Injoroj (to ignore) conjugation

Albanian
73 examples

Conjugation of eiti

Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present tense
injoroj
I ignore
injoron
you ignore
injoron
he/she/it ignores
injorojmë
we ignore
injoroni
you all ignore
injorojnë
they ignore
Past tense
injorova
I ignored
injorove
you ignored
injoroi
he/she/it ignored
injoruam
we ignored
injoruat
you all ignored
injoruan
they ignored
Future tense
do të injoroj
I will ignore
do të injorosh
you will ignore
do të injorojë
he/she/it will ignore
do të injorojmë
we will ignore
do të injoroni
you all will ignore
do të injorojnë
they will ignore
Imperative tense
-
injoro
you ignore
-
-
injoroni
you all ignore
-
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present imperfect tense
injoroja
I was ignoring
injoroje
you were ignoring
injoronte
he/she/it was ignoring
injoronim
we were ignoring
injoronit
you all were ignoring
injoronin
they were ignoring
Past perfect tense
kam injoruar
I have ignored
ke injoruar
you have ignored
ka injoruar
he/she/it has ignored
kemi injoruar
we have ignored
keni injoruar
you all have ignored
kanë injoruar
they have ignored
Past pluperfect tense
pata injoruar
I had ignored
pate injoruar
you had ignored
pati injoruar
he/she/it had ignored
patëm injoruar
we had ignored
patët injoruar
you all had ignored
patën injoruar
they had ignored
Future perfect tense
do të kem injoruar
I will have ignored
do të kesh injoruar
you will have ignored
do të ketë injoruar
he/she/it will have ignored
do të kemi injoruar
we will have ignored
do të keni injoruar
you all will have ignored
do të kenë injoruar
they will have ignored
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Subjunctive present tense
të injoroj
I ignore
të injorosh
you ignore
të injorojë
he/she/it ignore
të injorojmë
we ignore
të injoroni
you all ignore
të injorojnë
they ignore
Subjunctive past tense
të injoroja
I ignore
të injoroje
you ignore
të injoronte
he/she/it ignore
të injoronim
we ignore
të injoronit
you all ignore
të injoronin
they ignore
Subjunctive past perfect tense
të kem injoruar
I have ignored
të kesh injoruar
you have ignored
të ketë injoruar
he/she/it have ignored
të kemi injoruar
we have ignored
të keni injoruar
you all have ignored
të kenë injoruar
they have ignored
Subjunctive past pluperfect tense
të kisha injoruar
I have ignored
të kishe injoruar
you have ignored
të kishte injoruar
he/she/it have ignored
të kishim injoruar
we have ignored
të kishit injoruar
you all have ignored
të kishin injoruar
they have ignored
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Conditional present tense
do të injoroja
I would ignore
do të injoroje
you would ignore
do të injoronte
he/she/it would ignore
do të injoronim
we would ignore
do të injoronit
you all would ignore
do të injoronin
they would ignore
Conditional past perfect tense
do të kisha injoruar
I would have ignored
do të kishe injoruar
you would have ignored
do të kishte injoruar
he/she/it would have ignored
do të kishim injoruar
we would have ignored
do të kishit injoruar
you all would have ignored
do të kishin injoruar
they would have ignored
Optative present tense
injorofsha
I may ignore
injorofsh
you may ignore
injoroftë
he/she/it may ignore
injorofshim
we may ignore
injorofshit
you all may ignore
injorofshin
they may ignore
Optative past perfect tense
paça injoruar
I may have ignored
paç injoruar
you may have ignored
pastë injoruar
he/she/it may have ignored
paçim injoruar
we may have ignored
paçit injoruar
you all may have ignored
paçin injoruar
they may have ignored
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Admirative present tense
injoruakam
I (apparently) ignore
injoruake
you (apparently) ignore
injoruaka
he/she/it (apparently) ignores
injoruakemi
we (apparently) ignore
injoruakeni
you all (apparently) ignore
injoruakan
they (apparently) ignore
Admirative past tense
injoruakësha
I (apparently) ignored
injoruakëshe
you (apparently) ignored
injoruakësh
he/she/it (apparently) ignored
injoruakëshim
we (apparently) ignored
injoruakëshit
you all (apparently) ignored
injoruakëshin
they (apparently) ignored
Admirative past perfect tense
paskam injoruar
I (apparently) have ignored
paske injoruar
you (apparently) have ignored
paska injoruar
he/she/it (apparently) has ignored
paskemi injoruar
we (apparently) have ignored
paskeni injoruar
you all (apparently) have ignored
paskan injoruar
they (apparently) have ignored
Admirative pluperfect tense
paskësha injoruar
I (apparently) had ignored
paskëshe injoruar
you (apparently) had ignored
paskësh injoruar
he/she/it (apparently) had ignored
paskëshim injoruar
we (apparently) had ignored
paskëshit injoruar
you all (apparently) had ignored
paskëshin injoruar
they (apparently) had ignored
participle
gerund present
gerund past
Other
injoruar
ignored
duke injoruar
ignoring
duke pasë injoruar
having ignored

