Them (to say) conjugation

Albanian
150 examples

Conjugation of eiti

Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present tense
them
I say
thua
you say
thotë
he/she/it says
themi
we say
thoni
you all say
thonë
they say
Past tense
thashë
I said
the
you said
tha
he/she/it said
thamë
we said
thatë
you all said
thanë
they said
Future tense
do të them
I will say
do të thuash
you will say
do të thotë
he/she/it will say
do të themi
we will say
do të thoni
you all will say
do të thonë
they will say
Imperative tense
-
thuaj
you say
-
-
thoni
you all say
-
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present imperfect tense
thosha
I was saying
thoshe
you were saying
thoshte
he/she/it was saying
thoshim
we were saying
thoshit
you all were saying
thoshin
they were saying
Past perfect tense
kam thënë
I have said
ke thënë
you have said
ka thënë
he/she/it has said
kemi thënë
we have said
keni thënë
you all have said
kanë thënë
they have said
Past pluperfect tense
pata thënë
I had said
pate thënë
you had said
pati thënë
he/she/it had said
patëm thënë
we had said
patët thënë
you all had said
patën thënë
they had said
Future perfect tense
do të kem thënë
I will have said
do të kesh thënë
you will have said
do të ketë thënë
he/she/it will have said
do të kemi thënë
we will have said
do të keni thënë
you all will have said
do të kenë thënë
they will have said
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Subjunctive present tense
të them
I say
të thuash
you say
të thotë
he/she/it say
të themi
we say
të thoni
you all say
të thonë
they say
Subjunctive past tense
të thosha
I say
të thoshe
you say
të thoshte
he/she/it say
të thoshim
we say
të thoshit
you all say
të thoshin
they say
Subjunctive past perfect tense
të kem thënë
I have said
të kesh thënë
you have said
të ketë thënë
he/she/it have said
të kemi thënë
we have said
të keni thënë
you all have said
të kenë thënë
they have said
Subjunctive past pluperfect tense
të kisha thënë
I have said
të kishe thënë
you have said
të kishte thënë
he/she/it have said
të kishim thënë
we have said
të kishit thënë
you all have said
të kishin thënë
they have said
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Conditional present tense
do të thosha
I would say
do të thoshe
you would say
do të thoshte
he/she/it would say
do të thoshim
we would say
do të thoshit
you all would say
do të thoshin
they would say
Conditional past perfect tense
do të kisha thënë
I would have said
do të kishe thënë
you would have said
do të kishte thënë
he/she/it would have said
do të kishim thënë
we would have said
do të kishit thënë
you all would have said
do të kishin thënë
they would have said
Optative present tense
thënça
I may say
thënç
you may say
thëntë
he/she/it may say
thënçim
we may say
thënçit
you all may say
thënçin
they may say
Optative past perfect tense
paça thënë
I may have said
paç thënë
you may have said
pastë thënë
he/she/it may have said
paçim thënë
we may have said
paçit thënë
you all may have said
paçin thënë
they may have said
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Admirative present tense
thënkam
I (apparently) say
thënke
you (apparently) say
thënka
he/she/it (apparently) says
thënkemi
we (apparently) say
thënkeni
you all (apparently) say
thënkan
they (apparently) say
Admirative past tense
thënkësha
I (apparently) said
thënkëshe
you (apparently) said
thënkësh
he/she/it (apparently) said
thënkëshim
we (apparently) said
thënkëshit
you all (apparently) said
thënkëshin
they (apparently) said
Admirative past perfect tense
paskam thënë
I (apparently) have said
paske thënë
you (apparently) have said
paska thënë
he/she/it (apparently) has said
paskemi thënë
we (apparently) have said
paskeni thënë
you all (apparently) have said
paskan thënë
they (apparently) have said
Admirative pluperfect tense
paskësha thënë
I (apparently) had said
paskëshe thënë
you (apparently) had said
paskësh thënë
he/she/it (apparently) had said
paskëshim thënë
we (apparently) had said
paskëshit thënë
you all (apparently) had said
paskëshin thënë
they (apparently) had said
participle
gerund present
gerund past
Other
thënë
said
duke thënë
saying
duke pasë thënë
having said

