Ostma conjugation

Conjugate ostma - to buy

Present tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
ostan I buy
Sa
ostad you buy
Ta
osta he does buy
Me
ostame we buy
Te
ostate you all buy
Nad
ostavad they buy

Past tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
ostsin I did buy
Sa
ostsid you did buy
Ta
osts he did buy
Me
ostsime we did buy
Te
ostsite you all did buy
Nad
ostsid they did buy

Conditional mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
ostaksin I would buy
Sa
ostaksid you would buy
Ta
ostaks he would buy
Me
ostaksime we would buy
Te
ostaksite you all would buy
Nad
ostaksid they would buy

Imperative mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Sa
osta you buy!
Te
ostkeyou all buy!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for ostma

There is no additional usage information for the verb ostma.

Examples of ostma

Example in EstonianTranslation in EnglishFm.
Seetõttu pidi CWP ostma MAG-standardkvaliteediga hapet ning selle seejärel eelpuhastama ja värvitustama.As a result, CWP had to buy standard MGA, pre-treat it and bleach it.
Turul osalejad on rõhutanud, et GDP TERile suunatud tarnete ostueesõiguse lõpetamine ei kaota EDP stiimulit hankida gaasi GDP-lt; ii) mõne hääleõiguse peatamine piiratud ajaks ei takista EDPd mõjutamast Turbogási gaasitarnestrateegiat; iii) rendileping hõlmab ainult ühte kolmandikku TERist ja rentija peab enamiku gaasist ostma GDP-lt.Market participants have underlined that the elimination of GDP’s right of first refusal to supply TER does not eliminate EDP’s incentives to source gas supply from GDP; (ii) the mere suspension of some voting rights for a limited period of time does not prevent EDP’s influence on Turbogás’ gas supply policy; (iii) the lease accounts only for one third of TER and the lessee will have to buy most of its gas from GDP.
Tuleb märkida, et kaubaaluste käsivedukit kasutatakse tihti “müügivahendina”, veenmaks tarbijaid ostma komplekti kaubaaluste käsivedukeid ja/või teisi kallimaid materjalide käsitsemise seadmeid.It is noted that a hand pallet truck is indeed often used as a ‘selling tool’ in order to convince customers to buy a package of hand pallet trucks and/or other more expensive material handling equipment.
Et reklaamijad jõuaksid oma kampaania eesmärgini, on nad sunnitud ostma teatud arvu reitingupunkte üksnes TV2lt.In order for advertisers to achieve their campaign goals they have to buy a certain proportion of rating points exclusively from TV2.
Enamik kliente ei kipu tegelikult imporditud õhkvedrusid ostma.In fact, most customers are not inclined to buy imported air springs.
Kirjalik optsioon vastavalt lõikudele 6(a) ja (d) osta või müüa mitterahanduslikku objekti, mille tasaarveldust saab teha sularahas, muude finantsinstrumentide abil või finantsinstrumentide vahetamise teel, kuulub selle standardi rakendusulatusse.A written option to buy or sell a non-financial item that can be settled net in cash or another financial instrument, or by exchanging financial instruments, in accordance with paragraph 6(a) or (d) is within the scope of this Standard.
Näiteks majandusüksus, mis saab kindla tellimuse ei kajasta seda varana (ja majandusüksus, mis annab tellimuse ei kajasta seda kohustusena) mitte kohustuse võtmise hetkel, vaid ootab kajastamisega kui tellitud kaubad või teenused on ära saadetud, kohale toimetatud või osutatud. kui kindel kohustus osta või müüa mittefinantsilisi objekte kuulub selle standardi paragrahvide 5-7 alla, kajastakse selle õiglast netoväärtust vara vői kohustisena kohustuse sõlmimise kuupäeval (vt (c) allpool).If a firm commitment to buy or sell non-financial items is within the scope of this Standard under paragraphs 5-7, its net fair value is recognised as an asset or liability on the commitment date (see (c) below).
Mis liiki kala ma ostan?What is the name of the fish I am buying?
Kui das ma lapse va ne ma na saan olla kin -del selles, et män guasfijad, mida ma oma lapse le ostan, ei ole talle oht li kud?”How can I, as a parent, know whether thetoys I buy for my child won’t harm him?’
