Sukurti (to create) conjugation

Lithuanian
44 examples

Conjugation of sukurti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
sukuriu
I create
sukuri
you create
sukuria
he/she creates
sukuriame
we create
sukuriate
you all create
sukuria
they create
Past tense
sukūriau
I created
sukūrei
you created
sukūrė
he/she created
sukūrėme
we created
sukūrėte
you all created
sukūrė
they created
Future tense
sukursiu
I will create
sukursi
you will create
sukurs
he/she will create
sukursime
we will create
sukursite
you all will create
sukurs
they will create
Conditional mood
sukurčiau
I would create
sukurtum
you would create
sukurtų
he/she would create
sukurtume
we would create
sukurtute
you all would create
sukurtų
they would create
Tu
Jūs
Imperative mood
sukurk
you create
sukurkite
you all create
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Past freq. tense
sukurdavau
I used to create
sukurdavai
you create
sukurdavo
he/she used to create
sukurdavome
we used to create
sukurdavote
you all used to create
sukurdavo
they used to create

Examples of sukurti

Example in LithuanianTranslation in English
Kadangi „Air France“ ir „Alitalia“ susijungimo tikslas yra sukurti didelių oro uostų sistemą ir į vieną visumą sujungti savo tarptautinius tinklus, bendradarbiavimas bus glaudžiausias Prancūzijos-Italijos kryptimis bei apims visus „Air France“ ir „Alitalia“ vykdomus maršrutus tarp šių dviejų valstybių, išskyrus visus kitus tarptautinius ir vietinius skrydžius.As the aim of the alliance between Air France and Alitalia is to create a multi-hub system in order to interconnect their worldwide networks, the cooperation will be closer on the France-Italy ‘bundle’ which includes all the routes between France and Italy operated by Air France and/or Alitalia, excluding beyond and behind flights, whether domestic or international.
Reikia praktinės paramos siekiant sukurti arba pagerinti sąlygas, įgalinančias pabėgėlius ir perkeltuosius asmenis priimti sprendimą palikti valstybių narių teritoriją ir sugrįžti namo, jei jie to pageidautų, žinant visas galimas tokio sprendimo pasekmes.Practical support is needed to create or improve conditions enabling refugees and displaced persons to take an informed decision to leave the territory of the Member States and return home, should they so wish.
"Karštasis izostatinis tankinimas" (2) – slėginis liejimo procesas uždarojoje ertmėje su įvairiomis terpėmis (dujomis, skysčiais, kietosiomis dalelėmis ir kt.), esant temperatūroms, viršijančioms 375 K (102°C), norint visomis kryptimis sukurti vienodą jėgą, kad būtų sumažintos arba pašalintos vidinės tuštumos liejinyje."Hot isostatic densification" (2) means the process of pressurising a casting at temperatures exceeding 375 K (102 °C) in a closed cavity through various media (gas, liquid, solid particles, etc.) to create equal force in all directions to reduce or eliminate internal voids in the casting.
"Izostatiniai presai" (2) – įranga, gebanti sudaryti slėgį uždarojoje ertmėje, kurioje panaudojamos įvairios terpės (dujos, skystis, kietosios dalelės ir kt.), norint visomis kryptimis sukurti vienodą slėgį ertmėje, kurioje yra ruošinys arba medžiaga."Isostatic presses" (2) mean equipment capable of pressurising a closed cavity through various media (gas, liquid, solid particles, etc.) to create equal pressure in all directions within the cavity upon a workpiece or material.
konkrečiai reikėtų patikslinti, ar Italijos institucijos tokiu būdu ketino sukurti išskirtinę naudojimosi aštuoniolika maršrutų teisę oficialiai sutikusio (-ų) prisiimti įsipareigojimus vežėjo (-ų), naudai,In particular, it must be stated whether the Italian authorities intended to create an exclusive right to operate the 18 routes for the carrier or carriers which formally accepted the obligations.
Slapčia sukuri kuo daugiau piniginių problemų.Secretly create some money troubles.
Mes patys valdome pasaulius, kuriuos sukuriame.It's every one of us who holds the power over the worlds we create.
Tai vienintelė pasaulyje bendrovė, su „Flash“ platforma dirbantiems programuotojams siūlanti veiksmingą saugumo sistemą, kuri apsaugo kūrinius nuo kodo vagysčių.„Šią programinę įrangą sukūriau, kai „Flash“ dar net nebuvo laikoma rimta programavimo platforma,“ – prisimena jaunas įmonės įkūrėjas Eyadas. – Dabar ji labai populiari ir mes turime didelę klientų bazę.“It is the only company in the world offering an effective security system for Flash media developers that prevents the theft of their code. “I created this software when Flash was still not seen as a serious development platform,” recalls Eyad, the young founder of the company.“Now that it is popular, we have a large client base.”
Aš sukūriau Matricą.I created the Matrix.
Aš tai sukūriau.We herd all the sick together, create a plague.
