Suprasti (to understand) conjugation

Lithuanian
66 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
suprantu
I understand
supranti
you understand
supranta
he/she understands
suprantame
we understand
suprantate
you all understand
supranta
they understand
Past tense
supratau
I understood
supratai
you understood
suprato
he/she understood
supratome
we understood
supratote
you all understood
suprato
they understood
Past freq. tense
suprasdavau
I used to understand
suprasdavai
you understand
suprasdavo
he/she used to understand
suprasdavome
we used to understand
suprasdavote
you all used to understand
suprasdavo
they used to understand
Future tense
suprasiu
I will understand
suprasi
you will understand
supras
he/she will understand
suprasime
we will understand
suprasite
you all will understand
supras
they will understand
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
suprasčiau
I would understand
suprastum
you would understand
suprastų
he/she would understand
suprastume
we would understand
suprastute
you all would understand
suprastų
they would understand
Imperative mood
-
suprask
you understand
-
-
supraskite
you all understand
-

Examples of suprasti

Example in LithuanianTranslation in English
Kad teismų sistemą iš esmės būtų lengviau suprasti, Teisingumo Teismo statuto priede reikėtų nustatyti teisėjų kolegijos jurisdikciją, sudėtį, organizavimą ir procedūrą reglamentuojančias nuostatas.To make the court system generally easy to understand, the provisions relating to the judicial panel's jurisdiction, composition, organisation and procedure should be laid down in an Annex to the Statute of the Court of Justice.
Siekiant atitikti 1 TAS„Finansinės atskaitomybės pateikimas“ir vartotojams suteikti galimybę suprasti banko finansinės atskaitomybės sudarymo pagrindą, gali reikėti atskleisti šių straipsnių apskaitos politiką:In order to comply with IAS 1 Presentation of Financial Statements and thereby enable users to understand the basis on which the financial statements of a bank are prepared, accounting policies dealing with the following items may need to be disclosed:
Be to, prieglobsčio prašymo nagrinėjimo procedūroje paprastai turėtų būti numatyta bent jau prašytojo teisė pasilikti, kol bus priimtas sprendžiančiosios institucijos sprendimas, pasinaudoti vertėjo paslaugomis savo argumentams pateikti, jei jį apklausia valdžios institucijos, galimybė susisiekti su Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro (JTVPK) atstovu ar su kita jo vardu dirbančia organizacija, teisė gauti atitinkamą pranešimą apie sprendimą, to sprendimo faktinį ir teisinį pagrindimą, galimybė konsultuotis su patarėju teisės klausimais ar kitu patarėju, teisė būti informuotam apie savo teisinę padėtį sprendžiamaisiais procedūros etapais kalba, kurią, kaip pagrįstai manoma, jis turėtų suprasti.Moreover, the procedure in which an application for asylum is examined should normally provide an applicant at least with the right to stay pending a decision by the determining authority, access to the services of an interpreter for submitting his/her case if interviewed by the authorities, the opportunity to communicate with a representative of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) or with any organisation working on its behalf, the right to appropriate notification of a decision, a motivation of that decision in fact and in law, the opportunity to consult a legal adviser or other counsellor, and the right to be informed of his/her legal position at decisive moments in the course of the procedure, in a language he/she can reasonably be supposed to understand.
ta kalba, kurią, kaip pagrįstai manoma, jie turėtų suprasti, jie privalo gauti informaciją apie taikytiną procedūrą ir apie savo teises ir pareigas tos procedūros metu bei galimas jų pareigų nesilaikymo ir nebendradarbiavimo su valdžios institucijomis pasekmes.they shall be informed in a language which they may reasonably be supposed to understand of the procedure to be followed and of their rights and obligations during the procedure and the possible consequences of not complying with their obligations and not cooperating with the authorities.
