Prodhoj (to produce) conjugation

Albanian
61 examples

Conjugation of eiti

Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present tense
prodhoj
I produce
prodhon
you produce
prodhon
he/she/it produces
prodhojmë
we produce
prodhoni
you all produce
prodhojnë
they produce
Past tense
prodhova
I produced
prodhove
you produced
prodhoi
he/she/it produced
prodhuam
we produced
prodhuat
you all produced
prodhuan
they produced
Future tense
do të prodhoj
I will produce
do të prodhosh
you will produce
do të prodhojë
he/she/it will produce
do të prodhojmë
we will produce
do të prodhoni
you all will produce
do të prodhojnë
they will produce
Imperative tense
-
prodho
you produce
-
-
prodhoni
you all produce
-
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present imperfect tense
prodhoja
I was producing
prodhoje
you were producing
prodhonte
he/she/it was producing
prodhonim
we were producing
prodhonit
you all were producing
prodhonin
they were producing
Past perfect tense
kam prodhuar
I have produced
ke prodhuar
you have produced
ka prodhuar
he/she/it has produced
kemi prodhuar
we have produced
keni prodhuar
you all have produced
kanë prodhuar
they have produced
Past pluperfect tense
pata prodhuar
I had produced
pate prodhuar
you had produced
pati prodhuar
he/she/it had produced
patëm prodhuar
we had produced
patët prodhuar
you all had produced
patën prodhuar
they had produced
Future perfect tense
do të kem prodhuar
I will have produced
do të kesh prodhuar
you will have produced
do të ketë prodhuar
he/she/it will have produced
do të kemi prodhuar
we will have produced
do të keni prodhuar
you all will have produced
do të kenë prodhuar
they will have produced
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Subjunctive present tense
të prodhoj
I produce
të prodhosh
you produce
të prodhojë
he/she/it produce
të prodhojmë
we produce
të prodhoni
you all produce
të prodhojnë
they produce
Subjunctive past tense
të prodhoja
I produce
të prodhoje
you produce
të prodhonte
he/she/it produce
të prodhonim
we produce
të prodhonit
you all produce
të prodhonin
they produce
Subjunctive past perfect tense
të kem prodhuar
I have produced
të kesh prodhuar
you have produced
të ketë prodhuar
he/she/it have produced
të kemi prodhuar
we have produced
të keni prodhuar
you all have produced
të kenë prodhuar
they have produced
Subjunctive past pluperfect tense
të kisha prodhuar
I have produced
të kishe prodhuar
you have produced
të kishte prodhuar
he/she/it have produced
të kishim prodhuar
we have produced
të kishit prodhuar
you all have produced
të kishin prodhuar
they have produced
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Conditional present tense
do të prodhoja
I would produce
do të prodhoje
you would produce
do të prodhonte
he/she/it would produce
do të prodhonim
we would produce
do të prodhonit
you all would produce
do të prodhonin
they would produce
Conditional past perfect tense
do të kisha prodhuar
I would have produced
do të kishe prodhuar
you would have produced
do të kishte prodhuar
he/she/it would have produced
do të kishim prodhuar
we would have produced
do të kishit prodhuar
you all would have produced
do të kishin prodhuar
they would have produced
Optative present tense
prodhofsha
I may produce
prodhofsh
you may produce
prodhoftë
he/she/it may produce
prodhofshim
we may produce
prodhofshit
you all may produce
prodhofshin
they may produce
Optative past perfect tense
paça prodhuar
I may have produced
paç prodhuar
you may have produced
pastë prodhuar
he/she/it may have produced
paçim prodhuar
we may have produced
paçit prodhuar
you all may have produced
paçin prodhuar
they may have produced
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Admirative present tense
prodhuakam
I (apparently) produce
prodhuake
you (apparently) produce
prodhuaka
he/she/it (apparently) produces
prodhuakemi
we (apparently) produce
prodhuakeni
you all (apparently) produce
prodhuakan
they (apparently) produce
Admirative past tense
prodhuakësha
I (apparently) produced
prodhuakëshe
you (apparently) produced
prodhuakësh
he/she/it (apparently) produced
prodhuakëshim
we (apparently) produced
prodhuakëshit
you all (apparently) produced
prodhuakëshin
they (apparently) produced
Admirative past perfect tense
paskam prodhuar
I (apparently) have produced
paske prodhuar
you (apparently) have produced
paska prodhuar
he/she/it (apparently) has produced
paskemi prodhuar
we (apparently) have produced
paskeni prodhuar
you all (apparently) have produced
paskan prodhuar
they (apparently) have produced
Admirative pluperfect tense
paskësha prodhuar
I (apparently) had produced
paskëshe prodhuar
you (apparently) had produced
paskësh prodhuar
he/she/it (apparently) had produced
paskëshim prodhuar
we (apparently) had produced
paskëshit prodhuar
you all (apparently) had produced
paskëshin prodhuar
they (apparently) had produced
participle
gerund present
gerund past
Other
prodhuar
produced
duke prodhuar
producing
duke pasë prodhuar
having produced

