הסביר [hsvyr] (to explain) conjugation

Hebrew
92 examples
This verb can also mean the following: clarify

Conjugation of הסביר

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
מסביר
masəviyr
I/you/he (masculine) explain
מסבירה
masəviyrah
I/you/she (feminine) explain
מסבירים
masəviyriym
we/you all/they (masculine) explain
מסבירות
masəviyrṿot
we/you all/they (feminine) explain
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
הסברתי
hisəvarətiy
I explained
הסברת
hisəvarəta
you (masculine) explained
הסברת
hisəvarətə
you (feminine) explained
הסביר
hisəviyr
he explained
הסבירה
hisəviyrah
she explained
הסברנו
hisəvarənṿ
we explained
הסברתם
hisəvarətem
you all (masculine) explained
הסברתן
hisəvarəten
you all (feminine) explained
הסבירו
hisəviyrṿ
they explained
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אסביר
’asəviyr
I will explain
תסביר
tasəviyr
you (masculine) will explain
תסבירי
tasəviyriy
you (feminine) will explain
יסביר
yasəviyr
he will explain
תסביר
tasəviyr
she will explain
נסביר
nasəviyr
we will explain
תסבירו
tasəviyrṿ
you all (masculine) will explain
תסברנה
tasəverənah
you all (feminine) will explain
יסבירו
yasəviyrṿ
they (masculine) will explain
תסברנה
tasəverənah
they (feminine) will explain
Imperative mood
-
הסבר
hasəver
explain!
הסבירי
hasəviyriy
explain!
-
-
-
הסבירו
hasəviyrṿ
explain!
הסברנה
hasəverənah
explain!
-
-

