Ha (to eat) conjugation

Albanian
141 examples

Conjugation of eiti

Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present tense
ha
I eat
ha
you eat
ha
he/she/it eats
hamë
we eat
hani
you all eat
hanë
they eat
Past tense
hëngra
I ate
hëngre
you ate
hëngri
he/she/it ate
hëngrëm
we ate
hëngrët
you all ate
hëngrën
they ate
Future tense
do të ha
I will eat
do të hash
you will eat
do të haje
he/she/it will eat
do të hamë
we will eat
do të hani
you all will eat
do të hanë
they will eat
Imperative tense
-
ha
you eat
-
-
hani
you all eat
-
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present imperfect tense
haja
I was eating
haje
you were eating
hante
he/she/it was eating
hanim
we were eating
hanit
you all were eating
hanin
they were eating
Past perfect tense
kam ngrënë
I have eaten
ke ngrënë
you have eaten
ka ngrënë
he/she/it has eaten
kemi ngrënë
we have eaten
keni ngrënë
you all have eaten
kanë ngrënë
they have eaten
Past pluperfect tense
pata ngrënë
I had eaten
pate ngrënë
you had eaten
pati ngrënë
he/she/it had eaten
patëm ngrënë
we had eaten
patët ngrënë
you all had eaten
patën ngrënë
they had eaten
Future perfect tense
do të kem ngrënë
I will have eaten
do të kesh ngrënë
you will have eaten
do të ketë ngrënë
he/she/it will have eaten
do të kemi ngrënë
we will have eaten
do të keni ngrënë
you all will have eaten
do të kenë ngrënë
they will have eaten
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Subjunctive present tense
të ha
I eat
të hash
you eat
të haje
he/she/it eat
të hamë
we eat
të hani
you all eat
të hanë
they eat
Subjunctive past tense
të haja
I eat
të haje
you eat
të hante
he/she/it eat
të hanim
we eat
të hanit
you all eat
të hanin
they eat
Subjunctive past perfect tense
të kem ngrënë
I have eaten
të kesh ngrënë
you have eaten
të ketë ngrënë
he/she/it have eaten
të kemi ngrënë
we have eaten
të keni ngrënë
you all have eaten
të kenë ngrënë
they have eaten
Subjunctive past pluperfect tense
të kisha ngrënë
I have eaten
të kishe ngrënë
you have eaten
të kishte ngrënë
he/she/it have eaten
të kishim ngrënë
we have eaten
të kishit ngrënë
you all have eaten
të kishin ngrënë
they have eaten
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Conditional present tense
do të haja
I would eat
do të haje
you would eat
do të hante
he/she/it would eat
do të hanim
we would eat
do të hanit
you all would eat
do të hanin
they would eat
Conditional past perfect tense
do të kisha ngrënë
I would have eaten
do të kishe ngrënë
you would have eaten
do të kishte ngrënë
he/she/it would have eaten
do të kishim ngrënë
we would have eaten
do të kishit ngrënë
you all would have eaten
do të kishin ngrënë
they would have eaten
Optative present tense
ngrënça
I may eat
ngrënç
you may eat
ngrëntë
he/she/it may eat
ngrënçim
we may eat
ngrënçit
you all may eat
ngrënçin
they may eat
Optative past perfect tense
paça ngrënë
I may have eaten
paç ngrënë
you may have eaten
pastë ngrënë
he/she/it may have eaten
paçim ngrënë
we may have eaten
paçit ngrënë
you all may have eaten
paçin ngrënë
they may have eaten
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Admirative present tense
ngrënkam
I (apparently) eat
ngrënke
you (apparently) eat
ngrënka
he/she/it (apparently) eats
ngrënkemi
we (apparently) eat
ngrënkeni
you all (apparently) eat
ngrënkan
they (apparently) eat
Admirative past tense
ngrënkësha
I (apparently) ate
ngrënkëshe
you (apparently) ate
ngrënkësh
he/she/it (apparently) ate
ngrënkëshim
we (apparently) ate
ngrënkëshit
you all (apparently) ate
ngrënkëshin
they (apparently) ate
Admirative past perfect tense
paskam ngrënë
I (apparently) have eaten
paske ngrënë
you (apparently) have eaten
paska ngrënë
he/she/it (apparently) has eaten
paskemi ngrënë
we (apparently) have eaten
paskeni ngrënë
you all (apparently) have eaten
paskan ngrënë
they (apparently) have eaten
Admirative pluperfect tense
paskësha ngrënë
I (apparently) had eaten
paskëshe ngrënë
you (apparently) had eaten
paskësh ngrënë
he/she/it (apparently) had eaten
paskëshim ngrënë
we (apparently) had eaten
paskëshit ngrënë
you all (apparently) had eaten
paskëshin ngrënë
they (apparently) had eaten
participle
gerund present
gerund past
Other
ngrënë
eaten
duke ngrënë
eating
duke pasë ngrënë
having eaten