Examples of prodhoj

Example in AlbanianTranslation in English
Dhe, si e dini, Ginger i ka tejkaluar të gjitha pritjet... në aftësinë e saj për të prodhuar proteinal medicionale për bagëtinë.And, as you know, Ginger has exceeded all expectations... ...in her ability to produce medicinal proteins for livestock.
Kjo është teknikisht e pamundur për të prodhuar ... më të mirë të çdo gjë ... në qoftë se një kompani është që të mbajë një avantazh konkurrues ... dhe kështu të mbeten të përballueshme për të konsumatorit.It is technically impossible to produce... the best of anything... if a company is to maintain a competitive edge... and hence remain affordable to the consumer.
Ne thjesht gjetur dhe identifikuar çdo burim fizik në planet, ne mund të, së bashku me shumën e në dispozicion në çdo vend ... nga depozitat e bakrit, për vendet më të fuqishme për ... fermave të erës për të prodhuar energji ... të burimeve natyrore të ujit të freskët ... për një vlerësim të shumës e peshkut në oqean ... në tokën më të kryeministrit punueshme për kultivimin e ushqimit, etjWe simply locate and identify every physical resource on the planet, we can, along with the amount available at each location... from the deposits of copper, to the most potent locations for... wind farms to produce energy... to the natural fresh water springs... to an assessment of the amount of fish in the ocean... to the most prime arable land for food cultivation, etc.
Pastaj ajo fillon të dalë përsëri por ajo që kemi tani është kjo ... zonë ku nuk ka aftësinë për jo më shumë për të prodhuar energji të lirë.Then it starts to come up again but what we have now is this... area where there's no more ability to produce cheap energy.
Laboratorët punojnë 24 orë për të prodhuar formulën që do të shpëtojë jetë. Pyetja është:But as labs work around the clock to produce the life-saving formula... the question remains:
Ai dëshiron që unë të prodhoj një kasetë demo për grupin e tij që këndojnë pa instrumente.He wants me to produce a demo tape for his a cappella singing group.
E rëndomtë dhe e pavërtetë, për megjithatë... Mesazhi ku dërgoi Kolonës së Pestë duket se prodhoj, diçka si një kryengritje.Trite and untrue... but even still, the message the Fifth Column sent... seems to have produced something of a groundswell.
Vetëm Rusia mundet ende të prodhoj gra si ajo.Only Russia can still produce women like that.
Ky pyll masiv rotull globit perben 1/3 e gjithe pemeve te Tokes dhe prodhon kaq shume oksigjen sa ndryshon perberjen e atmosferes.This vast forest circling the globe contains a third of all the trees on Earth and produces so much oxygen it changes the composition of the atmosphere.
Ky gjenerator prodhon më shumë se 3 mijë amper.This generator produces over 3000 amps.
Nëse vendosim të shpojmë për naftë dhe nëse pusi prodhon,If we decide to drill for oil and if the well begins to produce,
Ata s'mund të pushojnë nëse vijnë këtu dhe dëgjojnë predikimet e tua, dhe kështu pusi nuk prodhon dhe nuk sjell flori në gjithë vendin.They can't get that if they're up here listening to your gospel, and then the well can't produce and blow gold all over the place.
Bëhet fjalë për fenomenin shpirtëror, ashtu që entiteti duhet të jetë masë fizike e mikëpritësit, në qoftë se trupi juaj prodhon një reagim të tillë, domethënë qëpo funksiononEven though we're dealing with a spiritual phenomenon, the entity still needs to be housed in some degree of physical mass. So if your body produces a reaction like that, it means what we're doing is working.
Dhe unë mendoj se ne duhet të mendojmë një herë ku të prodhojmë një shpërthim, brenda ose jashtë magnetosferës.And I think we should think about when where to produce an explosion, inside or out magnetosphere.
