Uzlabot (to improve) conjugation

Latvian
14 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
uzlaboju
I improve
uzlabo
you improve
uzlabo
he/she/it improves
uzlabojam
we improve
uzlabojat
you all improve
uzlabo
they improve
Past tense
uzlaboju
I improved
uzlaboji
you improved
uzlaboja
he/she/it improved
uzlabojām
we improved
uzlabojāt
you all improved
uzlaboja
they improved
Future tense
uzlabošu
I will improve
uzlabosi
you will improve
uzlabos
he/she/it will improve
uzlabosim
we will improve
uzlabosiet
you all will improve
uzlabos
they will improve
Imperative mood
-
uzlabo
you improve
-
-
uzlabojiet
you all improve
-
Es/tu/...
Conditional mood
uzlabotu
I would improve

Examples of uzlabot

Example in LatvianTranslation in English
Kopiena un Norvēģija ir apņēmušās uzlabot drošību preču tirdzniecības jomā, kuras ieved to teritorijā vai izved no tās, nekavējot šādas tirdzniecības brīvu plūsmu.The Community and Norway are determined to improve security in trade of goods entering or leaving their territory without impeding the free flow of this trade.
APZINOTIES vajadzību uzlabot apstākļus, kas ietekmē tirdzniecību un ieguldījumus, kā arī apstākļus tādās jomās kā uzņēmumu dibināšana, nodarbinātība, pakalpojumu sniegšana un kapitāla aprite,CONSCIOUS of the need to improve conditions affecting business and investment, and conditions in areas such as establishment of companies, labour, provision of services and capital movements,
pastiprinātu sadarbību nolūkā uzlabot energoapgādes drošību un cīnīties ar klimata pārmaiņu radītajām sekām, popularizējot atjaunojamus enerģijas avotus, energoefektivitāti un gāzes sadedzināšanas samazināšanu;enhancing cooperation to improve energy security and to combat climate change, through the promotion of renewable energy sources, energy efficiency and reduction of gas-flaring;
Pateicoties praksei Apvienotajā Karalistē, es ne tikai uzlaboju angļu valodas zināšanas un daudz uzzināju par Lielbritānijas ārstniecības sistēmu, bet arī iepazinos ar brīnišķīgiem cilvēkiem, kuri man ļāva justies kā mājās.”Thanks to my internship in the United Kingdom, I not only improved my English and learned a lot about the British medical system, but I also met marvellous people who helped me to feel at home.“
Atk└rtojot ùo p└rbaudi 2004. gad└, Komisija konstat┠ja iev┠rojamus uzlaboju-mus.When the Commission did the exercise in 2004 significant improvements became evident.
“kompensācijas prasības” ir nosacījumi vai pasākumi, kas veicina vietējo attīstību vai uzlabo kādas Puses maksājumu bilances kontus, piemēram, iekšzemes satura izmantošana, tehnoloģijas licencēšana, ieguldījumi, saistības sniegt pretpakalpojumus un tamlīdzīgas darbības vai prasības;‘offset’ means any condition or undertaking that encourages local development or improves a Party’s balance-of-payments accounts, such as the use of domestic content, the licensing of technology, investment, counter-trade and similar action or requirement;
kompensācijas prasības ir nosacījumi vai pasākumi, kas veicina vietējo attīstību vai uzlabo kādas Puses maksājumu bilances kontus, piemēram, iekšzemes satura izmantošana, tehnoloģijas licencēšana, ieguldījumi, saistības sniegt pretpakalpojumus un tamlīdzīgas darbības vai prasības;offset means any condition or undertaking that encourages local development or improves a Party's balance-of-payments accounts, such as the use of domestic content, the licensing of technology, investment, counter-trade and similar action or requirement;
Šis atbalsts tieši uzlabo attiecīgo uzņēmēju iespējas ražot un pārdot minētos produktus, salīdzinot ar tiem uzņēmējiem, kuri līdzvērtīgu atbalstu nesaņem (konkrētajā valstī un citās dalībvalstīs).This aid results directly in an improvement in the opportunities for the production and marketing of the products by the operators concerned as compared with those not receiving comparable aid (in the same or in other countries).
