Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

אמר [’mr] (to say) conjugation

Hebrew
96 examples
This verb can also mean the following: intend, do

Conjugation of אמר

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
אומר
’ṿomer
I/you/he (masculine) say
אומרת
’ṿomeret
I/you/she (feminine) say
אומרים
’ṿoməriym
we/you all/they (masculine) say
אומרות
’ṿomərṿot
we/you all/they (feminine) say
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
אמרתי
’amarətiy
I said
אמרת
’amarəta
you (masculine) said
אמרת
’amarətə
you (feminine) said
אמר
’amar
he said
אמרה
’amərah
she said
אמרנו
’amarənṿ
we said
אמרתם
’amarətem
you all (masculine) said
אמרתן
’amarəten
you all (feminine) said
אמרו
’amərṿ
they said
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אאמר
’e’emar
I will say
תאמר
te’emar
you (masculine) will say
תאמרי
ti’aməriy
you (feminine) will say
יאמר
ye’emar
he will say
תאמר
te’emar
she will say
נאמר
ne’emar
we will say
תאמרו
ti’amərṿ
you all (masculine) will say
תאמרנה
ti’amarənah
you all (feminine) will say
יאמרו
yi’əmərṿ
they (masculine) will say
תאמרנה
ti’amarənah
they (feminine) will say
Imperative mood
-
אמר
’emar
say!
אמרי
’iməriy
say!
-
-
-
אמרו
’imərṿ
say!
אמרנה
’emarənah
say!
-
-

