Ndihmoj (to help) conjugation

Albanian
146 examples

Conjugation of eiti

Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present tense
ndihmoj
I help
ndihmon
you help
ndihmon
he/she/it helps
ndihmojmë
we help
ndihmoni
you all help
ndihmojnë
they help
Past tense
ndihmova
I helped
ndihmove
you helped
ndihmoi
he/she/it helped
ndihmuam
we helped
ndihmuat
you all helped
ndihmuan
they helped
Future tense
do të ndihmoj
I will help
do të ndihmosh
you will help
do të ndihmojë
he/she/it will help
do të ndihmojmë
we will help
do të ndihmoni
you all will help
do të ndihmojnë
they will help
Imperative tense
-
ndihmo
you help
-
-
ndihmoni
you all help
-
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present imperfect tense
ndihmoja
I was helping
ndihmoje
you were helping
ndihmonte
he/she/it was helping
ndihmonim
we were helping
ndihmonit
you all were helping
ndihmonin
they were helping
Past perfect tense
kam ndihmuar
I have helped
ke ndihmuar
you have helped
ka ndihmuar
he/she/it has helped
kemi ndihmuar
we have helped
keni ndihmuar
you all have helped
kanë ndihmuar
they have helped
Past pluperfect tense
pata ndihmuar
I had helped
pate ndihmuar
you had helped
pati ndihmuar
he/she/it had helped
patëm ndihmuar
we had helped
patët ndihmuar
you all had helped
patën ndihmuar
they had helped
Future perfect tense
do të kem ndihmuar
I will have helped
do të kesh ndihmuar
you will have helped
do të ketë ndihmuar
he/she/it will have helped
do të kemi ndihmuar
we will have helped
do të keni ndihmuar
you all will have helped
do të kenë ndihmuar
they will have helped
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Subjunctive present tense
të ndihmoj
I help
të ndihmosh
you help
të ndihmojë
he/she/it help
të ndihmojmë
we help
të ndihmoni
you all help
të ndihmojnë
they help
Subjunctive past tense
të ndihmoja
I help
të ndihmoje
you help
të ndihmonte
he/she/it help
të ndihmonim
we help
të ndihmonit
you all help
të ndihmonin
they help
Subjunctive past perfect tense
të kem ndihmuar
I have helped
të kesh ndihmuar
you have helped
të ketë ndihmuar
he/she/it have helped
të kemi ndihmuar
we have helped
të keni ndihmuar
you all have helped
të kenë ndihmuar
they have helped
Subjunctive past pluperfect tense
të kisha ndihmuar
I have helped
të kishe ndihmuar
you have helped
të kishte ndihmuar
he/she/it have helped
të kishim ndihmuar
we have helped
të kishit ndihmuar
you all have helped
të kishin ndihmuar
they have helped
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Conditional present tense
do të ndihmoja
I would help
do të ndihmoje
you would help
do të ndihmonte
he/she/it would help
do të ndihmonim
we would help
do të ndihmonit
you all would help
do të ndihmonin
they would help
Conditional past perfect tense
do të kisha ndihmuar
I would have helped
do të kishe ndihmuar
you would have helped
do të kishte ndihmuar
he/she/it would have helped
do të kishim ndihmuar
we would have helped
do të kishit ndihmuar
you all would have helped
do të kishin ndihmuar
they would have helped
Optative present tense
ndihmofsha
I may help
ndihmofsh
you may help
ndihmoftë
he/she/it may help
ndihmofshim
we may help
ndihmofshit
you all may help
ndihmofshin
they may help
Optative past perfect tense
paça ndihmuar
I may have helped
paç ndihmuar
you may have helped
pastë ndihmuar
he/she/it may have helped
paçim ndihmuar
we may have helped
paçit ndihmuar
you all may have helped
paçin ndihmuar
they may have helped
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Admirative present tense
ndihmuakam
I (apparently) help
ndihmuake
you (apparently) help
ndihmuaka
he/she/it (apparently) helps
ndihmuakemi
we (apparently) help
ndihmuakeni
you all (apparently) help
ndihmuakan
they (apparently) help
Admirative past tense
ndihmuakësha
I (apparently) helped
ndihmuakëshe
you (apparently) helped
ndihmuakësh
he/she/it (apparently) helped
ndihmuakëshim
we (apparently) helped
ndihmuakëshit
you all (apparently) helped
