Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Dzīvot (to live) conjugation

Latvian
20 examples

Conjugation of dzīvot

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
dzīvoju
I live
dzīvo
you live
dzīvo
he/she/it lives
dzīvojam
we live
dzīvojat
you all live
dzīvo
they live
Past tense
dzīvoju
I lived
dzīvoji
you lived
dzīvoja
he/she/it lived
dzīvojām
we lived
dzīvojāt
you all lived
dzīvoja
they lived
Future tense
dzīvošu
I will live
dzīvosi
you will live
dzīvos
he/she/it will live
dzīvosim
we will live
dzīvosiet
you all will live
dzīvos
they will live
Imperative mood
-
dzīvo
you live
-
-
dzīvojiet
you all live
-
Es/tu/...
Conditional mood
dzīvotu
I would live

Examples of dzīvot

Example in LatvianTranslation in English
Persona ar smagu invaliditāti ir persona, kurai ir fizisko spēju ierobežojums, kas ir darba nespējīga vai darbspējīga uzraudzības apstākļos, kura nespēj dzīvot patstāvīgi un kurai nepieciešama citu personu pastāvīga vai ilgtermiņa aprūpe un palīdzība, lai iekļautos sabiedrībā.A person with advanced disability is a person who has physical impairment, who is incapable of work or capable of work under the conditions of protected labour, who is not able to live independently and requires permanent or long-term care and support from others in order to fulfil their social roles.
Vāverpērtiķi nebrīvē mēdz dzīvot līdz pat divdesmit piecu gadu vecumam.Squirrel monkeys in captivity have been known to live for up to twenty-five years.
Viens no Orhūsas konvencijas mērķiem ir vēlme garantēt tiesības uz sabiedrības dalību ar vidi saistītu lēmumu pieņemšanā, lai palīdzētu aizsargāt personu tiesības dzīvot veselībai un labklājībai piemērotā vidē.Among the objectives of the Århus Convention is the desire to guarantee rights of public participation in decision-making in environmental matters in order to contribute to the protection of the right to live in an environment which is adequate for personal health and well-being.
16.Kas notiek, ja es ilgāku laiku dzīvoju uzņēmējā dalībvalstī?16.What if I live for a long time in the host Member State?
Es šajā laikā biju priecīgs par to, ka dzīvoju pilsētā, un jutu, ka es esmu labākā situācijā nekā lielākā daļa lauku teritoriju iedzīvotāju.Mācību laikā Ekonomikas akadēmijā Katovicē [Katowice] es sāku interesēties par sociālās un ekonomiskās attīstības problēmām lauku reģionos.I was at this time happy to live in the city, and felt that I was in a better position than most inhabitants of rural areas.During my studies at the Academy of Economics in Katowice I became interested in the problems of socialeconomic development in rural regions.
“Es apguvu franču valodu profesionālu iemeslu dēļ un kā saziņas līdzekli ar tās valsts iedzīvotājiem, kurā dzīvoju,” skaidro bulgārs Angels, informācijas tehnoloģiju speciālists, kurš dzīvo Beļģijā.‘I learnt French for strictly professional reasons and as a means of communication with the inhabitants of the country I live in,’ explains Angel, a Bulgarian IT specialist who lives in Belgium.
Par to dzīvo dzīvnieku pārbaudēm, kas ir no valstīm, kuras nav minētas šajā pielikumā, Šveices iestādes apņemas iekasēt vismaz Direktīvas 96/43/EK C pielikuma 2. nodaļā noteiktās maksas.For checks on live animals from countries other than those covered by this Annex, the Swiss authorities undertake to collect at least the fees provided for in Annex C, Chapter 2, to Council Directive 96/43/EC (OJ L 162, 1.7.1996, p. 1).
Ja darbinieka likumīgais dzīvesbiedrs/-e vai persona, ar kuru darbinieks dzīvo laulību statusā, strādā algotu darbu, darbinieks informē par to direktoru.If the legal spouse of a staff member or the person with whom the staff member lives in a marital status is in gainful employment, the staff member shall inform the Director.
Ja darbinieka likumīgais dzīvesbiedrs vai persona, ar kuru darbinieks dzīvo laulību statusā, strādā algotu darbu, darbinieks par to informē direktoru.If the legal spouse of a staff member or the person with whom the staff member lives in a marital status is in gainful employment, the staff member shall inform the Director.
Liberāldemokrātiskos ideālus atbalsta ne tikai mūsu politiskās grupas EP deputāti, bet arī deviņi mūsu grupai piederīgi komisāri un seši premjerministri, un šo ideālu iedzīvināšana praksē ir radikāli mainījusi Eiropu, kādā mēs dzīvojam pašlaik.When translated from theory into practice Liberal and Democrat ideals - pursued not just by our MEPs but our nine Commissioners and six Prime Ministers - have radically shaped the Europe we live in today.
Pārmaiņu nodrošināšana ar ekonomikas palīdzību: ES vēlas, lai uzplaukums un pieaugums dotu labumu ikvienam, nenodarot vēl lielāku kaitējumu pasaulei, kurā dzīvojam.Using the economy to bring about change: The EU wants to see prosperity and growth benefiting everyone without causing more damage to the world in which we live.
Mēs dzīvojam strauji mainīgā un savstarpēji atkarīgā pasaulē. Cenšoties nodrošināt sabiedrības veselību un pārticību, mēs gūstam daudz iespēju, bet mums arī nākas saskarties ar dažādām grūtībām.We live in a fast-changing and interdependent world. is provides us with many opportunities but we also face many challenges if we are to secure a prosperous and fair society.
Nē, tu dzīvosi Džon KonstantīnNo. You will live, John Constantine.
Tu dzīvosi.You will live.
O, tu dzīvosi.Oh, you will live.
Par mīlestību, kas dzīvos mūžīgi.A love that will live forever.
Daži kritīs un daži dzīvos.Some will fall and some will live
Taču kaut kur starp zvaigznēm viņš dzīvos.But out there amongst the stars he will live.
Nē. Bēgsim un dzīvosim.We will run, and we will live.
Mēs atkal dzīvosim brīvībā Kunga dārzā, mēs staigāsim aiz arkla lemeša, noliksim zobenu.We will live again in freedom In the garden of the Lord We will walk behind the plowshare We will put away the sword

More Latvian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

apsaukāt
miscall
degt
burn
griezt
cut
izbirt
fall out
mācēt
manage
nolaist
lower
nopelnīt
earn
pasmaidīt
smile
segt
cover
uzsākt
begin

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'live':

None found.