Examples of injoroj

Example in AlbanianTranslation in English
Jam duke e urdhëruar jurin për të injoruar ata qe vetem se a pane.I'm ordering the jury to ignore what they've just seen.
Politika e kufijve të hapur e Administratës Bush dhe vendimi i saj për të injoruar përforcimin e ligjeve të imigracionit në këtë shtet është pjesë e një axhende më të gjerë.The Bush administration's open borders policy and its decision to ignore the enforcement of this country's immigration laws is part of a broader agenda.
- Më ke mësuar që ta injoroj dhimbjen.You taught us to ignore the pain, didn't ya?
Oh! Po, edhe një gjë, i madhi Zot. Sa i përket armiqve tanë... injoroj litjet e tyre dhe na ndihmo t'i çojmë në ferr.Oh, yes... and one more thing, Dear Lord... ...about our enemies... ...ignore their heathen prayers and help us blow... ...those little bastards straight to hell.
Nuk mundem t'i injoroj, s'mund t'u largohemi atyre!I can't ignore it, Reed. There's no getting away from it!
Nuk mund të injoroj vrasjen.I can no longer ignore the killing.
Nuk dua të të injoroj.I don't want to ignore you.
Nuk do të me injoron qfarë do...Ah! I will not be ignored by the likes--
Dua ta di cilën hartë e shfrytëzon Britania... pasi që i injoron plotësisht Kombet e Bashkuara dhe vendos ta pushtojë lrakun?I just wondered whose map, um, is Britain using... When it completely ignores the United Nations and decides to invade Iraq?
Ti i ndryshon ato ose i injoron.You change them or you ignore them.
Pra po më injoron tani, kështu?So you're just going to ignore me now? Is that it?
Por kur e bëj unë, ti thjesht më injoron.But when I do it, you just ignore me.
Por ç'kuptim ka të shkojmë ç'do të dielë në kishë, kur dikujt që i duam të mirën ka një eksperiencë mistike dhe e injorojmë?What is the point of going to church every Sunday, when if someone we love has a genuine religious experience, we ignore it.
Por më mirë ta injorojmë problemin dhe do largohet.But better to ignore the problem and it's bound to go away.
E di që atje jashtë po ndodh diçka me të vërtetë e çuditshme por a ka mundësi që thjesht ta injorojmë?I know something really wrong is happening here, but is there any chance we can just ignore it?
Ne gjithmonë mundohemi ta shmangim atë dhe ta injorojmëWe always try to avoid him and try to ignore him
Po them që nuk mund ta injorojmë realitetin e asaj çfarë do vijë përpara.I'm just saying that we can't ignore the reality of what we're up against.
Jepni të gjithë mundin tuaj që ta injoroni, largojeni vëmendjen tuaj nga gjërat që nuk i doni derisa e jepni vëmendjen e tërë sendeve që i doni.Do your best to ignore them, remove your attention from the things that you do not want while you give your undivided attention to the things that you do want.
E kaloni tërë mëngjesin duke folur për puding, ndërsa e injoroni një kërcënim të besueshëm?You spent the morning talking about pudding, and you ignore a credible threat?
A nuk është e mjaftueshme se ju me injoroni mua tërë jeten tende?It's not enough that you ignore me our whole life?
Nëse injoroni kërkesat e mia Ata janë viktimat e para.Should you ignore my demands they will be the first to go.
- Mirë, ju nuk mund ta injoroni atë.- Well, you can't just ignore it.
Kur njerëzit kalojnë në rrugë, më injorojnë.They see me but they try to ignore me. They prefer I wasn't in their city.
Ne e ulim kokën poshtë, ato na injorojnë.We keep our heads down, they ignore us.
Jo sepse humbën, por sepse nuk kanë mundësi të injorojnë situatën që jemi totalisht të papërgatitur që të rifutemi në Kupën Botërore të Ragbit.Not because they lost, but because there's now no way to ignore the fact that we are completely and utterly unprepared to reenter the world of top-notch international rugby.