ndihmuakëshin
they (apparently) helped
Admirative past perfect tense
paskam ndihmuar
I (apparently) have helped
paske ndihmuar
you (apparently) have helped
paska ndihmuar
he/she/it (apparently) has helped
paskemi ndihmuar
we (apparently) have helped
paskeni ndihmuar
you all (apparently) have helped
paskan ndihmuar
they (apparently) have helped
Admirative pluperfect tense
paskësha ndihmuar
I (apparently) had helped
paskëshe ndihmuar
you (apparently) had helped
paskësh ndihmuar
he/she/it (apparently) had helped
paskëshim ndihmuar
we (apparently) had helped
paskëshit ndihmuar
you all (apparently) had helped
paskëshin ndihmuar
they (apparently) had helped
participle
gerund present
gerund past
Other
ndihmuar
helped
duke ndihmuar
helping
duke pasë ndihmuar
having helped

Examples of ndihmoj

Example in AlbanianTranslation in English
Implementimi i tij bëhet nëpërmjet një pune të duruar dhe tëkujdesshme për të ndihmuar rindërtimin e shoqërive e të ekonomive përmes zhvillimit njerëzor, dhe për të krijuar një mjedis ku qytetarët u besojnë shërbimeve publike dhe ndjehen tësigurt në realizimin e bizneseve të tyre në vendin e tyre apo në vende e rajone fqinjë.It is implemented through patient and oftenunobtrusive work to help reconstruct societies and economies through human development,and create an environment where citizens trust public services and are confident to dobusiness,locally, and with neighbouring countries and regions.
Ndaj dhe Bashkimi Europian ka ndërtuarmekanizmat për të ndihmuar në këtë drejtim.So the European Union has designed mechanisms to help.
Përpjekjet e BE-s për të ndihmuar vendet e Ballkanit Përendimor në lëvizjen e tyre përt’iu afruar BE-s bëhen në kuadrin e atij që quhet procesi i Stabilizim Asociimit (SAp)The EU's efforts to help the countries of the Western Balkans to move closer tothe EU take place within what is called the Stabilisation and Association process(SAp).
Se dia se kishte të bëjë diçka për të ndihmuar.I knew I had to do something to help.
- Edhe unë do të ndihmoj.- Me, too, I'll help.
Dëshironi t'ju ndihmoj?¿Him gustaria that remained me to help it?
Shënimi i dyfishtë i çmimeve ju ndihmon juve si konsumatorë, që të përshtateni në shprehjen e vlerave me monedhën e re, kurse shënimi i çmimeve në tollar dhe euro; na ndihmon neve që të zbulojmë llogaritë e parregullta, në përgjithësi përafrimin. FormaIt is important to monitor by means of the dual display of prices for information purposes whether prices are correctly converted and amounts correctly rounded. The dual display of prices helps consumers become accustomed to expressing values in the new currency, and it also helps detect conversion or rounding irregularities.
Perspektiva e antarësimit në BE po vepron si një spirancë e fuqishme për reformat.Ajo ofron një kuadër sigurues që ndihmon në identifikimin e prioriteteve, përcaktimine objektivave, dhe alokimin e burimeve - njëlloj siç ka ndodhur edhe me vendet etjera të Europës Qendrore dhe Lindore që hynë në BE, në Maj të vitit 2004.The prospect of EU membership is acting as a powerful anchor for reform. It offersa reassuring framework to help identify priorities, set targets, and allocateresources - in the same way as it has in the other countries of Central and Eastern Europe that joined the Union in May 2004.
Në kuadrin e programit CARDS 2003, si pjesë e mbështetjes së tij për stabilizimin demokratik, BE-ja po ndihmon kthimin në shtëpi të refugjatëve dhe të personave të shpërngulur brenda për brenda, nëpërmjet projekteve për riparimine shtëpive e të infrastrukturës përkatëse, nxitjes dhe krijimit të vendeve të punësnë vend, dhe spastrimit të zonave të minuara.Under the 2003 CARDS programme as part of its support for democraticstabilisation,the EU is helping refugees and internally displaced people toreturn home, through projects to repair homes and related infrastructure, topromotelocal job creation and to clear mines.
