טבע [ṭv‘] (to drown) conjugation

Hebrew
74 examples
This verb can also mean the following: sink

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
טובע
ṭṿove‘a
I/you/he (masculine) drown
טובעת
ṭṿova‘at
I/you/she (feminine) drown
טובעים
ṭṿovə‘iym
we/you all/they (masculine) drown
טובעות
ṭṿovə‘ṿot
we/you all/they (feminine) drown
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
טבעתי
ṭava‘ətiy
I drowned
טבעת
ṭava‘əta
you (masculine) drowned
טבעת
ṭava‘ətə
you (feminine) drowned
טבע
ṭava‘
he drowned
טבעה
ṭavə‘ah
she drowned
טבענו
ṭava‘ənṿ
we drowned
טבעתם
ṭəva‘ətem
you all (masculine) drowned
טבעתן
ṭəva‘əten
you all (feminine) drowned
טבעו
ṭavə‘ṿ
they drowned
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אטבע
’eṭəva‘
I will drown
תטבע
tiṭəva‘
you (masculine) will drown
תטבעי
tiṭəvə‘iy
you (feminine) will drown
יטבע
yiṭəva‘
he will drown
תטבע
tiṭəva‘
she will drown
נטבע
niṭəva‘
we will drown
תטבעו
tiṭəvə‘ṿ
you all (masculine) will drown
תטבענה
tiṭəva‘ənah
you all (feminine) will drown
יטבעו
yiṭəvə‘ṿ
they (masculine) will drown
תטבענה
tiṭəva‘ənah
they (feminine) will drown
Imperative mood
-
טבע
ṭəva‘
drown!
טבעי
ṭivə‘iy
drown!
-
-
-
טבעו
ṭivə‘ṿ
drown!
טבענה
ṭəva‘ənah
drown!
-
-

