Ngre (to raise) conjugation

Albanian
76 examples

Conjugation of eiti

Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present tense
ngre
I raise
ngre
you raise
ngre
he/she/it raises
ngremë
we raise
ngrini
you all raise
ngrenë
they raise
Past tense
ngrita
I raised
ngrite
you raised
ngriti
he/she/it raised
ngritëm
we raised
ngritët
you all raised
ngritën
they raised
Future tense
do të ngre
I will raise
do të ngresh
you will raise
do të ngrejë
he/she/it will raise
do të ngremë
we will raise
do të ngrini
you all will raise
do të ngrenë
they will raise
Imperative tense
-
ngri
you raise
-
-
ngrini
you all raise
-
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present imperfect tense
ngrija
I was raising
ngrije
you were raising
ngrinte
he/she/it was raising
ngrinim
we were raising
ngrinit
you all were raising
ngrinin
they were raising
Past perfect tense
kam ngritur
I have raised
ke ngritur
you have raised
ka ngritur
he/she/it has raised
kemi ngritur
we have raised
keni ngritur
you all have raised
kanë ngritur
they have raised
Past pluperfect tense
pata ngritur
I had raised
pate ngritur
you had raised
pati ngritur
he/she/it had raised
patëm ngritur
we had raised
patët ngritur
you all had raised
patën ngritur
they had raised
Future perfect tense
do të kem ngritur
I will have raised
do të kesh ngritur
you will have raised
do të ketë ngritur
he/she/it will have raised
do të kemi ngritur
we will have raised
do të keni ngritur
you all will have raised
do të kenë ngritur
they will have raised
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Subjunctive present tense
të ngre
I raise
të ngresh
you raise
të ngrejë
he/she/it raise
të ngremë
we raise
të ngrini
you all raise
të ngrenë
they raise
Subjunctive past tense
të ngrija
I raise
të ngrije
you raise
të ngrinte
he/she/it raise
të ngrinim
we raise
të ngrinit
you all raise
të ngrinin
they raise
Subjunctive past perfect tense
të kem ngritur
I have raised
të kesh ngritur
you have raised
të ketë ngritur
he/she/it have raised
të kemi ngritur
we have raised
të keni ngritur
you all have raised
të kenë ngritur
they have raised
Subjunctive past pluperfect tense
të kisha ngritur
I have raised
të kishe ngritur
you have raised
të kishte ngritur
he/she/it have raised
të kishim ngritur
we have raised
të kishit ngritur
you all have raised
të kishin ngritur
they have raised
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Conditional present tense
do të ngrija
I would raise
do të ngrije
you would raise
do të ngrinte
he/she/it would raise
do të ngrinim
we would raise
do të ngrinit
you all would raise
do të ngrinin
they would raise
Conditional past perfect tense
do të kisha ngritur
I would have raised
do të kishe ngritur
you would have raised
do të kishte ngritur
he/she/it would have raised
do të kishim ngritur
we would have raised
do të kishit ngritur
you all would have raised
do të kishin ngritur
they would have raised
Optative present tense
ngritsha
I may raise
ngritsh
you may raise
ngrittë
he/she/it may raise
ngritshim
we may raise
ngritshit
you all may raise
ngritshin
they may raise
Optative past perfect tense
paça ngritur
I may have raised
paç ngritur
you may have raised
pastë ngritur
he/she/it may have raised
paçim ngritur
we may have raised
paçit ngritur
you all may have raised
paçin ngritur
they may have raised
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Admirative present tense
ngritkam
I (apparently) raise
ngritke
you (apparently) raise
ngritka
he/she/it (apparently) raises
ngritkemi
we (apparently) raise
ngritkeni
you all (apparently) raise
ngritkan
they (apparently) raise
Admirative past tense
ngritkësha
I (apparently) raised
ngritkëshe
you (apparently) raised
ngritkësh
he/she/it (apparently) raised
ngritkëshim
we (apparently) raised
ngritkëshit
you all (apparently) raised
ngritkëshin
they (apparently) raised
Admirative past perfect tense
paskam ngritur
I (apparently) have raised
paske ngritur
you (apparently) have raised
paska ngritur
he/she/it (apparently) has raised
paskemi ngritur
we (apparently) have raised
paskeni ngritur
you all (apparently) have raised
paskan ngritur
they (apparently) have raised
Admirative pluperfect tense
paskësha ngritur
I (apparently) had raised
paskëshe ngritur
you (apparently) had raised
paskësh ngritur
he/she/it (apparently) had raised
paskëshim ngritur
we (apparently) had raised
paskëshit ngritur
you all (apparently) had raised
paskëshin ngritur
they (apparently) had raised
participle
gerund present
gerund past
Other
ngritur
raised
duke ngritur
raising
duke pasë ngritur
having raised