Një bashkëpunim tre-vjeçar midis Fakultetit të Shkencës dhe Teknologjisë së Ushqimit në Universitetin e Banja Lukës dhe Shkollës së Lartë të Inxhinierisë Bujqësorenë Lleida të Spanjës ka dhënë një ndihmesë të madhe për futjen e praktikave më të mira të prodhimit të ushqimeve,të ligjit për ushqimin dhe cilësisë së ushqimit në sistemin arsimor lokal dhe në programet e trajnimit. Edhe Universitetii Paderbornit në Gjermani po ndihmon përmes një bashkëpunimi të ngjashëm për zhvillimin e programeve universitare për menaxhimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në fakultetet e ekonomisë në Bosnie e Hercegovinë.A three-year co-operation between the Faculty of Food Science and Technology at the University of Banja Luka and the High School of Agricultural Engineering at the University of Lleida in Spain has been helping ensure that best practicesin food production, food law and food quality are built into the local teaching system and trainingprogrammes.Another similar link-up with the University of Paderborn in Germany is helping developundergraduate programmes for management of small- and medium-sized enterprises at faculties ofeconomics in Bosnia and Herzegovina.
Njëkohësisht, ky projekt po ndihmon në krijimin e njërrethi të virtytshëm të mbrojtjes sociale jashtë institucionevezyrtare.At thesame time it is helping create a virtuous circle of social protection outside formal institutions.
Fundi i fundit, në fillim të shënimit të dyfishtë të çmimeve, dëshirojmë që në këtë mënyrë t'u ndihmojmë, që sa më lehtë dhe më shpejtë të adoptoheni në euro-si valute e jonë e ardhshme, pjesë e përbashkët e ardhmërisë evropiane.Finally at the beginning of the dual pricing period, we would also like to help you to become familiar as soon as possible with the euro ­ our future currency, part of our common European future.
Do të ndihmojmë ta ndërtosh dhomën shtesë. Xhonsoni dhe Xoi im.We'll help you build the room, Johnson and Joe.
- Çfarë mund të bëjmë ne që të të ndihmojmë.- What can we do to help you?
Ne nuk do të dalim ta ndihmojmë.Well, we're not going out to help him.
Ata po na luten që ti ndihmojmëThey're begging us for help.
Ai tha se nuk don të luftoni për te. Por ti ndihmoni në punë.He said he didn't want you to fight his fights for him, just help with the work.
Po, unë e thashë. Mund të më ndihmoni të zbres? Po, sigurisht.If, I I went. - ¿Podria to help to descend?
Do të më ndihmoni?- ¿ You Are going to help me?
Nëse më ndihmoni të jetoj edhe pak më shumë, pres lajme të mira.Can you help me live a little longer? I expect good news.
Dhe ju do të më ndihmoni, birë!And you're gonna help me, son.
Përmirësimet në regjistrimin e pronave, forcimi i konkurrencës si dhe zbatimi ipolitikave të pronësisë intelektuale, po ndihmojnë në zhvillimin e biznesit.CARDS po punon së bashku me Bankën Botërore dhe Qeverinë Kroate për tëmbështetur përmirësimet në kadastrën e tokës dhe sistemin e regjistrimit të saj,duke u përqendruar fillimisht në zonat me potencial të madh për investime,përfshirë edhe vijën bregdetare kroate.Improvements in property registration, and tightening up on competition andintellectual property policy enforcement, are helping to boost business. CARDSis working with the World Bank and the Croatian government in supportingimprovements in the land cadastre and registry system, focusing first on areasof high potential for investment, including the Croatian coastline.
Finalizimi i çështjeve kushtetutese do të lejojë qëvëmendja të përqendrohet tek reformat të cilat do të ndihmojnë në ndërtimin enjë të ardhmeje të re për Unionin Shtetëror në tërësi.And finalising constitutional issues will allow attention to be focused onreforms that will help build a new future for the State Union as a whole.
