Olema conjugation

Conjugate olema - to be

Present tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
olen I am
Sa
oled you are
Ta
onhe is
Me
oleme we are
Te
olete you all are
Nad
on they are

Past tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
olin I was
Sa
olid you were
Ta
oli he was
Me
olime we were
Te
olite you all were
Nad
olid they were

Conditional mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
oleksin I would be
Sa
oleksid you would be
Ta
oleks he would be
Me
oleksime we would be
Te
oleksite you all would be
Nad
oleksid they would be

Imperative mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Sa
ole you be!
Te
olgeyou all be!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for olema

There is no additional usage information for the verb olema.

Examples of olema

Example in EstonianTranslation in EnglishFm.
…(Eksportija allkiri, lisaks peab olema selgesti märgitud deklaratsiooni allkirjastava isiku nimi)…(Signature of the exporter, in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script)
Välisriikide finantsteenuste osutajad võivad asutada kindlustusseltsi asukohaga Tšehhi Vabariigis aktsiaseltsi kujul või võivad tegelda kindlustusega oma filiaalide kaudu, mille registrijärgne asukoht on Tšehhi Vabariigis, kindlustegevuse seadusega kehtestatud tingimustel. Kindlustusteenuste osutajal peab olema kaubanduslik kohalolek ja luba järgmiseks: kõnealuste teenuste osutamiseks, sealhulgas edasikindlustamine, jaThe licence for branch offices of foreign insurers has to be denied if the insurer, in the home country, does not have a legal form corresponding or comparable to a joint stock company or a mutual insurance association.
IT: Kollektiivsete investeerimisskeemide puhul, välja arvatud ühtlustatud avatud investeerimisfondid direktiivi 85/611/EMÜ alusel, peab usaldusisik/hoiulevõtja olema asutatud Itaalias või Itaalia filiaali kaudu mõnes teises Euroopa Ühenduse liikmesriigis.In the case of collective investment schemes other than harmonised UCITS under the directive 85/611/EEC, the trustee/depository is required to be incorporated in Italy or in another Member State of the European Community, being established through a branch in Italy.
Fondivalitsejad (kinnised fondid ja kinnisvarafondid) peavad samuti olema asutatud Itaalias.Management companies (closed-end funds and real estate funds) are also required to be incorporated in Italy.
Hankelepingute sõlmimist keskuse varustamiseks kaupade ja teenustega reguleeritakse käesoleva artikli sätetega, vajaduse korral täiendavalt ka lepingu ja selle põhjal AKV–EÜ ministrite nõukogu vastuvõetud üldeeskirjade sätetega, ning samuti Euroopa Arengufondile kohaldatava finantsmääruse hankelepingute sõlmimist käsitlevate sätetega; s.t kandidaadid peavad olema ühenduse liikmesriikide või AKV riikide kodanikud, välja arvatud direktori nõusolekul piisavalt põhjendatud juhtudel.The award of contracts to be concluded by the Centre for the supply of goods and services shall be governed by the provisions of this Article, supplemented as necessary by the provisions of the Agreement and the General Regulations adopted on its basis by the ACP-EC Council of Ministers and by the rules concerning the award of contracts in the Financial Regulation applicable to the EDF; i.e. the candidates must be nationals of Member States of the Community or of the ACP States, except in duly substantiated cases accepted by the Director.
(kindlustuse vahendamine): Vahendaja saab olla üksnes füüsiline isik (kodakondsuse nõue puudub), kes võib osutada teenust kindlustusseltsi nimel, millel on Läti kindlustusjärelevalveameti luba.to conclude intermediation contract with an intermediary aimed at the conclusion of insurance contract between the provider of insurance services and third party. Authorisation is required for the intermediary in case of its intermediation activity to be exercised for a branch with registered office in the Czech Republic.
Töötaja töölt kõrvaldamise otsuses on täpsustatud, kas töölt kõrvaldamise ajal jätkatakse talle töötasu maksmist või milline osa sellest kinni peetakse. Kinnipeetav osa ei tohi olla suurem kui pool töötaja põhipalgast.The decision that a staff member be suspended shall specify whether he is to continue to receive his remuneration during the period of suspension or what part thereof is to be withheld; the part withheld shall not be more than half the staff member's basic salary.
