Megteremt (to create) conjugation

Hungarian
78 examples
This verb can also have the following meanings: to establish, to produce

Conjugation of megteremt

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
megteremtek
I create
megteremtesz
you create
megteremt
he/she to create
megteremtünk
we create
megteremtetek
you all create
megteremtenek
they create
Present definite tense
megteremtem
I create
megteremted
you create
megteremti
he/she creates
megteremtjük
we create
megteremtitek
you all create
megteremtik
they create
Past indefinite tense
megteremtettem
I created
megteremtettél
you created
megteremtett
he/she created
megteremtettünk
we created
megteremtettetek
you all created
megteremtettek
they created
Past definite tense
megteremtettem
I created
megteremtetted
you created
megteremtette
he/she created
megteremtettük
we created
megteremtettétek
you all created
megteremtették
they created
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
megteremtenék
I would create
megteremtenél
you would create
megteremtene
he/she would create
megteremtenénk
we would create
megteremtenétek
you all would create
megteremtenének
they would create
Conditional present definite tense
megteremteném
I would create
megteremtenéd
you would create
megteremtené
he/she would create
megteremtenénk
we would create
megteremtenétek
you all would create
megteremtenék
they would create
Conditional past indefinite tense
megteremtettem volna
I would have created
megteremtettél volna
you would have created
megteremtett volna
he/she would have created
megteremtettünk volna
we would have created
megteremtettetek volna
you all would have created
megteremtettek volna
they would have created
Conditional past definite tense
megteremtettem volna
I would have created
megteremtetted volna
you would have created
megteremtette volna
he/she would have created
megteremtettük volna
we would have created
megteremtettétek volna
you all would have created
megteremtették volna
they would have created
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok megteremteni
I will create
fogsz megteremteni
you will create
fog megteremteni
he/she will create
fogunk megteremteni
we will create
fogtok megteremteni
you all will create
fognak megteremteni
they will create
Future definite tense
fogom megteremteni
I will create
fogod megteremteni
you will create
fogja megteremteni
he/she will create
fogjuk megteremteni
we will create
fogjátok megteremteni
you all will create
fogják megteremteni
they will create
Subjunctive present definite tense
megteremtsem
(if/so that) I create
megteremtsd
(if/so that) you create
megteremtse
(if/so that) he/she create
megteremtsük
(if/so that) we create
megteremtsétek
(if/so that) you all create
megteremtsék
(if/so that) they create
Subjunctive present indefinite tense
megteremtsek
(if/so that) I create
megteremts
(if/so that) you create
megteremtsen
(if/so that) he/she create
megteremtsünk
(if/so that) we create
megteremtsetek
(if/so that) you all create
megteremtsenek
(if/so that) they create
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
megteremtenem
I to create
megteremtened
you to create
megteremtenie
he/she to create
megteremtenünk
we to create
megteremtenetek
you all to create
megteremteniük
they to create