Nuk e pyeta këtë, z. Kryetar! Nëse duhet të provojmë të prodhojmë një dëshmitar në publik... sepse FBI mund ta ketë sekretin e saj dhe ne nuk dëshirojmë ...I didn't ask that, Mr. Chairman! ...whether we should try to produce a witness in public... ...because the FBI may have her undercover and we don't want to...
Nëse përdorim stampim të lehtë, mund të prodhojmë cilësi të mirë në më pak kohë.We use Lightpress, we can produce a greater quantity in less time.
Çdo të mirë ne prodhojmë duhet të ... projektuar të zgjasë për aq kohë sa të jetë e mundur.Every good we produce must be... designed to last as long as possible.
Pse ju nuk mund të prodhoni asgjë?Why can't you produce anything?
Mund të rregullojmë të gjitha mbeturinat që ju prodhoni në një vitë.We can dispose of all the waste that you produce in a year.
Sa mund të prodhoni në vit?How many can you produce in a year?
Atehere dua ta prodhoni dhe ta paraqitni ne treg masivisht nje aparat te vogel per testim te viqit.Then I would like you to mass-produce and market a little apparatus for testing beef.
Pjesa më e madhe mund të fitohet duke shtruar pyetje të reja për llogaritjet ekzistuese, për shembull, për përfitimet e vërteta nga natyra për shoqërinë, që rrjedhin nga bujqësia, peshkimi dhe pylltaria, të cilat aktualisht përbëjnë 3 % të GDP-së së BE-së, por prodhojnë përfitime shumë më të mëdha se sa të gjithë ekonomisë.Much can still be gained from asking new questions of existing accounts, for example, on the true benefits to society of nature derived from agriculture, fishing and forestry which currently account for 3 % of EU GDP (as far as priced) but produce benefits many times that across the economy.
Mund të jetosh me kërpudhat të cilat... kolonizojnë çdo cep të shtëpisë tënde... dhe që prodhojnë patogjene të dëmshme... që mund të infektojnë çdo pjesëtar të familjes tënde, kongjintivit, hiper-sensitivitet ndaj lagështisë, dhe nuk dua të të gënjej, Nik. Bronkopneumoni alergjike.Can you Iive with a wood-rotting fungi that colonizes and spreads... ...to every timber in your home, Ieading to a mold... ...which can produce airborne pathogens... ...that might infect every member of your family... ...causing conjunctivitis, hypersensitivity pneumonitis... ...and I'm not gonna Iie to you here... ...allergic bronchopulmonary aspergillosis.
Ata duhet vetëm të prodhojnë një pemë të vetme çdo njëqind vjet për tu shtuar.They only have to produce one single tree every hundred years in order to propagate.
Ata prodhojnë drithë të mjaftueshëm për të ushqyer 2 miliardë njerëz.They produce enough grain to feed 2 billion people.
Kam mullinjë të erës në Bregdetin Danez që prodhojnë 20% të energjisë elektrike në vend.I have seen wind farms off the coast of Denmark that produce 20% of the country's electricity.
Puna e tij prodhoi shkenca të reja që zemëruan Kishën.His life's work produced new sciences that incurred the wrath of the Church.
Sistemi i imunitetit prodhoi antitrupa të cilët i mbronin komponentet virale ilaçi nuk ka efekt.The immune system produced antibodies to beat the viral component, but it will work.
Të prodhoi ty.It produced you.
Jo që nga filmat e heshtur dhe idolët që ata prodhuan... A ka dëshmuar Hollyëood llojin e pelegrinazhit që tani po ndodh.Not since the silent movies and the idols they produced... ...has Hollywood witnessed the sort of pilgrimage that is now going on.
Nuk garantoj dot se heqja e lëkurës do të prodhojë efektet e dëshiruara.And I can't guarantee that the skin removal - will produce the desired effects.
Në 1910, SHBA prodhonte dhjetë milion cigare në vit.In 1910, the US was producing ten billion cigarettes a year.
Nëse “Yale” do të prodhonte 10% të studentëve të tij që do të bëheshin dhunues, dikush do të merrte masa.If Yale was producing 10% of its students that became to be perpetrators, somebody would take action.