Üksiktagatise arvutamisel aluseks võetavad maksumäärad ei tohi olla väiksemad miinimummäärast, kui sellele määrale on osutatud I lisa viiendas veerus.However, the rates to be taken into consideration for the calculation of the individual guarantee shall not be less than a minimum rate, where such a rate is given in the fifth column of Annex I.
Pärast kauba väljaviimist lähtetolliasutusest ja enne selle sihttolliasutusse saabumist tuleb võib-olla lisada teatavaid andmeid kaubaga kaasas oleva transiidideklaratsiooni eksemplaridesse 4 ja 5.Between the time when the goods leave the office of departure and the time they arrive at the office of destination certain details may have to be added on Copies No 4 and 5 of the transit declaration accompanying the goods.
Ma olen kindlaks teinud, et on tehtud ettevalmistused: a) looma laadimiseks Euroopa Ühendusse lähetamiseks hiljemalt kontrollile järgneva 24 tunni jooksul; b) looma kaitsmiseks kokkupuudete eest hobuslastega, kes ei vasta vähemalt käesolevas sertifikaadis kirjeldatud tervisenõuetele; c) looma laadimiseks eespool esitatud punktis 7 kirjeldatud transpordivahendisse, mida puhastati ja desinfitseeriti enne laadimist ametlikult lubatud desinfitseerimisvahendiga ja mis on konstrueeritud nii, et fekaalid, uriin, allapanu ega sööt ei saaks sõidukist veo ajal välja voolata; d) loomade vedamiseks punktis 6.1 kirjeldatud põllumajandusettevõttest otse sihtliikmesriiki ilma turustus- või kogumiskeskusi läbimata.13.I have ascertained that arrangements have been made: (a) to load the animal for dispatch to the European Community within less than 24 hours following examination; (b) to protect it from any contact with other equidae not complying with at least the same health requirements as described in this certificate; (c) to load the animal in the means of transport described under point 7 above that were cleaned and disinfected before loading with an officially authorised disinfectant and so constructed that faeces, urine, litter or fodder could not escape during transportation; (d) to transport the animal from the holding described in point 6.1 directly to the Member State of destination, without passing through a market, marshalling or assembly centre.13.
Järgnevalt selgitati kirjas, et (allakriipsutus on lisatud) “kuigi ma ei saa ametlikult lubada, et seadusandlust ei muudeta, olen ma veendunud, et pidades silmas ekspordi elulist tähtsust Iirimaa majanduse jaoks, ei ole mingit võimalust, et seadusandlust lähemas tulevikus Alcani projekti kahjuks muudetaks.”The letter further explained that (underlining added) ‘while I cannot give a formal commitment that there will be no change in the legislation I am satisfied that, in view of the vital importance of exports to the Irish economy, there is no possibility of the legislation being changed, in the foreseeable future, to the detriment of the Alcan project’.
Kontrolli ja mulle kättesaadavate muude riiklike või ühenduse kontrollide kokkuvõtete põhjal olen arvamusel, et lõplikus kuludeklaratsioonis on otsuse 2004/904/EÜ kohaselt tehtud kulutuste kohta kõigis olulistes küsimustes esitatud õiged andmed ning et ühenduse abi lõppmakse taotlus komisjonile on põhjendatud.In the light of the examination and the conclusion of other national or community checks to which I have access, it is my opinion that the final statement of expenditure presents fairly, in all material aspects, the expenditure incurred in accordance with Decision 2004/904/EC, and the request to the Commission for payment of the balance of the Community co-financing appears to be valid.
Välja arvatud punktis 1 loetletud asjaoludel ja/või punktis 2 nimetatud eksimuste/eeskirjade eiramiste korral, mida ei ole rahuldavalt käsitletud, olen kontrolli tulemusi ja mulle kättesaadavaid muid riigi või ühenduse kontrollide kokkuvõtteid silmas pidades arvamusel, et lõplikus kuludeklaratsioonis on kõigis olulistes küsimustes esitatud õiged andmed otsuse 2004/904/EÜ ja selle rakenduseeskirjade kohaselt tehtud kulutuste kohta, ning et ühenduse abi lõppmakse taotlus komisjonile on põhjendatud.Except for the matters referred to at point 3 and/or the errors/irregularities referred to at point 4 which do not appear to have been satisfactorily dealt with, it is my opinion, based on the examination and the conclusions of other national or Community checks to which I have had access, that the final statement presents fairly, in all material respects the expenditure incurred in accordance with Decision 2004/904/EC and its implementing rules, and that the application to the Commission for payment of the balance of the Community co-financing appears to be valid.
