Patobulinti (to improve) conjugation

Lithuanian
12 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
patobulinu
I improve
patobulini
you improve
patobulina
he/she improves
patobuliname
we improve
patobulinate
you all improve
patobulina
they improve
Past tense
patobulinau
I improved
patobulinai
you improved
patobulino
he/she improved
patobulinome
we improved
patobulinote
you all improved
patobulino
they improved
Past freq. tense
patobulindavau
I used to improve
patobulindavai
you improve
patobulindavo
he/she used to improve
patobulindavome
we used to improve
patobulindavote
you all used to improve
patobulindavo
they used to improve
Future tense
patobulinsiu
I will improve
patobulinsi
you will improve
patobulins
he/she will improve
patobulinsime
we will improve
patobulinsite
you all will improve
patobulins
they will improve
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
patobulinčiau
I would improve
patobulintum
you would improve
patobulintų
he/she would improve
patobulintume
we would improve
patobulintute
you all would improve
patobulintų
they would improve
Imperative mood
-
patobulink
you improve
-
-
patobulinkite
you all improve
-

Examples of patobulinti

Example in LithuanianTranslation in English
Siekiant patobulinti eksporto pajamų trumpalaikių svyravimų finansavimo sistemos veikimą ir užtikrinti, kad ji labiau atitiktų savo tikslus,In order to improve the functioning of the system on financing for short-term fluctuations in export earnings and ensure that it responds more adequately to its objectives,
į EEE susitarimą turi būti įtraukta 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/29/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2003/87/EB, siekiant patobulinti ir išplėsti Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą [5];Directive 2009/29/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 amending Directive 2003/87/EC so as to improve and extend the greenhouse gas emission allowance trading scheme of the Community [5] is to be incorporated into the EEA Agreement.
2000 m. birželio 7 d. Komisija paskelbė strategiją greitu laiku pagerinti PVM sistemos veikimą, įsipareigodama patobulinti daug dabar galiojančių leidžiančių nukrypti nuostatų.On 7 June 2000, the Commission published a strategy to improve the operation of the VAT system in the short term, in which it undertook to rationalise the large number of derogations currently in force.
Susitariančios Šalys patvirtina savo įsipareigojimą sudaryti palankias sąlygas teisėtam prekių judėjimui ir keičiasi informacija bei patirtimi apie priemones, skirtas patobulinti muitinių darbo metodus ir procedūras bei apie kompiuterizuotas sistemas, siekdamos tą įsipareigojimą įgyvendinti remiantis šio Susitarimo nuostatomis.The Contracting Parties affirm their commitment to the facilitation of the legitimate movement of goods and shall exchange information and expertise on measures to improve customs techniques and procedures and on computerised systems with a view towards implementing that commitment in accordance with the provisions of this Agreement.
Stažuotės Jungtinėje Karalystėje metu ne tik patobulinau savo anglų kalbos žinias ir daug sužinojau apie Britanijos medicinos sistemą, bet ir sutikau nuostabių žmonių, kurių dėka jaučiausi kaip namie.“Thanks to my internship in the United Kingdom, I not only improved my English and learned a lot about the British medical system, but I also met marvellous people who helped me to feel at home.“
Graikijos statistikos institucijos patobulino savo procedūras ir tai leido žymiai sumažinti statistinių duomenų neatitikimą bei apskritai pagerinti valdžios sektoriaus duomenų kokybę.The Greek statistical authorities improved their procedures, which led to a significant reduction in the statistical discrepancies and an overall higher quality of the general government data.
Kovo 27 d. Komisija paragino Rusijos Federacijos institucijas Komisijai ir Skrydžių saugos komitetui pateikti patikrintos informacijos apie tai, kad atitinkami vežėjai patobulino skrydžių saugos vidaus stebėsenos sistemą. Šios informacijos pagrindu jos ketina priimti sprendimą dėl minėtiems oro vežėjams taikomų veiklos apribojimų panaikinimo.The competent authorities of the Russian Federation were invited by the Commission on 27 March to submit to the Commission and to the Air Safety Committee the evidence of reliable information about the improvement of the internal monitoring system of the carriers concerned regarding the safety of their flights which lead them to envisage a decision lifting of the operating restrictions on the air carriers concerned.
Kazachstano kompetentingos institucijos paprašė leidimo padaryti pranešimą Komisijai ir Skrydžių saugos komitetui; 2009 m. lapkričio 11 d. pranešime jos papasakojo, kaip patobulino saugos priežiūrą.The competent authorities of Kazakhstan requested to be heard by the Commission and the Air Safety Committee and made presentations on 11 November 2009 with a view to report on the improvements of their safety oversight.
Oro vežėjas informavo, kad neseniai patobulino savo kokybės ir saugos užtikrinimo tvarką ir kad jo saugos valdymo procesai tuo metu buvo persvarstomi.The air carrier briefed that it had recently improved its quality and safety management arrangements and was currently undergoing a review of their safety management processes.
— Komisija padarė pažangą šioje srityje ir norėtų atkreipti dėmesį, kad šią informaciją patobulino 2009 m. ataskaitose.— The Commission has made progress in this area and would highlight the improvements made to these disclosures in the 2009 accounts.
Net patobulinome!We've improved it.
Atsižvelgdamas į Audito Rūmų rekomendacijas, EDPAP patobulins Audito Rūmų nurodytos su socialinėmis išmokomis susijusios infor­macijos stebėseną.In view of the Court’s recommendation, the EDPS will improve the monitoring of information pertinent to the social allowances referred to by the Court.

More Lithuanian verbs

Related

tobulinti
improve

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

apipinti
weave
atskubėti
rush
boluoti
show white
kakoti
poop
nusišlapinti
urinate
patiekti
supply
pavadinti
label
prisegti
shut
sušalti
freeze
tamsinti
make darker

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'improve':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In