Kuptoj (to understand) conjugation

Albanian
138 examples

Conjugation of eiti

Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present tense
kuptoj
I understand
kupton
you understand
kupton
he/she/it understands
kuptojmë
we understand
kuptoni
you all understand
kuptojnë
they understand
Past tense
kuptova
I understood
kuptove
you understood
kuptoi
he/she/it understood
kuptuam
we understood
kuptuat
you all understood
kuptuan
they understood
Future tense
do të kuptoj
I will understand
do të kuptosh
you will understand
do të kuptojë
he/she/it will understand
do të kuptojmë
we will understand
do të kuptoni
you all will understand
do të kuptojnë
they will understand
Imperative tense
-
kupto
you understand
-
-
kuptoni
you all understand
-
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present imperfect tense
kuptoja
I was understanding
kuptoje
you were understanding
kuptonte
he/she/it was understanding
kuptonim
we were understanding
kuptonit
you all were understanding
kuptonin
they were understanding
Past perfect tense
kam kuptuar
I have understood
ke kuptuar
you have understood
ka kuptuar
he/she/it has understood
kemi kuptuar
we have understood
keni kuptuar
you all have understood
kanë kuptuar
they have understood
Past pluperfect tense
pata kuptuar
I had understood
pate kuptuar
you had understood
pati kuptuar
he/she/it had understood
patëm kuptuar
we had understood
patët kuptuar
you all had understood
patën kuptuar
they had understood
Future perfect tense
do të kem kuptuar
I will have understood
do të kesh kuptuar
you will have understood
do të ketë kuptuar
he/she/it will have understood
do të kemi kuptuar
we will have understood
do të keni kuptuar
you all will have understood
do të kenë kuptuar
they will have understood
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Subjunctive present tense
të kuptoj
I understand
të kuptosh
you understand
të kuptojë
he/she/it understand
të kuptojmë
we understand
të kuptoni
you all understand
të kuptojnë
they understand
Subjunctive past tense
të kuptoja
I understand
të kuptoje
you understand
të kuptonte
he/she/it understand
të kuptonim
we understand
të kuptonit
you all understand
të kuptonin
they understand
Subjunctive past perfect tense
të kem kuptuar
I have understood
të kesh kuptuar
you have understood
të ketë kuptuar
he/she/it have understood
të kemi kuptuar
we have understood
të keni kuptuar
you all have understood
të kenë kuptuar
they have understood
Subjunctive past pluperfect tense
të kisha kuptuar
I have understood
të kishe kuptuar
you have understood
të kishte kuptuar
he/she/it have understood
të kishim kuptuar
we have understood
të kishit kuptuar
you all have understood
të kishin kuptuar
they have understood
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Conditional present tense
do të kuptoja
I would understand
do të kuptoje
you would understand
do të kuptonte
he/she/it would understand
do të kuptonim
we would understand
do të kuptonit
you all would understand
do të kuptonin
they would understand
Conditional past perfect tense
do të kisha kuptuar
I would have understood
do të kishe kuptuar
you would have understood
do të kishte kuptuar
he/she/it would have understood
do të kishim kuptuar
we would have understood
do të kishit kuptuar
you all would have understood
do të kishin kuptuar
they would have understood
Optative present tense
kuptofsha
I may understand
kuptofsh
you may understand
kuptoftë
he/she/it may understand
kuptofshim
we may understand
kuptofshit
you all may understand
kuptofshin
they may understand
Optative past perfect tense
paça kuptuar
I may have understood
paç kuptuar
you may have understood
pastë kuptuar
he/she/it may have understood
paçim kuptuar
we may have understood
paçit kuptuar
you all may have understood
paçin kuptuar
they may have understood
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Admirative present tense
kuptuakam
I (apparently) understand
kuptuake
you (apparently) understand
kuptuaka
he/she/it (apparently) understands
kuptuakemi
we (apparently) understand
kuptuakeni
you all (apparently) understand
kuptuakan
they (apparently) understand
Admirative past tense
kuptuakësha
I (apparently) understood
kuptuakëshe
you (apparently) understood
kuptuakësh
he/she/it (apparently) understood
kuptuakëshim
we (apparently) understood
kuptuakëshit
you all (apparently) understood
kuptuakëshin
they (apparently) understood
Admirative past perfect tense
paskam kuptuar
I (apparently) have understood
paske kuptuar
you (apparently) have understood
paska kuptuar
he/she/it (apparently) has understood
paskemi kuptuar
we (apparently) have understood
paskeni kuptuar
you all (apparently) have understood
paskan kuptuar
they (apparently) have understood
Admirative pluperfect tense
paskësha kuptuar
I (apparently) had understood
paskëshe kuptuar
you (apparently) had understood
paskësh kuptuar
he/she/it (apparently) had understood
paskëshim kuptuar
we (apparently) had understood
paskëshit kuptuar
you all (apparently) had understood
paskëshin kuptuar
they (apparently) had understood
participle
gerund present
gerund past
Other
kuptuar
understood
duke kuptuar
understanding
duke pasë kuptuar
having understood