Mina, allakirjutanu, ametlik veterinaararst, teatan, et olen tutvunud määruste (EÜ) nr 178/2002, (EÜ) nr 852/2004, (EÜ) nr 853/2004 ja (EÜ) nr 854/2004 asjakohaste sätetega, ning kinnitan, et käesolevas sertifikaadis kirjeldatud kodulinnuliha (1) on saadud kõnealustele nõuetele vastavalt ja eelkõige et:I, the undersigned official veterinarian, declare that I am aware of the relevant provisions of Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 852/2004, (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 and hereby certify that the meat of poultry (1) described in this certificate has been obtained in accordance with those requirements, and in particular that:
Iga kajutiukse siseküljel ja üldkasutatavates ruumides tuleb hästi nähtavasse kohta paigutada lihtsad „matkivad” plaanid, mis näitavad „sina oled siin” punkti ning nooltega tähistatud evakuatsiooniteid..1.7 Simple ‘mimic’ plans showing the ‘you are here’ position and escape routes marked by arrows shall be prominently displayed on the inside of each cabin door and in public spaces.
.1.7 Iga kajutiukse siseküljel ja üldkasutatavates ruumides tuleb hästi nähtavasse kohta paigutada lihtsad „matkivad” plaanid, mis näitavad „sina oled siin” punkti ning nooltega tähistatud evakuatsiooniteid..1.7 Simple “mimic” plans showing the “you are here” position and escape routes marked by arrows shall be prominently displayed on the inside of each cabin door and in public spaces.
Sinu vanemad peaksid olema koos Sinuga, aga kui nad ei ole koos Sinuga või kui Sind on teel olles nendest eraldatud, oled Sa saatjata alaealine.Your parents should be with you, but if they are not or if you have been separated from them on the way, you are an ‘unaccompanied minor’.
Sa oled üksi ja Sa arvad, et Su ema, isa, vend või õde, tädi, [3]onu, [4]vanaema või vanaisa võib viibida ühes teistest 32 Dublini riikidest;You are alone, and you think that your mother, father, brother or sister, aunt [3], uncle [4], grandmother or grandfather could be present in one of the other 32 Dublin countries;
Kui Sa oled üksi ja Sinu perekonnaliikmed või sugulased ei viibi teises Dublini riigis, on väga tõenäoline, et Sinu taotlus vaadatakse läbi selles riigis.If you are alone and have no other family or relative in another Dublin country, it is very likely that your application will be examined in this country.
Tundub, et stabiilset perspektiivi toetab “prantsuse riik – kelle käes on 55 % France Télécomist – ütles selgelt Standard & Poorile, et ta käitub teadliku investorina ja võtab tarvitusele adekvaatseid meetmeid, kui FT peaks raskustesse sattuma””. Rõhutame, et S & P oli eelnevalt öelnud, et ta ei kavatse arvestada reitingu koostamisel prantsuse valitsuse erakorralist toetust, kuna ta alandas juunis France Télécomi reitingut miinus BBB-ni. Paistab, et agentuur muutis pärast seda meelt, deklareerides, et krediidijälgimise järeldused “tulenevad ettevõtte likviidsuse analüüsist aasta 2003 lõpus ja prantsuse riigi võimaliku osaluse läbivaatamisest prantsuse telekommunikatsiooniturul” (lk 19). “France Télécom sai kasu turu kasvavast usaldusest, et valitsus toetab krediiti ühel või teisel viisil” (lk 20). “Me ei saa eirata tõsiasja, et FT enamusomanik on prantsuse riik ja prantsuse rahandusministeeriumi viimased kommentaarid on andnud investeerijatele rahustava sõnumi, et likviidsus tagatakse.” (lk 54). “Sellegipoolest, nagu me oleme pidevalt maininud, arvame, et ettevõte leiab lõpuks finantse, mida tal vaja on, läbi “riigi vaikiva toetuse”. See võib võtta laenu vormi turu tingimustel, saadud läbi pankade või valitsuse (lk 21). Kuid, mis on turuhind näiteks uue 10 miljardi suuruse laenule miinus BBB puhul?It seems that the stable outlook is anchored by “the French state … [which] has clearly indicated to Standard & Poor's that it will behave as an aware investor and would take appropriate steps if France Télécom were to face any difficulties.”