Examples of ha

Example in AlbanianTranslation in English
More ndonjë gjë për të ngrënë, apo jo?You got something to eat, didn't you? Didn't you?
Ne kemi për të ngrënë.We got pleanty to eat.
- Merr diçka për të ngrënë.Get something to eat. Yeah.
Po ju bëj diçka për të ngrënë.I will make you something to eat. - Go to sleep.
Meredit shkoi për të marrë diçka për të ngrënë.Meredith went to get something to eat.
Nuk mund ta ha këtë!I can't eat this!
Kjo eshte saktesisht cfare i duhet kesaj cheshtje.Nje zombi qe ha mish te fresket 210 cm i gjate.A seven-foot tall, flesh-eating zombie.
Mos e ha atë!Do not eat!
Shko në shtëpi dhe ha ushqim bebesh.Like a baby? And go home, eat some baby food maybe?
Do të ha këtë ushqim edhe për dy javët e ardhshme.I'm gonna be eating this food for the next two weeks.
Ne duhet ti ruajmë dhentë e jo t'i hamë.We're supposed to guard the sheep, not eat 'em.
Do të hamë një herë në ditë e një natë nëse është e mundur.If necessary, we'll eat once a day and walk through the night.
- A të shkojmë ta hamë?- Shall we go eat?
Ne nuk hamë mish të kuq.Do not eat red meat.
Më sjell në një përkujtimore irlandeze të të uriturve dhe ndërkohë hamë sanduiçë me mish viçi? Je shumë e ligë.I mean, you bring me to an Irish famine memorial and we're eating corned beef sandwiches.
- Obelix, hani ngadalë!Obelix, eat slowly!
A hani gjel deti? - nuk pini as vermouth?You eat turkey? - Not a vermouth? - Elderwine.
Ju djema më mirë te hani.You guys better eat up.
E hani?- You eat him?
Dhe të gjithë doughnuts ju mund të hani.And all the doughnuts you can eat.
Fëmijët hanë bar, këto janë në rregull.The kids eat grass, this is fine.
Por të burgosurve gjerman iu lejohet të ulen atje dhe të hanë... dhe kjo sigurisht ju ka ndodhur bile gjysmës së djelmoshave në Tuskeegee.But German POWs were allowed to sit there and eat. And this must have happened to at least half the guys at Tuskegee.
Këtu nuk ka kafshë të egra për ushqim. Na hanë neve. Mirë, kam gabuar.There's no wildlife to eat around here, they're eating us!
Disa nga ne nuk i hanë molusqet.Some of us don't eat shellfish.
Ajo nuk hanë asgjë, ajo nuk pi asgjë!She eats nothing, drinks nothing!
Unë e hëngra të gjithë pjatën.I ate the whole plate.
Mbusha varkën me ujë të ëmbël hëngra alga deti sa mbusha stomakun dhe mora shumë surikatë, për të ushqyer Riçard Parkerin.I filled my stores with fresh water... ate seaweed until my stomach could take no more... and brought as many meerkats as I could fit into the storage locker for Richard Parker.
I hëngra ato.Oh! I ate those.
Pasi që unë hëngra derrkucin e parë, isha i pikëlluar.After I, wolf, ate the first pig, I was sad.
E hëngra unë djathin!l ate the cheese!
- E hëngre të gjithën?- You ate the whole thing?
I thash se hëngre diçka që nuk të bëri mirë.I told her you ate something that disagreed with you.
Po nuk i hëngre të gjitha, të gjithë do të qëndrojnë tërë natën... në ujë, 0-2.-Carry on, zero two! -Yes, sir! -If you don't eat it all your colleagues will spend the night in the water, zero two!
Ti sapo hëngre pak akullore.You just ate some cream.
Pastaj u ktheve i lumtur... dhe më the që kape disa peshq dhe i hëngre të gjithë.And then you come back lookin' all perky... and said you caught a bunch of brownies and you ate them up.
Ai është një mostër që hëngri Fredin.That looks like the creature that ate Fred Dukes.
