Vazhdoj (to continue) conjugation

Albanian
136 examples

Conjugation of vazhdoj

Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present tense
vazhdoj
I continue
vazhdon
you continue
vazhdon
he/she/it continues
vazhdojmë
we continue
vazhdoni
you all continue
vazhdojnë
they continue
Past tense
vazhdova
I continued
vazhdove
you continued
vazhdoi
he/she/it continued
vazhduam
we continued
vazhduat
you all continued
vazhduan
they continued
Future tense
do të vazhdoj
I will continue
do të vazhdosh
you will continue
do të vazhdojë
he/she/it will continue
do të vazhdojmë
we will continue
do të vazhdoni
you all will continue
do të vazhdojnë
they will continue
Imperative tense
-
vazhdo
you continue
-
-
vazhdoni
you all continue
-
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present imperfect tense
vazhdoja
I was continuing
vazhdoje
you were continuing
vazhdonte
he/she/it was continuing
vazhdonim
we were continuing
vazhdonit
you all were continuing
vazhdonin
they were continuing
Past perfect tense
kam vazhduar
I have continued
ke vazhduar
you have continued
ka vazhduar
he/she/it has continued
kemi vazhduar
we have continued
keni vazhduar
you all have continued
kanë vazhduar
they have continued
Past pluperfect tense
pata vazhduar
I had continued
pate vazhduar
you had continued
pati vazhduar
he/she/it had continued
patëm vazhduar
we had continued
patët vazhduar
you all had continued
patën vazhduar
they had continued
Future perfect tense
do të kem vazhduar
I will have continued
do të kesh vazhduar
you will have continued
do të ketë vazhduar
he/she/it will have continued
do të kemi vazhduar
we will have continued
do të keni vazhduar
you all will have continued
do të kenë vazhduar
they will have continued
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Subjunctive present tense
të vazhdoj
I continue
të vazhdosh
you continue
të vazhdojë
he/she/it continue
të vazhdojmë
we continue
të vazhdoni
you all continue
të vazhdojnë
they continue
Subjunctive past tense
të vazhdoja
I continue
të vazhdoje
you continue
të vazhdonte
he/she/it continue
të vazhdonim
we continue
të vazhdonit
you all continue
të vazhdonin
they continue
Subjunctive past perfect tense
të kem vazhduar
I have continued
të kesh vazhduar
you have continued
të ketë vazhduar
he/she/it have continued
të kemi vazhduar
we have continued
të keni vazhduar
you all have continued
të kenë vazhduar
they have continued
Subjunctive past pluperfect tense
të kisha vazhduar
I have continued
të kishe vazhduar
you have continued
të kishte vazhduar
he/she/it have continued
të kishim vazhduar
we have continued
të kishit vazhduar
you all have continued
të kishin vazhduar
they have continued
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Conditional present tense
do të vazhdoja
I would continue
do të vazhdoje
you would continue
do të vazhdonte
he/she/it would continue
do të vazhdonim
we would continue
do të vazhdonit
you all would continue
do të vazhdonin
they would continue
Conditional past perfect tense
do të kisha vazhduar
I would have continued
do të kishe vazhduar
you would have continued
do të kishte vazhduar
he/she/it would have continued
do të kishim vazhduar
we would have continued
do të kishit vazhduar
you all would have continued
do të kishin vazhduar
they would have continued
Optative present tense
vazhdofsha
I may continue
vazhdofsh
you may continue
vazhdoftë
he/she/it may continue
vazhdofshim
we may continue
vazhdofshit
you all may continue
vazhdofshin
they may continue
Optative past perfect tense
paça vazhduar
I may have continued
paç vazhduar
you may have continued
pastë vazhduar
he/she/it may have continued
paçim vazhduar
we may have continued
paçit vazhduar
you all may have continued
paçin vazhduar
they may have continued
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Admirative present tense
vazhduakam
I (apparently) continue
vazhduake
you (apparently) continue
vazhduaka
he/she/it (apparently) continues
vazhduakemi
we (apparently) continue
vazhduakeni
you all (apparently) continue
vazhduakan
they (apparently) continue
Admirative past tense
vazhduakësha
I (apparently) continued
vazhduakëshe
you (apparently) continued
