא אבל לא הבאנו חטיף השבוע כי ...אשתי עסוקה נורא ובשבוע שעבר היא הביאה ...חטיף יוצא מן הכלל ...ואם זה לא מופיע ברשימה המטופשת שלךHi, Bryan Trenberth, I don't care if you like me or not... but we didn't bring a snack this week 'cause my wife is as busy as hell... and she brought a perfectly fine snack last week... and if it's not on your stupid list...
,"מר "תפוח" ובלשית "ילדונת .וגם הבאתם חברים ,אם אתם רוצים לומר משהו .כדאי שתדברו בקול רםAnd you brought friends. Anything you have to say, you probably wanna speak up. Yeah, why do you say that?
,אז בכל יום במשך שנה הבאתם פרחים למקום בו .הוא נישק אותך לראשונהSo every day for a year, you brought flowers to the place where he first kissed you.
,אם לא הבאתם בירה .זה קרוב מספיקUnless you brought beer, that's close enough.
,הבאתם לי ספינת אוויר .וחשפתם מרגל בתוכנוYou brought me an airship and exposed a snake in our midst?
,כאשר הבאתם אותה .היא היתה במין מצב פסיכוטי טיפלנו בה באמצעות תרופות ,על מנת ליטול מכך את העוקץWhen you brought her in, she was in some kind of a psychotic state. We've medicated her to take the edge off that.
.אתן הבאתן אותו לחיי !You brought him into my life.
.בבקשה, שחררי אותנו .תפסיקו להתבכיין- .הבאתן את זה על עצמכןPlease, let us go. Eh, stop your whining. You brought this on yourselves.
הבאתן את הצ'ק ,לא, כי זו הייתה מתנה .מתנה בהיקף גדול ,אבל הבאנו את אהבתנו .ואת העוגות שהיא אוהבתDid you bring the check? No, because it was a gift... a big-ass gift, but we brought our love and we brought cupcakes.
הבאתן שמלות, נכון ,כן, אבל את הבוסית שלנו ,ואת עובדת ...אז זה .לכו-You brought dresses, right? Uh, yes. But you're our boss, and you're working,
! ~ הם הביאו את השם בחזרה, כן, ויוה.~ They've brought the name back, yeah, Viva.
! והן הביאו לנו קפה !- And they brought us coffee!
"בית הלוויות "קונס יום חמישי, 28 בפברואר הביאו את מר קיטרידג' לכאן מיד אחרי שהוא מתThey brought Mr. Kittridge here right after he died and we cooled him down to 5 degrees Celsius.
"זה לאנגלי, "1650 קוד הנעילה ארבעה תוצאות ולפני שבע שנים" ,אבותינו הביאוIt's Langley, 1650 code lock. Four score and seven years ago our forefathers brought forth... on this continent a new nation.
"כולם ניצלו כי "רופאים ללא גבולות .עשו כאן עבודה אדירה .הם הביאו עזרה לאזור זהAll were safe because MSF did a great job. They brought aid to the region.
"אני אביא את מיכה לשרשלאות שלו""Hashem will bring might to his nation."
,אביא לך ארו חת צהריים נחמדה. בסגנון פייר מאתיוI will bring you a nice little lunch, à la Père Mathieu.
,אם תעשה מה שפרסמת .בבתי הספר ובדיור, אני אביא לך את הקולות- What you have stated about schools and housing, will bring you the votes.
,אני אביא את אש המטאורים ! את זעם שבעת הימיםI will bring the fire of the meteors, the rage of the seven seas.
,בסדר, ראי .ביום מן הימים אביא מישהו הביתה ,אך כשאעשה זאת .אני רוצה לוודא שזה האחד המיוחדOkay, look, someday I will bring somebody home. But when I do, I just want to be sure it's the guy.
! תביא עבודות לכולםThis nuclear power station right in the heart of Cardiff city will bring jobs for all!
"בצהרי היום" ...רכבת הצהריים תביא את פרנק מילר - ...אם אני גבר, עליי להיות אמיץ# The noon day train will bring Frank Miller # If I'm a man, I must be brave
,אם אכפת לך מהנישואים שלך .תביא לי את הטבעת הזו ?If you care about your marriage at all, you will bring me that ring.
,אם אני יקרה לך, ולו מעט ,הרוזן אודו .תביא לי את ראשוIf you care for me at all, Count Odo, you will bring me his head.
,אתה תביא את שמשון אלי .ותעשה זאת במהרהYou will bring Samson to me, and you will do it quickly.
,תביאי את היומן לפה .ואני אתרגם אותו אם נמצא שמות של ,קרובי משפחהYou will bring the diary and I will translate it for you. And if we get the names of any relatives,
- את תביאי אותם... - לא.- You will bring them...
.את הראשונה .ראשונה מתוך רבים .את תביאי את הקץYou are the first. The first of many. You will bring the end.
.את תביאי לי את הדרקון ?You will bring me back the Dragon.
.אתה לקחת ממני הכל את תביאי לי את .הקוקאין באופן מידיYou took everything from me. You will bring the cocaine to me immediately.
! הבכי יביא הנה את חצי העירThe crying will bring down half the city!
"... אל-זהארי יביא נקמה כנגד המערב"Al-Zuhari will bring down a vengeance upon the West.