Mund të thuash që kisha një punë emergjente, ose që më hëngri zonja kukudh.You can just say I had some emergency, or the gremlin lady ate me or something.
- Sepse ajo hëngri monoklin.- Because he ate his monocle.
Xhejzoni hëngri pak me mua sot.Jason ate a little bit with me today.
Po, dhe nuk hëngri, nuk piu e as nuk pati ndonjë kënaqësi fizike, dhe kjo e krijoi një zjarr të tmerrshëm brenda tij.- Yes And he didn't eat, or drink, or indulge, in any physical pleasure. And this created a terrible fire within him.
Ata e mbushën trupin me iç brenda dhe e hëngrëm në darkën zyrtare.They shoved stuffing up its ass, and we ate it at a state dinner.
Të gjithë hëngrëm shpejt.We all ate too fast.
Sidoqoftë, ne hëngrëm.Yes, we ate at Colombe's.
Pasi hëngrëm,ne i lamë Gjeniferin dhe Gingerin vetëm... dhe morëm një udhëtim Për të biseduar.[ Ace ] After we ate, we left Jennifer and Ginger alone... and we took a ride to talk.
Herën e fundit kur morëm punën e dikujt tjetër, për pak u hëngrëm.You know, the last time we took somebody else's job, you almost got eaten.
E hëngrët mashtrimin tonë, si një peshk që gënjehet për ujë.You fell for our trickery like a fish falls for water.
Nuk e di çfarë hëngrët.I don't know what you ate
Bëtë një banjë me flluska, hëngrët bukë të thekur, fjetët për një orë, dhe autorizuat një statujë të zhveshur të vetes tuaj të mirë.You took a bubble bath, ate some toast, had a sleep for one hour, and commissioned a naked statue of your fine self.
Bëtë një banjë me flluska, hëngrët bukë të thekur, fjetët për një orë, dhe autori_uat një statujë të _hveshur të vetes tuaj të mirë.You took a bubble bath, ate some toast, had a sleep for one hour, and commissioned a naked statue of your fine self.
Gruaja ime nuk dinte të notojë, kështu që, për fat të keq, e hëngrën.My wife, she can't swim, so, sadly, she eaten.
Është shumë interesante që kishim 25% përputhje në të dy grupet, që personat që kishin një histori përçarjëje në jetë gjithashtu hëngrën petulla të ndenjura.It is very interesting that there was that 25% correlation in both groups in that subjects who had a history of life disruption also ate the stale donuts.
Me sa duket ata i hëngrën.Apparently they had eaten them.
Dhe i gatuan dhe i hëngrën ata fëmijë.And they cooked them and they ate them.
Ti ha meze... Unë do të ha ty.You eat the snacks... l will eat you.
Ç'do të hamë?What will eat?!
Po, sigurisht. Tani do të hani.Yes, of course.\NWe will eat.
Tani do të hani.We will eat.
Ajzaku do të hanë të gjallë.Isaac will eat you alive.
Dhe kur fillova të haj dhe duke lëvizur, haja, fryhesha, më njeh tani...But as I was eating, I started getting full, then I started moving slow, then I couldn't move and you know me I got the trots.
- Unë, unë po haja... darkë.- I-I was eating... supper.
Unë po haja një domate në kohën e çajit disa javë më parë, dhe papritmas unë kuptova që nëna nuk ka vdekur aspak... është vetëm shumë, shumë misterioze.(Man) I was eating a tomato at teatime a few weeks ago, And I suddenly realized that Mummy is not dead at all... Just very, very mysterious.
Kurse unë po haja një petull.I was eating a doughnut.
Mendova se do te haje me Maikellin.I assumed you were eating with Michael.
Nëse do ta shihje përderisa po haje... nuk do të ishe në gjendje ta përfundoje ushqimin.If you saw him while you were eating, you wouldn't be able to finish your meal.
Ginger hante një lloj kofshësh antike që i ranë në tokë.Ginger was eating Ye Olde Drumstick and she dropped it.