jiems turi būti pranešta apie sprendžiančiosios institucijos sprendimo rezultatą ta kalba, kurią, kaip pagrįstai manoma, jie turėtų suprasti, kai jiems nepadeda arba neatstovauja patarėjas teisės klausimais arba kitoks patarėjas ir kai neteikiama nemokama teisinė pagalba.they shall be informed of the result of the decision by the determining authority in a language that they may reasonably be supposed to understand when they are not assisted or represented by a legal adviser or other counsellor and when free legal assistance is not available.
Taip pat suprantu, kad pateikęs neteisingą informaciją negausiu orlaivio techninės priežiūros licencijos pagal 66 dalį.I also understand that any incorrect information could disqualify me from holding a Part-66 AML.
Aš, toliau pasirašęs valstybinis veterinarijos gydytojas, pareiškiu, kad aš suprantu, kad paskirties vietos kompetentinga institucija davė sutikimą įvežti neperdirbtą mėšlą į savo teritoriją ir kad I.18 langelyje nurodytas neperdirbtas mėšlas atitinka šias sąlygas:I, the undersigned official veterinarian, declare that I understand that the competent authority of the place of destination has given its consent to the introduction of the unprocessed manure on its territory and that the unprocessed manure referred to in box reference I.18 complies with the following conditions:
Atsižvelgdama į šio sprendimo kontekstą, aš šią išvadą suprantu taip, kad Teisingumo Teismas nesiekė eliminuoti jokio Bendrijos teisės reikalavimų taikymo, kai atitinkamiems sandoriams taikomos nacionalinės nukrypstančios nuostatos.Bearing in mind the context of that ruling, I understand that finding to mean that the Court was not seeking to rule out every application of Community provisions where domestic exemptions are to be applied to certain transactions.
Nors atrodo, kad čia labiau pabrėžiamas vienodas požiūris į skirtingus ūkio subjektus, tačiau aš šią išvadą suprantu taip, kad draudžiama skirtingai vertinti ūkio subjektus būtent jų vykdomų panašių sandorių atžvilgiu.40 Although the issue of the equal treatment of different economic operators appears to have acquired greater prominence here, I still understand that finding as meaning that different economic operators may not be treated differently specifically in relation to their similar transactions.
Nors savo pirmuoju klausimu nacionalinis teismas klausia, ar EB 5 straipsnio trečioji pastraipa kartu su Pirmosios direktyvos 2 straipsniu ir Šeštosios direktyvos 18 straipsnio 4 dalimi suteikia valstybei narei teisę numatyti nacionalinės teisės nuostatose dėl pridėtinės vertės mokesčio tokias taisykles kaip nustatytos PVM įstatymo 97 straipsnio 5 ir 7 dalyse, aš šį klausimą suprantu taip, kad juo iš tikrųjų norima išsiaiškinti, ar Lenkijos taisyklės dėl PVM permokos grąžinimo – kurios iš esmės laikotarpį, per kurį naujiems ES PVM mokėtojams turi sugrąžinti tokią permoką, pratęsia nuo 60 iki 180 dienų, jeigu jie nepateikia 250 000 zlotų dydžio garanti - jos, – yra suderinamos su Bendrijos teise, visų pirma su Šeštosios direktyvos 18 straipsnio 4 dalimi, atsižvelgiant į mokestinio neutralumo ir proporcingumo principus.Even though, by its first question, the national court asks whether Article 5(3) EC, in conjunction with Article 2 of the First Directive and Article 18(4) of the Sixth Direct ive, confers on a Member State the right to incorporate into national provisions on VAT rules such as those laid down in Article 97(5) and (7) of the Law on VAT, I understand the question as asking in effect whether the Polish rules regarding the refunding of excess VAT — in essence prolonging the period for such repayment from 60 to 180 days in the case of new EU VAT payers unless they lodge a security deposit in the amount of PLN 250 000 — are compatible with Community law, in particular with Article 18(4) of the Sixth Directive, regard being had to the principles of fiscal neutrality and proportionality.
Tu supranti?You understand how l feel.
Ar tai supranti?Can you understand that?
Šlykštu man, supranti?It's against me. Can't you understand?
Tu viską supranti.You understand everything.
Ar supranti?Do you understand?