Examples of them

Example in AlbanianTranslation in English
Siç them gjithnjë, komunikimi është çelësi i suksesit dhe nëse ke diçka për të thënë, vetëm thuaje.It's like I always say, communication is the key to a great relationship. And if you've got something to say, just say it.
Unë nuk e di se çfarë jam duke u përpjekur për të thënë këtu.I don't know what I'm trying to say here.
Sa të kanë paguar për të thënë kush është Batmani?I wanna know how much are they paying you to say who Batman really is?
- Çfarë duhet të them?- What am I supposed to say?
Më pyet se sa ndiej, dhe unë do të them "shumë"Ask me how much I feel, I'll say, "A lotico"
Asnjë nuk vdes nëse nuk e them unë!No one here dies unless I say so!
Siç them gjithnjë, komunikimi është çelësi i suksesit dhe nëse ke diçka për të thënë, vetëm thuaje.It's like I always say, communication is the key to a great relationship. And if you've got something to say, just say it.
Ti mi thua mua këto fjalë gjithë ditës, për ditë.Well, you say the real thing to me all day, every day.
Çfarë do që thua ti.- Whatever you say.
Si thua ta hapim një, ë?What say we open one, eh?
Nëse një fëmijë thotë, "Hei, le të bëjmë kacavida," ti duhet ta largosh alkoolin dhe të mos e nxisësh për të pirë më tepër!If a kid says, "Hey, let's make screwdrivers," you take the alcohol away and you don't race them to the next drink!
Jam këtu të tregoj që kur dikush dëshiron të veprojë sikur të ishte një lloj eksperti, ti mund të i përgjigjesh me, "kush thotë?"I'm here to say that when someone tries to act like some sort of an expert, you can respond, "Who says?"
Kjo thotë diçka, diçka tjetër.. ..kjo zemër e keqe është një mister,surpriz.It says something does something else This mischief heart Is a riddle, surprise
Dhe do të thotë...He says it means...
Ne po themi vetëm se dashuria është një forcëWe're only saying that love's a force
-Të themi se, pishina e të rriturve është më e ngrohtë këtë vit.So? Let's just say, the grown-up pool is a few degrees warmer this year.
Si thua ta themi sëbashku?Why don't we just say it at the same tlme?
Nëse thoni se është fajtor, atëhere do luftojmë, dhe Zoti do vendosi për të vërtetën.If you say he's guilty, we'll fight. - God will decide the truth of it.
Ju thoni "haji"!You say eat!
Të gjithë thoni, "Jetë të gjatë..."Everybody say, "Long live..."
Pastaj i bie të jetë e vërtetë ajo që shokët më thonë për martesën.Then what my friends say about marriage is actually true. Five back.
Nëse shumë njerëz e thonë këtë, atëherë duhet të jetë e vërtetë.If enough people keep saying it, it must be true. I heard where you're headed.
Po, atë që e thashë atë edhe e mendova.Yeah, I said "No dice" in no uncertain terms, and I meant it.
E dëgjove çfarë thashë?Did you hear what I said to you?
Siç e thashë... .. ma jep kur në kohën që do.Like I said, give it to me in your own time.
Siç thashë... nuk është e dashura ime. Bukur.- Like I said, she's, uh... she's not my girlfriend.
Më the se do t'i gjeni.You said you'd found them.
Doja vetëm një vëlla, por babi më tha se unë jam një "Uday" që nuk ka nevojë për një "Qusay".I just wanted a baby brother, but Dad said I was one "Uday" who didn't need a "Qusay."
Ai ishte engjëlli im mbrojtës, por tha se kishte shumë punë me mua.He used to be my guardian angel, but he said I was too much work.
Cfarë tha ai.What he said.
Për çështje sigurie para garës, Austriaku tha që s'do pranonte kritika, por në fund i mori.Due to safety concerns before the race, the Austrian had said he would not take pan, but in the end he did.
Plus, ne thamë gjëra të tmerrshme prap shpinës tënde.Plus, we said terrible things behind your back.
Por ju thatë, "A të ka prekur ndonjëherë?"You said, "Did he ever touch you?" Yeah.