Dy ditë hante vetëm supë.Two days, and she was eating soup.
Rreth një vit më parë, ai po hante një nga viçat e gjyshit tënd, dhe unë ndërpreva drekën e tij sepse mendoi se do t'ia merrnim.About a year ago, he was eating one of your grandfather's calves and... well, we sort of interrupted his dinner, you know. He thought we were gonna take it away from him.
Po e hante të gjallë fëmijën tim... çfarë...- You said "he." He was eating my boy alive. Voila.
Po hante një çokollatë.She was eating a chocolate bar.
Të dy këta të rinj po i hanin.Both of these kids were eating them.
Unë po porosisja ëmbëlsirën kur ata po hanin darkën.I was ordering dessert when they were eating dinner.
Të dy këta të rinj po i hanin. Edhe motra ime gjithashtu.Both of these kids were eating them.
Unë kam ngrënë mish kali, e dini.I have eaten horse flesh, you know.
Grabitqari ka ngrënë karavide.The tiger has eaten the lobsters.
Ne kemi kohë të gjatë që nuk kemi ngrënë, dhe ju zotërinj dukeni të shijshëm.It's been a long time since any of us have eaten, and you three gentlemen look delicious.
Do të ha këtë ushqim edhe për dy javët e ardhshme.I'm gonna be eating this food for the next two weeks.
Dita ime është për ëmbëlsira, mund të ha cfarëdo që dua.It's my cheat day. I can eat what I want. I'm going to freak out.
Më tepër se sa mund të ha.There's a lot of food there, more than I can eat.
Kam gjithmonë kohë për cigare dhe të ha ushqim falas për një kauzë të mirë.I always have time to put on a tux and eat free food for a good cause.
A duhet të bëj listën e gjërave që do të ha çdo ditë, për mëngjes, drekë dhe darkë?So, I should keep a checklist of the things that I eat for breakfast, lunch, and dinner?
Më shumë sesa mund të hash edhe ti.Even more than you can eat.
Duhet të hash.You should eat.
Mbase kishte gabim për masën e trurit tuaj, por nuk mund të hash një njeri për këtë, e arsyeton këtë, bastard budalla? !Alright, so he was wrong about the size of your brain but you don't go and eat a man for that, you reason with him you stupid idiot!
Laj duart e tua dhe eja të hash.Then wash up and come eat.
Pse zgjodhe baletin kur nuk mund të hash biskota?Why did you pick ballet if you can't eat cookies?
Aq e pastër sa mund të haje sipër.- So clean you could eat dinner off it.
Do që të thuash që më mirë do të haje vetë?Are you saying you would rather eat alone?
Epo, mos bjer ndesh me veten tënde duke më falenderuar që kalova 6 ore lart në pemë që ti të mund të haje.Well, don't fall over yourself thanking me for spending six hours up a tree so you can eat.
Nuk mendon se do të ishte e mrekullueshme të haje ushqim deti?Lots and lots of great seafood.
Do të hamë një herë në ditë e një natë nëse është e mundur.If necessary, we'll eat once a day and walk through the night.
Feja jonë nuk na ndalon të hamë peshk.There's nothing in our religion that says you can't eat sturgeon.
Dhe tani duhet të hamë darkën e Falënderimeve në pjata të zakonshme si kafshë.We'll have to eat Thanksgiving dinner off regular plates like animals.
Po të ishim bllokuar në një ishull të braktisur ose po të ishim të bombarduar me antraks, dhe ky do te ishte ushqimi i vetëm në dispozicion, vetëm atëherë do të ishte në rregull të hamë ushqim të shpejtë.If you were stranded on a deserted island... ...or if we get bombe d with anthrax... ...and that's the only food available... ...that's the only time you should eat fast food.
