Pradėti (to begin) conjugation

Lithuanian
38 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
pradedu
I begin
pradedi
you begin
pradeda
he/she begins
pradedame
we begin
pradedate
you all begin
pradeda
they begin
Past tense
pradėjau
I began
pradėjai
you began
pradėjo
he/she began
pradėjome
we began
pradėjote
you all began
pradėjo
they began
Past freq. tense
pradėdavau
I used to begin
pradėdavai
you begin
pradėdavo
he/she used to begin
pradėdavome
we used to begin
pradėdavote
you all used to begin
pradėdavo
they used to begin
Future tense
pradėsiu
I will begin
pradėsi
you will begin
pradės
he/she will begin
pradėsime
we will begin
pradėsite
you all will begin
pradės
they will begin
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
pradėčiau
I would begin
pradėtum
you would begin
pradėtų
he/she would begin
pradėtume
we would begin
pradėtute
you all would begin
pradėtų
they would begin
Imperative mood
-
pradėk
you begin
-
-
pradėkite
you all begin
-

Examples of pradėti

Example in LithuanianTranslation in English
Parodyti, kad pasiekta pažangos rengiantis įvesti PVM, siekiant pradėti tai daryti numatytu laiku. (Galimybių studijos rekomendacija)Demonstrate progress in preparing the introduction of VAT with a view to beginning on schedule (Feasibility Study recommendation).
Artimi galutiniai terminai, penkiolika dienų nuo paskelbimo apie nustatymą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, kurios suteiktos suinteresuotiems vežėjams prisiimti su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus ir dvidešimt dienų – skrydžių vykdymui pradėti (nuo 2005 m. sausio 1 d.), sudaro prielaidas nepateisinamam kai kurių diskriminavimui.The very short time, 15 days from the publication of the notice in the Official Journal given to interested carriers to accept the public service obligations and twenty two days to begin operating (on 1 January 2005), are likely to create unjustified discrimination between them.
Pavyzdžiui, BE nesitikėtų pradėti išmontuoti AGR reaktorių mažiausiai 85 metus po to, kai elektrinė nustos gaminti elektrą, o panaudoto kuro tvarkymas turės tęstis neribotą laiką.For example, BE would not expect to begin dismantling an AGR until at least 85 years after a station has ceased generating, while spent fuel management must continue indefinitely.
2005 m. liepos 18 d. Taryba palankiai įvertino EUJUST LEX pradžią ir Komisijos įsipareigojimą pradėti rengtis papildomai veiklai šioje srityje.On 18 July 2005, the Council welcomed the launch of EUJUST LEX and the Commission's commitment to begin preparations on complementary work in this field.
Antrajame sprendime pradėti procedūrą nebuvo nurodyta jokia speciali data, nuo kurios individualūs projektai, apie kuriuos nebuvo nepranešta, turėjo būti įtraukti į procedūrą ir laikomi individualiais Įstatymo Nr. 808/1985 taikymo atvejais.The second initiating decision did not set any specific date with effect from which individual projects that had not been notified were to begin to be included in the scope of the proceedings and to be considered individual applications of Law No 808/1985.
Dabar pradedu suprasti, kodėl tuo domisi Hitleris.I'm beginning to understand Hitler's interest in this. Oh, yes.
Aš pradedu tikėti, kad šis žmogus tikrai gali daryti stebuklus!Freddy, I'm beginning to believe this man can really perform miracles.
Aš taip pat pradedu tuo tikėti.I'm beginning to believe it, too.
Žinau, taip neatrodo, bet pradedu jausti tai savyje.I know I don't look it, but I'm beginning to feel it in my heart.
Aš pradedu jaudintis.I was beginning to worry.
Valdovo Elrondo sugebėjimų dėka, Tu pradedi taisytis.Weren't we, Mr. Gandalf? By the skills of Lord Elrond, you're beginning to mend.
Kaip gausime tuos pinigus? Tu man pradedi įkyrėti.You are really beginning to bore me.
Savo antrąją kadenciją pradedi būdamas pusdievio pozicijoje.You'll begin your second term with semi-divine stature.
Įeini pro akmeninius vartus... Bucharos miesto rytai... ir pradedi kilti Pamyro kalnais.You enter a gate made of rock... east of Bukhara... and begin to ascend into the Pamir Mountains.
Tačiau mes tik pradedame suvokti, koks yra aplinkos informacijos potencialas.But we are only beginning to realise the full potential of environmental information.
Kad pradėtų daiktus, aš sakau, kad mes pradedame nuo mano skelbimo pažinčių skyrelyje, mėgstamo, numeris 37.To start things off, I say we begin with my personal favourite, number 37.
Ankstesnėse "Dingusių" serijose šiuo metu pradedame nusileidimą Į Los Andželo tarptautinį oro uostą.Previously on lost we are now beginning our final descent into Los Angeles international airport.
Taip tada, pagrįstas einamąja mokslo žinių valstybe... 21-ojo šimtmečio pradžioje... greta mūsų tikslo "maksimumo sustainability"... žmogaus gyventojams... kaip mes pradedame tikrą statybos procesą?So then, based on the current state of scientific knowledge... in the early 21st century... along with our goal of "maximum sustainability"... for the human population... how do we begin the actual process of construction?