Examples of הסביר

Example in HebrewTranslation in English
! - לנה! המילים שלנו, השפה שלנו לא יכול להסביר את כל מה שיש.Our words, our language... cannot explain all that there is.
! ? איך אני אוכל להסביר זאת לאבאHow am I ever going to explain this to Pop?
! אין זמן להסביר!No time to explain!
! אני יכולה להסבירI can explain!
! הרשי לי להסבירLet me explain!
"כח שהוא היה צריך שיראו לו" .זהו זה- ,אז הוא הסביר את הפרויקט" "וג'ורג' האב הסכים בתנאי אחד- That's it. So he explained the project, and George Sr. Agreed on one condition.
"שתקראי למקום "מרכז לוגיסטי .ולא פנטלנד צ'ופיטו הסביר לך- .מדוע קראתי לך?No Pantiland. - Did Chupito explained you why I made you come? - Yes.
'ואז הוא הסביר חיק הליצן. "'Then he explained the joker lap.'
'כבר ve הסביר לבלש גורדון, שכיועץ למר אדמס יש לי מומלץ לא לדבר יותר.I explained to detective gordon, as counsel to mr. Adams I'd advised him against speaking further.
** ( ? האם הקיסר יודע שאת כאן ) ** * האם הקיסר הסביר ? למה אני מעוכבתHas the emperor explained why I'm to be detained?
! לפחות זה מסביר את הכלWell, that explains it!
" בויל מסביר כי הם אכלו לובסטרים בחג ההודיה הראשון. ""Boyle explains that they ate lobsters at the first Thanksgiving."
",בוא נעשה את זה" .וזה אשכרה תפס .כן, זה עדיין לא ממש מסביר זאת"let's do this thing," and it really took off. Yeah, that still doesn't really explain it.
"איך ה"סטרנסברגיאן ? שלנו מסביר זאת זה קשור איכשהו לכל ?How does our "Stjärnsbergian" explain that?
"אני קורא לה "החברה שלי .כי אנשים מבינים את זה אם הייתי מסביר, הם פשוט .היו חושבים שאני פסיכיI call her my "girlfriend" because people understand that. If I explained it, they'd just think I was a weirdo.
,אבל למיה יש תוכנית היא מסבירה לבמאית אֵמַה נָאפֶּר שהיא כבר התקינה על .חלק מהפוסות צמידי-מעקבBut Mia has a plan. She explains to director Emma Napper that she has already fitted some of the fossa with radio collars.
,איך את מסבירה את זה ? גברת פראטHow do you explain this, Mrs. Pratt?
,איך את מסבירה את זה ? דוקטורHow do you explain this, Doctor?
,אם הייתה לך היא הייתה מסבירה לך שכל הלחצים שיש לך ,בשבועות האחרונים בנוסף לעובדה שאבא של סוף סוף יוצא .השאירו אותך קצת...If you did, she would explain to you that all the pressures you've been under the last few weeks, plus the fact that your dad's finally dating, has left you feeling a little... unmoored.
,אם להשתלט זה כל כך טוב איך את מסבירה ?If taking control is so great, then how do you explain your personal life?
"נכון כי אני עונדת, "ליי .(זר פרחים לצוואר בהוואי) .זה לא מצחיק אם מסבירים את הבדיחהRight. 'Cause I'm wearing a lei. It isn't funny if you explain the joke.
,הם דיברו ודיברו, מסבירים הא ודא .על הטבעת, על הנוצות והפרווהThey talked and talked, explaining this and explaining that... stories of rings, stories of fur and feathers.
,כשאתה שחור, קודם השוטרים מסתערים .ואז הם מסבירים למה? cops charge, then they explain the charge.
.אחרים לא מסביריםOthers don't explain.
.אני יכולה להסביר .לא- .אמנות לא מסביריםI can explain. I... No.
,אם אין חייזרים ? אין אתן מסבירות את זהIf there weren't any aliens how do you explain these?
,וספג כוויות בריאות .וזו הסיבה לשיעול עם הדם אילו רק הכוויות בריאות היו .מסבירות את אבדן ההכרה והשיתוקIf only burnt lungs explained the passing out and paralysis.
-לא .הראיות מסבירות .אז עזור לי למצוא ראיות-The evidence explains. Then help me find some evidence.
.החבורות אינן מסבירות את הפרקינסון ?Lesions aren't explained by Parkinson's.
:"בפרקים הקודמים של "חניבעל .אתה מגיע למסקנות לא מוסברות- .הראיות מסבירות .אז עזור לי למצוא ראיות-'Previously on "Hannibal"...' 'You make jumps you can't explain.' - The evidence explains.
"אני לא אמרתי רק "אני אוהבת אותך אני גם הסברתי כמה אני אוהבת אותך, ואתה אפילו לא .הסתכלת עלי שאמרת את זהI did not just say "I love you", I actually explained how much I love you, plus you weren't even looking at me.
'עלולות לגלות להם שאני לא בת אני לא יודע .בשביל מה הבדיקות .הסברתי את זה .זה העולם שלי, שרהI don't know what the tests are for. I explained that. This is my world, Sarah.
( אז הסברתי אליוט כי אנחנו צריכים לעשות יותר זמן זה לזה ,לפני שהתינוק מגיעSo I explained to elliot that we have to make more time For each other before the baby comes,
(צנרור אבל הסברתי לו שזה רק מאריך את חייה .והיא סובלת .עשיתי כמיטב יכולתיBut I explained to him that it's only prolonging things, and she's suffering. I've done everything I can do.
,'הסברתי בתיק ב כיצד מצאתי באופן אינסטינקטיבי את הכישרון .להגן על עצמי ,כשחיי כשל סוכן-חשאיI have explained in portfolio B how I instinctually found the talent to preserve myself.
,אבל דוקטור .הבחורה הזאת, קלרה .לא הסברת לנוBut, Doctor, that girl - Clara. You haven't explained.
,אתה יודע, כמה שהסברת את זה .אתה אף פעם לא באמת הסברת את זהYou know, as much as you've explained it, you've never really explained it.
