Rozumieć (to understand) conjugation

Polish
97 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
rozumiem
I understand
rozumiesz
you understand
rozumie
he/she/it understands
rozumiemy
we understand
rozumiecie
you all understand
rozumieją
they understand
Imperfective future tense
będę rozumieć
I will understand
będziesz rozumieć
you will understand
będzie rozumieć
he/she/it will understand
będziemy rozumieć
we will understand
będziecie rozumieć
you all will understand
będą rozumieć
they will understand
Imperative
-
rozumiej
you understand!
niech rozumie
let him/her/it understand
rozumiejmy
let's understand
rozumiejcie
you all understand
niech rozumieją
let them understand
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
rozumiałam
I understood
rozumiałaś
you understood
rozumiała
she understood
rozumiałyśmy
we understood
rozumiałyście
you all understood
rozumiały
they understood
Future feminine tense
będę rozumiała
I will understand
będziesz rozumiała
you will understand
będzie rozumiała
she will understand
będziemy rozumiały
we will understand
będziecie rozumiały
you all will understand
będą rozumiały
they will understand
Conditional feminine tense
rozumiałabym
I would understand
rozumiałabyś
you would understand
rozumiałaby
she would understand
rozumiałybyśmy
we would understand
rozumiałybyście
you all would understand
rozumiałyby
they would understand
Conditional perfective feminine tense
rozumiałabym była
I would have understood
rozumiałabyś była
you would have understood
rozumiałaby była
she would have understood
rozumiałybyśmy były
we would have understood
rozumiałybyście były
you all would have understood
rozumiałyby były
they would have understood
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
rozumiałem
I understood
rozumiałeś
you understood
rozumiał
he understood
rozumieliśmy
we understood
rozumieliście
you all understood
rozumieli
they understood
Future masculine tense
będę rozumiał
I will understand
będziesz rozumiał
you will understand
będzie rozumiał
he will understand
będziemy rozumieli
we will understand
będziecie rozumieli
you all will understand
będą rozumieli
they will understand
Conditional masculine tense
rozumiałbym
I would understand
rozumiałbyś
you would understand
rozumiałby
he would understand
rozumielibyśmy
we would understand
rozumielibyście
you all would understand
rozumieliby
they would understand
Conditional perfective masculine tense
rozumiałbym był
I would have understood
rozumiałbyś był
you would have understood
rozumiałby był
he would have understood
rozumielibyśmy byli
we would have understood
rozumielibyście byli
you all would have understood
rozumieliby byli
they would have understood
Impersonal
rozumiano by
there would be understood
rozumiano by
there would be understood

Examples of rozumieć

Example in PolishTranslation in English
"Jeszcze lepiej będzie jak zaczniesz rozumieć to czego nie zrozumiałeś"."You'll be even better when you begin to understand what you do not understand."
"Najpierw próbuj rozumieć, wówczas zostaniesz zrozumiany.""You gotta seek first to understand, then to be understood."
"Nikt nie musi tego rozumieć."No need to understand."
"Przyjąć jej formę, to zacząć rozumieć jej egzystencję."To assume its form is to begin to understand its existence.
- A co tu rozumieć?- What's there to understand?
! - Tylko ja jeden rozumiem!- I'm the only one who understands.
! Nicole,skarbie. Chyba nie do końca rozumiem.Nicole, sweetie, I don't quite understand.
! Nie rozumiem!I can't understand you!
! Nie rozumiem.I don't understand.
! Jesteś upośledzona umysłowo, czy ty mnie rozumiesz?You're a mental defective, do you understand me?
! Nie rozumiesz po angielsku?Don't you understand English?
! Nie rozumiesz!You don't understand!
! Nie rozumiesz, Brian.You don't understand, Brian.
! Nie rozumiesz? !Don't you understand?
"Bo ona rozumie"'cause she understands
"Głupi syn rozumie swoja matke"."Dumb son understands his mother".