Gert Pöttering vastas:„Me oleme teiega samal poolel, et luua elujõuline Palestiina riik ja taastada julgeolek kogu piirkonnas”.In December 2007 the European Parliament received King Abdullah II of Jordan for the third time.
Lisaks oleme veendunud Euroopa integratsiooni pooldajad, kes laienemise küsimuses on alati olnud põhimõtte- ja järjekindlad, sedaAnd we are convinced pro-Europeans who have always been principled and consistent on the question of enlargement, both in the welcome we extended to the 10
Veendunud mitmepoolsuse toetajatena oleme aktiivselt tugevdanud sidemeid meie laiendatud poliitilises perekonnas, samuti Regioonide Komitee, Euroopa Nõukogu ning Euroopa ja muu maailma parlamendiliikmetega.launching a liberal and democrat network amongst East Asian and African, Caribbean and Pacific states.
Käegakatsutavad tulemused on tõend sellest, et oleme õigel teel, ja me peaksime selle üle õigusega uhked olema.Tangible results are the ‘proof of the pudding’ and are something of which we should be justifiably proud.
PIDADES SILMAS, et Bulgaaria Vabariik ja Rumeenia on esitanud liidu liikmeks saamise avalduse,CONSIDERING that the Republic of Bulgaria and Romania have applied to become members of the Union,
Käesolev leping jõustub 1. jaanuaril 2007, tingimusel et kõik ratifitseerimiskirjad on enne seda kuupäeva hoiule antud.This Treaty shall enter into force on 1 January 2007 provided that all the instruments of ratification have been deposited before that date.
Käesolev leping, mille originaal on koostatud ühes eksemplaris bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keeles, kusjuures tekstid kõigis nendes keeltes on võrdselt autentsed, antakse hoiule Itaalia Vabariigi valitsuse arhiivi ja nimetatud valitsus edastab tõestatud koopiad kõigi teiste allakirjutanud riikide valitsustele.This Treaty, drawn up in a single original in the Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Irish, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish languages, the texts in each of these languages being equally authentic, shall be deposited in the archives of the Government of the Italian Republic, which will remit a certified copy to each of the Governments of the other Signatory States.
“Euratomi asutamisleping” on Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamisleping sellisel kujul, nagu seda on täiendatud või muudetud enne ühinemist jõustunud lepingute või muude aktidega;the expression ‘EAEC Treaty’ means the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, as supplemented or amended by treaties or other acts which entered into force before accession;
“praegused liikmesriigid” on Belgia Kuningriik, Tšehhi Vabariik, Taani Kuningriik, Saksamaa Liitvabariik, Eesti Vabariik, Kreeka Vabariik, Hispaania Kuningriik, Prantsuse Vabariik, Iirimaa, Itaalia Vabariik, Küprose Vabariik, Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Luksemburgi Suurhertsogiriik, Ungari Vabariik, Malta Vabariik, Madalmaade Kuningriik, Austria Vabariik, Poola Vabariik, Portugali Vabariik, Sloveenia Vabariik, Slovaki Vabariik, Soome Vabariik, Rootsi Kuningriik ja Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik;the expression ‘present Member States’ means the Kingdom of Belgium, the Czech Republic, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Republic of Estonia, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, Ireland, the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Grand Duchy of Luxembourg, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Republic of Poland, the Portuguese Republic, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland;
Kui ühtne akt oli jõustunud – kõigest pool aastat pärast seda, kui ma olin presidendiks saanud –, siis teadsin, et parlamendi jaoks on alanud uus ajajärk.A much more sophisticated legislative programme had to be put in place and the sectoral parliamentary committees, suitably staed, focused on the new, tight timetables.
Aastate jooksul olin suutnud raha suuremate kulutuste tarvis kõrvale panna, näiteks uue auto ostmiseks või kodus suurema remondi tegemiseks, kuidmuretsesin alatasa, et inflatsioon ja elukalliduse tõus söövad mu säästud.Over the years, I have managed to save money for big expenses, like replacing my car or major repairs to my house, but I always worried that the value of my savings would be eroded by inflation and rising living costs.