Nuk mund të më injorojnë përgjithmonë.They can't ignore me forever.
Por unë e injorova dhe pastaj kam dëgjuar Unë tani ju shpallë ju burrë dhe grua.But I ignored her and then I heard "I now pronounce you man and wife."
Ishte nje shenje.Por une e injorova ate.It was a sign. I just totally ignored it.
Më fal që të injorova sot në shkollë.I'm sorry I ignored you at school today.
E injorova frikën time duke u fshehur me leverdi pas një pozicioni të një kompromisi politik.I ignored my own cowardice, conveniently hiding behind a position of political compromise.
Na injorove, dmth je polic.You ignored us, you're a cop.
U paralajmërove edhe njëherë më parë pir e injorove.You were warned once before but you ignored it.
Prandaj më injorove?That's why you ignored me?
Rusevelti e injoroi.Roosevelt ignored it.
Ti shpëtove prej tij, por mamaja jote të injoroi edhe më shumë.You got rid of him, and your mama ignored you even worse.
Herën e fundit kur ajo u përpoq të na paralajmërojë për diçka, ne të gjithë e injoruam atë.The last time she tried to warn us about something, we all ignored her.
Unë u përpoqa që t'ju paralajmëroja, duke shkruar "Bart Simpson do të vdesë!" mbi mure, por ju më injoruat ...I tried to warn you by writing "Bart Simpson will die" on the walls, but you ignored me.
Dhe ju ... qe sapo me injoruat mua.And you... you just ignored me.
Ju më injoruat mua. -Miranda?- You ignored me.
Hijenat e injoruan Xhozefin.The hyenas ignored Joseph.
Dhe ata i injoruan paratë e thata.They ignored the loose cash.
Atje është një luftë të cilën mediet e injoruan, eh?There's a war that the media ignored, huh?
- Vetëm e injoro.- Just ignore it.
Mos më injoro.Don't ignore me.
Më injoro.Just ignore me.
Kur e pashe se po e vizaton, epol... ...Universi te jep shenja ti mos i injoroWhen I saw that you're drawing it, well... ...the Universe gives you clues like that, you don't ignore it.
- Mos më injoro mua.- Don't ignore me.
Sapo Roberti më tha që ti po i injoroje urdhërat e mi...As soon as Robert told me you were ignoring my express orders--
- Si një hetuese që jam, besoj se keni injoruar provat të rëndësishme për klientit tim.- As the investigating officer, I feel like you have ignored certain elements pertaining to my client.
Nuk mund të injoroj vrasjen.I can no longer ignore the killing.
Nuk dua të të injoroj.I don't want to ignore you.
Më mundëson të injoroj atë pjesë në të cilën nuk dua të përgjigjem.It allows me to ignore any part I don't want to answer.
Kam vendosur, nga tash e tutje, të të injoroj ty dhe injorancën tënde rreth punës sime.I've decided, from now on, to ignore you and your ignorance about my work,
Unë s'mund të injoroj atë çfarë ndodhi.- I can't ignore what happened, okay?
Por si mund të injorosh diçka kësisoji?But then how can you ignore something like this?
Është stërvitur që të injorojë dhimbjen dhe kohën, dhe që të hajë gjëra që një derr do ti nxirrte.He was trained to ignore pain and the weather, and to eat things a goat would puke up.
Kjo do të ishte e mencur të injorojë nevojat e të tjerëve... ...dhe mbrojtje krahinave tona.It will be wise to ignore the needs of others... ...and safeguard our own provinces.
Kjo do të ishte e mencur të injorojë nevojat e të tjerëve dhe mbrojtje krahinave tona.It will be wise to ignore the needs of others and safeguard our own provinces.