Por ju sa thatë 60But you just said 60.
Ky është veprimi standard, vetëm dëgjoj urdhërat, a nuk e thatë këtë?This is just standard procedure. I'm just following orders to the letter. Isn't that what you said?
Mendoj se ti e ke mashtruar. Lidhjet tona në mesin e detektivëve thanë se ka qenë shumë i trishtuar.Our people with the detectives said he was half dead, scared and shouted that you'd turned on him.
Ata nuk i besojshin atij. "Kjo nuk është e vërtet," thanë ata.They didn't believe it. “That can't be, ” they said.
Më thanë që ke patur ndeshje.They said at the precinct you were in an accident. Um, and I appreciate you stopping by and everything ...
Ju thanë, që do t'u kthejnë paratë. Ju, ia shtuat atë pjesë.They said they'd give your money back, and l know you've put that deck on.
E ti po pretendon se unë do të them po!You're assuming that I will say yes.
# Vetëm çfarë do të thuash kur të shkosh në shtëpi ## Just what you will say when you get home #
- Më premto se s'do të thuash gjë?Promise that you will say nothing?
Fred Smith do të thotë dy fjalë ti vetëm do të buzëqeshësh dhe do të thuash: "faleminderit".Fred Smith will say a few words. All you have to do is smile and say thank you.
-Adami tha që do të thotë që janë 2 zezak.- What? Adam told me the clerk will say it was two black guys.
Ashtu? Një pjes e trurit do të thotë, "rrenacak, është rëndë"There is a part of your brain that will say, "no you liar, it's hard"
Sipas torturës, një njeri do të thonë pothuajse asgjë për të bërë të ndaluar dhimbjen.Under torture, a man will say almost anything to make the pain stop.
Dhe nesër nuk do të ketë grevë kometë, do të jetë një moment, më vonë ne shikojmë prapa, dhe do të thonë, "oh po ', kur të gjitha i dha fund, viti i Romës ri ra dhe Amerika ndryshuar, të ardhmen shpresojmë se një shumë më të mirë. by go1And tomorrow there will be no comet strike, it will be a moment, later we look back, and will say, 'oh yes', when it all ended, the year of the new Rome fell and America changed, to hopefully a much better future.
- Mos thuaj gjithmonë "okej"!And stop saying "okay" all the time!
Oh, thuaj se mund të shohësh... me dritën e hershme të agimitOh, say can you see by the dawn's early light
- Të lutem, më thuaj që po të kuptoj, dhe duhet të kuptosh.You do not understand what I'm saying, you have to understand
Kur të jesh gati për të shkuar në Paris, thjesht thuaj fjalët magjike.And when you're ready to go to Paris, just say the magic word. Blow me?
Nëse dëshiron të shkoj, më thuaj. - Jo. Nëse dëshiron të shkoj, më thuaj.- lf you want me to leave, just say so.
Po thosha që do marr edhe ca kafe.I was saying, I'll get some more coffee.
Siç po thosha, kemi llogari kursimi, vetëm-interesi...As I was saying, we have savings, interest-only...
Keni humbur gjithë pjesën e bisedës para se të vishë. Ku unë thosha... Çfarë isha duke thënë?You missed the whole part of... the conversation before you walked up... where I was saying, like, um... what was I saying?
Nuk e dija çfarë po thosha.I didn't know what I was saying.
Po, ç'po thoshe?Yeah, you were saying?
Ç`po thoshe?You were saying?
Po thoshe?Now, you were saying?
Ti e dëgjove se çfarë po thoshte ai.Well, obviously you heard what he was saying.
Unë dridhesha, qaja me dënesë, dhe ai thoshte,I was trembling, I was sobbing, and he was saying,
cpo thoshim?We were saying?
Mirë, të kthehemi tek ajo që po thoshim.Okay. Let's go back to what you were saying before.
Po thoshim që do ishte mirë të takoheshim ndonjë ditë tjetër.We were saying it would be so much nicher if me meet some other way.
Po thoshim që u bënë vite.We were saying, it's been years.
Sic po thoshit?You were saying?