Examples of אמר

Example in HebrewTranslation in English
,'לאמור: 'אני לזארוס "? באתי מהמתים ?To say, 'I am Lazarus, come from the dead?
--מן מערכת יחסים ו את יודעת, זה ממש קל .לאמור לא לפעמים מתוך פחד ,אז מה את אומרת ...אולי תקחי את הדרך הקשהYou know, it's so easy to say no sometimes out of fear. So how about just taking the hard road... and saying yes?
-מה יש לך לאמור?- What have you got to say?
. זהו דבר נורא לאמור ... אני.That's a terrible thing to say. I... I write him all the time I've just...
.אולי לא היית צריך לאמור זאתMaybe you shouldn't say it.
! ? מישהו אמר מפלצותDid somebody say monsters?
! ג'וני אמר שנחכה לקרייזי ?Hey, Johnny says we're gonna wait for Crazy.
! הבוס אמר לי לעבוד מאוחר .אבל אתה סוגר - ?- The boss says I have to work late!
! הקוסם אמר שתלכו מכאןThe Wizard says, "Go away! "
! זה מה שלייטון אמרThat's what Leyton was saying.
! ? מה אתה אומרWhat did you say?
! ? מה אתה אומר?What do you say?
! ? מה לעזאזל ראהול אומרWhat the hell is Rahul saying?
! אבל הזרם שלך אומר כן ?but your stream says yes!
! אבל זה מה שהוא אומר - ?- He says it!
! 'היא אומרת 'אבאShe's saying 'dada'!
! ? אז מה ,אתה חושב שכמה ביצים ואני לא אומרת ,שאנחנו זרקנו אותן ?So, what, you think a few eggs, and I'm not saying we threw them made the dean up and kill himself?
! ?"את אומרת "לבטל את החזרותAre you saying "cancel rehearsal"?
! איזה דברים את אומרתStop saying nonsense!
! אני אומרת... אומץ- I say... balls.
! אני חושב שהם אומרים ראסלI think they're saying Russell!
! ועוד אומרים שאין צדק .תסלח לי, אדוני-People say there's no justice!
! זה ... זה לא כמו שהם אומרים.It's... it's not like they say.
! זה מה שכולם אומריםThat's what they all say.
! יש אומרים שזהו פלא העולם השמיניSome say it's the 8th wonder of the world!
!"רגלי אומרות "אני מרטיב המיטות של יקבוקורו ...אם אתה לאThen crawl between my legs saying I 'm the bed-wetter of Ikebukuro' If you don 't...
"! קראי מה אומרות הביקורות..."Read what the critics say... wonderful!"
", היינו אומרות, "לילה טוב, ברט ".והואWe'd say, 'Good night, Bert,' and it'd say, 'Good night, girls. '
",הפה שלך אומר "צא החוצה ".אבל עינייך אומרות "ניגש לעניןYour mouth is saying "get out," but your eyes are saying "get busy."
",הפנים שלך אומרות "תחזיר את הבירה תביא שוט .אבל אני חושב שזה מה שאתה צריךYour face says "a shot and a beer back," but I think this is what you need.
! " אמרתי, " מה - !- I said, "What"!
! "אבי הקדוש, "מגניפיסיו .אין לי רטוריקה טובה .(אני אמרתי "פניטנס" (חרטה על חטאNoble father, "magnifico"! I don't have a good rhetoric. I said "penitence".
! .תעצור אמרתי, אתה.I said freeze, you.
! ? אמרתי, מה לגביך למה כל-כך אכפת לך !I said, what about you?
! ? אמרתי, מה שמךI said, what's your name?
! ... כרגע אמרתYou just said--!
! אבא, אמרת שתשחקDad, you said you'd play!
! אבל אמרת את ההפךBut the opposite, you said.
! אבל אמרת שהוא מוצא חן בעינייך ? מה קרה ?But you said that you liked him.
! אבל אמרת...-But you said--
! היא אמרה את זהShe said it!
! היא אמרה לאShe said no!
! היא אמרה לך לפתוח את הדלתShe said open the door!
! היא אמרה שהיא בת 18She said she was 18!
! היא אמרה שהיא מצטערתShe said she was sorry!
! ואנחנו אמרנו לא היום ! קדימה חברים !And we said not today!
! חברה', אמרנו שנכייף ...קדימה.You guys, we said we were gonna have fun.
! תביא את הלפיד, אמרנו כל יוםGet the torch, we said every day!
".אמרנוWe said, "No, weeks."
"אמרנו אחד לשני "ביי .בלילה לפני- .האהבה היית בעיניים שלך .בלילה לפני-♪ We said our goodbyes, ♪ ♪ on the night before ♪ ♪ Love was in your eyes, ♪ ♪ on the night before ♪
! אמרתם שלא אגיע לכלום ! תראו אותי עכשיו !You said i'd never amount to anything!
! אמרתם שלא אמות.You said I wouldn't die!
"אבל אמרתם ש"לא .היא התשובה המועדפת ?But you said no was my go-to answer.
"בפתק שלכם אמרתם "יצאנו ,בהרבה מקומות במזח, כביש האגרהYour note just said "out." Lots of places the pier, pike street
,אמרתם שאתם יכולים לפגוע באנשים .לא יכולתי להרשות לזה לקרותYou said you were gonna hurt people. I couldn't let that happen.
'בקר מ .אף אחד לא מדבר ככה .בסדר, שמעתי מה אמרתן ..."אבל לפעמים "לאBeefy J's? No one says that. All right, I know what you guys said.
,אבל ליד הדלת .אמרתן שאני אחת מכן- But at the door you said l was one of you.
-גם אני .אני יודע, כבר אמרתן לי אני לא ממליץ לכן לבחור .במקצוע הזה.- So will I. So you said. I don't recommend acting to anybody.
.אמרתן מספיק .היי, ג'ק .נהדר, טוב, מעולה.Well, enough said. Hi, Jack. Great, good, super.
.אמרתן שאני מכוערת וטיפשה ...מרז'וריין, פשוט יש לך מראה שונה, זה הכל.You said I'm ugly and I'm flat. Marjorine, you just have a different look, that's all.
! אין פלא שכולם אמרו כןThey think that Mom sent the invites, and with what's in here, no surprise they said yes!
! אמרו עלינו שאנו מתיםThey said we were dead!
! הם אמרו משהו על הולך שם הקיץ הזה.They said something about going there this summer.
! הם אמרו:"זה מוזרAnd said, "That's peculiar."
! והם אמרו:"אבאAnd they said "Dad!
,אבל, באמונה, היא נופלת מן השנייה .ואני בטוחה שבת דודך תאמר כן .בת דודי שוטה, ואת כמותהBy my troth, 's not so good, and I warrant your cousin will say so. My cousin's a fool. Thou art another.