Programet e rejagjithashtu mbulojnë reformën në administratën publike, mbështetjen e policisë nëluftën kundër krimit, administrimin e taksave dhe mbledhjen e të ardhurave, krijimin e vendeve të reja të punës si dhe ndihmojnë hapjen e një biznesi të ri nëekonomitë ruralë, si dhe projektet për zhvillimin e shoqërisë civile.New programmes also cover public administrationreform, crime-fighting support to police, tax administration and revenue collection,job-creation and business start-up help to rural economies, and projects todevelop civil society.
RTK ka ende shumë rrugë për të bërë për të realizuar objektivat e këtij projketi që kanë për qëllim ta ndihmojnë të marrë përgjegjësi të plotë si një transmetues publik.RTK has further to go to meet the project’s aims of helping it assume its full responsibilities as apublic broadcaster.
Une ndihmova Normanin te zgjidhte kostumin per varimin.I helped Norman pick out the dress she was buried in. Periwinkle blue.
- Shpresoj se ju ndihmova.- Hope that helped you out.
Kapiteni Flint donte të ishte i sigurt që askush të mos i afrohej thesarit të tij, dhe unë e ndihmova.There was this big door opening and closing... and Captain Flint wanted to make sure... nobody could ever get to his treasure... so I helped him...
Ashtu sic me ndihmove atje?Like you helped me in there?
Më ndihmove të arrijë në nivelin tjetër.You have helped me reach the next level.
Dhe ti i ndihmove.And you helped him.
Ate nate kur ishim te gjithe se bashku... ndiheshim te lumtur sepse babai s'kishte me dhimbje... ti na ndihmove te merrnim nje shije nga ai premtim. lku8357That evening when we were all together... feeling joyful that Pa wasn't in pain... you helped give us a glimpse of that promise.
Ky financim ndihmoi në mbulimin e kostove thelbësore operative të RTK-s, përfshirë këtu blerjen e transmetuesve tokësore. Gjithashtu u ofruan këshilla për përgatitjen e Projekt rregullores së Transmetimit që do t'iparaqitej UNMIK-ut.The funding helped cover essential running costs of RTK, including the purchase of new terrestrialtransmitters.And advice was given on preparing the draft Broadcasting Regulation for UNMIK.
Sherifi më ndihmoi të ju sjelli në dhomën time.The sheriff helped me to carry you up to my room.
Besoj qe udhetimi ju ndihmoi jashte.Hope the ride helped you out.
Po, ajo më ndihmoi ta kuptojë impuIsin vrasës.Yes, she helped me understand homicidal impulse.
Po, ne i ndihmuam të vrisnin atë që e shkaktuan këtë.And we helped kill the guys who did it. Yeah, but they don't know that, Bob,
Ne ndihmuam të ndërtohej nga themelet.We helped build it from the ground up.
E ndihmuam ne.- No. We helped.
Gruaja ime dhe unë i ndihmuam të lind djalin e saj te doktori Planck...Me and my wife- helped him, when Dr. Planck's son was born.
Ju duhem unë qe ti tregojë atyre se si ju ndihmuat në hotel.You need me to tell them how you helped at the hotel.
Ju i ndihmuat atyre, dhe ata ju dhanë të holla.You helped them, and they gave you money.
- Ju ndihmuat ne transferimin e te burgosurve...- You helped move prisoners...
Pra, ju ndihmuat ne perzgjedhje?So you helped make the selection?
Ju më ndihmuat mua në makinë ..You helped me into the car..
I ndihmuan ufot.The aliens helped them.
Ata e ndihmuan që të ngrihej përsëri në këmbë.They helped her get back on her feet.
Ata na ndihmuan.They've helped us.
Atëherë, unë do të ndihmoj.Then I will help you.
Shumë mirë.Unë do të ndihmoj ty.Very well. I will help you.
Ndihmomë dhe do të ndihmoj.Help me and I will help you. "
Më thirr 'Imzot', dhe do të ndihmoj që të takoheni përsëri.Call me dominos. And I will help to reunite you.
Për këtë do të ndihmoj.So I will help you.
Përveç pjesmarrjes në mësim, do të ndihmosh stafin sanitar pas mësimit.Besides attending class, you will help our janitorial staff after school.
Zbatimi i njëtregu të brendshëm dhe i një politike me një treg të vetëm, do të ndihmojë nëzhvillimin ekonomik, për të thithur investimet dhe ndihmat, si dhe do të lehtësojë afrimin me BE-në.The implementation of aninternal market and single trade policy will help economic development,attract investment and assistance, and facilitate a rapprochementwith the EU.