Examples of kuptoj

Example in AlbanianTranslation in English
Na duhet të shohim të kaluarën e saj për të kuptuar më shumë.We will have to look into her past to understand it.
Jam i zgjuar... ...gjithçka që do kisha nevojë është një fjalë për të kuptuar.I'm clever. One word will be enough for me to understand.
Shiko, këtu është cka mund të shoh, ende keni nevojë për të kuptuar. _o, unë kuptoj.See, here's what I can see, you still need to understand. - No, I understand.
Kasetat e mia prej 100 orësh me pyetje... ...dhe të dhënat e shumta që morët nga shtëpia ime... ...nuk ju mjaftuan për të kuptuar Xhonin?My 100 hours of interrogation tapes and the volumes of evidence taken from my house weren't enough for you to understand John?
Harvi mund të mos të të njohë aq mirë... ...për të kuptuar që po bën shaka me të... - por unë po.Harvey may not know you well enough... ...to understand you're making fun of him... ...but I do.
Nuk ju kuptoj.It do not I understand.
Të kuptoj.I understand.
Santino, nuk e kuptoj.Santino, I can't understand.
Te kuptoj.I understand.
Tani të kuptojYes, I understand you now
"Do të qëndroj këtu, kupton?""I'll stay right here, understand?"
E kupton, o djale?Do you understand, boy?
Me kupton...You understand, I...
Si duket, kapiteni nuk po kupton.The captain doesn't seem to understand.
- E kupton vetë ai.-He understands that.
Ka ca gjëra që duhet t'i kuptojmë qartë.There are certain realities. I want us to have a clear understanding.
Mundohemi të kuptojmë fuqinë e vibrimit.We're trying to understand the power of vibrations.
A e kuptojmë ne njëri tjetrin?- Do we understand each other?
Mirë, të kuptojmë zemër.Okay, we understand, honey.
Ajo duhet ta dijë se ne e kuptojmë çfarë është duke kaIuar.She has to know that we understand what she's exposed to.
Qe ta kuptoni si une, duke i degjuar nga "mamaja"... domethene nga ana e mendjes qe ishte "mamaja"... Duhet te ktheheni dhejt vjet mbrapa... Te koha kur Normani vrau mamane dhe te dashurin e saj.To understand it the way I understood it, hearing it from the "mother"... that is from the "mother" half of Norman's mind... you have to go back ten years... to the time when Norman murdered his mother and her lover.
Ju i kuptoni që të gjitha.You understand everything.
Ju nuk e kuptoni.You don't understand.
Megjithatë, Unë mendoj se është rëndësishme që ju i kuptoni pasojat e vendimit tuaj.However, I think it's important that you understand the ramifications of your decision.
Por ju gjakpirës gëlltit-kafequmësht nuk kuptoni?We've already read three people. Don't you latté-sipping leeches understand?
- E kuptojnë, cmenden fare.- They understand. They-- They go crazy.
Ata do të kuptojnë kur ta kryej unë,dhe do ta dijnë se kam treguar të vërtetën.Nuk do të ndihem i mërzitur apo i frikësuar.They'll understand when I'm done, and know I was telling the truth. I'm not gonna feel sad or scared.
Ta premtojnë botën, dhe se ti je e vetmja për ata... ...dhe se gratë e tyre nuk i kuptojnë më.You know, they promise you the world, that you're the one for them... and that their wives don't understand them anymore.
Kjo është ajo që Grakus dhe shokët e tij nuk kuptojnë.That is what Gracchus and his friends don't understand.
Ai nuk do të kuptojnë.He will not understand.
Ne ate cast e kuptova.That was the moment I understood
Atëherë e kuptova.That's when I understood.
Kur për herë të parë e kuptova Sekretin, Mirrsha faturë çdo ditë,When I first understood The Secret I was getting bills every day,
Me siguri ju kuptova mbrapsht, profesore.I'm sure I must've misunderstood you, professor
Në rregull, shumë mirë, e kuptova këtë.Okay, oddly enough, I actually understood that.
Misioni përfundoi, kuptove?The mission is over, understood?
Kujto, pa asnjë kusht a je ti apo ndokush tjetër për të filluar këtë strukturë pa lejën time speciale, kuptove?Remember, under no circumstances are you or anybody else ever to enter this set without my express permission, understood?
E kuptove?Is that understood?