,גב' מרטינו הסברת מההתחלה שלא תיקחי חלק .במשפט הזהMrs Martino, you explained from the start you wouldn't take part in this court action.
,הסברת מדוע העפת אותי מהגשר אז המעט שאני יכול לעשות .זה להסביר איך אני מרגישYou explained why you ran me off the bridge, so least I could do is explain how I feel.
,ואז אתם כותבים סיקור על זה ואז כמה בחורים אחרים כותבים .על זה וכך הלאה והלאה והלאה הסברת מאוד יפה .האקדמיה, בריידי אז, אני אכתוב ואומר .בשביל כולכםYou very neatly explained academia, Brady.
"אנני הסבירה לי ש"בלי מתנות .אומר להביא מתנות .אני מבין את זה .לא" אומר כן"Oh, Annie explained to me that "no gifts" means "bring gifts." I'm getting it. No means yes.
,אנבת' הסבירה הכל ואני מזועזעת, פגועה רגשית .ומורשמת בבת אחתAnnaBeth explained everything, and, well, I am horrified, scandalized and impressed all at once.
,אני יודע שאת כועסת ,ויש לך זכות מלאה לכעוס .אבל בבקשה תשמעי אותי עד הסוף .טס כבר הסבירה לי הכול-I know you're mad, and you have every right to be, but please just hear me out. Tess already explained this to me.
,אני לא יודע איך היא הסבירה את זה ?I don't know how she explained it, but I, I had to be honest, you know?
,דיברנו אחרי הריאיון .והיא הסבירה לי שהיה לה יום רע ?After the interview, she explained to me she was just having a bad day. - A bad day?
,אז הסברנו את הכסף את הגאג'טים .ואת תיק המסמכיםSo we've explained the money, the gadgets and the briefcase.
,אז הסברנו לו הכל ,וכשסיימנו .קרה משהו מדהיםSo we explained everything to him, and when we were done, something amazing happened.
,הסברנו לכם קודם שהמחקרים מראים שעם העלייה בכמות האנשים שנוסעים בקביעות והנדירות היחסית ,של פאבים בפרוורים .אנשים שותים יותר בביתWe explained to you before that research shows that with the rise in commuters and the relative scarcity of suburban bars, people are drinking more in the home.
... אתה יודע ,גם אם זכותה של התאוריה שלך אנחנו עדיין לא הסברנו את פוליסת הביטוח .שנרכש על ידי האישהYou know... even if your theory's right, we still haven't explained the insurance policy purchased by the wife.
.גברת נובאק, הסברנו לך את זכויותייך .את לא חייבת לדבר איתנוMrs. Novack, we've explained your rights to you. You are not obligated to speak to us.
באמת מסוגל לשכוח דבר כזה עדיין לא הסברתם לי .מה אתם סבורים שעשיתי אתה שכרת 'את נאדים אל חאגDoes a man like you ever really lose a taste for that? You still haven't explained what it is you think I did.
הסברתן שהוא יכול להעיד ?You explained he could testify in camera?
"ערעורים" :אז אמרנו . "בסדר, אנחנו נגיש ערעור" , ג'ון ווטרס, במאי "איזו בושה" , לפני כן התקשרתי , שאלנו איך זה עובד , הם הסבירו את החוקים והאישה :שלא הייתה המנהלת, אמרהI said: "OK, we're gonna do the appeal." Before I call, we ask how it works, and they explained the rules and a woman, who's not the head woman said:
,זאת פעם ראשונה שעושים את זה ,הם הסבירו לנו שאנחנו הראשונים ,ופתחתי את הלפטופ שלי .ואני מחוברAnd they had never Done that before. They explained to us That we were, like, One of the first aircraft.
,טוקי לא ידע כלום .אבל האחרים הסבירו לי .קראתי על הבורסהTouki was useless, but others explained. I'd read about the stock market.
,כשלמדו בני-האדם על עברם מן הסיפורים הסבירו את ההווה בסיפורים ,וחזו את העתיד בסיפורים אז נשמר המקום הטוב ליד האחWhen people told themselves their past with stories... explained their present with stories... foretold the future with stories... the best place by the fire was kept for... the Storyteller.
,לפחות כך הם הסבירו לי את זה ,יותר מדיי אנשים על כדור הארץ, אין מקום .לעמוד, הכבשה הסתכלה למעלהAt least, that's how they always explained it to me-- too many people on Earth, no place to stand, the sheep look up.
, לעזאזל .אנחנו בניו-יורק .הכול הגיוני- ,למען האמת, כלום לא הגיוני .אבל אני אסביר.- We are in New York. - It all makes sense. Actually, it makes no sense, but I will explain.
,אם תואילי להקשיב .אני אסביר לך .ואני אהיה לצידו ככל שיידרשIf you will kindly listen, I will explain to you... I'm going to stay at his side as long as he needs me.
,אנחנו לא נפגע בך .ואני אסביר הכלWe're not going to hurt you and I will explain everything.
,אני אסביר הכל .והוא יאמין לכל מילהI will explain it all away, and he will believe every word.
,דבר מוזר מאוד .ואני אסביר מאוחר יותר אני רק בחור שעומד ...מול בחור אחרI mean, I'm just a guy standing in a food truck, which I know is confusing and I will explain later maybe. I don't know.
,"תוכלו להתאכסן ב"בית ההורים ,קרוב לביה"ח עובדת הרווחה .תסביר לכם איך זה עובד- You can stay in the Parents Wing to be nearby. Our social worker will explain.
,ד"ר מונטגומרי בדרך לכאן .היא תסביר לכן הכול ...אבל התינוקתDr. Montmery is on her way, and she will explain everything. But the baby...
...אני יכול .אני יכול להסביר בקשר לכסף ...אתה תסבירI can... I can explain about that money. You will explain $63?