Karjub iga kord, kui ostan kleidi või kingad. Ei luba kuskil käia.Every time I buy a dress or a pair of shoes he yells his head off.
Tulge, ma ostan teile Martinit.- Come on. I'll buy you a martini, Walter.
Ma ostan parem ise süüa.I'd rather buy my own.
Järgmises linnas ostad süüa.The next time we come to, you buy some food. Now come on.
Oleme rahata, kui sina ostad viis kübarat korraga. Kes vajab Californias kübarat?What keeps us broke is you going out and buying five hats at a crack.
Hoia minu osa eeslite ja loomanahkade müügist endale, kui ostad pileti Dallasesse.You can keep my share of what the burros and the hides'll bring... if you use it to buy a ticket to Dallas.
Sa ostad neli või viis...?- You buy four or five?
Sa ostad keskmisi sademeid arvestades.You buy for the average snowfall.
Tähtis on muuta viise, kuidas me ostame ja toodame, ning üks võimalus aidata kaasa liikumisele keskkonnasõbralikumate harjumuste poole on maksusoodustused.Changing the way people buy and produce is essential and one way to encourage a move towards more environmentally friendly habits is through tax incentives.
Selles on oma osa nii elektrijaamadel, mis varustavad meid elektrienergiaga ning kütavad meie kodusid, autodel ja lennukitel, mida kasutame, tehastel, milles toodetakse kaupu, mida me ostame, kui ka põllumajandusel, kust pärineb meie toit.The power plants that create energy to provide us with electricity and to heat our homes, the cars and planes that we use, the factories that produce the goods we buy, agriculture to grow our food — all these play a part in changing the climate.
Kuigi tooted, mida me ostame, tagavad meile igapäevaelus mugavuse ja heaolu, võib neil olla meie elukeskkonnale ka negatiivne mõju, mis seisneb kliimamuutustes, õhu- ja veesaastes ning loodusvarude ammendumises.While the products we buy contribute to our everyday comfort and wellbeing, they can also have a negative impact on our environment through climate change, air and water pollution and the depletion of natural resources.
Lähme ja ostame mulle asju.Why don't you and me go and buy me something?
Lill on olemas, nüüd ostame riided ka.We'll get this, then we'll buy you those clothes.
„kommertskaubad ja -teenused” sellised kaubad ja teenused, mida tavaliselt müüakse või pakutakse müügiks turul valitsusvälistele ostjatele ja mida sellised ostjad ostavad tavaliselt turult valitsemisega mitte seotud eesmärkidel;‘commercial goods or services’ means goods or services of a type generally sold or offered for sale in the commercial marketplace to, and customarily purchased by, non-governmental buyers for non-governmental purposes;
„kaubad või -teenused” asjad või teenused, mida tavaliselt müüakse või pakutakse müügiks turul valitsusvälistele ostjatele ja mida sellised ostjad ostavad tavaliselt turult valitsemisega mitte seotud eesmärkidel;commercial goods or services means goods or services of a type generally sold or offered for sale in the commercial marketplace to, and customarily purchased by, non-governmental buyers for non-governmental purposes;
Üks Hiina eksportiv tootja väitis, et retseptisegude tegijaid, st äriühinguid, kes ostavad glüfosaathapet või -soola ning töötlevad selle glüfosaadi retseptiseguks, tuleks samuti vaadelda ühenduse tootjatena.One Chinese exporting producer claimed that formulators, i.e. companies that buy glyphosate acid or salt and process it into formulated glyphosate, should also be considered as Community producers.