Kjo do të ndihmojë në garantimin e një mjedisi të shëndetshëm në rajon dhedo t'i mbështesë këto vende në përshtatjen e tyre me rregullat e BE-s dhe me standartet e praktikat më tëmira ndërkombëtare dhe europiane.This will help guarantee a healthyenvironment in the region and assist the countries to match EU rules and European and internationalstandards and best practice.
Doni do të ndihmojë.Donnie will help you.
Mirë, shpresojmë, se do të ndihmojë shkëmbimi i metodave të trajnimit dhe informatat në mes të dy shteteve tona.Hopefully, the exchange of training methods and information... between our two countries will help.
Finalizimi i çështjeve kushtetutese do të lejojë qëvëmendja të përqendrohet tek reformat të cilat do të ndihmojnë në ndërtimin enjë të ardhmeje të re për Unionin Shtetëror në tërësi.And finalising constitutional issues will allow attention to be focused onreforms that will help build a new future for the State Union as a whole.
Mondoshawans do të ndihmojnë.The Mondoshawans will help.
Ata do të ndihmojnë.And they will help you.
Më ndihmo t'i marr brenda.You've got to help them.
Më ndihmo të fitoj.Just help me win.
Të lutem, më ndihmo!Help me! Please, help me!
Te lutem, na ndihmo te gjejme ndonje gjurme.Couldn't you help us find a clue?
Më ndihmo, Eliot!Help, Elliott, help!
Une po e ndihmoja te nivelonte mullirin Mendova se siguresa ishte ne regull...I was helping him level the mill. I thought the safety was on...
- Unë po e ndihmoja.- I was helping her.
Mendova se po ndihmoja njeri.I thought I was helping someone.
Sepse gjeta këtë ditar kur po ndihmoja prindërit me plaçkat.Because I found this diary when I was helping my parents move.
- Unë po i ndihmoja!- I was helping them!
I thashë Dambëlldorit se po ndihmoje një mik brenda kështjellës.I told Dumbledore you were helping a friend into the castle.
- Po më ndihmonte të kërkoja diçka.- She was helping me look for something.
Spartaku po më ndihmonte për të përsosur lojën time.Spartacus was helping me hone my game.
Në gjithë këto vite, Xhoni po më ndihmonte që të kopjoja energjinë e tij... i pavetëdijshëm se si planifikoja ta përdorja.All these years, Jon was helping me replicate his power… unaware of how I planned to use it.
Po ndihmonim te trajnoheshin ushtrine kongoleze qe t'i rezistonin sulmeve te forcave rebele te mirearmatosura te mbeshtetura nga grupet terroriste.We were helping train the Congolese regular army to resist the incursion of well-armed rebel forces backed by terrorist groups.
Pra, po ndihmonit fëmijë në Kinë?So, uh, you were helping kids in China?
Unë ndihem se më ke ndihmuar shumë...I feel you have helped me so much...
Por ndjej se më ke ndihmuar aq shumë sa... dua të tapos aq fortë saqë... salsiçja ime do të dalë nga mbrapa.I feel you have helped me so much... The right thing to do is to tap you so hard... ...my schtitzel will come out your poopech. That's what I think.
Mjaft ke ndihmuar në xhirimin e filmit.You have helped the picture a lot.
BE ka ndihmuar në hartimin e njëprojektligji të ri për të njohur kërkesat e veçanta për policinëkufitare si dhe në ngritjen e një strukture të vetme menaxhimi, që përfshin nivelin ministror, atë të rrethit dhe nivelinlokal, të cilat shkrihen pastaj me agjencitë e tjera të zbatimit të ligjit.It has helped to devise a new draft lawrecognising the special requirements for border police andestablishing a single management structure, coveringministry,district, and local levels, which dovetails neatly withother law-enforcement agencies.
Me ndihmën e profesionistëve, ky projekt ka ndihmuar në krijimin e një rrjeti të ndihmës sociale mes popullsisëvendase, agjencive, organizatave qeveritare.The project has helped create a network of social aid among local people, agencies and non-governmentalorganisations, with help from professionals.