Examples of megteremt

Example in HungarianTranslation in English
20 évig tartott megteremteni őt.It took 20 years to create her.
A kozmikus történelem nagy baja, hogy mindig is könnyebb volt valamit elpusztítani, mint megteremteni.As a matter of cosmic history, it has always been... easier to destroy than to create.
A suttogásuk egy üzenet volt.. üzenet arról, hogy hogyan kell elkerülni a rosszat, nem arról, hogyan kell megteremteni.Their proverb was a code... a code for us to avoid evil, not to create it.
Az első lépés megteremteni a hátteret, bedobni a csalit, - és berántani őket.The first step is to create the world, lay the bait and draw them in.
De elegünk van a háborúból, és úgy hisszük, hogy ez segít megteremteni közöttünk a békét.But we are tired of war... and believe that this will help to create peace between us.
De az első lépés mindig az,hogy megteremtünk vírust.But the first step is to create that disease.
Eszközök, amiket megteremtünk.Tools, essentially, that you've created.
Megszületünk vagy megteremtenek?Were we born or were we created?
Azt jelent, hogy megteremtem a feltételeit a dolgok megtörténésének és utána megtörténtté teszem.It means that I create conditions for things to happen and then I actually make them happen.
Ha ő nem létezik... akkor megteremtem!If he doesn't exist, I will create him.
azzal az erős elhatározással jöttem haza, hogy jó útra térek, ezentúl normális munkával biztosítom megélhetésünket, és megteremtem gyermekem egészséges szellemi és testi fejlődésének a lehetőségét."I came back determined to mend my ways, earn a respectable living, and create a healthy mental and physical environment for my child."
Én megteremtem az életet!I create life.
És ami nem ismert, azt megteremtem.And what I don't know, I create.
Az életed olyan lesz, amilyennek megteremted, és senki nem mond róla ítéletet sem most sem soha.Your life will be what you create it as and no one will stand in judgment of it, now or ever.
- A művész megteremti a saját erkölcsi világát.- An artist creates his own moral universe.
- Ami megteremti a túlfeszültséget... rövidre zárja az áramkört, és a zárnak ki kellene nyílnia.Which creates a surge, shorts the power, and the locking mechanism should release.
A Föld leghatékonyabb gépe megteremti leghatékonyabb állatát...The Earth's most efficient machine creates its most efficient animal...
Az ember elpusztítja lstent és megteremti a dinót.Man destroys God. Man creates dinosaurs.
Az idő iránya, a változások sorozata, mely lassan az univerzum halálához vezet, ugyanaz a dolog, amely megteremti az élethez szükséges feltételeket... mert időbe telik, míg az anyag létrejön, és időbe telik, míg a gravitáció csillagokká és bolygókká húzza össze azt.The arrow of time, the sequence of changes that slowly leads the universe to its death, is the very same thing that creates the conditions for life in the first place. Because it takes time for matter to form and it takes time for gravity to pull it together into stars and planets.
A felszín alatt megteremtjük az új emberiséget.Under the surface, we'll create a new humanity.
Ha nem találjuk azt a helyet, Isten segítségével, majd megteremtjük. Csak kettőnknek.If we can't find it, then, by God, we'll create a place just for the two of us.
Okosak vagyunk, megteremtjük élőhelyünket, más nem kell.We're smart, we create our own habitat, we don't need nature.
Egy emlék visszanyerésének gyakran a leghatékonyabb módja, ha újra megteremtik a körülményeket, amit akkor tapasztalt meg, amikor elvesztette az emlékeit.To recover a memory, it's often most effective to recreate the conditions one was experiencing at the time of that memory's loss.
Aztán megteremtettem az embert.Then I created man.
Elárultam a természetet azzal, hogy megteremtettem őket.I betrayed nature when I created them.
Ezért Londonba jöttem és megteremtettem Angelique-et. Ami által nem maradt más szakma számomra, csak a kurválkodás. Magam számára pedig a lealacsonyítás és a gúny.So I came to London and created Angelique... leaving me fit for no trade but whoring... and myself fit for nothing but degradation and ridicule.
Ha ez igaz... akkor megteremtettem a saját poklomat,... és azóta is benne élek.If that's true ..., then I created my own Hell and have lived in it every since.
Hát megteremtettem Lucioust.So I created Lucious.
Mert így rendelted, mikor megteremtettél bennünket:For so did you ordain when you created us, saying:
Sokat tanultál, mióta megteremtettél engem.You've learned much since you created me.