Mitteregulaar(tellimus)lendude teenus müüakse tegelikult alles marsruudi lõpp-punktis; mitteregulaar(tellimus)lendude reisijad ostavad kohad reisifirma käest, regulaarlendude reisijad aga ostavad need peamiselt reisibüroodest või otse asjaomaselt lennuettevõtjalt; mitteregulaar(tellimus)lendude istekohad müüakse reisifirmadele, samal ajal kui regulaarlendude istekohti müüakse reisifirmadele ainult väikeste kvootide ulatuses. Mitteregulaar(tellimus)lende teostatakse ühe või mitme reisifirma kommertsriskil; regulaarlendude kommertsriski kannab lennuettevõtja. Karistusi regulaarlendude ärajätmise eest peaaegu ei ole või on need palju liberaalsemad. Mitteregulaar(tellimus)lendude turul on palju rohkem ja palju erinevamaid tegutsejaid.non-scheduled (charter) traffic is sold virtually only at one end of the route; passengers on non-scheduled (charter) flights buy their seats from a tour operator, while passengers on scheduled flights buy predominantly from travel agents or directly with the airline involved; seats on non-scheduled (charter) flights are sold to tour operators, contrary to seats on scheduled flights which are only sold to tour operators in small allotments; non-scheduled (charter) flights are operated at the commercial risk of one or more tour operators, the commercial risk of scheduled flights is with the air carrier; penalties for cancellation on scheduled flights are non-existing or, at least, much more liberal; the non-scheduled (charter) market has many more and different players.
Pealegi, SH&E analüüsis toodud andmed puudutavad kõiki Hollandi puhkusereisijaid ja mitte ainult neid kliente, kes reisifirmadelt reisipakette ostavad.Furthermore, the information given in the SH&E study relates to all Dutch holiday-makers and not just to customers who buy a package tour from a tour operator.
Ma kulutasin 4 dollarit oma soengule, ostsin endale täiesti uue hommikumantli, küpsetasin suure pitsa...I spend $4 to get my hair marcelled, I buy me a brand-new negligee, I bake him a great big pizza pie.
Puulilepingust saadav tasu oli väga väike, nii et 2007. aasta oktoobrist ostsid investorid jälle ka puulilepinguväliseid CPsid.The remuneration of the pool contract was very low, and investors started to buy CPs outside of it from October 2007.
Detsembris seevastu ostsid investorid paranenud turutingimusi arvestades taas tagatisega CPsid.In December, market conditions had improved, however, and there were again investors buying asset-backed CPs.
Kas ostsime pärmi?~ I think I might have forgotten to buy the yeast.
Miks me ostsime ainult ühe WC-ga maja?Why did we buy a house with only one bathroom?
Kuna selle arvutuse osas üksikasju esitatud ei ole, on alust arvata, et see arvutus põhineb halvimal stsenaariumil, st eraomanik, kes kasutaks desinfektsiooniks ainult kloori sisaldavaid tooteid ning kes ostaks TCCAd poest, mida varustavad eksportijad, kelle suhtes rakendatakse 77 %list tollimaksumäära.As details of this calculation have not been provided, it can reasonably be assumed that this calculation is at most based on the worst case scenario, i.e. a private owner who would use only Chlorine products for disinfecting and who would buy TCCA in a shop being supplied only by the exporters with a duty rate of 77 %.
Teisisõnu, ISD ostaks Gdynia laevatehase aktsiaid alla nende turuväärtuse, saades sellega riigiabi.In other words, ISD Polska would buy the Gdynia Shipyard shares at a price below their market value, thus receiving State aid.
Riik ostaks ettevõtjalt tegevuskulude vähendamiseks ja ettevõtja tegevuse elujõuliseks muutmiseks kõik tootmiseks ja tegutsemiseks mittevajalikud varad.”The State would buy from the company all assets that were not elemental to the production and operation, to lessen the operational costs and make the operation of the company viable.’
Keegi ei ostaks teie kingi.No one would buy your shoes.
Soovin, et su isa ostaks sigarette, mitte ei keeraks plärusid.I wish your daddy would buy some ready-made cigarettes.

Questions and answers about ostma conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about ostma
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
jätmaleave
katmacover
matmabury
nutmaweep
olemabe
omamapossess
petmacheat
võtmatake
Different length:
kostmaanswer

Do you know these verbs?

VerbTranslation
eetmado
luutmado
maitsemado
minemago
põiklemado
püüdlemastrive
sarnlemado
tolmlemado
uitmado
virvlemado