Taip, aš sukūriau fikciją.Yes, I created a lie.
Kai ji buvo mergaitė, sukūriau eilę dvasinių barjerų, kad izoliuočiau jos galias nuo jos sąmonės.When she was a girl, I created a series of psychic barriers to isolate her powers from her conscious mind.
Tu jį sukūrei!y ou created him!
Tai tu mane sukūrei.You created me.
Ir aš įsitikinus, kad Deivisai garbins tą pasaulį, kurį jiems sukūrei.And I'm sure the Davies will adore the world you've created for them.
Tu jį sukūrei, tu jį ir grąžink!Now, you created him. You get him back here and under control!
Tu pasinaudojai svetima patirtimi ir tuo pagrindu sukūrei ryškų vaidmenį.You corrupted someone else's experience and filtered it in to your own personality... in order to create a character.
Vietnamo eksportuotojas teigė, kad veikla Vietname buvo pradėta dėl to, kad Vietnamo vyriausybė sukūrė palankias sąlygas užsienio investicijoms ir pagerino infrastruktūrą.The Vietnamese exporter argued that the reason for starting the operation in Vietnam was that the Vietnamese government created a favourable environment for foreign investments and improved infrastructure.
Pastaroji skubos tvarka sukūrė darbo grupę, kuri nagrinėja Europos bankų pateiktus pasiūlymus dėl rizikos sumažinimo apskaitos metodo (palūkanų maržos apsauga) įtraukimo į 39 TAS, kuris tiksliau atspindėtų būdą, kuriuo bankai valdo savo turtą ir įsipareigojimus.The latter has created as a matter of priority a working group which is examining proposals made by European banks for the introduction into IAS 39 of a new hedge accounting method (interest margin hedge) which would reflect more closely the way in which these banks conduct their asset/liability management.
Ypač Komisija atkreipia dėmesį, kad nebuvo pateikta jokios specialios argumentacijos, kaip bendros rinkos raida sukūrė tokius lūkesčius, nei buvo pateikta argumentų, susijusių su tam tikrų specialių liberalizacijos priemonių poveikiu.In particular, the Commission notes that no specific reasoning has been advanced as to how the evolution of the common market has created such expectations, nor has any argument been given relating to the impact of specific liberalisation measures.
Gibraltaro Vyriausybė naudojasi Defrenne byla, kad paremtų savo argumentą, jog delsimas tiek prieš lengvatinių mokesčių bendrovių tvarkos tyrimą, tiek jo metu sukūrė teisėtus lūkesčius.The Government of Gibraltar draws on the Defrenne case to support its argument that the delays both before and during the investigation into the Qualifying Companies regime have created legitimate expectations.
Tai sukūrė užburtą ratą, kuris paskatino derliaus didėjimą, tolesnę įtaką kainoms ir didėjantį spaudimą eksportuoti.This created a vicious circle which led to an increase in harvesting, further pressure on prices and increased pressure to export.
Pastaraisiais metais sukūrėme keletą skirtingų priemonių, kiekviena iš jų turi savo struktūrą ir loginį pagrindą.Over recent years we have created a number of different instruments, each of which has its own structure and rationale.
Bet sutikite, brangioji, kad tai, ką sukūrėme, bus tarsi feniksas iš pelenų.But I think you'll agree, my dear, together we've created something of a phoenix from the ashes!
Mes sukūrėme nuostabią veisimosi vietą virusui.We created the perfect breeding ground for a virus to take place.
lšanalizavę ją, sukūrėme nepaprastai tvirtą metalo junginį, kuris ir padarys tave neįveikiamą.It helped us create a metal compound so strong that you will be able to withstand virtually anything.
Taigi, mes sukūrėme savąją.So we created our own.
Aš sukursiu imperiją, kuri gyvuos tūkstantmečius.I will create an empire that will endure for a millennia
Aš sukursiu tobulą sistemą.- I will create the perfect system.
Žemesniam lygyje įteigsime jam tai: "Aš sukursiu kažką pats."Then the next level down, we feed him, "I will create something for myself."
Tu sukursi tobulą sistemą.- You will create the perfect system.
Komisija pastebi, kad projektas sukurs naujus europinės rinkos, kuriai priklauso ir DRAM rinka, pajėgumus.The Commission notes that the project will create new capacities in the European market and will thus affect this market.
Programa sukurs geresnes sąlygas naudotis skaitmeniniu turiniu ir paslaugomis bei juos tvarkyti daugiakalbėje ir daugiakultūrėje aplinkoje.It will create better conditions for accessing and managing digital content and services in multilingual and multicultural environments.
Ji sukurs pagrindą realiai kai kurių atominių elektrinių valdymo ir, kas yra dar svarbiau, eksploatacijos nutraukimo rinkai Jungtinėje Karalystėje.It will create the basis for a real market in the operation of some nuclear sites in the United Kingdom and, more importantly, their decommissioning.