vazhduakësh
he/she/it (apparently) continued
vazhduakëshim
we (apparently) continued
vazhduakëshit
you all (apparently) continued
vazhduakëshin
they (apparently) continued
Admirative past perfect tense
paskam vazhduar
I (apparently) have continued
paske vazhduar
you (apparently) have continued
paska vazhduar
he/she/it (apparently) has continued
paskemi vazhduar
we (apparently) have continued
paskeni vazhduar
you all (apparently) have continued
paskan vazhduar
they (apparently) have continued
Admirative pluperfect tense
paskësha vazhduar
I (apparently) had continued
paskëshe vazhduar
you (apparently) had continued
paskësh vazhduar
he/she/it (apparently) had continued
paskëshim vazhduar
we (apparently) had continued
paskëshit vazhduar
you all (apparently) had continued
paskëshin vazhduar
they (apparently) had continued
participle
gerund present
gerund past
Other
vazhduar
continued
duke vazhduar
continuing
duke pasë vazhduar
having continued

Examples of vazhdoj

Example in AlbanianTranslation in English
Ky informator, i paguar nga PoIicia, duke i përdorur doIIarët e taksapaguesve për të vazhduar zakonin i tij për krimin e drogës ishte Iidhja që Iejoi PoIicinë të bastisë një fermë private, KOLOMBO, Gjykata Sypreme e Shtetit të OHIOS ku Amerikanët e ndershëm e sigurojnë jetesën e tyre.This informant, paid by police, using taxpayers' dollars... to continue his felony drug habit, was the link... that allowed the police to raid a private farm, a working farm where honest Americans make their living.
Bëj thirrje për miratim, për të vazhduar.I call for approval, to continue.
Të morën në përkujdesje... dhe erdhe këtu menjëherë më pas për të vazhduar trajtimin.You were placed in care... ...and you came here shortly after to continue treatment.
Dua të gjitha... ...për të vazhduar punën e tij.I need everyone... to continue performing admirably.
Vetëm në rast ju mendoni se jeni smarter ne, të vendosë për të vazhduar këtë hetim në një dorë dhe të ulët, harrojeni.Just in case you think you're smarter than us, decide to continue this investigation on a down and low, forget it.
Dhe do të vazhdoj të bëj Para Për ne Prandaj shiqojeni mirë.And he`s gonna continue makin` a lot of money for us, so keep a good eye on him.
Por mendoj që nuk mund të vazhdoj më... të jetoj në një vend që të përqafon... dhe rrit plogështi sikur të ishte virtyt.I just don't think I can continue to live in a place that embraces apathy as if it was a virtue.
Ai kërkoi që procesi për abuzim që i drejtohet Majkëllit të vazhdoj.The king requested that the verbal abuse directed towards Michael continue.
- Të vazhdoj?Should I continue?
Duhet të vazhdoj?- Should I continue?
Procesi i Stabilizim Asociimit vazhdon të përparojë.The Stabilisation and Association process continues to evolve.
Ndikimi i përgjithshëm mjedisor i shfrytëzimit të resurseve të Evropës vazhdon të rritetThe overall environmental impact of Europe's resource use continues to grow
Kjo vazhdon të ketë pasoja të konsiderueshme mjedisore dhe ekonomike.This continues to have considerable environmental and economic consequences.
Përkundër përpjekjeve të suksesshme për të reduktuar emisionet dhe për të zvogëluar hisen e saj në totalin e emisioneve në nivel global, shoqëria evropiane vazhdon të jetë edituesi më i madh i gazrave serë (shih Kapitullin 2).In spite of successful efforts to reduce emissions and a decreasing share in the global total, European societies continue to be major emitters of greenhouse gases (Chapter 2).
Mortal Kombat vazhdon.Mortal Kombat continues.
Tani, si thua të vazhdojmë këtë bisedë në shilarëse?Now, would you care to continue this conversation on the teeter-totter?
Dhe tani, le të vazhdojmë me këtë farsë.And now, let's continue with this mockery. Hmm?
I Nderuar, zonja dhe zotëinjë të jurisë, për shkak të vdekjës së papritur të Eduardo Ruizit, PopuIIi ka vendosur se ne nuk mundemi të vazhdojmë rastin tonë kundër CarI AyaIa.Your Honor, ladies and gentlemen of the jury, because of the sudden death of Eduardo Ruiz, the people have determined that we cannot continue our case... against Carl Ayala.
Po, vazhdojmë.Yes, let's continue.