Megjithëse shumë arsye janë cituar për Revolucionin, një në veçanti dallon si shkaku kryesor: Mbreti Xhorxh 3 i Anglisë nxorri nga ligji monedhën e pavarur pa interes që kolonitë prodhonin e përdornin, si pasojë duke i detyruar ata të merrnin hua para me interes nga Banka Qëndrore e Anglisë, duke i futur menjëherë kolonitë në borxhe.Although many reasons are cited for the revolution, one in particular sticks out as the prime cause: that King George ill of England outlawed the interest free independent currency the colonies were producing and using for themselves, in turn forcing them to borrow money from the Central Bank of England at interest, immediately putting the colonies into debt.
Pjesa më e mirë e problemeve që feja dhe lëvizje të ndryshme filozofike kanë prodhuar përmes shekujsh, kanë qënë gabime sepse kjo është ku e nisën - që Zoti është një qënie e veçantë, e ndarë nga ne të cilit duhet t'i ofroj adhurim, për të cilin duhet të kujdesem, ta sjell në humor, ta kënaq dhe të shpresoj të marr ndonjë shpërblim prej Tij në fund fare të jetës time.Most of the problems that religion and various philosophical movements... down through the centuries have produced... have been errors because that's where they're started-- That God is a distinct separate being from us... to whom I must offer worship, whom I must cultivate... humor, please and hope to attain a reward from at the very end of my life.
Pjesa më e mirë e problemeve që feja dhe lëvizje të ndryshme filozofike kanë prodhuar përmes shekujsh, kanë qënë gabime sepse kjo është ku e nisën - që Zoti është një qënie e veçantë, e ndarë nga ne të cilit duhet t'i ofroj adhurim, për të cilin duhet të kujdesem, ta sjell në humor, ta kënaqMost of the problems that religion and various philosophical movements... down through the centuries have produced... have been errors because that's where they're started-- That God is a distinct separate being from us... to whom I must offer worship, whom I must cultivate... humor, please and hope to attain a reward from at the very end of my life.
Ai dëshiron që unë të prodhoj një kasetë demo për grupin e tij që këndojnë pa instrumente.He wants me to produce a demo tape for his a cappella singing group.
Vetëm Rusia mundet ende të prodhoj gra si ajo.Only Russia can still produce women like that.
Ai që mund të prodhojë atë tingull do të jetë fitues.He who can produce this sound will be the winner.
Besoj se ata shpresojnë që ai të prodhojë pak mjeshtëri si ajo që tregoi si zëvendës në Fulham javën e shkuar.I guess they'll be hoping he produces some of the flair that he showed as a substitute at Fulham last week.
Ajo nuk do të prodhojë pak a shumë...That won't produce more or Iess...
Në një koloni, vetëm mbretëresha, mund të prodhojë.ln a colony, only the queen can reproduce.
Dhe unë mendoj se ne duhet të mendojmë një herë ku të prodhojmë një shpërthim, brenda ose jashtë magnetosferës.And I think we should think about when where to produce an explosion, inside or out magnetosphere.
Nuk e pyeta këtë, z. Kryetar! Nëse duhet të provojmë të prodhojmë një dëshmitar në publik... sepse FBI mund ta ketë sekretin e saj dhe ne nuk dëshirojmë ...I didn't ask that, Mr. Chairman! ...whether we should try to produce a witness in public... ...because the FBI may have her undercover and we don't want to...
Nëse përdorim stampim të lehtë, mund të prodhojmë cilësi të mirë në më pak kohë.We use Lightpress, we can produce a greater quantity in less time.
Pse ju nuk mund të prodhoni asgjë?Why can't you produce anything?
Sa mund të prodhoni në vit?How many can you produce in a year?
Ata duhet vetëm të prodhojnë një pemë të vetme çdo njëqind vjet për tu shtuar.They only have to produce one single tree every hundred years in order to propagate.