Ponios ir ponai, mes pradedame mūsų nusileidimą į oro uostą.Please Turn Off Electronic Devices. Ladies and gentlemen, we are about to begin our descent to Phuket Airport.
Zero klausė manęs, kaip pradėjau savo karjerą viešbučių versle.Zero asked me about my humble beginnings in the hotel trade.
Tikroji CMR padėtis tuo metu, kai ji pradėjo savo veiklą, gali būti apibūdinta kaip nauja pradžia.The actual situation of CMR at the beginning of its operation can be described as a fresh start.
Įmonė pradėjo gaminti bario karbonatą tik netrukus prieš prasidedant TL.The company started producing barium carbonate only shortly before the beginning of the IP.
„Ecopak Lighting“ buvo įregistruota 2001 m. pradžioje (pirminio tyrimo metu), o faktinę veiklą pradėjo 2001 m. gegužės mėn., pirminiame tyrime įvedus laikinąsias priemones.Ecopak Lighting was registered at the beginning of 2001 (during the original investigation) and started actual operation in May 2001, after the imposition of provisional measures in the original investigation.
Antra, 2004 m. ir pirmaisiais 2005 m. mėnesiais „Sky Italia“ pradėjo pereiti prie technologijos su „uždaru“ standartu ir neįmanoma atmesti galimybės, kad ji būtų galėjusi priimti kitą sprendimą, jeigu pagalbos priemonė būtų naudinga taip pat ir palydovinei televizijai.Second, Sky Italia launched its conversion to a technology with closed standards during 2004 and up to the beginning of 2005. It cannot be ruled out that Sky Italia would have made a different choice if the aid measure had also included satellite.
Vėliau 2005 m. jo apimtis beveik padvigubėjo, tačiau tiriamuoju laikotarpiu pradėjo mažėti ir pasiekė 2963 % aukštesnį lygį nei nagrinėjamojo laikotarpio pradžioje, t. y. maždaug 760000 kg TL, palyginti su 25000 kg 2003 m.It further almost doubled in 2005, before slowing down in the IP and closing at a level 2963 % higher than at the beginning of the period considered, i.e. around 760000 kilograms in the IP compared to around 25000 kilograms in 2003.
Mes pradėjome svarstyti, kas yra tavo hobis, rašymas ar kriketas.We were beginning to wonder which is your hobby, writing or cricket.
Kiti turės pabaigti tai, ką mes pradėjome.There must be others, here to finish what we begin.
Jau pradėjome manyti, kad tu ir tas senas varnas kartu pabėgote.I was beginning to think that you and that old crow ran off together.
Aš pradėsiu savo gyvenimą.I will begin my life.
Generolas seras John REITH pradės eiti pareigas nuo 2004 m. rugsėjo 30 d.The assignment of General Sir John REITH will begin on 30 September 2004.
Pagal 2006 m. birželio 22–23 d. Taikos įgyvendinimo tarybos vykdančiosios valdybos politinių vadovų sprendimą vyriausiojo įgaliotinio biuras (VĮB) pradės parengiamuosius uždarymo darbus 2007 m. birželio 30 d. Pasirengimas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio (ESSĮ) biuro sustiprinimui turėtų vykti lygiagrečiai.According to the decision of the Steering Board Political Directors of the Peace Implementation Council of 22/23 June 2006, the Office of the High Representative (OHR) will begin preparations to close on 30 June 2007. Preparations for a reinforced European Union Special Representative (EUSR) office should proceed in parallel.
Numatoma, kad dauguma šių užduočių bus grąžinta Europos geležinkelio agentūrai (įsteigtai Reglamentu (EB) Nr. 881/2004) spręsti arba bus jos prižiūrimos, kai ji pradės veiklą.It is planned that most of these tasks will revert to or will be supervised by the European Railway Agency (established by Regulation (EC) No 881/2004) when this will begin operation.
Generolas seras John McCOLL pradės eiti pareigas nuo 2007 m. spalio 22 d.The assignment of General John McCOLL will begin on 22 October 2007.
Grupė pradės darbą nedelsiant ir tikiuosi, kad ji pateiks man rekomendacijas iki Velykų.The group will begin its work immediately and I expect it to make its recommendations to me before Easter.
Dabar pradėsime šokį.Now we will begin the dance.
...mes pradėsime teismus ir įvykdysime nuosprendžius... We will begin the trials and carry out the sentences.
Dabar pradėk sukti.Now, begin to cut!
Nusiramink ir pradėk nuo pradžių.Calm down and begin at the beginning.

More Lithuanian verbs

Related

apdėti
put round
atidėti
delay
dėti
put
įdėti
put in
nudėti
kill
nusidėti
sin
padėti
help
pasidėti
put down
perdėti
overstate
prasidėti
begin
pridėti
add
prisidėti
contribute
sudėti
add
susidėti
consist
uždėti
put
užsidėti
put on (a cap

Similar

perdėti
overstate
praeiti
pass
praryti
swallow
prašyti
ask
prausti
wash
pražūti
disappear
pridėti
add

Similar but longer

prasidėti
begin
pražydėti
effloresce
prižadėti
promise

Random

atsegti
unzip
baiminti
get scared
brangti
become more expensive
deklaruoti
declare
jungtis
fuse
nusiaubti
storm (a place)
pasigailėti
spare
prisijungti
join
sunerimti
get worried
šviesinti
make lighter

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'begin':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In