Seepärast ei ole avaldatud arvamused andnud täielikku pilti (ma olin näiteks juba unustanud, et paljud mehed arvavad praegugi, et naistel on väiksem ajumaht…).Therefore, there hasnot been a full picture of existingopinions (e.g. I had alreadyforgotten that many men stillthink that women have a lowerbrain capacity…).
„Ma olin liiga ambitsioonikas ja võib-olla liiga jäik: siinsed ettevõtted on liiga väikesed ega saa nendele küsimustele aega pühendada.““I was very ambitious and perhaps not flexible enough: companies here are too small to be able to set aside time for these questions.”
Nende aastate jooksul tegelesin palju lennundus- ja autotööstuse küsimustega ning olin üks neist, kes aitasametühingutel 1984. aastal sõlmida lepingu FIATiga, mille tulemusel lõppes pikaleveninud kriis, mis oli algusesaanud konfliktist ametiühingutega 1980. aastal.Having focused the lion's share of my attention at that time on the importance of the aeronautic and automobilesectors, I helped bring the union to the table to sign the 1984 FIAT agreement, which turned the page on thelong crisis begun in the wake of the struggles of 1980.
Euroopa Ühenduse ja Hiina Rahvavabariigi Aomeni erihalduspiirkonna vaheline leping ilma loata teises riigis elavate isikute tagasivõtmise kohta, mille nõukogu otsustas sõlmida 29. aprillil 2004, [1] jõustus 1. juunil 2004, pärast seda, kui lepinguosalised olid teatanud lepingu artiklis 20 osutatud menetluste lõpuleviimisest 30. märtsiks 2004.The Agreement between the European Community and the Macao Special Administrative Region of the People's Republic of China on the readmission of persons residing without authorisation, which the Council decided to conclude on 29 April 2004 [1], entered into force on 1 June 2004, notification of the completion of the procedures referred to in Article 20 of the Agreement having been accomplished on 30 March 2004.
Määrusega (EÜ) nr 1993/2004 tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsused 2000/345/EÜ, 2000/371/EÜ ja 2000/372/EÜ, mis olid lepingusse inkorporeeritud ja EMP ühiskomitee otsusega nr 51/2005 kehtetuks tunnistatud.Regulation (EC) No 1993/2004 repeals Commission Decisions 2000/345/EC, 2000/371/EC and 2000/372/EC which were incorporated into the Agreement and which have been repealed under the Agreement by Decision of the EEA Joint Committee No 51/2005.
Pärast seda, kui kõik osapooled olid lõpule viinud menetlused Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Iisraeli Riigi vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu protokolli jõustumiseks, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, jõustus 23. veebruaril 2006. aastal Brüsselis allkirjastatud protokoll 1. mail 2006. aastal.All parties having accomplished the necessary procedures for the entry into force of the Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the State of Israel, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia, and the Slovak Republic to the European Union, the Prococol, signed in Brussels, on 23 February 2006, has entered into force on 1 May 2006.
Muudatus loetakse heakskiidetuks 18 kuu pärast alates sellest esitamisest, tingimusel et vähemalt kolmandik nendest riikidest, kes olid muudatuse vastuvõtmise ajal konventsiooni osalisriigid, on teatanud Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri peadirektorile, et nad on muudatuse heaks kiitnud.The amendment shall be considered accepted at the end of a period of 18 months after it has been notified provided that at least one-third of the Contracting Parties at the time of the adoption of the amendment by the meeting have communicated to the Director General of the IAEA that they accept the amendment.
Selle asemel luuakse eraldi register, mis on seotud PNR-registriga, et teha märge, et andmed olid ebatäpsed ning tehti asjakohane parandus.Rather, a separate record linked to the PNR record will be created to note that the data were determined to be inaccurate and the proper correction.
Teenistuse lõpetamisel makstud summasid maksustatakse pärast lõike 3 esimeses kolmes lõigus sätestatud maksuvähenduste kohaldamist maksumääraga, mis on võrdne kahe kolmandikuga suhtest, mis viimase palgamakse tegemise ajal oli:Payments made on account of termination of service shall be taxed, after applying the abatements laid down in the first three subparagraphs of paragraph 3, at a rate equal to two-thirds of the ratio existing at the time of last salary payment, between:
Päringuprotseduur algatatakse ka siis, kui tagantjärele selgub, et transiitveo lõppemise tõend oli võltsitud ning päringuprotseduuri on vaja punktis 21.1 ette nähtud eesmärkide saavutamiseks.The enquiry procedure shall also be initiated if it transpires subsequently that proof of the end of the procedure was falsified and the enquiry procedure is necessary to achieve the objectives of point 21.1.