Ata do të prodhojnë një tufë çdo ditë, ,në të cilën besoj do të jetë më i mirë se i gjithë thesari im këtu,They'll produce a herd one day... ...which I believe will be worth more than my entire treasure here.
Kam dëgjuar çë ti ke kafshë në ishullin tuaj, ,çë kanë aftësine të prodhojnë qumështin më të ëmëbël,I have heard that you have animals on your island... ...that have the ability to produce the sweetest milk.
Myslimanët mund të prodhojnë edhe një FitzgeraId.The Muslims might produce another Fitzgerald.
Dhe atëherë pusi do të prodhonte dhe sillte flori në gjithë vendin.Then the well can't produce and blow gold all over the place.
Nëse Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Sovjetik nisin një luftë gjithëpërfshirëse vala e rrymës së ajrit do të prodhonte një shpërthim të menjëhershëm takjonesh. .. grimca të cilat ecin mbrapsht me atë që ju perceptoni si kohë... dhe kështu ato errësojnë pamjen time për të tashmen.If the United States and Soviet Union engage in all-out war… the resulting blast wave would produce a sudden burst of tachyons… particles which travel backward through what you perceive as time… therefore obscuring my vision of the present.
U përpoqën të prodhonin në masë dhe ta përhapin në mes të njerëzve.They tried to mass produce and distribute it among humans.
Nëse Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Sovjetik nisin një luftë gjithëpërfshirëse vala e rrymës së ajrit do të prodhonte një shpërthim të menjëhershëm takjonesh. .. grimca të cilat ecin mbrapsht me atë që ju perceptoni si kohë... dhe kështu ato errësojnë pamjen time për të tashmen.If the United States and Soviet Union engage in all-out war… the resulting blast wave would produce a sudden burst of tachyons… particles which travel backward through what you perceive as time… therefore obscuring my vision of the present.
Meqë Evropa përdor rezervat e sipërme, me qasje më të lehtë për ekstraktim, ajo do të duhet të mbështetet në xehe më pak të koncentruar, resurse më qasje më pak të lehtë dhe të lëndëve djegëse fosile me përmbajtje të ulët të energjisë, të cilat pritet të shkaktojnë efekte më të larta në mjedis për njësi të materialeve apo të energjisë së prodhuar.As Europe uses up reserves that are easy to access, it will have to rely more on less concentrated ores, less accessible resources and fossil fuels with lower energy content, which are expected to cause higher environmental impacts per unit of material or energy produced.
Dhe unë e di se çfarë them, kam prodhuar "Ai filmi veror kot fare", parodia e filmave kot fare verorë që ishte vetë ai një film veror kot fare.And I should know-- I produced bad summer movie, The parody of bad summer movies that was itself a bad summer movie.
Siç e dini, ne kemi mbledhur dhe prodhuar me sukses... një ekstrakt orkideje.As you know, we have successfully synthesised and produced... a blood-orchid extract.
Fabergé prodhuar 50 vezë të Pashkëve këto për perandoreshë saj dhe nuse, mbretëreshë e Aleksandra.Fabergé produced 50 of these Easter eggs for the Empress and her daughter-in-law, the Czarina Alexandra.
Ndezja, e prodhuar nga zonjusha Penelopë Litëll, gati për të filluar.Blast Off, produced by Miss Penelope Little, is good to go.
Komunitetet do te jene shfaqje te ekstremisteve duke prodhuar një krater të madh, portin e L.A. .Communities will be extremists staged producing a large crater the port of Los Angeles.

More Albanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

justifikoj
justify
mendoj
think
ndryshohem
differ
parapëlqej
prefer
përkëdhel
stroke
pompoj
pump
prish
destroy
propozoj
propose
shfuqizoj
annul
shoh
see

Other Albanian verbs with the meaning similar to 'produce':

None found.
Learning languages?