SEJMOR SKINER DREJTOR - Të shkojmë të hamë diçka?Now let's get something to eat.
Dhe të gjithë doughnuts ju mund të hani.And all the doughnuts you can eat.
Nuk do të hani asgjë derisa ta keni gjetur!I'll tell ya... 'cause you ain't gonna do no eatin'... until you find that little brat! - [Rustling, Smacking]
Mund të hani me ne.You can eat with us.
Ky është rast i mirë për peshkatarë amatorë. Por prisni derisa të zbulohet shkaku para se të hani atë që keni kapur.The beaching provides an opportunity for amateur fishermen, but wait until the cause is determined before you eat your catch.
Do të hani shumë kripë.I was about to eat some salt.
Por të burgosurve gjerman iu lejohet të ulen atje dhe të hanë... dhe kjo sigurisht ju ka ndodhur bile gjysmës së djelmoshave në Tuskeegee.But German POWs were allowed to sit there and eat. And this must have happened to at least half the guys at Tuskegee.
Ato s'e dinë që janë në një lojë. Dinë vetëm të hanë, vrasin e të shumohen. Nëse s'ka një semafor për t'i ndalur, do të konsumojnë Glukozën e Sheqerit.They don't know they're in a game All they know is ... eat, kill, multiply Without a beacon to stop them ..they'll consume Sugar Rush - But you think they'll stop there?
Kur njerëzit të fillojnë të hanë njëri tjetrin ...When peoples starting eating one other ...
Unë jetoj në xhungël, dhe në xhungël ose ha ose të hanë.I live in the jungle, and in the jungle you either eat or be eaten.
Unë dhe disa të tjerë që rrinim bashkë në atë kohë. Gjithmonë mund të shkoja e të haja me ca të tjerë e të të varja në tavan.me, and some other guys who were hanging around at that time you know, I can always go and eat with some other dude... hang you back up to the ceiling...
Nuk mund të haja atë që më dhanë ata.I couldn't eat what they gave me.
Doja të haja drekë këtu? A mund të durosh?I was going to eat lunch in here.
Mësova si të haja.I taught myself how to eat.
Më la të haja motorin e tij.He let me eat his scooter! (CROWD GASPS)
lshte gati të hante, kur dëshira për të luajtur e goditi menjëherë.He was about to eat… when the mood to play suddenly hit him.
Sepse ata nuk e lanë të hante biskotat e tij.'Cause they didn't let him eat his biscuit.
Nuk e filloi ai. Po mundohej të hante.He was trying to eat.
Cili populli i civilizuar do të hante trupin dhe gjakun e shpëtimtarit të vet?What kind of civilized people eat the body and blood of their savior?
Për shembull, ku ka pasur të veshur diçka të leshtë, nuk pranonte të hante mish deleje.For example, if he was wearing wool, he refused to eat mutton.
Duhet të të them, vëlla, njëri prej vëllezërve profetizoi, që do të hanim mish bualli kur të mos kishim gjë tjetër.I must tell you, dear brother, a prophecy was made by one of the brethren that the company would feast on buffalo meat when our provisions run short.
E di ç'do të ishte më e mirë po të hanim tani?You know, what would be great to eat just about now?
Ne kurrë nuk do të hanim ndonjë, apo jo?We would never eat anybody, would we?
A nuk mund të vidhnit diçka që të hanim?Couldn't you have stolen something with heat?
Dhe na pëlqente të hanim bashkë.- And we love to eat together.
Por nëse ata nuk do të hanin nga pema e diturisë,But if they hadn't eaten from the Tree of Knowledge,
..dhe pastaj të të hanin.They were gonna take yours. And then eat you.