Szóval megteremtettél engem, hogy megtaláljam, aki megölte a családomat és halálba küldjem.So you created me to find the one who killed my family and put them to death.
A 16. századi Prágában Judah Loew rabbi meg akarta menteni a zsidó gettót a pogromoktól, ezért létrehozta... megteremtett egy teremtményt... a Gólemet...16th century Prague, the Rabbi Judah Loew wanted to save the Jews of the ghetto from pogroms, and so he constructed-- he created a creature-- a Golem--
A Tekercset erőszakkal akarta megszerezni és Shifunak el kellett pusztítania azt, amit megteremtett.He tried to take the Scroll by force. And Shifu had to destroy what he had created. But how could he?
A génbomba ami megteremtett még mindig működik.That genebomb that created me it's still going off.
Amikor tényleg átvette az irányítást Superman felett az '50-es évek végén, megteremtett egy furcsa világot macskákkal és kutyákkal és lovakkal, akik valójában emberek voltak, csak már átalakult formában.When he really took command of Superman in the late '50s he created this strange world of cats and dogs and horses that were actually humans that had been transformed.
Az Atya Isten nevében, aki téged megteremtett.In the name of God the Father who created you.
Egy embert részesítenének előnyben, hogy fenntartsák az egyensúlyt, amit megteremtettünk.They would prefer a human in this role... to maintain the balance we've created.
Négy zsákolással és hét évvel ezelőtt... apáink megteremtettek ezen a kontinensen... egy új nemzetet, amelyik szabadságban fogant... és az emberi egyenlőség eszméjének ajánlották fel.Four score and seven years ago our fathers brought forth upon this continent a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal.
Téged megteremtettek.They created you.
És megteremtetted az angyalokatAnd created angels
És most megteremtetted ezt a...And now you've created this...
Ó, uram, te, aki megteremtetted az eget és a földet, és te, aki megteremtetted a nejem és a gyerekeket, miért gyötörsz a TV-vel, ha nem lehet TV Műsorom, hogy élvezzem?Oh, mighty one who created the heavens and the earth and you who created my wife and kids why doth thou torment me with a TV but not a TV Guide to enjoy it with?
"A kezdetnél, Isten megteremtette a Mennyeket,"In the beginning, God created the heavens
"Ezt a tudományt fogjuk prédikálni, a 6. napon, Isten megteremtette a világot."We're gonna be preaching this science, on the sixth day God created the world.
A 6. napon lsten megteremtette az embert.On the sixth day, God created man. On the sixth day...
A Keresztény hitben Isten megteremtette...So in the Christian faith, God created...
A hatodik nap megteremtette a férfit.On the sixth day, He created man.
Bizonyára mindannyian észrevettük hogy megteremtettük Istent, és így, közösen meg is öltük.Surely you must all realize we have created God-- and all of us together have killed him.
Együtt megteremtettük a földi paradicsomot. A boldogság korát. A végtelen boldogságét, melyen egyként osztozunk.Together, we have created heaven on earth, a time of joy, endless joy, that we share as one.
Így inkább megteremtettük a saját szörnyeinket.Oh, God. And so instead, we created our own monsters.
A táblák értelmezése alapján, ...ahogy azt az ősi idegenek teoretikusai gondolják, ...egy fejlett és intelligens faj érkezett a Földre 450,000 évvel ezelőtt, ...a Neandervölgyi emberek korában, ...és genetikai tervezéssel megteremtették a Homo Sapiens-t ami nem más, mint a modern ember.Based on interpretations of the tablets, ancient astronaut theorists believe an advanced race of intelligent beings arrived on Earth 450,000 years ago, during the age of Neanderthals... and through genetic engineering, they created Homo Sapiens-- what is commonly referred to as modern-day human beings.
Az idők kezdetén az istenek megteremtették a világot, és életet leheltek bele.In the beginning the Aesir created the world... and hit the flame of life.
Azoknak, akik megteremtették őt, most fizetniük kell.Those who created him must now pay.
Egy nap alatt megteremtették a mennyországot.They created heaven in one day.
Ezt követően a teremtők, egy férfi és egy nő, elmondták az igét, ...és az ige által megteremtették a Földet és az állatokat.And then these creators, male and female, spoke the word, and with the word, the Earth was created and animals were created.
Azon vagyok, hogy megteremtsem a feltételeit annak, hogy velem élj, legalább részidőben.I'm doing everything I can to create a situation where you can live with me, at least part of the time.