Examples of ngre

Example in AlbanianTranslation in English
Kështu. . . . . . Kemi për të ngritur një shumë të hollash, jo shumë kohë.So... ...we got a hell of a lot of money to raise, not much time.
Hajde, dhe hakmerru për babain tënd. Kush ishte shumë i dobët për të ngritur shpatën e tij.Come and avenge your father who was too weak to raise his sword.
Kjo gjithnjë ngre shqetësime në lidhje me ndikimet në stoqet e peshkut, si dhe ndikime të tjera mjedisore që lidhen me prodhimin e ushqimit dhe konsumin (shih Kapitullin 3).This increasingly raises concerns about the impacts on fish stocks, as well as other environmental impacts related to food production and consumption (Chapter 3).
Do ngrijmë shpirtin, sepse ju nuk keni pse të mendoni për atë që ne mund të godasim, ashtu si mbulimi ngre ata që bien.We're going to lift the spirit because you don't have to think about what we can hit. Just as the sheath raises those who fall.
Mirë, jam i bindur, Dent, dhe do të të ngre fonde.Well, I'm sold, Dent, and I'm gonna throw you a fundraiser.
Madhëria juaj,lufta ngre taksat dhe shkakton inflacion... ...goditur një njeriu të përbashkët dhe të vështirë.Your Majesty, war raises taXes and causes inflation... ...hitting the common man the hardest. War destroys the economy!
Mirë, miku im.Jemi gati t;a ngremë këtë vaskë?Well, my friend. Are we ready to raise this creaking tub?
Do të ngremë nivelin e kërcënimit.We'll raise the threat level.
Thjesht shkojmë atje, të ngremë qepenin... ...dhe largohemi.We just go there, raise the curtain and split!
Ne duhet të ngremë gotat tona në një dolli.We must raise our glasses in a toast.
Tani do ta ngremë këtë urë.We're about to raise these bridges.
Kur perandori të hyjë... ngrini armët, përshëndeteni... dhe flisni sëbashku.When the emperor enters... raise your weapons, salute him... and then speak together.
Do të më ngrini në detyrë?-Are you here to give me a raise?
Në rregull, mirë, tani pasi e kemi vënë magjinë në ata Aggies... dua që të gjithë të ngrini qirinjtë lart... për dikë që di ca gjëra për shpirtin.All right, well, now that we've put the hex on those Aggies... I want y'all to raise your flames up high... for someone who knows a thing or two about spirit.
Mund ta ngrini dorën tuaj të djathtë, ju lutem?Would you raise your right hand, please?
Por është e drejtë për ty të ngrini pyetje.But it's right for you to raise the questions.
Pra, pasi të blejnë një pije, kur ngrenë gotën për të ngritur dolli, të shikojnë të përQëndruar në sy dhe përsërisin këtë poemëSo, after they buy you a drink when they raise their glass to toast, they look you dead in the eye and repeat this poem...
Të gjithë ata që janë pro, të ngrenë duart.Yes, O. All in favor, raise your hand.
Pra, pasi të blejnë një pije, kur ngrenë gotën për të ngritur dolli, të shikojnë të përqëndruar në sy dhe përsërisin këtë poemëSo, after they buy you a drink when they raise their glass to toast, they look you dead in the eye and repeat this poem...
Thonë se emri është zgjedhur... për shoqatat kërcënuese që do të ngrenë armiqtë e Amerikës.They explain the name has been chosen… for the ominous associations it will raise in America's enemies.
Por u ngrita në Itali, dhe doja kompletimin e shërbimit tim të parë.But I was raised in Italy, and I wanted my first service completion.
Pra unë vetëm ngrita dorën dhe e ktheva atë dhe nuk e kam kontrolluar.So I just raised my hand and turned it in and didn't check.
Kurrë nuk ngrita një shpatë në një luftë të lavdishme.Never a sword raised in glorious battle.
Unë e ngrita dhe kam dhënë nderin tim për besnikërinë e tij Dhe ai, pasi arriti aq lart, i ushqeu bimët e tij të reja me vesin e lajkave, magjepsi miqtë e mi.I raised him, and I pawned mine honor for his truth, who, being so heightened, he watered his new plants with dews of flattery, seducing so my friends.
