Shtyp (to press) conjugation

Albanian
58 examples

Conjugation of eiti

Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present tense
shtyp
I press
shtyp
you press
shtyp
he/she/it presses
shtypim
we press
shtypni
you all press
shtypin
they press
Past tense
shtypa
I pressed
shtype
you pressed
shtypi
he/she/it pressed
shtypëm
we pressed
shtypët
you all pressed
shtypën
they pressed
Future tense
do të shtyp
I will press
do të shtypësh
you will press
do të shtypë
he/she/it will press
do të shtypim
we will press
do të shtypni
you all will press
do të shtypin
they will press
Imperative tense
-
shtyp
you press
-
-
shtypni
you all press
-
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present imperfect tense
shtypja
I was pressing
shtypje
you were pressing
shtypte
he/she/it was pressing
shtypnim
we were pressing
shtypnit
you all were pressing
shtypnin
they were pressing
Past perfect tense
kam shtypur
I have pressed
ke shtypur
you have pressed
ka shtypur
he/she/it has pressed
kemi shtypur
we have pressed
keni shtypur
you all have pressed
kanë shtypur
they have pressed
Past pluperfect tense
pata shtypur
I had pressed
pate shtypur
you had pressed
pati shtypur
he/she/it had pressed
patëm shtypur
we had pressed
patët shtypur
you all had pressed
patën shtypur
they had pressed
Future perfect tense
do të kem shtypur
I will have pressed
do të kesh shtypur
you will have pressed
do të ketë shtypur
he/she/it will have pressed
do të kemi shtypur
we will have pressed
do të keni shtypur
you all will have pressed
do të kenë shtypur
they will have pressed
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Subjunctive present tense
të shtyp
I press
të shtypësh
you press
të shtypë
he/she/it press
të shtypim
we press
të shtypni
you all press
të shtypin
they press
Subjunctive past tense
të shtypja
I press
të shtypje
you press
të shtypte
he/she/it press
të shtypnim
we press
të shtypnit
you all press
të shtypnin
they press
Subjunctive past perfect tense
të kem shtypur
I have pressed
të kesh shtypur
you have pressed
të ketë shtypur
he/she/it have pressed
të kemi shtypur
we have pressed
të keni shtypur
you all have pressed
të kenë shtypur
they have pressed
Subjunctive past pluperfect tense
të kisha shtypur
I have pressed
të kishe shtypur
you have pressed
të kishte shtypur
he/she/it have pressed
të kishim shtypur
we have pressed
të kishit shtypur
you all have pressed
të kishin shtypur
they have pressed
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Conditional present tense
do të shtypja
I would press
do të shtypje
you would press
do të shtypte
he/she/it would press
do të shtypnim
we would press
do të shtypnit
you all would press
do të shtypnin
they would press
Conditional past perfect tense
do të kisha shtypur
I would have pressed
do të kishe shtypur
you would have pressed
do të kishte shtypur
he/she/it would have pressed
do të kishim shtypur
we would have pressed
do të kishit shtypur
you all would have pressed
do të kishin shtypur
they would have pressed
Optative present tense
shtypsha
I may press
shtypsh
you may press
shtyptë
he/she/it may press
shtypshim
we may press
shtypshit
you all may press
shtypshin
they may press
Optative past perfect tense
paça shtypur
I may have pressed
paç shtypur
you may have pressed
pastë shtypur
he/she/it may have pressed
paçim shtypur
we may have pressed
paçit shtypur
you all may have pressed
paçin shtypur
they may have pressed
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Admirative present tense
shtypkam
I (apparently) press
shtypke
you (apparently) press
shtypka
he/she/it (apparently) presses
shtypkemi
we (apparently) press
shtypkeni
you all (apparently) press
shtypkan
they (apparently) press
Admirative past tense
shtypkësha
I (apparently) pressed
shtypkëshe
you (apparently) pressed
shtypkësh
he/she/it (apparently) pressed
shtypkëshim
we (apparently) pressed
shtypkëshit
you all (apparently) pressed
shtypkëshin
they (apparently) pressed
Admirative past perfect tense
paskam shtypur
I (apparently) have pressed
paske shtypur
you (apparently) have pressed
paska shtypur
he/she/it (apparently) has pressed
paskemi shtypur
we (apparently) have pressed
paskeni shtypur
you all (apparently) have pressed
paskan shtypur
they (apparently) have pressed
Admirative pluperfect tense
paskësha shtypur
I (apparently) had pressed
paskëshe shtypur
you (apparently) had pressed
paskësh shtypur
he/she/it (apparently) had pressed
paskëshim shtypur
we (apparently) had pressed
paskëshit shtypur
you all (apparently) had pressed
paskëshin shtypur
they (apparently) had pressed
participle
gerund present
gerund past
Other
shtypur
pressed
duke shtypur
pressing
duke pasë shtypur
having pressed