Dëgjova çfarë po thoshit dhe, epo, Detektivja Li është police e mirë, por nuk ka shumë imagjinatë, kupton?l heard what you were saying and, well, Detective Lee's a good cop but she's a little short on imagination, you know?
Siç po thoshit, shef, sapo i kemi marrë këto foto.Like you were saying, boss, we've just received these photos.
E di, por këtë po thoshin.l know, but that's what they were saying.
Sikur të thoshin, 'Është vetëm trup.'As if they were saying, "It's only a body."
Unë kam thënë sa më shumë që ndjejë mund të jetë e dobishme e thënë nga unë në lidhje me ngjarjet e e ditëve të fundit.I have said as much as I feel can be usefully said by me in regard to the events of the past few days.
Ndoshta i kam thënë se të pëlqej.I might have said that you liked me.
I kam thënë disa gjëra mizore për ty disa shokëve të mij të turneut.I have said some cruel things about you to my friends here at the tournament.
Dikur nuk ke thënë këtë.You wouldn't have said that once upon a time.
Pse s'më ke thënë që s'i qejf qoftet?You could have said that to me 37 years ago.
Dhe më në fund... ...dhe ke thënë që dëshiron të japësh eklzeiun e kishës, vetëm Zotit.Finally, article 12. "You have said you won't submit yourself... ...to the judgement of the church militant, but only to God."
Papa ka thënë, të vrasësh një të pafe, nuk është vrasje.To kill an infidel, the Pope has said, is not murder.
Ministri Hassan Hazalje ka thënë që çelitë teroriste janë të shkatrruara në shtetin tonë. Dhe një rast i terorizmit vulgar të cilin e ndjekin qeveritë Amerikane të larta nuk munden ta shkatërrojnë imazhin tonë ose zotërllykun tonë.Minister Hassan Hazal has said... that terrorist cells have been eradicated in our country... and one act of vulgar banditry... followed by superficial evaluations the U.S. places on it... cannot ruin our image or the economy.
Dëgjo, as edhe një i arrestuar i vetëm s'ka thënë se ai ndodhet me 'të madhin'.Listen, not one single detainee has said that he's been located with the big guy.
Ne kemi thënë në mënyrë të përsëritur:We have said this time and again:
Ju mund të keni thënë këtë pa kryevepre këto impiante të ...You could have said this without smashing those transmitters...
Ju djema keni thënë mjaftueshëm, dhe nuk ka më kthim pas.You guys have said enough, and there's no going back anymore.
Shumë njerëz kanë thënë se ajo është një kurvë.A lot of people have said that she's a bitch.
Ju shikoni, ju mund të kanë thënë se për mua po ose jo.You see, you could have said to me yes or no.
Shkencëtarët kanë thënë nuk ka dëshmi të shumta Se ka dy toka...Scientists have said there is overwhelming evidence that the two Earths...
- Çfarë duhet të them?- What am I supposed to say?
E ti po pretendon se unë do të them po!You're assuming that I will say yes.
Çfarë në të vërtet je duke u munduar të thuash?What exactly are you trying to say?
Po, dakord. Si të thuash ti.Yes, okay, whatever you say.
# Vetëm çfarë do të thuash kur të shkosh në shtëpi ## Just what you will say when you get home #
Dhe çdokush vazhdon të thotë që kjo nuk është do të thotë asgjë po është diqka, apo jo?And everybody keeps saying that that doesn't mean anything, but it does mean something, right?
Mendon se do të kishim diçka që të thotë, "ta shpif"?Do you think we have something that says, "Stinks"?
. Dikush këtu, ju lutem, të thotë një lutje për mua! .Somebody here, please, say a prayer for me!
Duhet të themi disa fjalë?Shall we say some words?
Le të themi se ju keni drejtë.Let's say that you're right.
Le të themi se ju e rrahet atë.Let's say you beat it.
Ti nuk je HDG derisa ne të themi që je.We? You ain't HNG until we say you HNG.
Mos harroni të thoni faleminderit.Don't forget to say thank you.
Mendoj ju mund të thoni vërtetë ne erdhëm te njohim njëri-tjetrin.I guess you could say we really got to know each other.