Hej, më fal, e ngrita zërin ca.Hey, I'm sorry I raised my voice.
Dhe ai ngriti shumë pyetje.And he raised many questions.
Mund të na shpjegoni pse Sigurimi i Shtetit krejt papritur ngriti nivelin e gatishmërisë në maksimum, sot mbasdite edhe pse nuk ka shenja për ndonjë sulm terrorist?Can you explain why the department of Homeland Security suddenly raised its alert level to orange, earlier this evening even though there are no indication of a terrorist attack?
Ju shikoni, tonë shefi inxhinier, që është e bazuar nga Ankaraja ... ... ai e ngriti disa çështje në lidhje me izolimin.You see, our chief engineer, who's based out of Ankara... ...he's raised some issues about the insulation.
Të vetmit që na dërgoi Fard Muhammad... Dhe e ngriti të nderuarin Elijah Muhammad.The one who came to us in the person of Fard Muhammad... ...and raised up the Honorable Elijah Muhammad.
Dielli goditë ngriti syzet e tuajaThe sun strikes the carae Our raised glasses shimmer
E ngritëm themelin, dhe nëse duam të qëndrojmë kështu duhet të rrezikojmë gjithçka.We've raised the bar. And if we want to stay there, we gotta risk everything.
Më ngritët me të vërtetë nga të vdekurit.You've literally raised me from the dead.
Sot këto armën u ngritën në drejtim teje, herën tjetër po e the këtë sërish, ato do të shtijnë.Today these guns have been raised at you, next time you say this, they will fire.
Thonë se emri është zgjedhur... për shoqatat kërcënuese që do të ngrenë armiqtë e Amerikës.They explain the name has been chosen… for the ominous associations it will raise in America's enemies.
Mos e ngri zërin, atij nuk i pëlqen.Don't raise your voice, he doesn't like it.
Të lutem mos e ngri zërin.Please don't raise your voice.
Ti si luledielli i çmendur nga drita, kur i ngri sytë e bën qiellin flakë.You sunflower crazed by light, when you raise your eyes you set the sky ablaze.
Mos e ngri ashtu dorën në mua!, në rregull?Don't ever raise your hand to me like that again, all right?
Mos ma ngri zërin mua, Riçard.Do not raise your voice to me, Richard.
Nëse bastisja e fundit e Quinn në musikën elektronike ka ngritur dyshime në lidhje me sinqeritetin e tij në të kaluarën, e vërteta befasuese pas origjinës së tij të famshme të turbulluar është sigurisht për ta mbyllur librin njëherë e përgjithmon në të ardhmën e tij.If Quinn's recent foray into electronic music has raised doubts concerning his sincerity in the past, the startling truth behind his famously clouded origins is sure to close the book once and for all on his future.
Thonë se ky Jezusi, i ka ngritur njerzit nga vdekja.They say this Jesus has raised a man from the dead.
Sjella jote së fundmi ka ngritur shumë dyshime.Your behavior lately has raised a lot of eyebrows.
Mirë, jam i bindur, Dent, dhe do të të ngre fonde.Well, I'm sold, Dent, and I'm gonna throw you a fundraiser.
Të bëj mirë, të bëhem anëtar i komunitetit, të ngre...Tried to do right, be a member of the community, raise the...
Tani, Kont, derisa ajo të ngre shkopin e saj, çfarë shikon ti?Now, Count, as she raises the stake, what do you see?
E di ti se cila je.., unë dëshiroj të ngre dolli për Rejçelin dhe Hektorin.I would like to raise a glass to Rachel and Hector.
Ti mund të ngresh qindra nga këto, në fund nuk do të arrish të mbledhësh paratë që duhen për të shpëtuar Lëndinat, jo as edhe sikur të vijnë Bitëllsat në një koncert bamirësie.You can have a hundred of these, you ain't gonna raise the money it's gonna take to save the Meadows, not unless The Beatles show up for a benefit concert.
Ke guximin të ngresh dorën kundër meje?You dare raise your hand to me?