Examples of טבע

Example in HebrewTranslation in English
! אל תיתן לי לטבוע !Do not let it drown!
! אל תיתן לי לטבוע, ת'ורפיןDon't let me drown, Thorfinn!
! אמא! אל תתני לי לטבועMama, do not let me drown!
! אנחנו הולכים לטבועWe're gonna drown!
'את לא שחינית טובה, ג'ורג אני מעדיפה לטבועYou're not a strong swimmer, George. I'd rather drown.
"והגאות-מעומעם הדם שחררה, ובכל מקום, טכס חפות טבע. ""And the blood-dimmed tide is loosed, and everywhere, the ceremony of innocence is drowned."
"ידעת שפעם ילד אחד כמעט טבע בבריכה הזאת?""Did you know there was a kid nearly drowned in that pool?
(צוחק) וואו, זה יום שאתה כמעט טבע המשאית שלך בעת ההשקה.Wow, that day that you almost drowned your truck at the launch.
, טבע שהוא אומרת ?- No, he couldn't. - Does that mean he drowned?
,אבל הוא טבע .ואלו שדים .הגן עלייbut he is drowned: and these are devils O, defend me
! הוא טובע !He's drowning.
! הוא טובעHe's drowning!
! ויצ'ין טובעVichien's drowning!
! מישהו טובע +Someone's drowning!
! תפסיק ! הוא טובעStop it, he's drowning.
! אוי, ועכשיו אני טובעת !Oh, and now I'm drowning!
! אלוהים, היא טובעת !Oh, my God, she's drowning!
! אני טובעת !Oh, I'm drowning!
".באגם "דארק סקור .עזור לי, אני טובעתDark Score Lake. "Help me, I'm drowning."
"חיי רדודים, טובעת לבד ומתחננת לאוויר""Shallow life, drowning alone I gasp for air.
, שבו אדם טובע, ואם אתה נמהר . עכשיו שני אנשים טובעיםNow there's two persons drowning.
,אבל, באמת .הגלישה נראית מזוייפת .הם היו טובעים בגל אמיתיBut really, the surfing looks fake. They'd drown on a real wave.
,בין הרופאים והאחיות ,כל המרשמים החדשים .אנחנו טובעים פה, שוגBetween the doctors, the nurses, all the new prescriptions, we're drowning, Shug.
,ביציהם נגנבות ,הבוגרים ניצודים עבור בשרם .והם טובעים ברשתות צידTheir eggs are stolen, the adults are hunted for their flesh, and they drown in fishing nets.
,ברגע שהם נכנעים .הם טובעים בו במיוחד אלה שנכנעים .ישר מהמשכורת הראשונהOnce they give in, they'll drown in it. Especially the ones who cave in on the first payday.
,הן נפצעות, נשרטות, טובעות .וכל זה עולה כסף לוקח כחצי שעה להרגיע .עדר וזה גם עולה כסףThey get bruised, scraped, drowned, and that all costs money. And it takes a good half hour to calm a herd and that costs money, too.
,כלי השייט האמיץ שובר לרסיסים וכל הנשמות חסרות הישע שעל הסיפון .טובעותThe brave vessel is dashed all to pieces, and all the helpless souls within her... drowned.
.או, ישו, ראו באיזה מצב אתם .צמד חולדות טובעות , הסירו את בגדיכם הרטובים , ייבשו את עצמכך לייד האחOh,Jesus, look at the state ofyouse. Couple of drowning rats.
.חרא. הן טובעות .אני לא בטוחה שהדגם יעזור להןThey're drowning. I'm not sure the model's gonna help them.
וסידרתי לעצמי .גוונים טבעיים בוא נאמר שהיו פנסיונריות במשמרת .שלי שהעמידו פנים שהן טובעותLet's just say there were a few senior citizens who pretended to drown on my watch.
! טבעתיI drowned!
! לא טבעתי .קדימה !I ain't drowned!
,בלילה שבו טבעתי שכבנו ביחד, בזמן שאחותיOn the night i drowned, we slept together while my sister was sleeping in the other room.
,בשנים שלאחר מכן סיממו אותי בתרופות הרגעה .עד שכמעט טבעתי ברוק שליThe next couple of years, they doped me up on tranqs till I almost drowned in my own drool.
,זה בסדר .מעולם עוד לא טבעתיThat's all right. I ain't never been drowned before.
,את כמעט טבעת .אדמונד כמעט נהרגYou almost drowned.
,כשראיתי את הברק פוגע בגג .התחשמלת ,וכששמעת שקלייר במים .טבעת בניסיון להצילה .צללתי בעצמי כדי שלא תיכנס(Desmond) I saw the lightninghit the roof.You were electrocuted, and when you heardclaire was in the water, you drowned trying to save her.
...ניסית להציל אותה, אבל .טבעתYou tried to save her,but... you--you drowned.
.אבא אמר שכמעט טבעת היום ...כןDad said you almost drowned today. Yep...
.אלוהים, עברה איזו חצי שעה .חשבתי שכבר טבעת ...מה לקח לך כל כךJeez, that was like 30 minutes. I thought you had drowned. What took you so--
, שלי ורשת אבי, טבעה היא לחיים אותה .החזירה הגיוני לא .זהShe was drowned, Father, my net brought her back to life. - It doesn't make sense.
,אני מתכוונת, שלי טבעה .וזה היה קולי שצרחl mean, Shelley drowned, and that was my voice screaming.
,היא טבעה, המסכנה .בעת הפלגה ליד מנדרלי ,הוא לא מדבר על זה כמובן .אבל הוא שבר כליShe was drowned, poor dear, while she was sailing near Manderley. He never talks about it, of course, but he's a broken man.