Tudtam amikor elmenekültem Ruandából, hogy ahhoz, hogy megteremtsem az új jövőmet, egy új múltat is kell kreálnom.I knew when I fled Rwanda to create my new future, I would have to create a new past as well.
Egy ilyen pillanat kell ahhoz, hogy megteremtsd az új Serena Van Der Woodsent.Gonna take a moment like that to create the next Serena van der Woodsen. Okay, what about you?
Különösen odafigyelsz, hogy megteremtsd a megfelelő légkört és a hangulatot... és aztán vársz a legjobb pillanatra, hogy feltedd a kérdést.You take special care to create the right ambience and set the mood... [ Drill whirs ] [ Drill whirs ]
Látod az embereket magad körül, ahogy ajándékokat adnak és kapnak, mivel értelmes kapcsolataik vannak, amikre te nem vagy képes, ezért valami mélyen a tudatalattidban arra vesz rá, hogy megteremtsd egy ajándék illúzióját.You see the people around you giving and receiving gifts, having sustained, meaningful relationships, and since you can't, something deep in your subconscious makes you create the appearance of a gift.
A helyi legendák szerint, Viracocha isten, ...felemelkedett ennek a tónak a mélyéről, ...hogy megteremtse a napot, ...a csillagokat és az emberiséget.According to local legends, the god Viracocha rose up from the depths of this lake to create the sun, the stars and mankind.
Hogy a rejtélyes hívó és Clark egyazon személy, vagy csak ön látja így, hogy megteremtse álmai férfiját?That your mysterious caller and Clark are the same man, or that you're trying to make them one person in order to create your dream man?
Hogy megteremtse a világot, Istennek fel kellett áldoznia az egyetlen dolgot, amit ismert.In order to create the world, God had to give up the only thing he'd ever known.
Leuco terjesztette az információt az FBI-ban, hogy megteremtse Weed illúzióját.Leuco papered, disseminated information in the agency to create the illusion of Weed.
Mindezt azért, hogy megteremtse a saját legendáját.All because he wanted to create his own legend.
A Ramones, ahogy mi használni akartuk arra szolgált, hogy megteremtsük vele az egység érzését.Ramone was, the way we were gonna be using it, was to create a sense of unity.
Fontos, hogy mindig megteremtsük a pozitív hangulatot az otthonos munkahelyünkön.It's important to always create a kind of positive atmosphere in the work home.
Épp ideje, hogy megteremtsük a nemzeti művészet új fegyvereit!It is high time we created new canons of national art.
Most itt az idő, hogy megteremtsétek a saját életeteket.But it's now time to create your own lives.
A céljuk, hogy megteremtsék a békén, nem kierőszakolják a békét.Their goal is to create the peace, not enforce the peace.
Azt az eszközt az Ősök eredetileg arra használták, hogy megteremtsék az életet a Tejúton.That device was originally used by the Ancients, to create life in the Milky Way.
Hogy megteremtsék az eredeti járat feltételeit,To recreate the conditions of the original flight,
Minden trükköt bevetettek, hogy megteremtsék egy működő üzlet illúzióját, ami nem is létezett. Az ott dolgozó emberek egyre elkeseredettebbek lettek.They'd tried every trick in the bag to try to create the illusion of a business where there was none, and the people who were working there were getting increasingly desperate.
Hogy megteremtsek egy semleges küzdőteret és félreálljak.To create a neutral arena and step aside.
Erősnek mutatkozni és hagyni, hogy ez a blöff megteremtsen egy hihető kitalációt, ami elhiteti az asztal másik oldalán ülővel hogy valóban megfogott.Bluffing strength and allowing that bluff to get called creates a believable fiction that lets the person across the table think they actually have something on you.
Az Egyenlőség évekig az árnyékban kényszerült bujkálni, de most elegen vagyunk és megvan az erőnk, hogy megteremtsünk egy új Köztársaság Várost.For years, the Equalists have been forced to hide in the shadows. But now, we have the numbers and the strength to create a new Republic City.
Magának egyedül kell az új tradíciókat megteremtenie.You must go on alone to create new traditions.
Nem arra kell várnunk, hogy a mennybe jussunk, hanem itt kell... megteremtenünk.We should stop waiting to get into heaven and start trying to create it.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

megdorgál
admonish
megkérdez
ask someone
megnyílik
open
megsérül
become injured
megszerez
obtain
megtelik
fill
megtervez
plan
meggyőz
convince
mellébeszél
talk beside the point
mellékel
attach

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'create':

None found.