Tregimet popullore lokale nuk e kanë ndihmuar çështjen.And local legend should not have helped.
- Edhe unë do të ndihmoj.- Me, too, I'll help.
Dua të ndihmoj Korleonët dhe veten time.I want you to help the Corleones and me.
Po të ketë telashe, do rri të të ndihmoj.If there is trouble, I'll stay here to help you.
John të kam thënë që do të ndihmoj kur të mundem.John, I told you that I'd help you when I could. Are you interested?
Ke mundur të ndihmosh sot, në shpëtimin e njeriut tënd, Rigart.You might have helped save your man today, Reigart.
E di se doje të ndihmosh.I know you were only trying to help.
Dihet se të ndihmosh dikë që t'ia mbath nga FBI është një akt kriminal.It turns out helping someone escape from FBI custody is a criminal act.
Dëgjo, e di që thjesht po mundohesh të ndihmosh, por mos e bëj!Look, I know you're just trying to help, but don't!
Do vish të ndihmosh Emilinë.You'll come and help Emily.
Ndihma që i jepet Shqipërisë në kuadrin e procesit të Stabilizim Asociimit ka për qëllim të ndihmojë autoritetet shqiptare në trajtimin e këtyre sfidave - dhe kjo bëhet përmes asistencës financiare, dialogut të shpeshtë me BE-n në kuadrin e marrëdhënieve kontraktualeekzistuese, dhe negocimit të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit.Thesupport provided to Albania in the framework of the Stabilisation and Association process aims at helping the Albanian authorities to addressthese challenges - through financial assistance, frequent dialogue with the EUin the framework of existing contractual relations, and the negotiation of a Stabilisation and Association Agreement.
Projekti ka tre vjet që operon dhe deri në fund të vitit2004 ai synon të ndihmojë në zhvillimin për këtë departament, të një strategjie të plotë të teknologjisë së informacionit.Running for three years up to the endof 2004, this project has helped to develop a comprehensive information technology strategy for the department.
Për këtë qëllim, BE vë në dispozicion 600, 000 euro për njëprojekt 18-mujor, qëllimi i të cilit është të ndihmojë Kroacinëtë rifokusojë dhe të zgjerojë trajnimin profesional.That is why the EU is providing m600,000 for an 18-monthproject to help Croatia refocus and expand vocationaltraining.
Do të ndihmojmë ta ndërtosh dhomën shtesë. Xhonsoni dhe Xoi im.We'll help you build the room, Johnson and Joe.
- Çfarë mund të bëjmë ne që të të ndihmojmë.- What can we do to help you?
Do të ndihmojmë ne, bir.We'll help you, son.
- Kemi ardhur të ndihmojmë.- We've come to help.
Ju e dini, nëse më lejoni të ju ndihmojë, mund të ndihmoni mua.You know, if you let me help you, you can help me.
Mendoj se duhet të ndihmoni.I think you should help.
Dhe themi, ju pyetni, ju e kompletoni hapin e I-rë, nuk mund të ndihmoni por bëjeni atë!And we say, you are asking, you are completing step one, you can't help but do that.
Duhet të ndihmoni të gjithë vajzën time të dashur, Zhilbert.You also must respect and help my beloved daughter, Gilberte.
Finalizimi i çështjeve kushtetutese do të lejojë qëvëmendja të përqendrohet tek reformat të cilat do të ndihmojnë në ndërtimin enjë të ardhmeje të re për Unionin Shtetëror në tërësi.And finalising constitutional issues will allow attention to be focused onreforms that will help build a new future for the State Union as a whole.
Ndërkaq, BE ka vënë në dispozicion një fond prej 3 milionë mpër studimet e fizibilitetit të aspekteve thelbësore që do të ndihmojnë për të fituar mbështetje të shpejtë nga institucionet ndërkombëtare financiare.Meanwhile, the EU is providing m3 million for feasibility studies on key aspects to help win early backing frominternational financial institutions.
Veprimet më të integruara në të gjithë fushat politike mund të ndihmojnë në gjelbërimin e ekonomisëMore integrated actions across policy domains can help in greening the economy
Për shembull, investimet në efiçiencën e energjisë dhe energjitë e ripërtëritshme sjellin përfitime për mjedisin, punësimin, sigurinë e energjisë, shpenzimet e energjisë, dhe mund të ndihmojnë për të luftuar varfërimin e lëndëve djegëse.For example, investment in energy efficiency and renewable energies delivers benefits to the environment, employment, energy security, energy costs, and can help combat fuel poverty.