kes vastavalt kättesaadavale teabele on viibinud päritoluettevõttes viimased kolmkümmend päeva või sünnist saati, kui ta on alla 30 päeva vanune, ning ühtki kolmandast riigist imporditud looma ei ole nimetatud perioodil asjaomasesse ettevõttesse toodud, välja arvatud juhul, kui selline loom oli isoleeritud kõikidest teistest ettevõttes asuvatest loomadest;has been resident, as far as can be ascertained, on the holding of origin during the past 30 days, or since birth if less than 30 days of age, and no animal imported from a third country was introduced into that holding during this period, unless it was isolated from all other animals on the holding;
Esimene taotlus oli lubada registreeritud hobuslaste importi otse Islandilt, mitte piiripunkti kaudu, mis on saanud selleks liikmesriigi heakskiidu kooskõlas nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/496/EMÜ (millega nähakse ette kolmandatest riikidest ühendusse toodavate loomade veterinaarkontrolli põhimõtted) [3] artikliga 6.The first was to allow the import of registered equidae directly from Iceland, rather than via a border inspection post approved for that purpose in a Member State in accordance with Article 6 of Council Directive 91/496/EEC of 15 July 1991 laying down the principles governing the organisation of veterinary checks on animals entering the Community from third countries [3].
Leping, mis on sõlmitud isikute vahel, kes või kelle esindajad viibivad lepingu sõlmimise ajal erinevates riikides, on vormiliselt kehtiv, kui see vastab lepingu sisu suhtes käesoleva artikli alusel kohaldatava õiguse vorminõuetele või kummagi riigi, kus kumbki pool või tema esindaja lepingu sõlmimise ajal viibis, õiguse vorminõuetele või selle riigi õiguse vorminõuetele, kus oli kummagi poole harilik viibimiskoht sellel ajal.A contract concluded between persons who, or whose agents, are in different countries at the time of its conclusion is formally valid if it satisfies the formal requirements of the law which governs it in substance under this Article, or of the law of either of the countries where either of the parties or their agent is present at the time of conclusion, or of the law of the country where either of the parties had his habitual residence at that time.
Me olime veendunud, et ühine opositsioon etableerunud Euroopa fraktsioonide vastu, igaüks oma poliitilisest vaatenurgast, oleks olnud etem, sest fraktsioon oleks olnud arvuliselt suurem, kuid rohelisi ei suudetud vaatamata nende liidri Graefe zu Baringdorfi jõupingutustele ümber veenda.We were of the opinion that a joint opposition to the European establishment, each from his own political point of view would have been better, because the group would have been numerically stron-ger, but Greens were not to be convinced, despite the efforts of their leader Graefe zu Baringdorf himself.
Kauaaegsed vaenlased suutsid kokku leppida rahumeelses üleminekus apartheidilt demokraatiale just tänu sellele, et me olime valmis tunnustama teistes peituvat headust.”2008. aasta juulis tähistas Nelson Mandela oma üheksakümnendat sünnipäeva ning nõudis taas kord suuremaid ülemaailmseid jõupingutusi võitluses vaesuse ja ebaõigluse vastu.Historical enemies succeeded in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in the other.”In July 2008 Nelson Mandela celebrated his 90th birthday and called once more for the intensification of global efforts in the fight against poverty and injustice.
Mitmed arendusrühmad Baleaari saartel on mida ette nad näh-soovivad idee 16. augustil projekti käivitades ja septembriks olime tud piirkonnale mitmekesise tuleviku kindlustamiseks, mil- serveerinud juba 1250 einet.” les rannikuturism on pigem täiendav kui peamine vahend.Several development groups customers to collect from the fields the products that th in the Balearic Islands ey are determined to give their region a diversified future, in wanted to buy. With this project in mind we opened on 16 which coastal tourism will be just an additional rather than
Komisjonile koostatud rakkerühma aruannet esitleti majandus-ja rahandusministrite nõukogus 1984. aastal, kui Graham ja mina olime president Gaston Thorni kabineti liikmed.A Commission report prepared by the Task Force was presented to the ECOFIN Council in 1984 when Graham and I were members of the Cabinet of President Gaston Thorn.