Si guxon të ngresh dorën kundër meje?How dare you raise your hand to me?
Ke guximin të ngresh dorën kundër meje? - Thashë që kjo mjafton.You dare raise your hand to me?
Duhet të ngresh këmbën e djathtë.You gotta raise your left leg.
Kush është dakort që ta përjashtojmë Rastin, të ngrejë dorën.All in favor of ejecting Rusty, raise your hand. - Yeah!
Do t'i thërras aleatët, do të ngrejë një ushtri të tërë kundër tyre!We will call in our allies, raise a new army against them.
Do të ngremë nivelin e kërcënimit.We'll raise the threat level.
Thjesht shkojmë atje, të ngremë qepenin... ...dhe largohemi.We just go there, raise the curtain and split!
Ne duhet të ngremë gotat tona në një dolli.We must raise our glasses in a toast.
Shpejt do të keni kënaqësinë ta shikoni të përformojë, por tani, le të ngremë një dolli:You'll soon have the pleasure of seeing her perform, but right now, let's please raise a glass:
Le të ngremë një dolli për djalin tonë, shkrimtarin.Let's raise a glass here to our son, the writer.
Në rregull, mirë, tani pasi e kemi vënë magjinë në ata Aggies... dua që të gjithë të ngrini qirinjtë lart... për dikë që di ca gjëra për shpirtin.All right, well, now that we've put the hex on those Aggies... I want y'all to raise your flames up high... for someone who knows a thing or two about spirit.
Por është e drejtë për ty të ngrini pyetje.But it's right for you to raise the questions.
Sa do të ngrini sonte?How much y'all raise tonight?
Tani është koha të ngrini duart.Now's the time to raise your hand.
Dua që të ngrini duart tuaja dhe të qëndroni në heshtje për një minutë.I need every passenger to raise their hands above their heads and remain silent for the next 60 seconds.
Të gjithë ata që janë pro, të ngrenë duart.Yes, O. All in favor, raise your hand.
Thonë se emri është zgjedhur... për shoqatat kërcënuese që do të ngrenë armiqtë e Amerikës.They explain the name has been chosen… for the ominous associations it will raise in America's enemies.
Me këtë do të doja të ngrija një gotë për Piterin dhe Zoin.With that, I'd like to raise a glass to Pete and Zooey.
Shkoi sot të rezervoj restorantin do të ngrinte shumë dyshime.It'd raise too many suspicions.
Do jepte Morganës mundësinë të ngrinte një ushtri me të vdekur me qëllim të mposht njerëzimin.Giving Morgana the power to raise an army of the dead ... and enslave mankind
Morgana mori në zotërim ksorkin më të rezikëshëm, ..i njohur si "ngritja". Do jepte Morganës mundësinë të ngrinte një ushtri me të vdekur me qëllim të mposht njerëzimin.Morgana gained sorcery's most dangerous spell known as "The Rising," giving Morgana the power to raise an army of the dead and enslave mankind.
Sem është ngritur më shumë se ne dikurë.Por kënaqësia ime më e madhe ishte kur e shikoja gruan time,Ginger, duke Punuar në dhomë.Sam raised more than we`ve ever raised before. But my greatest pleasure was watching my wife, Ginger, work the room.
-Kam dëgjuar zërat e ngritur.-I heard raised voices.
- Nuk ke ngritur një alarm.- You haven't raised an alarm.
Kush e adresojë perandorin me atë ton te ngritur?Who addresses the Emperor in such a raised tone?
- Është ngritur tek 20 mijë në muaj.- It's being raised to 20,000 a month.
Kneller është me Mbretin, dhe ai është duke ngritur ferrin.Kneller's with the King, and he's raising hell.
Gjashtë djemë duke ngritur një flamur mbi Iwo Jima.Six guys raising a flag over Iwo Jima.

More Albanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

ngrij
freeze

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

asgjësoj
annihilate
duroj
bear
masturbohem
masturbate
mbarohem
be completed
mësoj
teach
ngacmoj
poke
ngrihem
rise
punësoj
employ
puth
kiss
qesh
laugh

Other Albanian verbs with the meaning similar to 'raise':

None found.
Learning languages?