Examples of shtyp

Example in AlbanianTranslation in English
Këshilli Ndër Akademik ka kërkuar të shqyrtoj komunikimin për shtyp të Panelit Ndërkombëtar të Ndryshimeve Klimatike, 10 Mars 2010).Inter Academy Council Asked to Review Intergovernmental Panel on Climate Change, press release, 10 March 2010).
Konferenca për shtyp.The press Conference. If.
Fat të mbarë juve. Ku bëhet konferenca për shtyp?¿Where is the press Conference?
Kur raporti ynë për shtyp do të thot se një C-141 është rrëzuar në Juta... Do të mbledhin dy dhe dy.When our press release says a C-141 went down in Utah,... ..they'll put two and two together.
I press alarms (I shtyp alarmet)I press alarms
- Të shtypim zjarrin!- Suppressing fire!
Ne shtypim identifikimin , qejfet tona, dhe adoptojmë imazhin shoqërisht të pranueshëm.We suppress the id, our darkest desires, and adopt a more socially acceptable image.
Nuk do t'i shtypim ata, ose t'i nxisim dhe të abuzojnë fuqinë tonë.We will not oppress them, or incite or abuse our power.
A nuk mendon se duhet te shtypim pullat?Don't you think we need to press the numbers?
Ju thjesht duhet të shtypni këtë, dhe unë do të bëjë pjesën tjetër.You just have to press this, and I will do the rest.
Nëse dëshironi ta dëgjoni përsëri këtë mesazh, shtypni një.AUTOMATED VOlCE: If you'd like to hear this message again... ...press one.
Për të dëgjuar mesazhet tuaja, shtypni njëshin.AUTOMATED VOlCE: To listen to your messages, press one.
Për të kontrolluar mbërritjet, ju lutem shtypni 1.To check arrivals, please press one.
Për kërcënime ndaj SHBA-ve kontinentale, shtypni 1;For threats against the continental United States, press 1.
Derisa ta merr zyrtarisht Zyren NacionaIe për KontroIIë të Drogës, në asnjë rrethanë nuk duhesh të fIasësh me shtypin i pambrojtur pa shkuar përmes WASHINGTON, D.C. Zyren e Shefit të kësaj zyre ose duke pasur dikë në dhomë.Until you officially take over the Office of National Drug Control Policy, under no circumstances will you speak to the press unprotected... without going through this office... or having someone in the room.
Dhe do doja që mos të njoftoja shtypin se sa selektive, shoqëria juaj duket kur bie fjala për... të ulur shpenzimet.And I would rather not have to announce to the press how selective your company appears to be when it comes to cutting costs.
Nga mënyra se si i mbajnë marëdhëniet e tyre shtypin?- How they handle their press relations?
Pa shumë shpjegime për shtypjen nga të pasurit. Duan të na shtypin me padrejtësitë.No more exploitation of the peasants by the rich... ...who oppress us with a flaming poker of injustice.
Të shohim se çfarë mund të bëjë për të minimizuar shtypin.Leslie to see what she can do to minimize the press... on all this.
Thjesht sa shtypa butonin.I just pressed the button.
Më fal nësë të shtypa, por jam shumë i lumtur që jam këtu!Sorry if I pressed you, but I'm so happy to be here!
"Falë Aladinit, më në fund u shtypa!""Thank Aladeen, I am oppressed at last!"
"E shtypa, dhe i kënaqur me zbulimin,"I pressed it, and, satisfied with the discovery,
Po, E shtypa.Yeah, I pressed it.
- Ti e shtype atë...You pressed it.
Ai i shtypi pantallonat.He pressed his jeans.
Por krahu i djathtë i Nobunagës, Tojotomi Hidejoshi, e shtypi Mitsuhiden.But Nobunaga's right-hand man, Toyotomi Hideyoshi, suppressed Mitsuhide.
Dikush shtypi butonin e restartit dhe nje koloni e humbur ishte thjesht nje paralajmerim perpara ketij restarti te madh.Someone pressed the start computers, and came up a little warning before that the system rebutuje.
"U shtypëm më në fund!"Oppressed at last!
U shtypëm më në fund!Oppressed at last!
Të lutesh para sargofagut të saj,... të gjunjëzohesh para eshtrave të Maria Magdalenës... do të thoshte,të kujtoje ata... që u robëruan e u shtypën.You see, to worship before her sarcophagus... ... to kneel before the bones of Mary Magdalene... ...was to remember all those who were robbed of their power... ...who were oppressed.