ĮSITIKINUSIOS, kad Stabilizacijos ir asociacijos susitarimas (toliau - šis Susitarimas) sukurs naujas sąlygas ekonominiams jų tarpusavio santykiams, visų pirma prekybos ir investicijų plėtrai – esminėms ekonomikos pertvarkymo ir atnaujinimo priemonėms,CONVINCED that the Stabilisation and Association Agreement (hereinafter referred as ‘this Agreement’) will create a new climate for economic relations between them and, above all, for the development of trade and investment, factors crucial to economic restructuring and modernisation;
ĮSITIKINUSIOS, kad Stabilizacijos ir asociacijos susitarimas (toliau – šis Susitarimas) sukurs naujas sąlygas ekonominiams jų tarpusavio santykiams, visų pirma prekybos ir investicijų plėtrai – esminėms ekonomikos pertvarkymo ir atnaujinimo priemonėms,CONVINCED that the Stabilisation and Association Agreement (hereinafter referred as ‘this Agreement’) will create a new climate for economic relations between them and, above all, for the development of trade and investment, factors crucial to economic restructuring and modernisation;
Per kitus penkerius metus sukursime paprastą skaičiavimo metodą, kuri leis numatyti šiandienos ir rytdienos socialinių ir ekonominių varomųjų jėgų sukeltus galimus aplinkos poveikius.Over the next five years we will create a simple calculus to allow us to anticipate the potential environmental impacts arising from today's and tomorrow's social and economic drivers.
Dėl to mes sukursime slaptą organizaciją, kuri atrodys kaip nusikalstama grupuotė.For this, we will create a secret organization which will take the appearance of a criminal organization.
O taip, aš už tai irgi sukurčiau netikrą šeimą.Okay, yeah, I would create a fake family for that. Oh, my God!
Priešingai, galima teigti, kad mažesni dempingo muitai, kuriuos turi mokėti importuotojai, sukurtų galimybę Korėjos įmonėms didinti kainas, nekeičiant nesusijusių klientų prašomų galutinių kainų.On the contrary, it could be argued that lower dumping duties to be paid by the importers would create a possibility for the companies in Korea to increase their prices without changing the final price paid by the unrelated customer.
Kalbant apie argumentą, kad nedalinis priemonių sustabdymas Bendrijos rinkoje sukurtų monopoliją, pažymima, kad TL patvirtintus BVV Italijoje gamino du gamintojai, o nuo 2005 m. pabaigos iš tiesų liko tik viena bendrovė.As far as the argument is concerned that the non-partial suspension of measures would create a monopoly in the Community market, it is noted that whereas during the IP two producer existed in Italy producing certified SPT since the end of 2005 there is indeed only one company left.
Valstybės garantija Ausfallhaftung, kaip tiesioginis BB banko kreditorių reikalavimas Burgenlando žemei, sukurtų jai pareigą prisiimti atsakomybę ir visiškai patenkinti neįvykdytus kreditorių reikalavimus, užtikrintus valstybės garantija Ausfallhaftung.Ausfallhaftung, as a direct claim by BB’s creditors against the Province of Burgenland, would create the obligation for the Province of Burgenland to step in and fully compensate the creditors for the default of the liabilities covered by Ausfallhaftung.
Įžanga akiratį ir pagerintų žinias.Tai savo ruožtu sukurtų pagrindą būsimam naujovių diegimui įvairiose žemės ūkio šakose ir tolesniam studentų bendradarbiavimui su naujoves die-giančiais ūkininkais, suteikiančiais šias laikinas darbo vie-tas.Introduction turn, would create a basis for future innovation in dierent elds of farming, and further cooperation with those innovative farmers oering the places.
Antruoju Pirmosios instancijos teismui nurodytu ieškinio pagrindu Impala teigė, jog nenusprendusi, kad siūloma koncentracija sukurtų kolektyvinę dominuojančią padėtį muzikos įrašų rinkoje, Komisija pažeidė EB 253 straipsnį ir padarė akivaizdžią vertinimo bei teisės klaidą.By its second plea raised before the Court of First Instance, Impala claimed that, by not taking the view that the proposed concentration would create a collective dom -inant position on the market for recorded music, the Commission had infringed Article 253 EC and made a manifest error of assessment and an error of law.

More Lithuanian verbs

Related

atkurti
recreate
įkurti
establish
kurti
create
užkurti
start (a vehicle or a fire)

Similar

atkurti
recreate
suburti
bring together
sudurti
put together
sugerti
soak
sukakti
turn
sukalti
knock up
sukarti
shuttle
sukelti
cause
sukilti
uprise
sukiotis
whirl
sukulti
whack
sušerti
feed
sutarti
agree
suvirti
boil
užkurti
start (a vehicle or a fire)

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

apakinti
blind
daugintis
multiply
garuoti
give off steam
išskolinti
lend away
kaukti
howl
pačiulbėti
chirp
susigūžti
crouch
suvilioti
seduce
švaistyti
waste
teikti
render

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'create':

None found.