".אל-זהארי יביא נקמה כנגד המערבAl-Zuhari will bring down a vengeance upon the West.
'מכונות אלה יביא קרוב יותר. "'These machines will bring us closer together.'
,אבי, ומשפחתי אני מתנצל על המעמסה .שהדבר הזה יביא עימוI apologize for the burden I know this will bring.
"אנחנו נביא את השחר של אהבה""We will bring the dawn of love"
,ועם עזרתה של נפשו המדריכה אנחנו נביא הביתה את גביע המדינה לתיכון ווסט .למקום בו המאמן ידע ששם מקומוAnd with the help of his guiding spirit, we will bring home the state trophy to West High where Coach always knew it belonged.
,כפי שאתם רואים .שאלות רבות נותרו ללא מענה אך נביא לכם את .כל הפרטים כשנדע יותרAs you can tell, so many questions remain unanswered. We will bring you the latest information as it becomes available.
,נביא את כל אנשינו לכאן ונהפוך את כוכב הלכת הזה .לשלנוWe will bring all our people here and make this planet our own.
- בצהרים ניפגש .מאחורי חדר המתים ,אתה תביא מרקים גרמנים .אנחנו נביא את הגופות .אנחנו נביא גם פרחים רעננים .ללא תשלוםYou will bring German marks, we will bring bodies. We will also bring fresh flowers. No charge.
.ואנחנו שולטים בעיר .אתם תביאו לנו את הניצחון* and we control the city. * You will bring us victory.
.תביאו שמחה לעצמכם ולכולם .קדימהYou and your seven brethren will bring joy to yourselves and to everyone. Come on.
בסדר, מה זה אומר .זה אומר שאנחנו נעזור לכם- הנינג'ות שלי ימצאו .את המפלצת האחרונה, ואתם תביאו אותה לפהIt means we're going to help you. My ninja will find the last monster and you will bring it back here.
היי, גברת .לכו מכאן .אתם תביאו רוחות איתכםHey, lady? Go away. You will bring ghosts with you.
העור שלי תיכף יתחיל להזיע ,טוב .אני אלך ואכין את השטח ,ואז, לפי הסימן שלי .תביאו אותו למקום ואני אוציא אותה החוצהMy skin is going to break out. Okay, so I will go in and set the stage. Then, on my signal, get him in position, and I will bring her out.
"'אדוני יביאו לך היום."'the lord will bring you today.
,אנשי יביאו את קונדה .אם הוא נושא את הסימן או לאMy men will bring Prince Condé in, and we will see if he has the brand or not.
,השבוע, הקייטים יהיו הגאגא שבהם .והגאגאים יביאו את הקייטי התפוצצות בגרון" עושים את" ,הדבר היחיד שלהם ממש טובThis week, the Katys will get their Gaga on and the Gagas will bring the Katy.
,כמו כלבים. אנשיך יביאו חרבות דם, מלחמה .ונקמה לאדמה הזוLike dogs. your people will bring swords, blood, war and vengeance to these lands.
,כשאתה קם בבקרים .נקה את גרונך נשות החצר יביאו לך מים .כדי שתוכל להתנקותWhen you wake in the morning, clear your throat. Court ladies will bring in water for washing up.
! ארלנדור, הבא את הכליםErlendur, bring the tools!
".הבא לי כוס קפה בלי קצפת""bring me a cup of coffee without cream. "
".מר איש החול, הבא לי חלום"♪ Mr. Sandman, bring me a dream ♪
"אנא הבא כיס של כסף ו להיפגש איתנו בבית המקדש בשעה בין הערביים "."please bring a pouch of silver and meet with us in the temple at dusk."
"אני רגיל לראות ב"הישרדות ,כשמישהו מביא דג בגודל כזה חברי השבט שורצים מסביבו ,בניסיון לקבל מעט בשר ,ואתה אוכל מכל הבא ליד .בלי לשאול יותר מדי שאלותYou know,i'm used to seeing on surif somebody brings a fish in this size, and the entire tribe swarms him hoping to get an ounce of meat, and you eat what you can eat when you can get it and you don't ask questions
,אל תקחי הרבה דברים אבל הביאי סכום-כסף .שיספיק לך לזמן-מהDon't bring too much, but make sure you can hold out for a while.
,אם 13 נמצא שם, הביאי אותו .לפני שמישהו אחר יעשה זאתIf XIII's out there we got to bring him in before someone else does.
,אם את רוצה לראות את אהובך שוב .הביאי את הילד לאחוזת הלורד עד יום ראשוןIf you want to see your man again, bring the boy to the Manor House by Sunday.
,אני מקווה שהיא תרגיש טוב יותר ...ואם כן .הביאי אותה איתךI hope she feels better. And if she does... bring her with you.
כאשר תסיימנה הבאנה .את הצלחות שלכן לכיור .כמעט שמונה. אנחנו צריכים לזוז ?When you're finished, bring your plates to the sink.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

הביט
look
הבין
understand

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

בילבל
confuse
ביקר
do
בכה
cry
בלה
wear out
האמין
believe
הביט
look
המציא
invent
הסב
cause a change in course
שונה
be changed
שם
put

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'bring':

None found.