Si guxojnë të thonë që janë myslimanë?!How dare they say they are Muslim!
Pra, ajo qeveris nën njohjen e tyre të saj ... kështu që ata mund të thonë:So, it governs beneath their own recognition of it... so they might say: 'Oh, I didn't mean that at all!
Ata më nuk munden të thonë:They will no longer be able to say,
Tani, ma merr mendja se po të tregosh një fotografi, do të thonë, "Oh, shkëlqyeshëm.Now, I suppose if you showed a photograph, they'd say, ""Oh. Great.
Nuk doja të thosha e lëshuar... - E di se cfarë po thoshe.I didn't mean loose like-- I know what you're saying.
Do të thosha që të zgjuarit mendojnë njësoj.They say great minds think alike.
Unë do të shkoja e do të thosha, "Z. Xhonson, më pëlqen kulla jote.Uh, I'd go in there and say, um, "Mr. Johnson, I like your tower.
Do të më pëlqente shumë nëse do të thoshe që mund të hyj.I really would like if you say that I can come in.
Ti do të thoshe në rrugën e tij?You were gonna say back on his feet.
Epo, do të thoshe të njëjtën nëse familja jote të ishte bllokuar?Well, would you say the same if your family was trapped?
Çfarë do të thoshte im atë?What would my father say?
Ai do të kërkonte falje, dhe do ti gjunjëzohej.. ai do të thoshte..He should apologise, and grovel... he should say...
E di se çfarë do të thoshte xhaxhi Beni tani.I know the first thing your Uncle Ben would say.
Do doja të thoshim të njëjtën gjë për ti-e-di-kushin.l wish we could say the same about you-know-who.
I dua njerëzit e thjeshtë. Për shembull siku të thoshit se jeni shërbëtore, Njejtë do t'më dukeshit e bukur.For instance, if you were, say, I don't know, a maid and not an heiress I'd still think you were just as pretty.
Dhe ju do të thoshit, ashtu siç pohojnë shumë të tjerë... që ti, në fakt, je një zot... meqë ti mund të shohësh të kaluarën dhe të ardhmen njëherësh?And would you say, as so many claim that you are, in fact, a god given you see the past and future simultaneously?
Të gjithë tani do të thoshin që je i sëmurë, dhe nëse je i lodhur me këtë, ndihesh keq, i rraskapitur, depresiv, kjo është në përmasa të asaj që i bën alkooli mëlçisë.Anybody would say right now that you're sick. If you're fatigued with this... ...you'll feel lethargic with this... ...you'll feel run-down with this.
Të gjithë tani do të thoshin që je i sëmurë, dhe nëse je i lodhur me këtë, ndihesh keq, i rraskapitur, depresiv,Anybody would say right now that you're sick. If you're fatigued with this, you'll feel lethargic with this, you'll feel run-down with this.
Unë duhet të kem thënë, "Jam mirë, faliminderit,"I must have said, "i'm fine, thanks,"
Mendoj se mund të kesh thënë një gjë të tillë.I think you might have said something like that.
Ai duhet të ketë thënë diçka tjetër.He must have said something else.
Nuk e di nëse e ka thënë këtë të dytën. Mund të ketë thënë të parën.I don't know if he said the second one, but he might have said the first one.
Oh, Zot, unë nuk duhet të ketë thënë se!Oh, God, I shouldn't have said that!
Ju mund të keni thënë këtë pa kryevepre këto impiante të ...You could have said this without smashing those transmitters...
Pa marrë parasysh se çfarë mund të kenë thënë Federalet apo gazetat në lidhje me bombardimin e makinës time ... Ishte natë amatore, ju mund ta thoni.No matter what the Feds or the papers might have said about my car bombing... it was amateur night, you could tell.
Nuk duhet të të kisha thënë kurrë që ta ngrije.I never should have said to lift him.
Do të kisha thënë, "Kjo është e pamundur."I would have said, "It's not possible."
Duhet të kisha thënë, "Golin fitues për skuadrën e tij!"I should have said, "The winning goal for his team!"