Ne ishin në shoqërinë e disa prej mendjeve më të ndritura të historisë, sepse ti gjete atë që ata na lanë pas dhe kuptove kuptimin e saj.We're in the company of some of the most brilliant minds in history, because you found what they left behind for us to find and understood the meaning of it.
Shoku toger, me duket se nuk me kuptove mire.Sir, I don't think you understood me.
Me ne fund nje prej tyre e kuptoi.At last one of them has understood.
Ai ishte pak i ofenduar së pari... ...por pastaj e kuptoi.He was a bit offended at first,.. ..but then he understood.
I thashë se po më ndihmon me një detyrë të veçantë... ...dhe ai kuptoi, dhe të vuri A.I told him you were helping me with a special assignment, and he understood, so he gave you an A.
Nuk ishte e lumtur, por e kuptoi.She wasn't happy, but she understood. Well, that's love, right?
Bill kuptoi se nese deshiron te ndryshosh boten, ...duhet te fillosh duke ndryshuar ushtrite.Bill understood if you want to change the world, ...you've got to start by changing the armies.
U kuptuam?Is that understood?
Ne e kuptuam se ai ishte duke folur rreth reformave.We understood that he was speaking about reform.
- U kuptuam? - Po, mjeshtër.- Is that understood?
U kuptuam? I gjeta!Is that understood? I got 'em!
Ndoshta s`më kuptuat mirë.Perhaps you misunderstood me.
A nuk u morëm vesh? A nuk e kuptuat ju?Well, I thought we talked and you understood.
Arçer. Ju thatë se kuptuat.You said you understood.
As policëve, as prindërve, as kundërshtime, kuptuat?No police, no parents, no exceptions, understood?
E kuptuat?Is that understood?
Edhe Shpata e thyer dhe Bora fluturuese nuk e kan takuar kurr Qiellin dhe e kuptuan menjëherë mposhtjen e tij.Although Broken Sword and Flying Snow had never met Sky they instantly understood the reason for his defeat
A mendon se ata kuptuan?Think they understood?
Mendoj se ata e kuptuan.I think they understood.
Pa të, kulturat e kuptuan se të mbjellat nuk rriteshin dhe jeta në planet nuk do mbijetonte.Without it, the cultures understood the crops would not grow, and life on the planet would not survive.
Gregori u kthye kah binjakja e tij, dhe të dy kuptuan që udhëtimi i tyre sapo kishte filluar"."Gregor turned to his twin sister, "and they both understood, their journey was just beginning."
Ju mendon se tani ajo do të kuptoj pse?You think now she will understand why?
Babai yt do të kuptojë.I bet your dad will understand soon.
Pas kësaj ai do të kuptojë se ndonëse prapanica ime është e zezë, ai nuk ka të drejtë të ma thotë këtë mua, sikur unë nuk e dija.After that he will understand that although my ass is black ... ... Has no right to my notes, as if I do not know.
Askush s'do të kuptojë. E di.- No one will understand.
Tomi do të kuptojë.Tom will understand.
Unë jam i sigurt që ai do të kuptojë.I'm sure he will understand.
Kur t'i flas ekuipazhit ju siguroj që do të kuptoni.- That'll be all, Doctor. When I address the crew, then you will understand.
Pastaj do të kuptojnë se sa prej tyre. . . . . .janë të merituar për një Leyla !Then they will understand how many of them... ...are worth of one Leyla!
Njerëzit do të kuptojnë, që kanë akoma nevojë ushtrinë Irakiane, ...që të mbajë këtë vënd të bashkuar.People will understand that need the Iraqi Army, ... to maintain this.
Duhet të të tregoj atë që kam parë, kështu që njerëzit do të kuptojnë krimet që njeriu i bën njeriut.I must tell you what I saw so people will understand the crimes that men do to men.'
Të lutem kupto...Please understand...
Të lutëm, kupto. Ç'ka me kuptue?Please understand.
- Të lutem kupto, nuk është personale.- Please understand, it's nothing personal.
Por provo dhe kupto këtë duke marrë parasysh rrethanat... ...një keqkuptim ishte i pashmangshëm.But try and understand that considering the circumstances... ...a misunderstanding was inevitable.
Të lutem, kupto.Please understand.
Unë isha i kuptueshëm Ajo më kuptonteI was understanding. She was understanding.
Tani të kuptojYes, I understand you now