Ndoshta nëse njerëzit e vendit tuaj do ndalonin të hanin sanduiçë dhe të fillonin të kuptonin çfarë po i bën qeveria juaj botës idiotë si ne nuk do ekzistonin.Well, maybe if the people in your country stopped eating donuts... and started realizing what your government is doing to the world... assholes like us wouldn't exist.
Ndryshimi është se atje poshtë... do të të hanin të gjallë.But the difference is, down there you'd be eaten alive.
Nuk kishin... mëndonin të merrnin të tëndin, ..dhe pastaj të të hanin.They don't have none. They were gonna take yours. And then eat you.
Mund të ketë ngrënë kokrrat e kafesë që hodhe.Just guessing, but he might have eaten all the coffee beans you threw away.
Ajo duket të ketë ngrënë diçka.She must have eaten something.
kishe të drejtë, e dashur, nuk duhet të kisha ngrënë gjithë atë bukë.You were right, I shouldn't have eaten all that bread.
Duhet të kishe ngrënë më tepër kur pate mundësinë.You should have eaten while you had the chance.
Në fakt, ky tip i madh këtu... ndoshta do të kishin ngrënë edhe gjarpërinjtë tjerë helmues të llojit të tij.In fact, this big bloke here... ...probably would have eaten other venomous snakes of his species.
Unë do të haja 10 milionë petulla, pasi të kisha parë "Ditarin".I would eat 10 million donuts after watching The Notebook.
Në fakt, ky tip i madh këtu... ndoshta do të kishin ngrënë edhe gjarpërinjtë tjerë helmues të llojit të tij.In fact, this big bloke here... ...probably would have eaten other venomous snakes of his species.
Dhe paske ngrënë gjysmën.And have eaten half of it.
Ne kemi kohë të gjatë që nuk kemi ngrënë, dhe ju zotërinj dukeni të shijshëm.It's been a long time since any of us have eaten, and you three gentlemen look delicious.
Ato do të na kishin ngrënë të gjallë.They'd have eaten us alive.
Do të jemi të ngrënë!We're gonna get eaten!
Unë mendoj se ka ngrënë shumë zemra për vete për të mos u ndaluar kurrë.I think it's eaten too many hearts for its own to ever stop.
për të ushqyer atë, nëna duhet të vrasë pothuajse për cdo dite por ajo nuk ka ngrënë për dy ditëto nourish it, the mother must kill almost daily but she has not eaten for two days
Nuk e kuptoj përse dëshiron të ulesh duke parë gjithë ato përbindësha duke ngrënë njerëz dhe jo djem seksi që puthin vajza.JESSlCA: I don't know why you want to sit through all those zombies eating people and no hot guys kissing anybody.
Shumica e njerëzve kanë këtë imazh në duart e tyre të aeroplanëve të ekzekutivëve të tobakos duke u vendosur gjithandej botës në aeroplanë privatë, duke ngrënë bar foie deri sa numërojnë paratë e tyre.Most people think tobacco executives jet-set around the world on private planes, eating foie gras as they count their money.
Pra tani unë jam në Ramada duke shikuar programe me parapagim, duke ngrënë gjithçka në sipërfaqe, përfshirë shtëpiaket.- Oh, that sucks. Now, I'm at the Ramada, watching pay-per-view all day... ...eating everything in sight, including Housekeeping.
Nuk e besoj, jam duke ngrënë një biftek me kryebashkiakun.Wow, I can't believe I'm eating steak with the mayor.
Në vetëm 30 ditë duke ngrënë asgjë tjetër pos ushqimet e McDonaldsit,In only 30 days of eating nothing but McDonald's,

More Albanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

hap
open

Random

arësyetoj
rationalize
asgjësoj
annihilate
fërgoj
fry
fshij
sweep
grumbulloj
pile up
hap
open
jap
give
mas
measure
thek
toast
zgjohem
wake up

Other Albanian verbs with the meaning similar to 'eat':

None found.
Learning languages?