Nëse ju më pyetni mua një javë më parë, unë do të kisha thënë jo.If you asked me that a week ago, I would have said no.
Po të kisha kërkuar nga ty një takim çfarë do të kishe thënë?If I had asked you out on a date, what would you have said?
Atëherë duhet të kishe thënë shigjeta!Then you should have said "darts."
E di që Imzot Cain-i po të dinte për paditë e fundit, ai me siguri do të kishte thënë diçka.I know that Monsignor Cain knew that last sentence existed, he certainly would have said something.
Darzaci i vërtetë do të kishte thënë, "Më fal!The real Darzac would have said, "Sorry!
Karolina më pyeti se ç'do të thosha, po ta dija që më dëgjon.Caroline asked me what l would say if I knew you could hear me.
Nuk e di çfarë do të thosha për Allahun.I don't know what I would say to Allah.
Unë e di se çfarë do të thoshte Xhoni:I know what Jon would say:
E di se çfarë do të thoshte xhaxhi Beni tani.I know the first thing your Uncle Ben would say.
Tingëllon si diçka që do të thoshte AJO.Sounds like something she would say.
Epo, mendoj që vetë Krishti do të thoshte,Well, I think Christ himself would say,
Me të vërtetë nuk më intereson çfarë do të thoshte xhaxha Max tani.I really don't care what Uncle Max would say right now.
Të gjithë tani do të thoshin që je i sëmurë, dhe nëse je i lodhur me këtë, ndihesh keq, i rraskapitur, depresiv, kjo është në përmasa të asaj që i bën alkooli mëlçisë.Anybody would say right now that you're sick. If you're fatigued with this... ...you'll feel lethargic with this... ...you'll feel run-down with this.
Të gjithë tani do të thoshin që je i sëmurë, dhe nëse je i lodhur me këtë, ndihesh keq, i rraskapitur, depresiv,Anybody would say right now that you're sick. If you're fatigued with this, you'll feel lethargic with this, you'll feel run-down with this.
Dua të them, pashë atë videon me të dhe hajdutin e makinave, dhe... mendoj se shumica e njerëzve do të thoshin se ai po kryente një shërbim publik.I mean, I saw that video with him and the car thief, and... I think most people would say that he was providing a public service.
E imagjinon dot se çfarë do të thoshin miqtë e tij të lartë, nëse do të zbulonin se princesha e tij po shoqërohej me llumin e qytetit, që paguhet jashtëzakonisht shumë për të qëndruar larg burgut?Can you imagine what his posh pals would say if they found out that his wee princess was riding all the low-life scum he gets paid fortunes for to keep out the nick?
Nëse ju më pyetni mua një javë më parë, unë do të kisha thënë jo.If you asked me that a week ago, I would have said no.
E di që Imzot Cain-i po të dinte për paditë e fundit, ai me siguri do të kishte thënë diçka.I know that Monsignor Cain knew that last sentence existed, he certainly would have said something.
Ai ka thënë, "njerëzit me paragjykime besojnë në fat." Kuptove?He said, "Shallow men believe in luck." Okay?
Deri tani FMR i skanoi të vërtetat e regjisturara në çdo gjë që ka thënë.So far, the FMRI has registered truthful on everything he said.
E di ti, njerëzit këtu duhet të fillojnë nga fundi në shkallët e korporatës për një punë të mirë. Po, Po, kam thënë korporatave.You know, people here has to start From the bottom on the stairs corporate for a job well Yes, yes, said corporate.
..duke thënë se kompania jote ka dështuar, bastard...saying that your company is bust, bastard.
- Çfarë mendon se është duke thënë?What do you think he's saying? No idea.

More Albanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

thaj
dry up
thek
toast

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

injorohem
ignore
njoftoj
announce
përkthej
translate
qij
cut
sajoj
devise
shtyp
press
takohem
meet
thek
toast
themeloj
found
zhvirgjëroj
deflower

Other Albanian verbs with the meaning similar to 'say':

None found.
Learning languages?