Po sikur të të ndihmoja me detyrat?What if I gave you homework help?
E sheh, zotëri, nuk mund të ndihmoja por gjëra të pashmangshme, të pa shmangshme...You see, sir, I couldn't help but notice certain things, certain...
Vetëm doja të ndihmoja.I was only trying to help.
- The se doje të ndihmoje.- You said you wanted to help.
- Duhet të ndihmoje Ridin në laborator!- You're supposed to be helping Reed.
Faleminderit që u përpoqe të ndihmoje.Thanks for trying to help.
Jam kujdesur për ty që atë ditë, duke pritur ditën kur ti do të ndihmoje, për ti dhënë fund tiranisë së Zotave.I've watched over you ever since, awaiting for the day when you'll help bringing an end to the tyranny of the Gods.
Jam kujdesur për ty që atë ditë... ...duke pritur ditën kur ti do të ndihmoje për ti dhënë fund tiranisë së Zotave.Ljve watched over you ever since... ...waiting for the day when you will help bring an end to the tyranny of the gods.
Përveç përfitimeve të drejtpërdrejta për rajonin, si ulja e ndotjes, një politikë që siguron zhvillim tëqëndrueshëm, do të ndihmonte vendet e Ballkanit Perëndimor në rrugën e tyre drejt integrimit europian.Vetëm duke i bërë çështjet e ambjentit pjesë përbërëse të problematikës së transportit, konkurencës,mbrojtjes së konsumatorit apo të zhvillimit rajonal, vendet e këtij rajoni do të mund të përqafonin standartete familjes europiane të cilës ata aspirojnë t'i bashkohen një ditë.In addition to delivering direct regional benefits like reduced pollution, a policy that reinforcessustainable development will help the countries of the Western Balkans move down the road towards European integration. Incorporating environmental concerns into transport, competition, consumerprotection or regional development is the way they can successfully meet the standards of the Europeanfamily they aspire to rejoin.
...por nga fundi u lirua me kusht, që të ndihmonte në luftën e Amerikës, kështu që për gjashtë muaj, ka punuar në pastiçerinë time....but towards the end, he was paroled to help with the American war effort, so for six months he's worked in my pastry shop.
- Nëse kjo do të ndihmonte.- If it helps.
A keni edhe diç, që do të ndihmonte për ta identifikuar?Did he have anything else on him? Any pins, anything that might help us to lD him?
Do të të ndihmonte sado pak.It might help a little bit.
Nëse shpëtimi këtij njeriu do të thotë që bota do ta dijë për këtë, atëher do të ndihmonim vërtet.If getting this man free, so he can tells to the free world, and tell what happens here, is necessary then of course we will help.
- Ne po përpiqeshim të të ndihmonim.- We're trying to help you. BATMAN:
A mos thatë që mund të ndihmonit?Did you say you could help?
Tha që do të ndihmonit shokun tonë.He said you would help our friend.
Sepse doaj të ndihmonin veten...Because I wanted them to help themselves...
Njerëz që donin të ndihmonin.People who like to help.
...Shfaqje të forta dhe piratëri në rritje do të ndihmonin....Tough comparisons and increased piracy may help.
Nëse njerëzit do ta dinin, ata do të donin të ndihmonin, apo jo.If people knew about it, they'd want to help, wouldn't they?
Do të të kisha ndihmuar.I could have helped you.
Mund të të kisha ndihmuar.I could have helped you.
A duhet t’ia qëlloj se çfarë të mundon? - do të kisha ndihmuar edhe me punën e Gabit!You want me to guess your problems? - I could have helped with Gabi! - Sure you'd have helped.
Dhe gjithë ai shprërblim me para do të kishte ndihmuar, por hej, e dini ëfarë?And all that reward money sure would have helped but, hey, you know what?
Ai mendoi se do të ndihmonte karrierën time.He thought it would help my career.
Kjo do të ndihmonte po të bëja unë diçka gabim.It would help if I've done something wrong.