Do ta vazhdojmë këtë bisedë pas një jave.We'll continue this conversation in a week.
- Avokatë, Para se të vazhdoni-- - Dua ta kem këtë të shënuar--- Counselor, before you continue-- - I want to have this marked--
A jeni gadi të vazhdoni?Are you ready to continue?
Shkoni aty ku njerëzit flasin Italisht... dhe pastaj vazhdoni deri sa të flasin një gjuhë tjetër.You go to where the men speak Italian... and then continue until they speak something else.
Por përderisa ju e vazhdoni aleancën tuaj me Turqit, dhe ju me Arabët, dhe ju po insistoni t'a krijoni një shtet të pavarur Kurd, paqja kurrë nuk do të arrihet në këtë vend .But as long as you continue your alliance with Turks, and you with Arabs, and you insist on establishing an independent Kurdish state, peace can never be established on this land.
Vazhdojmë tani me programet tona të zakonshme... por vazhdoni të na ndiqni në zbulimin e kësaj çudie, sikurse paraqitet.We now continue with regularly scheduled programming, but stay tuned for continuing coverage of this bizarre story, as it unfolds.
Deri atëherë, ato - ashtu si edhe vendet që u antarësuansë fundmi në BE - do të vazhdojnë të përfitojnë nga ndihma e BE-s.Untilthey do so they will - like those countries which recently joined the EU - continueto benefit from EU assistance.
Për shembull, për sa kohë delet vazhdojnë të kullosin nëpër hapësira me bar të helmuar, përqark zonaveindustriale të braktisura, rrezikohet shëndeti i atyre që ushqehen prej këtyre bagëtive.For instance, as long as sheep continue to graze on toxic grass around abandoned industrial sites, thereis a risk to health for everyone feeding from them.
Rritjet e emisioneve të gazrave në sektorin e transportit – si edhe ndikime të tjera mjedisore nga transportit – vazhdojnë të jenë të lidhura ngushtë me rritjen ekonomike.The increases in greenhouse gas emissions in the transport sector — as well as several other environmental impacts of transport — continue to be closely linked to economic growth.
"... vazhdojnë t'i shpëtojnë tentativave të tyre për t'i kapur!"...continue to elude their would-be captors!
Vini re udhëtarë.Të gjitha fIuturimet për në Çikago vazhdojnë të vonohen për shkak të kohës së keqe.INTERCOM: Attention, travelers. All flights to Chicago continue to be delayed due to severe weather.
Unë vazhdova të kërkoj nga ata ta trajtonin atë , por ata refuzuan.I just continued to ask them to treat her, and they refused.
Unë vazhdova t'i kërkoj atyre që ta mjekojnë atë, dhe ata refuzuan.I just continued to ask them to treat her, and they refused.
Unë vazhdova të mbledh shkencëtarët më të mirë të vendit.So I continued collecting the finest scientific minds in the country.
Dhe pastaj, vazhdova të kërkoj sheqer. Dhe pastaj, vazhdova të kërkoj sheqer.And afterwards, I continued to hunt for sugar.
Por vazhdove ta fotografoje atë.But you did continued the photographer.
Ndërsa Kuba foli rreth të Amerikës së Veriut masakër në Panama ... ... panamez e delegacionit ... ... vazhdoi duke folur në këtë mënyrë, pa iu referuar në të gjitha ...While Cuba spoke about the North American massacre in Panama... ...the Panamanian delegation... ...continued speaking in this vein, without referring at all...
Ai qelloi mbi ne dhe dhe vazhdoi te qellonte mbi ne... duke e ditur qe ne jemi oficere policie.He fired on us and continued to fire on us... knowing we were police officers.
Aron vazhdoi të jetë një alpinist Dhe një njeri i kanioneve.Aron continued to climb and canyoneering do.
- Rothstein ndjeki disa ... komisionerë te habitur në korridor ku ai vazhdoi ligjëratat e tijë... derisa avokatët e tij dhe miqtë i kërkuan të largohet.- Rothstein followed several... stunned commissioners into the hallway where he continued his harangue... until his own lawyers and friends urged him to leave.
Shoqëria e Adam me EIsa vazhdoi të rritej.Adam's friendship with Elsa continued to grow.