Tālab saskaņā ar attiecīgajām kompetencēm Puses uzlabos starptautisko sadarbību nodokļu jomā un izstrādās pasākumus, lai efektīvi īstenotu iepriekšminētos principus.To that effect, in accordance with their respective competences, the Parties will improve international cooperation in the tax area and develop measures for the effective implementation of the above-mentioned principles.
Plāns jo īpaši uzlabos BE tirdzniecības stratēģiju, mēģinot kompensēt savu neaizsargāto pozīciju, atbrīvoties no dažām ļoti augstām nemainīgajām izmaksām, pārņemot agrāk noteiktās saistības sakarā ar kodoldrošību un radot iespējas izveidot pietiekami lielas skaidrās naudas rezerves darbības nodrošināšanai.In particular, it will improve BE’s trading strategy to try to offset its unhedged position, relieve BE of some of its very high fixed costs in taking over historic nuclear liabilities and enable it to build sufficient cash reserves to secure its activities.
Tas uzlabos rādītāju salīdzināmību dalībvalstu starpā un nodrošinās atbilstību MFI nozares bilances datiem, kuri arī tiek noapaļoti uz augšu.This will improve the comparability of the indicators between the Member States and ensure consistency with the MFI sector balance sheet data that are also grossed up.
Kopienu tiesu sistēmas darbību uzlabotu tādas īpašas tiesas palātas izveide, kuras kompetencē būtu pirmajā instancē izskatīt domstarpības saistībā ar Eiropas civildienestu, kuras pašreiz ir Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesas jurisdikcijā.The establishment of a specific judicial panel to exercise jurisdiction at first instance in European civil service disputes, currently within the jurisdiction of the Court of First Instance of the European Communities, would improve the operation of the Community courts system.
Šīs vajadzības ietver arī palīdzību, ko, izmantojot dzirdes aparātus, sniedz dzirdes invalīdiem, kuriem saskaņota Kopienas radiofrekvenču spektra josla uzlabotu apstākļus, ceļojot pa dalībvalstīm, un samazinātu ierīču cenas ar apjomradītiem ietaupījumiem; iekšējā tirgus attīstību attiecībā uz sociālajām trauksmes sistēmām, kas ļautu veciem cilvēkiem vai invalīdiem nosūtīt trauksmes signālus, lai saņemtu palīdzību, īpašuma izsekošanas vai uzraudzības ierīcēm, kuras palīdzētu atrast un atgūt zagtas mantas Kopienā, skaitītāju nolasīšanas sistēmām, ko izmanto ūdens un elektrības komunālo pakalpojumu uzņēmumi; ka arī esošās peidžeru sistēmas, piem., ERMES, un privātās mobilo radiosakaru sistēmas (PMR), kuras izmanto uz laiku, lai palīdzētu īpašu pagaidu pasākumu gadījumos, kas ilgst, sākot no dažām dienam līdz dažiem mēnešiem.These needs include assistance through the use of hearing aids to persons suffering from hearing disability, for whom a harmonised radio spectrum band in the Community would improve travelling conditions between Member States and reduce equipment prices through economies of scale; the development of the internal market for social alarms, which allow elderly or disabled people to send alarm messages for assistance, asset tracking or tracing devices, which would assist in tracking and recovering stolen goods across the Community, meter reading systems used by water and electricity utility companies; and existing paging systems such as ERMES as well as private mobile radio systems (PMR) when employed for temporary use, to assist in the coverage of special temporary events for a period of a few days up to a few months.
Kopējā indeksu atsauces perioda atjaunināšana uzlabotu SPCI nozīmīgumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2494/95 5. panta 3. punktu.Updating the common index reference period would improve the relevance of the HICPs in accordance with Article 5(3) of Regulation (EC) No 2494/95.

More Latvian verbs

Related

labot
correct
pārlabot
correct
salabot
fix

Similar

salabot
fix

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

aptvert
comprehend
atdot
give
aust
do
auž
do
bērt
strew
gaidīt
wait
ļaut
let
notrūkt
break off
paslēpt
hide
raudzīt
have a try
staigāt
walk

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'improve':

None found.
Learning languages?