Kas hiljutine majanduskriis on kuidagi mõjutanud teie äristrateegiat?Kui algas majanduslangus, olime mures, aga üllataval kombel hakkas meie äri just siis tõeliselt kiiresti kasvama. Seega, mine tea, kuidas meil oleks ilma majanduslanguseta läinud!Has the recent economic crisis affected your business strategy in any way?When the recession hit, we were worried, but surprisingly, that’s when our business started growing really fast, so who knows where we would be if there hadn’t been a recession!
Muidu oleksin juba ammu Londonis.But for that, I would be in London now.
Abikõlblikke äriühinguid käsitlevatest õigusaktidest teatati niinimetatud Primarolo grupile, mille Ühendkuningriigi Valitsus lõi juba enne teatise avaldamist 1998. aastal vastavalt äriühingute maksustamise korral kohaldatava toimimisjuhendi punktile H. Sellel ajal ei olnud olemas fakte, mis oleksid viidanud sellele, et äriühingute maksustamise korral kohaldatava toimimisjuhendi alusel kahjulikeks nimetatavaid meetmeid võiks komisjon käsitleda uute teatamata abimeetmetena.The Qualifying Companies legislation was notified to the ‘Primarolo’ group established in accordance with paragraph H of the Code of Conduct for Business Taxation by the United Kingdom Government even before the publication of the Notice of 1998. At the time there was no indication that measures designated as harmful under the Code of Conduct for Business Taxation would be treated by the Commission as new, unnotified aid measures.
Eelnevat arvestades leiab Euroopa Komisjon, et vähemusinvestor, kes tegutseb normaalsetes turutingimustes, ei oleks valmis tegema rahalist panust toimingu jaoks, mille sobivat tasuvust ei saa diskonteerida, ja mille teised osalised oleksid peamised tulusaajad.In view of the above, the Commission considers that a minority investor operating under normal market conditions would not be prepared to contribute funds to an operation which can be expected to produce a proper return and where the other partners would be the main beneficiaries.
Kaubanduse edendamine Horvaatiaga oleks hõlpsam, kui Horvaatia ning Euroopa Liidu, Islandi Vabariigi, Norra Kuningriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel veetavate kaupade suhtes kasutataks ühistransiidiprotseduuri.The promotion of trade with Croatia would be facilitated by a common transit procedure for goods transported between Croatia and the European Union, the Republic of Iceland, the Kingdom of Norway and the Swiss Confederation.
Kaubavahetus Horvaatiaga oleks hõlpsam, kui lihtsustataks Horvaatia ning Euroopa Liidu, Islandi Vabariigi, Norra Kuningriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist kaubavahetust mõjutavaid formaalsusi.The exchange of goods with Croatia would be facilitated by a simplification of formalities which affect the trade in goods between Croatia and the European Union, the Republic of Iceland, the Kingdom of Norway and the Swiss Confederation.
Kaubanduse edendamine Türgiga oleks hõlpsam, kui Türgi ning Euroopa Liidu, Islandi Vabariigi, Norra Kuningriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel veetavate kaupade suhtes kasutataks ühistransiidiprotseduuri.The promotion of trade with Turkey would be facilitated by a common transit procedure for goods transported between Turkey and the European Union, the Republic of Iceland, the Kingdom of Norway and the Swiss Confederation.
Või teisest küljest, kui me tulime sealtpoolt ja on hommik on päike sealpool, aga kui ta tegelikult on sealpool ja ikkagi on hommik, oleksime pidanud tulema sealtpoolt ja kui see on lõunasuund ja päike on tõesti seal,Which way is that? In the morning the sun would be easterly. I think we can assume that.
Klingonid muutuksid selle galaktika tulnukarämpsuks, ja kui laevastiku laiali saadaksime, oleksime kaitsetud meie alal oleva agressiivse rassi ees.Klingons would become the alien trash of the galaxy, and if we dismantle the fleet, we'd be defenseless before an aggressive species with a foothold on our territory.

Questions and answers about olema conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about olema
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
oletamasuppose

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
keemaboil
omamapossess
ostmabuy
Different length:
oletamasuppose

Do you know these verbs?

VerbTranslation
kartmafear
laskmalet
naitmado
suremadie
tuiklemado
viirlemado
vonklemado
võistlemacompete
võitlemafight
võõrlemado