Të lutesh para sargofagut të saj, të gjunjëzohesh para eshtrave të Maria Magdalenës, do të thoshte të kujtoje ata që u robëruan e u shtypën.You see, to worship before her sarcophagus to kneel before the bones of Mary Magdalene was to remember all those who were robbed of their power who were oppressed.
Kur të shtyp butonin, kjo drita e kuqe do ndizet. Dakort?When I press this button, this red light is gonna start blinking.
Po të të bëj thirrje, e vetmja që duhet të bëj është të shtyp *40 dhe aktivizon direkt GPS, i cili të të gjen kudo nga sateliti.If I call you up, all you gotta do is press star 40, and it automatically activates a GPS that can find you anywhere by satellite.
Tani do të shtyp me kujdesNow, I'm going to press gently
Dhe i thotë, "Më dhemb të shtyp këtu.And she says, "It hurts to press here.
Kur unë të them "shtyp", dua të shtypësh këto butona, duke filluar nga ky, dhe duke vazhduar djathtas.When I say press, I want you to press on this key. Starting with this one right here and going to the right.
Mendon se mund të shtypësh njerëzit e mi, grabitës tokash!You think you can oppress my people, landgrabber!
Mendon se mund të shtypësh popullin tim, hajdut toke?You think you can oppress my people, landgrabber?
Për t'i dhënë lirinë të dyve, duhet të shtypësh dy butonat.... në kafazin para teje njëkohësisht.To offer the two reprieves, ...you must press both buttons at once in the box before you.
Dhe të shtypësh këtu dhemb gjithashtu."And pressing here also hurts."
Perandori duhet të shtypë të gjitha rebelimet e mundëshme.The Emperor has to suppress all possible rebellion.
Kur të mbyllesh, duhet të të shtypë që të drejtohesh.So when you ball up, I gotta press you to flatten you out, right?
Ju thjesht duhet të shtypni këtë, dhe unë do të bëjë pjesën tjetër.You just have to press this, and I will do the rest.
Ju thjesht duhet të shtypni këtu.You just have to press here.
Sam ju nuk mund të shtypni shkaktojë ...Sam you can't press the trigger...
Ju duhet të shtypni D-I-R. Kthehu.You have to press D-I-R. Return.
Pas kësaj do të shtypni përsëritje në maje të diskut tënd kryesorAfter this you be pressing rewind on top your master disk
Isha pelte... si të shtypja fytyrën time në faqen e Zotit.It was warm and soft... like pressing my face against the cheek of God.
Po sikur dikush të çante dhe njëkohësisht të shtypte butonin?What if one were to place the dagger in the Sandglass and press the jewel button at the same time?
Duhet të kishe shtypur butonin e panikut.- You should have pressed the panic button.
Ju jeni shtypur mjaftueshëm për sot.You have been oppressed enough for today.
Shenja të armëve të shtypur në kokën e tij?Gun pressed against his head?
A po ndiheni te Degraduar ose te shtypur?Are you feeling at all degraded or oppressed?
Nuk e kam në kompjuterin tim. është "Valley Frog"- ajo ka shtypur E dhe L dy herë.I don't have that on my computer. It's "Valley Forge" - she pressed the E and L twice.
Pastaj e vërejtëm se secili, kush e kishte fuqinë mbi këtë regjion, kishte shtypur popullin e këtij vendi.Than we noticed that everyone, who had the power over this region, has oppressed the people of this land.
Që ta mbajnë atë nën kontroll do ta çimentojnë të gjithë zonën, si në Çernobil. Do të kalojnë 20 vitet e ardhshme duke u përpjekur ta mbajnë këtë energji nën kontroll duke shtypur një buton...In order to contain it, they're gonna have to cement the entire area in, like Chernobyl. they're gonna spend the next 20 years keeping that energy at bay by pressing a button...
Je duke shtypur një Mentos.You're just pressing a Mento.

More Albanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

dërgoj
send
ndryshoj
change
përgjithësoj
generalize
stopohem
do
shkretoj
destroy
shpirtëroj
animate
shtrembëroj
distort
shuaj
erase
shurrohem
piss
zhvillohem
evolve

Other Albanian verbs with the meaning similar to 'press':

None found.
Learning languages?