Pra, argumenti gjenetik është thjesht një arsye e cila na lejon që të injorojmë faktorët sociale, ekonomike dhe politikë ... që, në fakt, janë themel të ... shumë sjelljeve problematike.So, the genetic argument is simply a cop-out which allows us to ignore the social and economic and political factors... that, in fact, underlie... many troublesome behaviors.
Jo sepse humbën, por sepse nuk kanë mundësi të injorojnë situatën që jemi totalisht të papërgatitur që të rifutemi në Kupën Botërore të Ragbit.Not because they lost, but because there's now no way to ignore the fact that we are completely and utterly unprepared to reenter the world of top-notch international rugby.
Hobitët kanë jetuar si bujq dhe blektorë në Shajër... ...për qindra vjet. Mjaft të gatshëm të injorojnë dhe të jenë të injoruar... ...nga bota e popujve të mëdhenj.Hobbits have been living and farming in the four Farthings of the Shire... ...for many hundreds of years... ...quite content to ignore and be ignored... ...by the world of the Big Folk.
Hobitët kanë jetuar si bujq dhe blektorë në Shajër për qindra vjet. Ishin të gatshëm të injorojnë e të injoroheshin nga bota e popujve të mëdhenj.Hobbits have been living and farming in the four Farthings of the Shire for many hundreds of years quite content to ignore and be ignored by the world of the Big Folk.
Isha i bindur që ajo priti n ga unë të injoroja.I was confident she expected me to ignore.
Mund ta kuptojmë pra pse ai komision nën drejtimin e Zelikoë do të injoronte të gjitha evidencat që të çonin tek e vërteta që 11 Shtatori ishte nje operacion fallso, me qëllimin që të autorizonte doktrinat dhe fondet e nevojshme për një mobilizim imperial të një niveli të ri.We can understand therefore why that commission under Zelikow leadership would have ignored all the evidence that would point to the truth that 9/11 was a false flag operation intended to authorize the doctrines and funds needed for a new level of imperial mobilization.
Ne u përpoqëm shumë të të injoronim.We tried very very hard to ignore you.
Por ne ishim të injoruar.But we're ignored.
Por jo secili mbas 11-Shtatorit ishte i injoruar nga qeveria.(Moore) But not everyone after 911 was ignored by the government.
e keni injoruar dhe keni sfiduar trupi ligjëror dhe gjyqin suprem edhe më shumë, nga çdo gjë dhe keni dëshpëruar profesionin tuaj.You've ignored and challenged the legislature and the Supreme Court. Moreover, you've defied your own medical profession.
Hobitët kanë jetuar si bujq dhe blektorë në Shajër... ...për qindra vjet. Mjaft të gatshëm të injorojnë dhe të jenë të injoruar... ...nga bota e popujve të mëdhenj.Hobbits have been living and farming in the four Farthings of the Shire... ...for many hundreds of years... ...quite content to ignore and be ignored... ...by the world of the Big Folk.
Unë dikur e kisha injoruar një gervishtje. unë e lashë ashtu për disa ditë.I once had a scrape I ignored. I let it go for a couple days.
Një lidhje e bazuar në Presidentin që flet saktësisht çfarë do dhe rastësisht duke injoruar ato gjëra që vërtetë kanë rëndësi për...A relationship based on the President taking what he wants and casually ignoring all those things that really matter to, erm...
Për mobiljet që nuk duhej si kishe shitur, duke injoruar thirrjet prapa në '98...For the furniture you shouldn't have sold, ignoring a summons back in '98...
Ti je duke injoruar të drejtat e tyre!You're ignoring their rights!

More Albanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

afrohem
approach
dua
want
duroj
bear
dhunoj
treat with violence
gëzoj
enjoy
injorohem
ignore
jam
be
kam
have
miqësohem
become friends
ndaloj
forbid

Other Albanian verbs with the meaning similar to 'ignore':

None found.
Learning languages?