Fillova të kuptoj pse pëlqej të punoj punë fizike.I'm beginning to understand why I like working with my body.
Dua të kuptoj.I want to understand.
Kurrë nuk do të kuptoj.I'll never understand.
S'të kuptoj.I don't understand you.
Duhet të kuptosh se unë kam imagjinuar një fat të jetës krejtësisht tjetër.You have to understand, I had a whole different destiny planned.
E vetmja gjë që përpiqem të bëj, Mark, është të të ndihmoj të kuptosh që "Emri i Trëndafilit" është thjesht një rreze e një trajektoreje të pandërprerë zbritëse.All I am trying to do, Mark, is to help you understand that "The Name of the Rose" is merely a blip on an otherwise uninterrupted downward trajectory.
Duhet të kuptosh. . . . . .shumica e këtyre njerëzve nuk është gati të shkëputet nga rrjeti.You have to understand... ...most of these people are not ready to be unplugged.
Unë nuk mund të pres prej teje që të kuptosh besimet e mia.I wouldn't expect you to understand my beliefs.
Mirë, mirë. E di se kemi folur për këtë. Por ti je burrë dhe duhet të kuptosh...Okay, okay, I know we talked about this... but you're a man, and you have to understand--
Babai yt do të kuptojë.I bet your dad will understand soon.
Nejt do të të kuptojë.I'm sure Nate will understand.
Për të mbijetuar në mjedisin e xhunglës, ushtari i menqur duhet të kuptojë se natyra nuk është forcë kundër tij.For survival in the jungle environment, the smart soldier must understand that nature is not a force against him.
Pa dyshim se kjo më bëri të kuptojë se sa e vlefshme të punosh për kafshatën e gojës.It sure made me understand the value of earning a living.
largimi i tij, më lejon të kuptojë ikja nga beteja pafund vetëm na bënë të humbasim edhe më shumë!His departure lets me understand fleeing from the endless battles only makes us lose even more!
Mundohemi të kuptojmë fuqinë e vibrimit.We're trying to understand the power of vibrations.
Mirë, të kuptojmë zemër.Okay, we understand, honey.
Simbolet janë një gjuhë që na ndihmon të kuptojmë të kaluarën.Symbols are a language that can help us understand our past.
Ne të kuptojmë plotësisht.That we completely understand.
Çfarë duhet të kuptojmë rrethë këtyre tipave... ...të cilët provojnë trurin e njëri tjetrit?What's to understand about a bunch of guys... ...who have to prove themselves by beating each other's brains out?
Duhet të kuptoni diçka, zoti Vandi... ...që diamanti juaj s'do të mund të shkonte asgjëkundi tjetër.You must understand, Mr. Vandy... ...that your diamond could have ended up nowhere else but with us.
Mundohuni të kuptoni ... ... se nuk ishte ai që është.Try to understand... ...that's not what it is.
Emocionet tuaja, sistemi emocional i udhëheqjes suaj u ndihmon të kuptoni për çfarë mendoni.Your emotions, your emotional guidance system is what helps you to understand what you're thinking.
Por ju duhet të kuptoni, të dhënat e mia janë të fshehta.But you have to understand, my records are confidential.
- Prit! Dua që ju të kuptoni diçka, mirë?I want you all to understand something, all right?
Ata do të kuptojnë kur ta kryej unë,dhe do ta dijnë se kam treguar të vërtetën.Nuk do të ndihem i mërzitur apo i frikësuar.They'll understand when I'm done, and know I was telling the truth. I'm not gonna feel sad or scared.
Ai nuk do të kuptojnë.He will not understand.
Nuk do të kuptojnë.They won't understand.
Nuk do të kuptojnë përse e bëjmë.They won't understand why we do it.
Nuk do të kuptojnë se është krejt për njeriun që është pranë teje.They won't understand it's about the men next to you.
Do të të kuptoja.I would understand.
Kur nuk doje të bëje operacionin, ndjeva se duhet të kuptoja përse.When you didn't want the surgery, I felt like I had to understand why, and, uh, you know,
S'mund të kuptoja asgjë që thoshte.Couldn't understand a damn thing he said.
Do të kuptoja çdo gjë që vjen prej teje.I'd understand anything coming from you.
Isha në gjendje që të kuptoja se si është të kujdesësh për dikë.I was able to understand what it's like to protect someone.