Sutikę paramos gavėjus vietoje, greitai suprantame, kad Solidarumo fondas padeda išgelbėti ir naudingas, ir būtinas institucijas, kurių finansinės galimybės neleistų joms išlikti po tokios nelaimės.Speaking to the beneficiaries on the ground, one quickly understands how the Solidarity Fund makes it possible to save structures that are both useful and necessary, but which lack the financial resources to survive such a disaster.
Jeigu teisingai suprantame, vartotojai gali įsivežti alkoholio iš kitų ES šalių.It is our understanding that consumers can import alcohol across EU borders.
Skaitant šią ataskaitą aiškiai matyti, kad dabar mes geriau suprantame, kokios priemonės yra veiksmingos, ir kad Europa tam tikrose srityse padarė didelę pažangą.Reading this report, it is clear that we now have a better understanding of what works, and that Europe has made great advances in some areas.
Mes suprantame.Well, we understand.
Ar mes suprantame vienas kitą?Do we understand each other?
– Gerai, aš supratau! – šypsosi Tomas. – Tu nori eiti pakviesti poną GASPARDĄ?“I understand !” said Tom, with a smile.
Aš supratau.l understand.
Ir gerai kaimui, kaip supratau, jis neturtingas.Also, it'll be good for the village. l understand it's rather poor.
"Aš tai tik senatvėje supratau.""I've come to understand it," he said, "only in my old age."
Kaip supratau, jie kvepuoja tik kartą per min. ar tai tiesa?As I understand it, you only breathe once a minute. Is this true?
Ar supratai?Do you understand?
- Ar supratai? - Taip!- Do you understand?
Tu supratai?You understand?
Gerai supratai?Do you understand?
Atsižvelgdama į Vokietijos žinias apie valstybės pagalbos taisykles ir pagrindinę su šiuo atveju susijusią informaciją Komisija negali suprasti, kodėl 1993 m. ir 1994 m. Vokietija neteisingai suprato privalomuosius Komisijos sprendimus.Taking into account Germany’s knowledge of State aid rules and background information of the case, the Commission cannot understand the misinterpretation of the Commission’s authorising decisions in 1993 and 1994 by Germany.
2006 m. spalio 30 d. raštu Komisija paprašė Slovakijos Respublikos patvirtinti, ar Komisija teisingai suprato pagalbos gavėjo pastebėjimus.By letter of 30 October 2006, the Commission requested the Slovak Republic to confirm the Commission's understanding of the beneficiary's observations.
Raštu pateiktoje informacijoje bendrovė pripažino, kad išduodama įsipareigojimo sąskaitas faktūras ir rengdama įsipareigojimo vykdymo ataskaitas ji padarė klaidų, nes nepakankamai tiksliai suprato įsipareigojimo technines nuostatas, klaidingai suprato įsipareigojimo formuluotes ir (arba) į jį neatsižvelgė.The company acknowledged by its written submission that errors occurred when issuing undertaking invoices and preparing the undertaking reports due to a lack of understanding of the technical provisions of the undertaking, of incorrect reading of the text and/or the company’s failure to consult it.
Prancūzijos valdžios institucijos teigė, kad 2005 m. padarytą klaidą dėl tuo metu pervertintos sumos gali paaiškinti tik tuo, kad dvi valstybės tarnybos blogai suprato informacijos, kurią reikia pateikti metinėje ataskaitoje, pobūdį, ir dėl to, kad, atrodo, buvo supainiotas su viršutine riba susijęs mokesčių sumažinimas (bendra priemonė) ir atleidimas nuo mokesčio (pagalbos priemonė).The French authorities state that they cannot explain the error made in 2005 in respect of the amount then overestimated otherwise than by the existence of a misunderstanding between two government departments over the nature of the information to be produced within the framework of the annual report and, it would appear, of confusion between the relief stemming from the ceiling (general measure) and the exemption (aid measure).
Iš Vengrijos valdžios institucijų pranešimo ir pateiktos medžiagos Komisija suprato, kad Postabank parduotas atvirame, nediskriminaciniame ir besąlyginiame dviejų etapų konkurse didžiausią kainą pasiūliusiam pirkėjui.On the basis of the notification and submissions by the Hungarian authorities, it is the Commission’s understanding that Postabank was sold to the highest bidder following an open, non-discriminatory and unconditional two-round tender procedure.