,היינו ביחד שלוש שנים בלבד .זה הכול .אמרת שהיא טבעה ?We only had three short years together, that's all. You said she drowned.
,הצלתי את חייה" ,היא כמעט טבעה ,הוא הופיע, השפריץ לכל כיוון"Uh-huh, doo-doo-doo-doo-doo I saved her life, she nearly drowned. He showed off, splashing around.
כמעט נפרדנו .ובו-זמנית טבענוOkay, but remember, during our scuba certification we simultaneously almost broke up and drowned.
קרלו, כמעט טבענו! ארבעתנו !Carlo, we almost drowned, all four of us!
, לקליבלנד .או, אולי לעיר קנזס .לא, לא, הם טבעו ממש כאןTo Cleveland. Or maybe it was Kansas City. No, no, they drowned right here.
,המלך וכל פמלייתו טבעו .אנחנו נירש כאן את הארץ !The King and all our company else being drowned, we will inherit here
,והעדר הסתער לתוך הים ."והם טבעו במיםAnd the herd ran violently into the sea and drowned in the waters."
,והעדר הסתער לתוך הים .והם טבעו במים .כן. חזרזירים מסכניםAnd the herd ran violently into the sea, and they drowned in the waters." Yeah. Poor little piggies.
,תחילה הם נחנקו למוות ,ואז הם נשרפו למוות .ואז הם טבעו למוות .שלוש מיתות לספק את האליםFirst they were garrotted to death, then they were burnt to death, then they were drowned to death. Three deaths to appease the three gods.
.אז אני מניח שאני אטבע האין אתה רואה ,שהרפובליקה היקרה שלךThen i suppose i will drown. Do you not see that your precious republic
".אתה תטבע בדמך""You will drown in your own blood."
,במידה ונתקעה לחלוטין .היא תטבע אך קיים סיכוי שהמים .הגואים יציפו אותה לחופשיIf she is completely wedged, she will drown. But there is a chance that the rising water could lift her free.
.היזהר, אתה תטבעWatch out, you will drown!
.עכשיו כנפיה הולכות להיבדק באמת אם היא איננה יכולה לפרוץ .דרך פני-המים, היא תטבעNow herwings are going to be truly tested. If she can't break through the water surface, she will drown.
אתה תטבע בדמם של הלורד.You will drown in the blood of the Lord.
,אז את תטבעי.So you will drown, then.
,אם תתני לצער להשתלט עלייך .תטבעי בו ?If you let yourself be overcome by sorrow, you will drown in it.
,אם הזחל אינו מהיר מספיק ...הוא יטבע .או ימצא את לסתותיו דבוקות יחדIf the caterpillar isn't quick, it will drown... or find its jaws glued together.
.הוא לא מסוגל לשחות, הוא יטבעHe can't swim, he will drown.
.מי שגורלו לטבוע - יטבעWho is marked to drown, will drown.
.שניהם בסדר, מקגיוור ,אם תפתח את הדלת .פיט יטבע ...ואם לא תפתח את הדלתThey're both right, MacGyver. Open the door, and Pete will drown.
אם הוא לא ימצא מהר יבשה במרחבי .האוקיאנוס העצום, הוא יטבעIf he doesn't find land soon in this vast ocean, he will drown.
".עכשיו שנינו נטבע"For now we both will drown."
,המנוף ישחרר את הרכב .אם לא תקפצו תטבעו .נצטרך לקפוץ .לא-The crane will release the car. If you do not jump, you will drown. - We have to jump.
,למדתי עברית שש שנים .זו לא עברית .אתם תטבעו בנהר דםI went to Hebrew school for six years. That's not Hebrew. You will drown in a river of blood.
,אם ביצי הצב יירטבו .העוברים שבפנים יטבעו זה נכון לפחות .אצל רוב הצביםIf turtle eggs get wet the babies inside them will drown. At least that is the case with most turtles.
,וכאשר לבסוף יגלידו התעלות .יטבעו כל הטפיליםAnd when the drains finally scab over all the vermin will drown.
.רבים יטבעו בגלים המתנפציםMany will drown in the pounding waves.
אם עד אז גוזלים אלו .לא יוכלו לעוף, הם יטבעוIf by then these chicks can't fly, - they will drown.
ברוקרים, כלכלנים, אנטרופולוגים .יטבעו ברוק של התמוטטות העצבים שלהם .נשמע כמו מסיבהBrokers, economists, fellow entrepreneurs... will drown in the saliva of their own nervous breakdowns. - Sounds like a party.
.השיר מנציח את אבי שטבע ,זה לא עסק טבעי .ואין אלו צלילים ארצייםThe ballard does remember my drown'd father This is no mortal business, nor no sound that the earth owes

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

בלע
swallow
זרע
seed
טחן
grind
טעה
make a mistake
טרף
murder
ידע
know
כרע
kneel
מנע
occur
פגע
hurt
פצע
wound
צלע
limp
קבע
determine
קרע
tear
רקע
spread
שמע
hear

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

השליט
impose
התעורר
wake up
זרח
shine
חד
pose a riddle
חיכה
wait
חפר
dig
טופל
be treated
כפל
double
מילא
fill
מרד
do

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'drown':

None found.
Learning languages?