"Jest jedynym, który mnie rozumie, zwłaszcza, kiedy mama tylko troszczy się o Andy'ego, a taty nigdy nie ma w domu.""He's the only one who understands me, "especially since my mom only cares about Andy, "and my dad's never home.
"Kto mnie zna, rozumie me troski.""He who knows me understands my worry."
"Którego nikt nie rozumie?"§ That no one understands?
"Dobrze się nawzajem rozumiemy."We understand each other well.
"Im więcej zaczynasz dowiadywać się, co myślimy że rozumiemy, skąd pochodzimy, co robimy, tym bardziej zaczynasz widzieć, że jesteśmy okłamywani.The more you begin to investigate what we think we understand, where we came from, what we think we're doing, the more you begin to see we've been lied to.
"Magia to nauka, której jeszcze nie rozumiemy"Well, magic's just science that we don't understand yet.
"To, że nie rozumiemy jak działa elektryczność, "nie znaczy wcale, że nie możemy z niej przyjemnie korzystać."Hey. "Just because we don't understand electricity, doesn't mean we can't enjoy its benefits."
"nieznany, taki, którego nie rozumiemy.""unknown, that which we do not understand."
! Nie rozumiecie?Don't you understand?
"'Zapanowała, wszak rozumiecie, wielka panika po tym dekrecie, i duzi, średni oraz mali i ci wstydliwi i ci śmiali wszyscy się jednakowo bali.'""'This stern decree, you'll understand, Caused great dismay throughout the land, For young and old and shy and bold
"Keiretsu" mojego ojca mogło mu zapewnić lepszą przyszłość, rozumiecie?My father's keiretsu could offer a better future to him, understand?
"Zapytajcie się czy rozumiecie"Ask yourselves -- do you understand""
- Chcę być pewna, że rozumiecie...I just want to make sure that you understand. oh,I. I understand.
"Dorośli nie rozumieją niczego oprócz siebie, a dla dzieci jest męczące ciągłe tłumaczenie im wszystkiego""Grownups never understand anything for themselves, and it is tiresome for children to be always explaining things to them."
"Oni tego nie rozumieją.""They don't understand.
"Wystarczy że obywatele tego kraju nie rozumieją naszego systemu bankowego i monetarnego, gdyż gdyby rozumieli, to jestem przekonany, że następnego ranka byłaby rewolucja.""It is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution tomorrow morning. "
"Zastanawiałaś się, dlaczego filistrzy cię nie rozumieją?"Did you ever think, Clarice... "why the Philistines don't understand you?
(3) Łączność poprzez podejście lokalne, czyli dostosowanie przekazów do odbiorców w każdym z państw członkowskich oraz przesyłanie ich kanałami, które oni sami preferują, w języku, który rozumieją.(3) Connecting by going local, that is by adapting messages to audiences in each Member State and conveying them through the channels those audiences prefer in the language they understand.
Nie rozumiej reguł ?Don't understand the rules ?
Onie nie rozumiej± was, obcokrajowców.They don't understand you foreigners.
Ty powiesz nie jednego whatyou've widziany tutaj, rozumiej?Do you, Harold? No. You'll tell no one what you've seen here, understand?
– Im wi bcej ludzie wiedz t u, o historii swojego regionswoich korzeniach, tym bardziej rozumiej t krajobraz i iden- tyfikuj t si b z nim – mówi Erwin Zillenbiller, inicja tor dwóch obecnych projektów Leader+.`The more people know about their region‰s history, their roots, the more they understand the landscape and iden-tify themselves with it', says Erwin Zillenbiller, initiator of two current Leader+ projects.
"Kiedy byłam dzieckiem, mówiłam jak dziecko, rozumiałam jak dziecko, myślałam jak dziecko."When I was a child, "I spoke like a child, I understood "like a child, I thought like a child.
"Nigdy w życiu nie pracowałam tak ciężko i tak mało rozumiałam."I've never worked so hard in my life and understood so little.