Por ne vazhduam të shkruanim.But we continued writing
Kjo është shenjë e mirë për agjensinë e bazuar në Nju Jork, veçanërisht qëkur vazhduan diskutimet për shkrirjen me Koorporatën Shimotomo i ka lënë investitorët në ankth.This bodes well for the New York-based company, especially since continued merger discussions with the Shimotomo Corporation have left investors feeling anxious.
Qiramarrësit ishin të tmerruar dhe zhdukjet vazhduan.The tenants were terrified, and the disappearances continued.
Pasionet e Adam vazhduan të dilnin nga kontrolli.Adam's passions continued to rage out of control.
Derisa, Franca, Kina and Rusia vazhduan të bënin tregti me të nën tavolinë.All the while, France, China and Russia continued to trade with him under the table.
Dhe kjo është historia se si një dëshirë magjike ndryshoi përgjithmonë jetën e tre miqëve special Ted dhe Tammy-Lynn vazhduan dashurinë e tyre të nxehtë për një kohë goxha të gjatë Një pasdite, Ted u kap pas një The Deli Counter duke ngrënë sallatë patatesh nga Tami-Lynand thats the story of how 1 magical wish,forever changed the lives of 3 very special friends ted and Tammy-Lynn continued there torrid love affair for quite some time one afternoon, ted was caught behind the deli counter,eating potato salad off of Tammy-Lynn's bare bottom
Mendoj që debati do të vazhdoj në figurën e kuptueshme dhe të qetë pas procesit në kohë të shikuar, faktet do të mbesin në kujtimin e plotë, por ky proces nuk ka qenë në atë kontraverzë.I assume the debate will continue in a calm and reasoned forum long after this trial and your activities have faded from the public memory. But this trial was not about that controversy.
Dyqani yt do të vazhdoj të lulëzoj pa asnjë ndërhyrje nga unë aspo kushdo tjetër.Your barbershop will continue to thrive without any interference from me or from anyone else.
Më duhet ti kthej të 13 gjallesat ose mallkimi ynë do të vazhdojI must return all 13 beasts or our curse will continue.
Dhe unë dua të dij se nëse është kjo diçka që do të vazhdoj ose do të nuk do të.And I want to know if that's something that will continue or if it won't.
Por nëse vendos të mos bësh asgjë tani besoj që Cyril do të vazhdoj të bëjë gjënë e njejtë përsëri deri sa askush të mos ketë mbetur në qytet.But if you choose to do nothing now, I believe Cyril will continue to do the same thing over and over again and until... until there is no one left in this city.
Biznesi ynë do të vazhdojë.Our business venture will continue.
Presidenti Ashton ka theksuar... ...dhe i ka siguruar amerikanët se është mirë... ...dhe që samiti do të vazhdojë në ditët në vazhdim.President Ashton has made a point... ... of reassuring Americans that he's all right... ... and the summit will continue in the days to come.
- Kjo do të vazhdojë një veprim është i pashmangshëm, si pasojat.- This will continue an action is inevitable, as the consequences.
Edhe nëse më arrestojnë, edhe nëse më vrasin, proçesi do të vazhdojë.Even if they arrest me, even if they kill me, the process will continue.
Comandante, keni leje për të institutit reforma agrare në rajon ... ... por e dytë do të vazhdojë Fronti pagesë të tatimeve të tokës.Comandante, you have permission to institute agrarian reform in the region... ...but the Second Front will continue to charge the land taxes.
Asnjë të dhënë sesi i ndodhi kjo... ...por do të vazhdojmë ta ndjekim këtë ngjarje live.No story yet as to how this happened to him... ... but we will continue to cover this story live. Reporting live from L. A...
Sigurisht do të vazhdojmë t'ju sjellim...Of course we will continue to bring you...
Tani do të vazhdojmë të vizitojmë banjot remake. Këtej.And so, now we will continue and visit the Roman baths down this way.
NE do të vazhdojmë të sigurojmë libra dhe klasë ushqim dheh veshje përmes programit tonë të shpërndarjes.We will continue to provide books and classes, food and clothing through our outreach program.
Megjithëse kurrë nuk do t’i besoj atij në kuletën time, mendoj se të gjithë ne do të vazhdojmë t’i besojmë me jetërat tona, dhe pa rast se një ditë, ai mund vërtet të ketë goditur diçkaAlthough I'd never trust him with my wallet, I think we all will continue to trust him with our lives, on the off chance that one day he might actually hit something.