Mes vienas kitą supratome.He'll understand it well enough.
Regis, netiksliai vienas kitą supratome, ar ne?Seems like we didn't understand each other there properly, eh?
Mes supratome.We understand.
Taigi... ar mes supratome vienas kitą?So... Do we have an understanding?
Kaip supratome, kažkas nutiko jūsų žmonai.We understand there are concerns about your wife.
Noriu, kad žinotumei, jog aš pilnai tave suprasiu.I want you to know that I will understand completely.
Bet kai mano kelionės baigsis, tikiuosi suprasi... kad atstumas tarp mūsų ne toks jau didelis.But when I come to a full stop, I hope you will understand... that the distance between us is not as great as it seems.
Kida, kai tu perimsi sostą, tu suprasi.Kida, when you take the throne, you will understand.
Tu turi daug klausimų ir nors procesas tave šiek tiek pakeitė, be tu vis tiek likai žmogumi, kai kuriuos atsakymus tu suprasi, kai kuriuos ne.You have many questions. Though the process has altered your consciousness you remain irrevocably human. Ergo, some of my answers you will understand and some you will not.
Vieną dieną tu tai suprasi tu esi vienintelis mano širdyje.One day, you will understand this, that I have only you in my heart,
Neitas supras.I'm sure Nate will understand.
Neabojojau, kad jūsų rango verslininkas supras mano veiksmus. O kadangi jūs atvykote čionai, galime tęsti mūsų pokalbį.A businessman of your stature will understand and with you here now, we can continue.
Esu tikras, kad jūsų rango verslininkas mus supras.I'm sure a businessman of your stature will understand.
Tai, esu tikras, kad pabaisa supras.then I'm sure the monster will understand.
Tik susituokusios poros tai supras.Only married couples will understand that one.
Visiškai tave suprasčiau.I would understand completely.
Pabandysiu paaiškinti tau, kad tu suprastum.Let me try to explain it to you maybe in terms that you would understand.
Prašau, pasakyk, kad Džastinas suprastų jei žinotų.Please tell me thatJustin would understand ifhe knew.
Ir žinau, jog ji suprastų, kaip vienu metu aš galiu būti ir laimingas ir liūdnas aš ir pats vis dar bandau išsiaiškinti, kaip tai įmanoma.And I know she would understand how I am both happy and sad and I'm still trying to figure out how that could be.
Valdžia suprastų.The authorities would understand.
Aš nemanau kad ji tą suprastų.I don't think she would understand it.
Vaniuša, suprask gi tu, kvaileli, ne tavo čia reikalas – karas.Vanya, can'tyou understand, silly, that war is for grown men?
Dievo vardu, suprask!ln God's name, understand!
Bet suprask, noriu, kad būtum laiminga ir nesusigadintum gyvenimo, kaip padariau aš.But understand that I want you to be happy, and not to ruin your life as I ruined mine.
- Klausyk ir suprask!- Listen and understand.
Prašau, suprask.Please, understand.
Gubernatoriau, pasakysiu paprastai, kad jūs suprastumėte.Governor, let me put it in simple words so you understand:
Bet noriu, kad suprastumėte, jog šiuo sprendimu aš nepamiršau šalies ar imperijos, kuriai kaip Velso princas, o paskutiniu metu - kaip karalius, aš 25 metus bandžiau tarnauti.But I want you to understand that in making up my mind I did not forget the country or the empire, which, as Prince of Wales, and lately as King, I have, for 25 years, tried to serve.
Man svarbu, kad jus tai suprastumėte.It's important to me that you understand that.
Bet aš... aš noriu, kad suprastumėte vieną dalyką, jog padariau didelę klaidą su pirmąją filmo dalimi.I want to be clear about something, I made this error with the first film.
Jūs per jauna, kad suprastumėte.You're too young to know better.
Aleksai, labai svarbu, kad suprastumėte, kas vyksta.Alex, it's very important you understand what is happening.

More Lithuanian verbs

Related

įprasti
get used
perprasti
grasp
priprasti
get used (to something)

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

suprastėti
become worse

Random

įkalbėti
talk in
išlydyti
melt
juodėti
become black
pagąsdinti
scare
pakaustyti
shoe (a horse)
parašyti
write
pasiginčyti
argue
pradirbti
work
tampytis
stretch
žvilgtelėti
dart a glance

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'understand':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In