Mendoj se ti nga të gjithë njerzit do të kuptoje, duke pasur parasysh se ne të dy ishim pas një gjëje.I'd think you of all people would understand, seeing as we were both after the same thing.
Kevin, mendova se do të kuptoje.Kevin, I know you understand.
Doja që të kuptoje seriozitetin e kësaj situate.I wanted you to understand the gravity of this situation.
Të thashë, që s'do të kuptoje.I told you, you wouldn't understand.
Ti nuk do të kuptoje.You wouldn't understand.
Ishte e vetmja mënyrë që ai të kuptonte sa i rëndësishëm është.It was the only way for him to understand how important he is.
Nuk mendoj se do të kuptonte.I just don't think he'd understand
Një biznesmen i nivelit tënd do të kuptonte dhe... ...me ju këtu tani, mund të vazhdojmë.A businessman of your stature will understand and... ...with you here now, we can continue.
S'besoj se do të kuptonte...I just don't think he'd understand
Ju tha se ishte një moment ku mund të kuptonim... zemrën e çdo gjëje të gjallë.You said it was a moment where we could understand... the heart of every living thing.
Besoj s eklienti im donte që ju të kuptonit që ai, në fakt po kompletonte një libër të tijin i cili nuk do të ishte vetëm autobiografia e tij por dhe llogaria e përbashkët për karrierat e Morris dhe Collins.I believe my client wanted you to understand that he, in fact was completing a book of his own which would serve not only as his autobiography but also as the definitive account of the joint careers of Morris and Collins.
Znj Trout, do më pëlqente që të kuptonit diçka.Miss Trout, I would like you to understand something.
Ata ndërtuan stacione shkencore që të kuptonin vetitë e veçanta të ishullit. Valëzime elektromagnetike të rralla.They built research stations in an attempt to understand the Island's special properties. unique electromagnetic fluctuations.
Njerëzit do mundeshin vërtet të kuptonin pse.. ..ndodhen këtu, dhe cili është destinacioni i tyre, ..nuk do duhej asnjë nxitje tjetër.The people would truly understand why they're here and what they're doing and they wouldn't need any of the uglier motivations.
Halk, ata nga ajo palobotë nuk të kuptonin.Hulk, those from your old world did not understand you.
Mendoj se ti nga të gjithë njerzit do të kuptoje, duke pasur parasysh se ne të dy ishim pas një gjëje.I'd think you of all people would understand, seeing as we were both after the same thing.
Kush do të kuptonte një marrëzi të tillë?!Who would understand such foolishness?!
Ajo do të kuptonte nëse ai fliste nga zemra.She would understand if he spoke from his heart.
Diçka për faktin që unë jam një lloj njeriu që do të kuptonte.Something about the fact that I'm the sort of man who would understand.
Ti vërtet nuk e kuptuake konceptin e shkëmbimit të mallit .You really don't understand the concept of a bargaining chip.
Pra na e kuptuake ndjeshmerine e adoleshences se saj ti?So you understand the sensitivity of her adolescence.
Mami fare nuk ka kuptuar.Mum hasn't understood anything, anyway.
Prapeseprape kurre nuk e kam kuptuar terheqjen e peshkimit.Yet I never understood the appeal of fly-fishing.
- Dhe a i ke kuptuar?- You understood it?
Dhe të kam kuptuar.And I understood.
S'e kam kuptuar përse të gjithë çmendeshin pas Parisit. Por... ...është shumë i bukur!You know, I never understood... why everyone was so crazy about Paris... but... it is so beautiful.
Dua të them, ne jemi pregatitur shumë për këtë test duke kuptuar që kemi një orë të plotë për ta shijuar.I mean, we prepped hard for this exam, understanding we'd have a fuII hour to enjoy it.
Çfarë është ajo? Çfarë jeni duke kuptuar?What are you understanding?

More Albanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

copëtoj
shatter
fik
extinguish
konsistoj
consist
kundërthem
contradict
lahem
bathe
ndaj
divide
ndryshoj
change
ngre
raise
urroj
hate
vazhdoj
continue

Other Albanian verbs with the meaning similar to 'understand':

None found.
Learning languages?