Por mos u shqetësoni, ti dhe Idi do të vazhdoni të merrni rrogën tuaj mujore.But don't worry, you and Edie will continue to receive your monthly stipend.
Shpresoj që të gjithë ju do të vazhdoni këtë rrugë.I hope that you all will continue to fight for this country
Ata do të vazhdojnë të ju kujtoj.They will continue to remind you.
Bijtë e mi do të vazhdojnë të ngrihen për shumë kohë pasi unë të kem ikur, siç do të bëjnë edhe bijtë e tyre dhe në dashtë Zoti, edhe bijtë e bijëve të tyre.My sons will continue to rise long after I am gone, as will their sons and, God willing, their sons.
"Ne do të supozojmë se metodat e tanishme të interrogimit do të vazhdojnë"We will assume that the current methods of interrogation will continue
Askush nuk është plagosur në sulm, por shefi i Hamasir tha që raketat mbi Izrael do të vazhdojnë.No one was wounded in the attack, but the Hamas chief warned the rocket attacks on Israel will continue.
Jam i sigurt se përpjekjet e tij do të vazhdojnë.I'm sure his endeavors will continue
Në Evropë, përdorimi i resurseve dhe gjenerimi i mbetjeve vazhdo të rritet.In Europe, resource use and waste generation continue to rise.
Ashtu, vazhdo.So, continue.
Nese e sheh ndonje fantazme thuaj"Hello " dhe vazhdo te mesoshlfyou see a ghost you say "Hello ": :: and continue on studying:
Hajde aty ku burrat flasin italisht... më pas vazhdo derisa ata të flasin diçka tjetër.You come to where the men speak Italian... then continue until they speak something else.
Mirë, më fal, të lutem, vazhdo.Okay. Sorry. Please continue.
Ajo donte të dijë nëse Ati O'Grady Po vazhdonte akoma me terapi.She wanted to know whether Father O'Grady was continuing in therapy.
Biodiversiteti ka vazhduar të bjerë në nivel global, pavarësisht disaBiodiversity has continued to decline globally despite a few
Kur ishte 52 vjeç, ky burrë ka vazhduar të tymosë duhan edhe pse ka tension të lartë... dhe sëmundje zemre.When only 52 years of age, this man has continued to smoke... ...even though he has a history of high blood pressure and heart disease.
[... ka vazhduar të nisë përdorime të reja për këtë metal vital.][... has continued to pioneer new uses for this vital metal.]
'dhuna ne zonen e konfliktit ka vazhduar te pershkallezohet,'violence in the conflict zone has continued to escalate,
Dhuna ka vazhduar pa u pakësuar.The violence has continued unabated.
Çliruesit tanë me eksortën ushtarake kanë vazhduar mbrojtjen ajrore me një tjetër goditje ndaj reparteve gjermane në bregdetin e Francës.Our Liberators with fighter escort have continued the air offensive with another sock at German coastal installations in France.
Dhe do të vazhdoj të bëj Para Për ne Prandaj shiqojeni mirë.And he`s gonna continue makin` a lot of money for us, so keep a good eye on him.
Por mendoj që nuk mund të vazhdoj më... të jetoj në një vend që të përqafon... dhe rrit plogështi sikur të ishte virtyt.I just don't think I can continue to live in a place that embraces apathy as if it was a virtue.
Ai kërkoi që procesi për abuzim që i drejtohet Majkëllit të vazhdoj.The king requested that the verbal abuse directed towards Michael continue.
Duhet të vazhdoj?- Should I continue?
Duhet të vazhdoj me informacionet?Should I continue with the briefing?
Muund të vazhdosh.You can continue.
Mënyra më e mirë për të mos rrezikuar askënd, është që ti të vazhdosh punën.The best way to ensure everybody's safety... ...is for you to continue your work.
Por duhet të vazhdosh të na ndihmosh.But you must continue to help us.
Duhet të vazhdosh t'i marrësh përsëri dhe të çlodhesh sa më shumë që të jetë e mundur.You should continue taking the hormones and get as much rest as possible.
S'mund të vazhdosh kështu.I mean, you can't continue like this.
Divizioni i Popullsisë i Kombeve të Bashkuara pret që kjo rritje të vazhdojë dhe se popullsia botërore do të tejkalojnë 9 miliard deri me 2050, në përputhje me „variantin mesatar të rritjes” për llogaritjen e popullsisë (30).The United Nations Population Division expects this growth to continue and that the global population will exceed
Biznesi ynë do të vazhdojë.Our business venture will continue.