.אבא, הרשה לי להסביר את עצמי .אתה תסבירFather allow me to explain myself. You will explain.
.אני אסביר, אך רק לך .אם לא תסביר, תשדר את הקוד .אני מצטער-I will explain it, but only to you. - If you won't explain it, transmit the code. - I'm sorry.
היה איזה אסון .של כנפיים חריפות .אני אסביר בדרך לפארק .תסבירי את זה, ילדונת-There was a chicken wing disaster. I will explain it on the way to the bar. Explain this on the way, girl.
,טוב דמיאן יסביר לכם את .התוכניתWell, you pass the word a... Damien who... will explain his plan.
.הרופא יסביר לךThe doctor will explain.
.השתגעת .התובע יסביר הכל, כשתראה אותו- You're out of your mind. - The prosecutor will explain everything when you see him.
.זה יסביר הכל ...אני רק רוצהThis will explain everything. I just want...
.זה תזכיר חשוב עבור הניצב .זה יסביר מה עשיתי עם האסירThat is an important memo for the prefect. It will explain what l've done with the prisoner.
-הייתה לי .שיחה רצינית עם אד הופמן כעת, נסביר את נוהלי הריגול .של המלך לסוכן שלוI have spoken to Mr. Hoffman very sharply. Now, we will explain the king's espionage laws to his agent.
.אמך ואני נסביר לך כשתגדל אם הייתי גורם לה להוריד אותם כמו שהייתי צריך, הייתי רואה את הבוהןYour mom and I will explain when you're older. If I'd made her take them off like I should've, I would've seen the toe and I would've solved the case days ago.
.אנחנו נסביר את מה שקרה כיצד התחלת לשמוע את .קולו של קופר בראשךWe will explain what happened. How you started hearing Cooper's voice in your head.
פייר .לא, ברצינות- .אנו נסביר הכל .שקרןPierre! - No, seriously. We will explain everything.
.הם יסבירו לנו דברים רבים .כמו כן, מדוע נחטפת- ומדוע שמו לי שתל .כדי להסיר אותו אח"כWhen we meet the Visitors face-to-face they will explain so many things to us Including why you were taken And why they put an implant in me
.הם יסבירוThey will explain.
איך הרגל שלו אני מניחה שהוא .עבר כמה ניתוחים .הרופאים פה יסבירוUh,how's his leg? Uh,well,I guess he's had a couple of surgeries. Uh,the doctors here will explain.
איפה ספרת-המשחק שלנו .תחזירו את המגבת הביתה .הם יסבירו הכלGet the towel home. They will explain everything. Please, hurry.
הנשיאים לשעבר של ,זי.בי.זי ואומגה-קאי והם יסבירו לכם מדוע .זה רעיון טובNow, I even have with me two recent CRU grads, the former presidents of ZBZ and Omega Chi, and they will explain to you why this is a really good idea.
,אבידות אמריקאיות חסרות הסבר .טקטיקות קרב מפוקפקות הדליפה אלצה את הבית הלבן .להגן על האסטרטגיה שלו באפגניסטןUnexplained American deaths, questionable battlefield tactics. The leak has forced the White House to defend its Afghan strategy.
,או שהחשמל נדלק ונכבה .ללא הסבר .אנשים דיווחו על רעשים משוניםOr the electricity will go on and then go off, unexplained. People have been reporting odd sounds.
,אולי יש לזה הסבר הגיוני, אולי לא .אבל זה לא שווה את העובדה שאת קורעת את עצמך ...אף אחד מהדברים האלה לא שווה את זה ...ובדבר המשוגעת הזו למעלהMaybe it's explainable. Maybe it isn't. But it's not worth getting yourself worked up over.
,אם אמצא אותו .יהיה הסבר להכלIf I found him, everything would be explained
,אנחנו מעריכים זאת, אבל הסבר לו .אנחנו מחפשים אדםWe appreciate that. But explain to him we are here to find a man.
,וודו מאמא ג'וג'ו הסבירי את משיכתך .לאמנויות האופלvoodoo mama juju,explain your dalliance with the dark arts.
,יפה ככל שהייתי .בפעם היחידה שלבשתי אותה אז הסבירי לי שוב מדוע אני .מודדת את שמלת הכלולות שלךAs beautiful as I looked the one and only time I wore it. So please explain to me one more time why I'm trying on yourwedding dress.
-אני עדיין לא .מאמינה שהוא עשה את זה אז הסבירי לי למה ,הוא לא מסגיר את עצמו ונותן לנו לעזור לו למצוא .את הגורם השלישי המסתורי הזהThen explain to me why he's not turning himself in, and letting us help him find this mysterious third party.
-הן חברות, כבודה מר רות'לו, בבקשה הסבירי את טיב .היחסים בינך לבין גברת קיטינג .אל תשמיטי אף פרטMs. Rothlo, please explain the extent of your relationship with Ms. Keating. Don't spare any details.
-הסבירי לי בבקשה את .הסתיגותך להסיר את הבשר מהעצמות .זה בסדר מבחינתי .אם זה נחוץ לחלוטין ...אפילו את החלק המבושל אבל אולי תוכל להכיר בעובדהPlease explain to me your reluctance to remove the flesh from the bones I'm all right with it, Zack if it's absolutely necessary even the boiling part... but perhaps you could at least acknowledge that this is a person

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

הותיר
leave behind
הזכיר
remind
הכשיר
kasher
הסתיר
hide

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

הוסיף
continue
הוסע
be transported
הופיע
appear
הזכיר
remind
הכיל
contain
הכיר
know
הסב
cause a change in course
הסיע
transport
הפחיד
scare
התמלא
fill up

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'explain':

None found.
Learning languages?