I thashë që unë nuk jam Sparrou por do të isha i lumtur ta identifikoja, nëse do të ndihmonte çështjen.I said. I'm not Jack Sparrow but I would identify him in court, if it would help my case.
Tani, vërtet besove se ajo do të ndihmonte?Now, did you really believe that would help?
Tha që do të ndihmonit shokun tonë.He said you would help our friend.
Dhe gjithë ai shprërblim me para do të kishte ndihmuar, por hej, e dini ëfarë?And all that reward money sure would have helped but, hey, you know what?
BE-ja dhe Shtetet e saj Anëtare tashmë i kanë ndihmuar këto vende për të dalënë një epokë të re stabiliteti, sigurie, paqeje dhe prosperiteti.The EU and its Member States have already helped these countries emergeinto a new era of stability, security, peace and prosperity.
Me ndihmën e profesionistëve, ky projekt ka ndihmuar në krijimin e një rrjeti të ndihmës sociale mes popullsisëvendase, agjencive, organizatave qeveritare.The project has helped create a network of social aid among local people, agencies and non-governmentalorganisations, with help from professionals.
Në Mal të Zi, CARDS, ndër të tjera, ka krijuar funksione revizionimi në Ministrinëe Financave; ka modernizuar zyrën statistikore; ka ndihmuar në rehabilitimin einfrastrukturës bashkiake; ka përgatitur plane ristrukturimi për kompaninë eshtrytëzimit të energjisë; ka përmirësuar shërbimet dhe sigurinë në rrugët kryesore; ka përgatitur studime fizibiliteti për rrjetin e ujrave të zeza e të mbetura nërajonin bregdetar; ka ofruar shërbime këshilluese për biznesin si dhe hua përfirmat e vogla; dhe ka ndihmuar në hartimin e projektligjeve të reja për median dhe administratën publike.In Montenegro, CARDS has, among other things, created audit functions in the Ministry of Finance; modernised the statistical office; helped in the rehabilitationof municipal infrastructure; prepared restructuring plans for the energy utilitycompany; improved service and safety on key road links; prepared feasibilitystudies for sewage and wastewater for the coastal region; provided businessadvisory services and loans to smaller firms; and helped draft new media lawsand public administration legislation.
Përderisa Evropa është duke kontribuar direkt dhe indirekt në disa prej presioneve mjedisore në këto rajone, ajo gjithashtu është në një pozitë unike për të bashkëpunuar për përmirësimin e kushteve të tyre mjedisore, sidomos nëpërmjet nxitjes së transferimit të teknologjisë dhe duke ndihmuar në ndërtimin e kapaciteteve institucionale. Këto dimensione e k teWhile Europe is contributing directly and indirectly to some of the environmental pressures in these regions, it is also in an unique position to cooperate to improve their environmental conditions, particularly through fostering technology transfer and helping to build institutional capacity.
Mbi këtë e kam ngritur karrierën time, duke ndihmuar njerëz të kontaktojnë me njerëz që kanë vdekur.That's what I've built my career on, helping people get in touch with people who have died.
Epo, është dasma ime këtë fundjavë, kështu që kam qënë duke ndihmuar të fejuarën time me pregatitjet e fundit.Well, it's my wedding this weekend... ...so I've been helping my fiancée with all the last-minute preparations.
Unë jam vetëm duke thënë të bashkëpunojë me ne ... Qoftë se ju bëni, ju do të jeni duke ndihmuar këtë vend ... Atëherë unë mund të them të moshuarit e mia që ata duhet të jenë të butë me një djalë që po e ndihmon na zbulojë një qelizë që fle ...I'm just saying co-operate with us... if you do, you will be helping this country... then I can tell my seniors that they should be lenient with a boy who is helping us uncover a sleeper cell... are you getting me?
Mos harroni, kushdo që kapet duke ndihmuar alienët, ...do të shkojë në burg.Remember, anyone caught helping the aliens, ...will go to jail.

More Albanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

bashkëveproj
interact
interpretoj
interpret
ledhatoj
caress
mendoj
think
ndih
do
ndryshohem
differ
pëlqej
please
prish
destroy
punoj
work
qesh
laugh

Other Albanian verbs with the meaning similar to 'help':

None found.
Learning languages?