Pasirašyti (to sign) conjugation

Lithuanian
43 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
pasirašau
I sign
pasirašai
you sign
pasirašo
he/she signs
pasirašome
we sign
pasirašote
you all sign
pasirašo
they sign
Past tense
pasirašiau
I signed
pasirašei
you signed
pasirašė
he/she signed
pasirašėme
we signed
pasirašėte
you all signed
pasirašė
they signed
Past freq. tense
pasirašydavau
I used to sign
pasirašydavai
you sign
pasirašydavo
he/she used to sign
pasirašydavome
we used to sign
pasirašydavote
you all used to sign
pasirašydavo
they used to sign
Future tense
pasirašysiu
I will sign
pasirašysi
you will sign
pasirašys
he/she will sign
pasirašysime
we will sign
pasirašysite
you all will sign
pasirašys
they will sign
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
pasirašyčiau
I would sign
pasirašytum
you would sign
pasirašytų
he/she would sign
pasirašytume
we would sign
pasirašytute
you all would sign
pasirašytų
they would sign
Imperative mood
-
pasirašyk
you sign
-
-
pasirašykite
you all sign
-

Examples of pasirašyti

Example in LithuanianTranslation in English
Tuo atveju, kai eksportuotojas neprivalo pasirašyti, atleidimas nuo parašo taip pat reiškia atleidimą nuo pasirašančiojo vardo ir pavardės nuorodos.In cases where the exporter is not required to sign, the exemption of signature also implies the exemption of the name of the signatory.
Tuo atveju, kai eksportuotojas neprivalo pasirašyti, atleidimas nuo parašo taip pat reiškia atleidimą nuo pasirašančiojo vardo ir pavardės nuorodos.“In cases where the exporter is not required to sign, the exemption of signature also implies the exemption of the name of the signatory.’
Bet koks personalo nariui priskiriamas trukdymas informuoti ir jo atsisakymas pasirašyti patvirtinimą apie pranešimo gavimą laikomas informacijos suteikimu.Any frustration of notification ascribable to the staff member and any refusal by the staff member to sign an acknowledgement of receipt shall count as notification.
Šių nuorodų gali nebūti, jei informacija yra pačiame dokumente. [19] Tuo atveju, kai eksportuotojas neprivalo pasirašyti, atleidimas nuo parašo taip pat reiškia atleidimą nuo pasirašančiojo vardo ir pavardės nuorodos.In cases where the exporter is not required to sign, the exemption of signature also implies the exemption of the name of the signatory.
Ambasadorių komitetas savo pirmininkams paveda pasirašyti direktoriaus darbo sutartį.The Committee of Ambassadors shall instruct its co-chairmen to sign the Director's contract.
Po tuo iš pasirašau.Okay. I'm signing out.
Po tuo ir pasirašau.Okay. I'm signing out.
Aš už tave pasirašau.I'm signing for you right now
Ir pasirašau jo vardu.I pick out a card that I think he would get me... and I sign it from him.
Ir, vampyre, tu pasirašai dokumentą.And, vampire, you sign the papers.
Kiekvienas kontraktas kurį pasirašome, kiekvienas pyrago gabalėlis, kurį pasiūlome yra paimamas.Every contract we've signed, every piece of the pie we've offered, it all goes away.
Ar tau turi kokią nors reikšmę tai, kad savininkai manimi pasitikėjo ir kad aš pasirašiau sutartį ir prisiėmiau šią atsakomybę?Does it matter to you at all that the owners have placed their complete confidence in me and that I have signed a letter of agreement in which I've accepted that responsibility?
- Aš pasirašiau, kad apie tai nešnekėsiu.I signed a confidentiality...
Žinai, kodėl aš tada kanale pasirašiau?Do you know why I signed on at the network?
Kai pasirašiau 1 0 7 7 jums Bulgario bylai jūs pareikalavote 30 mano vyrų trims mėnesiams ir nieko nesuėmėte.When I signed a 1077 for you on the Bulgari case you requisitioned 30 of my men for three months and made zero arrests.
Aš juos pasirašiau.I signed them.
Na, tu pasirašei penkeriems metams, taigi, keturi metai ir septyni mėnesiai.You signed for five years, so... - four years and seven months.
Tu pasirašei dokumentus.- You signed the papers.
Tu irgi pasirašei, tą patį ką ir mes.You signed the same thing we did.
O dėl ko pasirašei, Mičai?What did you sign up for, Mitch?
Tu pasirašei?You signed this? How did you get these?
Dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie susitarimų ar konvencijų, kuriuos su tam tikromis trečiosiomis šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis veikdamos kartu sudarė ar pasirašė Sąjunga ir jos esamos valstybės narės, Taryba, vieningai spręsdama valstybių narių vardu, susitaria su atitinkamomis trečiosiomis šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis, sudarydama protokolą, pridedamą prie tokių susitarimų ar konvencijų.The accession of Bulgaria and Romania to the agreements or conventions concluded or signed by the Union and the present Member States acting jointly with particular third countries or international organisations shall be agreed by the conclusion of a protocol to such agreements or conventions between the Council, acting unanimously on behalf of the Member States, and the third country or countries or international organisation concerned.
Dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie susitarimų ar konvencijų, kuriuos su tam tikromis trečiosiomis šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis veikdamos kartu sudarė ar pasirašė Bendrija ir jos esamos valstybės narės, Taryba, vieningai spręsdama valstybių narių vardu, susitaria su atitinkamomis trečiosiomis šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis, sudarydama protokolą, pridedamą prie tokių susitarimų ar konvencijų.The accession of Bulgaria and Romania to the agreements or conventions concluded or signed by the Community and the present Member States acting jointly with particular third countries or international organisations shall be agreed by the conclusion of a protocol to such agreements or conventions between the Council, acting unanimously on behalf of the Member States, and the third country or countries or international organisation concerned.
Nepaisydama EB sutarties 87 ir 88 straipsnių, įmones, kurios pasirašė komercines sutartis su Laisvosios prekybos zonų administracijomis iki 2002 m. liepos 1 d., Rumunija iki 2011 m. gruodžio 31 d. gali toliau atleisti nuo autorinių atlyginimų mokesčio, remdamasi Įstatymu Nr. 84/1992 dėl laisvosios prekybos zonų su padarytais pakeitimais ir laikydamasi šių sąlygų:Notwithstanding Articles 87 and 88 of the EC Treaty, for undertakings which signed commercial contracts with the Free Trade Areas Administrations before 1 July 2002, Romania may continue granting royalty exemptions on the basis of Law No 84/1992 on Free Trade Areas, as amended, until 31 December 2011 under the following conditions:
Europos susitarimo Papildomą protokolą Šalys pasirašė 2002 m. lapkričio 21 d.An Additional Protocol to the Europe Agreement has been signed between the Parties on 21 November 2002.
Šis klaidų ištaisymas buvo atliktas klaidų ištaisymo protokolu, kurį Berne 2009 m. kovo 24 d. pasirašė Šveicarijos Konfederacijos Užsienio reikalų federalinis departamentas kaip depozitaras.The following rectification has been carried out by means of a procès-verbal of rectification signed at Berne on 24 March 2009 by the Federal Department of Foreign Affairs of the Swiss Confederation as depository.
2005 m. sudarėme ir pasirašėme oficialius susitarimus su Norvegijos Karalyste, Rumunija ir Islandija.During 2005 we concluded and signed formal agreements with the Kingdom of Norway, with Romania and with Iceland.
Mes juk pasirašėme nuomos sutartį.I mean, we do have a signed lease.
- Ar pasirašėme?- Did we sign? - No. No.
Mes jau pasirašėme kur kas daugiau sutarčių, nei mums reikia, kad pradėtumeWe've already signed more than enough leases to start development in this town.
Mes pasirašėme naikinti vokiečius, ne lėktuvėlius.We signed up to shoot Germans, not babysit planes.
Tai tarptautinės kosmoso naudojimo sutarties pažeidimas. Jūs visi pasirašėte.This is a direct violation of this nations space treaty that you all signed, every single one of you.
Aš jį pasirašysiu.Send a deed after me and I will sign it.
JT Sekretoriatas (NRD) ir valstybės, kurios bus nurodytos kaip priimančiosios šalys, pasirašys Susitarimą dėl paramos priimančioms valstybėms suteikimo.The UN Secretariat (DDA) will sign a Host Nation Support Agreement with the States, which will be identified as hosting States.
JT Sekretoriatas (NRB) ir valstybės, kurios bus nurodytos kaip priimančiosios šalys, pasirašys Susitarimą dėl paramos priimančioms valstybėms suteikimo.The UN Secretariat (ODA) will sign a Host Nation Support agreement with the States, which will be identified as hosting countries.
Kad pasiektų šiuos tikslus, jos pasirašė Olborgo įsipareigojimų deklaraciją, ir ES tikisi, kad šalys, kurių vietos valdžios institucijos šiame projekte nedalyvauja, netrukus ją pasirašys.To achieve this they have signed up to the Aalborg commitments and the EU hopes that countries whose local governments are not involved will sign up soon.
Pagrindinis tokios struktūros privalumas tas, kad ETBG kaip savarankiškas juridinis asmuo pasirašys sutartis su pagrindiniais naudos gavėjais, nesvarbu, kur įsisteigęs pagrindinis projektą įgyvendinantis partneris.A key advantage here will be that the EGTC, with its own legal personality, will sign the contracts with the lead beneficiary, regardless of where this lead partner is established.
Konventui baigus darbą bus sušaukta tarpvyriausybinė konfe­rencija, kurioje ES valstybių vyriausybių vadovai pasirašys nau­ją sutartį.The Convention will lead to an intergovernmental conference, atwhich the leaders of the governments of the EU countries will signthe new Treaty.
Neskaityk, o pasirašyk!Don't read it, sign it!
Tiesiog pasirašyk.Just sign them.
Tik pasirašyk popierius ir gausi savo dalį.So just sign the papers and you'll get your share.
lr padaryk paslaugą, pasirašyk tas sumautas paskolos Formas.And do me a favor, would you sign the damn loan forms?
- Nagi, pasirašyk.- Come on, let's sign it.

More Lithuanian verbs

Related

aprašyti
describe (by writing)
atrašyti
respond (by writing)
įrašyti
enscribe
įsirašyti
subscribe
išrašyti
write out
nusirašyti
cheat (in an exam)
parašyti
write
perrašyti
rewrite
persirašyti
write too much
prirašyti
subjoin
prisirašyti
sign up
rašyti
write
surašyti
write down
susirašyti
keep in touch
užrašyti
write down
užsirašyti
write down

Similar

nusirašyti
cheat (in an exam)
pasirodyti
appear
susirašyti
keep in touch
užsirašyti
write down

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

bučiuotis
kiss
diriguoti
conduct
gulėti
lie
gundyti
tempt
išvengti
avoid
kloti
lay
pataikauti
toady
peržiūrinėti
browse
spęstis
gather in one place
užgriūti
tumble

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'sign':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In