Dhe dot të vazhdojë të ketë sukses për shumë vite.It's gonna continue to work for years.
Gjyqtari e pyet nëse do të vazhdojë dhe Roki thotë po.As referee Joe Cortez asks if he wants to continue, and Rocky says yes!
Më pas, e dashur, Jezusi shkon t'i thotë Maria Magdalenës... që është detyra e saj të vazhdojë predikimin për kishën e tij.And then, my dear, Jesus goes on to tell Mary Magdalene... ...that it's up to her to continue his Church.
Tani, si thua të vazhdojmë këtë bisedë në shilarëse?Now, would you care to continue this conversation on the teeter-totter?
Dhe tani, le të vazhdojmë me këtë farsë.And now, let's continue with this mockery. Hmm?
I Nderuar, zonja dhe zotëinjë të jurisë, për shkak të vdekjës së papritur të Eduardo Ruizit, PopuIIi ka vendosur se ne nuk mundemi të vazhdojmë rastin tonë kundër CarI AyaIa.Your Honor, ladies and gentlemen of the jury, because of the sudden death of Eduardo Ruiz, the people have determined that we cannot continue our case... against Carl Ayala.
Kështuqë ne mund të vazhdojmë me ekspeditën.So we can continue with the expedition.
Ne do të vazhdojmë udhëtimin pasi të kapim tradhtarin.We'll continue the journey after we catch the traitor.
- Avokatë, Para se të vazhdoni-- - Dua ta kem këtë të shënuar--- Counselor, before you continue-- - I want to have this marked--
A jeni gadi të vazhdoni?Are you ready to continue?
Nëse filloni jashtë që të keni një ditë të mirë dhe ju jeni në atë imtësin e ndjenjës së gëzuar, aq sa nuk lejoni që diçka të ndryshoj disponimin tuaj, ju do të vazhdoni të tëriqni, përmes Ligjit Të Tërheqjes, më shumë situata, kushte, njerëz që mbajnë atë ndjenjë të gëzuar.If you start out having a good day and you're in that particular happy feeling, as long as you don't allow something to change your mood, you're gonna continue to attract, by the Law of Attraction, more situations, circumstances, people that sustain that happy feeling.
Tani mund të vazhdoni sërish.All right, you can continue now.
Ajo nuk është tjetër vetëm se si ju duken për kalendarin çifut, ose cili version ju doni të vazhdoni, por ne jemi të shkuar brenda shtatë mijëvjeçarit.It is but how you look to the Jewish calendar, or which version you want to continue, but we are gone within seven millennium.
Deri atëherë, ato - ashtu si edhe vendet që u antarësuansë fundmi në BE - do të vazhdojnë të përfitojnë nga ndihma e BE-s.Untilthey do so they will - like those countries which recently joined the EU - continueto benefit from EU assistance.
Udhëzimet e tijë atyre se si të vazhdojnë kishën e tijë pas vdekjes së tijë.His instructions to them on how to continue his church after his death.
Ata do të vazhdojnë të ju kujtoj.They will continue to remind you.
Bijtë e mi do të vazhdojnë të ngrihen për shumë kohë pasi unë të kem ikur, siç do të bëjnë edhe bijtë e tyre dhe në dashtë Zoti, edhe bijtë e bijëve të tyre.My sons will continue to rise long after I am gone, as will their sons and, God willing, their sons.
- Gjërat s'mund të vazhdojnë...- Things can't continue as they... Move out?
Kishte shumë rëndësi për Uillin dhe ai do të kishte dashur që unë të vazhdoja.It meant a lot to Will... ...and he would have wanted me to continue.
Mendoj se u përpoqa që ta vë dorën time nën rrobat e saja të brendshme, Dhe mendoj se mu atëherë e kuptova që... Që nuk do të ishte në rregull të vazhdoja, dhe, edhe pse nuk...I think I probably tried to put my hand inside her underwear, and I think that's about the time I realized that... it was not correct to continue, and, although I'm not... paraphrasing exactly what I remember I did, but I think I want to say that I stopped shortly afterwards and...
Edhe kur isha pa shpresa, Ai më dha paqe,... dhe një shenjë të vazhdoja udhëtimin.And when I was beyond all hope of saving, He gave me rest... then gave me a sign to continue my journey.