- Ale ja rozumiałam wszystko.-But l totally understood them.
- Do tej pory nie rozumiałam powiedzenia "Jak dziecko w cukierni".I never understood the phrase "kid in a candy store" until today.
- Ja go zawsze rozumiałam.- I always understood him,
-Rzeczywiście, nic nie rozumiałaś.- No, you haven't understood a thing.
Cały czas nas rozumiałaś?You understood us all this time?
I ty to rozumiałaś?And you understood it?
Ile razy nie rozumiałaś moich metod, a wszystko się potem wyjaśniało?And how many times have you not understood my methods only to have everything be made clear?
Jak mało kto, rozumiałaś, dlaczego musiałam odejść.You were one of the very few people who truly understood why I had to leave.
- Ale Pan rozumiała ją Pani lepiej.But you understood her better.
- Guen to rozumiała.- Gwen understood that.
- Mówiłem, ona rozumiała.I talked, she understood.
/Eddie Britt rozumiała naturę wojny./yes,eddie brit understood the nature of war
/Gdyby lepiej rozumiała pani Samarytanina, /wiedziałaby, że ma prywatną armię.If you better understood Samaritan, you would know it employs a private army to do its bidding.
Byli tam inni narkomani, z którymi miałam więcej wspólnego, ale ja i Jenny naprawdę dobrze się rozumiałyśmy.I mean, there were other addicts there who I had more in common with, but Jenny and I, um, well, we really understood each other.
My, czarownice, zawsze rozumiałyśmy niebo i wiedziałyśmy, jak przewidzieć to, co nadchodzi.We witches have always understood the skies and known how to predict what is coming.
Nikt nie rozumiał naszej radości a my nie rozumiałyśmy, że wszystko dookoła nas zmieniało się, i kiedy my się śmiałyśmy, to inni już zaczęli gasić nasze uśmiechy.No one understood our joy and we didn't understand that everything around us was changing, while we were there laughing, the others had already begun extinguishing our smiles.
Ale wszystkie rozumiały, że praca w Ziemniaku pomaga im opłacić rachunki w trakcie uganiania się za marzeniami.But they all understood that being a Taters girl is what paid the bills while they chased the dream.
Kultury rozumiały, że bez Słońca, zboże nie wyrośnie, a życie na Ziemi nie przetrwa.Without it, the cultures understood the crops would not grow, and life on the planet would not survive.
Nie ważne jak bardzo na nie warczała, zawsze w niej coś rozumiały.No matter how much she barked at them, they always understood something about her.
Gdybyś była mi naprawdę bliska, rozumiałabyś, czemu tak postąpiłam. Słucham?If you were my real friend, you would understand why I took that job.
"Dumny z bycia Amerykaninem!" Widzicie, Nigdy nie rozumiałem dumy narodowej, nigdy nie rozumiałem dumy etnicznej...You see, I've never understood national pride. I've never understood ethnic pride.
"Na zbyciu" - nigdy tego nie rozumiałem."Spare" money, never understood that.
- Kitty. Jest coś czego nigdy nie rozumiałem.Kitty, there's something I haven't understood.
- Ledwo ją rozumiałem, ale wygląda na to, że jej syn jedzie dziś pociągiem o 21:45 do Southampton.- I hardly understood her... but it seems that her son is taking the 8:45 train to Southampton tonight.
- Lekarz musi się poświęcać. Zawsze tak to rozumiałem.-A doctor must make sacrifices... that's how l always understood it.
- Sadzę, że źle rozumiałeś.- Joshua, I think you misunderstood.
-Kiedy przyszedłeś, rozumiałeś ,że badamy nowe horyzonty.You understood this was new territory when you signed on.
-Nigdy mnie nie rozumiałeś.- You never understood me.
/Ponieważ wcześniej rozumiałeś jedynie /jak to jest jej nie mieć... /Pieniądze pozwalają ci być tym, /kim naprawdę jesteś.Where before all you understood was not having it. Money allows you to be who you truly are.