,באד, עם עזרתך ...ההנהלה הרפובליקנית הזו .תאמר, אני מסכים .לנישואין הומוסקסואלייםBud, With your help, this Republican administration... will say, I do. To gay marriage.
,זאת תאמר: 'ראו נא' ,'איזו גנדרנית ,זאת תאמר:"This one will say: 'what a fancy coquette'
,כי אני יודעת מה רות תעשה .אני יודעת מה היא תאמרBecause I know what Ruth would do. I know what she will say.
,כמובן, אתה גם לא יכול לבטוח בבני .אבל אני סבור שאתה יודע זאת ואני מניח .שאתה תאמר לי שאני יכול לבטוח בךOf course, you cannot trust my son either, but I think that you knew it already And I suppose that you will say to me that I can trust you
,אבל אומר את זה ,זה הדייט הראשון שלנו ,ואם לא גמרת עם זה שאת נשואה לו ,אם טרם סיימתם את הקשר זה בסדר ,זה יותר מבסדר ...פשוט תאמרי לי, אני לא מוכן .אבל סיימתי איתו ...לא, זה בסדר-But I will say this, this is a first date, and if you're not done with him who you're married to, if you two aren't done, it's fine.
...ואת תאמרי לעצמךAnd you will say to yourself...
אחרי זה .לא תאמרי או תעשי שום דבר ,רק תשבי בפינה ולא תביעי דעה .עם פרצוף פוקר ?That's it. After that, you will say or do nothing. You will sit in a corner, offer no opinions, and pull a Clarence Thomas.
איכשהו נראה לי שכמה לילות .יכולים להזיק .את תאמרי "כן" באחת ...‏חמש, ארבע, שלוש, שתייםOh, somehow I think a couple of nights could hurt. You will say yes on one. 5, 4, 3, 2.
את תאמרי שחששותיי .מיותרים ומגוחכים .את אשתיYou will say my concern is unnecessary and ridiculous. You are my wife.
,הכומר יביא לך קרקר עגול כזה ,"והוא יאמר, "הגוף של ישו .ואז אתה אוכל את זהThe priest will give you this round cracker, and he will say, "The Body of Christ," ...and then you eat it.
,הקורבן, אשר, על הנייר ,נראה כבחור מאד אמין .יאמר זאת בבית המשפט רוצה את המלפפון חמוץ שלי !What's more, the victim, who, on paper, seems to be a very credible guy, will say so in open court.
,ואני יאמר, עם זה .הם עושים עבודה טובה מאוד למה הם מלמדים אותו ספרדית ?And I will say, with that, they are doing a very good job. Why are they teaching them Spanish in the 1st grade?
,צ'אמפ קיינד נפל על זמניים קשים .מאז שפוטר כפרשן ליגת הפוטבול הוא עכשיו מוכר את אותם בלונים צבעוניים גדולים .בחניוני ההחלקה על הקרח !"ותמיד יאמר "מדליק ,$במסיבות יום הולדת תמורת 20 .ותמורת ארגז 12 בירות ,לאחר שירות כיועץ פוליטי בכיר לבוש ,במשך שלוש שניםChamp Kind has fallen on hard times since being fired as an NFL commentator. and will say "whammy!" at birthday parties for $20 and a 1 2-pack of Stroh's. where he is now the CEO of Halliburton.
.אז דמיינו לעצמכם ,אתם יושבים בבית וצופים בטלויזיה .ולפתע פרסומת מופיעה על המרקע - וקול יאמר ,השוקולדים של וונקהSo imagine, you're sitting at home watching television and suddenly a commercial will flash onto the screen, and a voice will say:
,למלחמה ,למלחמה .בקרוב נאמר להתראותTo war, to war, we soon will say good-bye
,עם התפוסה הנוכחית של תחמוצות גופרית למשל ,נאמר שזה הגבולSo we're going to say with the current tonnage of sulphur oxides for example we will say that is the limit.
.אבוא אל אמי בעוד רגע קט .כך נאמר .עוד רגע קט" קל לומרI will come to my mother by and by. - We will say so. - "By and by" is easily said.
אתם יודעים מה .זה לא משנה בצוואה לא נאמר דבר על ניהול ,המלון במקרה שיקרה משהו לאבא .או על כך שדני יחליף אותו .אף אחד לא אמר שדני מחליף-It's irrelevant. The will says nothing about running this if something happens to Dad. - And nothing about Danny taking over.
אתם לא עכשיו אנחנו נאמר קידוש או .נקדש על הכוס הראשונה אני אומר אותה באנגלית בגלל ,כשאני מסתכל סביב השולחןYou two haven't-- Now we will say the kiddush, or prayer for the first cup. I'll say this in english because as i look around this table,
,גברת פיירפקס האדון רוצ'סטר אמר שהגברות .תאמרנה שאני מגעילהMadame Fare-Fax, Monsieur Rochester said the ladies will say I'm disgusting!
"יום אחד הציפורים יאמרו אנחנו חופשיים"# Someday the birds will say I'm free #
,אנשים יאמרו שהפכתי לטרוריסט .שלימדו אותי לשנוא את מדינתיPeople will say that I was turned into a terrorist, taught to hate my country.
,אנשים יאמרו שנשברתי .שעברתי שטיפת מוחPeople will say I was broken, I was brainwashed.
,ולא נעשה כך .אם לא אכפת לך ,אנשים יאמרו לך:People will say to you...
,כשאני אצעד ברחוב .אנשים יאמרו:"הנה רוי הובס ."הטוב ביותר שהיה אי-פעםWhen I walk down the street, people will say, "There goes Roy Hobbs the best there ever was. "
! אמרי זאת ...כן, כן- .זה מה שאמרתי- Yeah, yeah... is what I say.
! אמרי שוב את המילים !You say the words again!
".בסדר , אמרי "צ'ירס! (.צOkay, say, "Cheers!" Cheers.
,"פשוט אמרי, "הנה מברק כאילו זה הדבר .הטבעי ביותר בעולםJust say, "Here's a telegram," as if it's the most natural thing in the world.
,"תכף נשוב" .רק אמרי את זהWe'll be right back after this. Just say that.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

אבד
be pressed
אגר
hoard
בחר
choose
גבר
become stronger
גזר
cut
גמר
finish
דקר
stab
זכר
remember
חדר
penetrate
חפר
dig
מכר
sell
נהר
stream
סגר
close
ספר
count
עבר
pass

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

אובטח
be secure
איים
threaten
אץ
hurry
בדה
make up
ביכה
lament
גר
dwell
ריפא
heal
רשם
inscribe
שר
sing
תיאר
describe

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'say':

None found.