A do të doje të ikje apo të vazhdoje?Would you prefer to leave or continue?
Kjo do lejonte, që një ushtar të vazhdonte luftimin pas vdekjes.This would allow, say, a soldier to continue fighting after death.
Pas luftës, Programi u zhvendos këtu, ku eksperimentimi të vazhdonteAfter the war, the program was moved here, where experimentation continued.
Vetëm sikur ta kisha lënë të vazhdonte marrdhënien e saj obsesive me atë vajzë në vështirësi, do të kishte shkuar gjithçka për bukuri.If I'd just let her continue her obsessive relationship... ...with that troubled little girl, everything would've been fine.
Louis lves kishte qenë i vendosur të vazhdonte ditën e tij me dinjitet dhe qëllim.Louis lves had been determined to continue his day with dignity and purpose.
Do doja të vazhdonim bisedën por duhet të iki.You know, I'd love to continue this conversation... ...but I'm wanted elsewhere. Please excuse me.
Për vite me rradhë në menduam se mund të vazhdonim ... të konsumonim burimet natyrore pa pasoja.For years, we operated under the belief that we could continue... ...consuming our planet's natural resources without consequence.
Do deshim të vazhdonim merrëveshjen.We'd like to continue the arrangement.
A të besdis në se rri këtu? Apo do që të vazhdonim në zyrën time, në se kjo do ishte më e rehatshme.Or we can continue in my office, if that's more convenient.
Mund të vazhdonit të përballeshit me problemet tuaja, e njohura, ose t'i zgjidhnit problemet tuaja në të panjohurën, lojën tonë.You could continue to deal with your problems, the known, or possibly solve your problems in the unknown, our game.
Do iu kërkoja të vazhdonit ta bënit këtë gjë.I would ask that you continue to do so.
Vrasja FARC siç e dini, ajo ndaloi një rebelim, dhe i lejoi lordët e drogës që të vazhdonin të dominonin zonën.FARC assassination, as you know, that, that shut down resistance, allowed the drug lords to continue to dominate the area.
Nëse ajo nuk do të kishte ndodhur ata do të vazhdonin të na shihnin ne si njerëzit e sëmurë të Azisë Lindore!If that hadrt happened, they would have continued to see us as the sick man of East Asia!
Si mundësi që të vazhdonin t'i shërbenin vendit.The opportunity to continue serving their country.
Plani i tyre ishte të ndalonin te Foleja e Dragoit, të kalonin natën aty dhe pastaj të vazhdonin për në veri.Their plan was to post up at dragon inn, spend the night, and continue north.
• Transporti i pasagjerëve ka vazhduar të rritet, por në një normë më të ngadalshme se sa e ekonomia.•Passenger transport continued to grow but at a slower rate than the economy.
Biodiversiteti ka vazhduar të bjerë në nivel global, pavarësisht disaBiodiversity has continued to decline globally despite a few
Ka vazhduar ta udhëheq spitalin përderisa ka patur mundësi.She continued the run hospital as well as they could.
Kur ishte 52 vjeç, ky burrë ka vazhduar të tymosë duhan edhe pse ka tension të lartë... dhe sëmundje zemre.When only 52 years of age, this man has continued to smoke... ...even though he has a history of high blood pressure and heart disease.
"Vrasjet kanë vazhduar... ""The crimes continued ..."
Mungesa e furnizimit është duke vazhduar të dobësojë njësitë tona kryesore, dhe rezervat janë varfëruar rëndë.Lack of supplies is continuing to weaken our main units. And reserves are severely depleted.
Pra, duke vazhduar këtë tren të mendimit në lidhje me dizajnit logjik ... Çfarë është tjetër në ekuacionin tonë?So, continuing this train of thought regarding logical design... what is next in our equation?
Trupat kanë përparuar në provincë sot, duke vazhduar një sërë bombardimesh nga ajri dhe nuk ka asnjë shenjë që po ndalon ndonjë.Troops have made progress in the province today, continuing a cavalcade of intense aerial shelling with no signs of anyone stopping.

More Albanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

çlirohem
become free
ndryshohem
differ
përparoj
advance
punësoj
employ
rrezikoj
risk
shtyp
press
tërheq
pull
themeloj
found
urroj
hate
veçoj
isolate

Other Albanian verbs with the meaning similar to 'continue':

None found.