Ale oczywiście rozumiałeś to, Mikołaju.But, of course, you understood that. Nikolai?
- Ale biały człowiek nigdy tego nie rozumiał.But the white man has never understood this.
- I jak pan rozumiał, były próbą kupna ziem, tanio, za pomocą nieuczciwych środków, w pobliżu stadionów, które miały powstać w związku z olimpiadą?And as you understood it, there was an attempt to buy land cheaply through fraudulent means near the stadiums that would be built for the Olympics.
- John Garrett to rozumiał.John garrett understood it.
- ale Ty, Teddy Rist, posuwasz się do przodu jakbyś rozumiał złożoność problemu.- but you, teddy rist, barreled ahead As if you understood the complexity of the problem.
...rozumiał, że wszytkim z nim ciężko.And that no one understood him.
Był dobrym dzieciakiem, przeszedł ciężką drogie, naprawdę siebie rozumieliśmy.He was a good kid, came up the hard way, we really understood each other.
Catherine i ja świetnie się rozumieliśmy.Catherine and I understood each other very well.
Dobrze się rozumieliśmy z Catherine.Catherine and I understood each other very well.
Dobrze się rozumieliśmy.I understood all...
Gdy byliśmy mali, mieliśmy swój tajny język, który tylko my rozumieliśmy.When we were kids, we had our own secret language that only me and my brother understood.
- Bo nigdy nie rozumieliście!- I don't either. - That's because you guys never understood!
I to jest to, czego wy Amerykanie nigdy nie rozumieliście.And this is something that you never understood, you American. I don't know.
To wy wspieraliście mnie i pocieszaliście... i rozumieliście, bezwarunkowo.l mean, you guys are the ones who have supported and consoled and understood, unconditionally.
/Charlie... i tata nigdy mnie nie rozumieli.Charlie's just... And, Dad, he's never understood me.
/Dawniej ludzie rozumieli, /co to szacunek, lojalność i honor.Back in the day, people understood things like respect, loyalty, honor. Those days are gone.
/Królowie Wise rozumieli, by magiczną moc lepiej zostawić nie tkniętą/Wise kings understood that magic power is better left untouched.
Ale byli w mniejszości wobec tych, którzy rozumieli, że wolność nadejdzie tylko wtedy, gdy przegnają wroga ze swych ziem"."But they were outnumbered by those who understood "that freedom would only come once the enemy had been driven from their land."
Ale prawdę mówiąc, oni po prostu mnie nie rozumieli.To be fair to them... they simply never understood me.
Gdybym miał koreańską krew... To rozumiałbym jak się czujeszIf l had Korean blood... l would understand how you feel
Gdybym to ja cię wychował, rozumiałbyś, czym jest obowiązek i odpowiedzialność.If I had raised you,you would understand about duty and responsibility.
Widzisz, jeśli lubiłbyś się zakładać, rozumiałbyś, że "teraz" przebija "później" za każdym razem.You see, if you were a betting man, you would understand that "now" trumps "later" every time.
Może był równie biedny jak my, i rozumielibyśmy się dobrze.Maybe he was poor like we are, and he would understand.
/Żadne z was nie rozumiało, /że w tym mieście /nie chodzi o jednostkę.What neither of you ever understood is that this town is not about any one individual.
Ale jakby mnie rozumiało, jakby chciało mnie... Chronić.But it was like it understood me, like it wanted to protect- protect you.
Cóż, mnóstwo osób go nie rozumiało.Well, a lot of people misunderstood him.
Nawet dziecko rozumiało, że jesteśmy na przegranej pozycji. Każdy głupi to widział.Even as kids we understood, we were losing the war.
Słuchaj, żadne z nas nie rozumiało, jak szalone to będzie.Listen, neither of us understood how crazy this was gonna be.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'understand':

None found.
Learning languages?