Jam conjugation

Conjugate jam - be

Present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
jam I am
Ti
je you are
A(i/jo)
është he/she/it is
Ne
jemi we are
Ju
jeni you all are
At(a/o)
janë they are

Past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
qeshë I was
Ti
qe you were
A(i/jo)
qe he/she/it was
Ne
qemë we were
Ju
qetë you all were
At(a/o)
qenë they were

Future tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të jem I will be
Ti
do të jesh you will be
A(i/jo)
do të jetë he/she/it will be
Ne
do të jemi we will be
Ju
do të jeni you all will be
At(a/o)
do të jenë they will be

Imperative tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Ti
ji you be
Ju
jini you all be

Present imperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
isha I was being
Ti
ishe you were being
A(i/jo)
ishte he/she/it was being
Ne
ishim we were being
Ju
ishit you all were being
At(a/o)
ishin they were being

Past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
kam qenë I have been
Ti
ke qenë you have been
A(i/jo)
ka qenë he/she/it has been
Ne
kemi qenë we have been
Ju
keni qenë you all have been
At(a/o)
kanë qenë they have been

Past pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
pata qenë I had been
Ti
pate qenë you had been
A(i/jo)
pati qenë he/she/it had been
Ne
patëm qenë we had been
Ju
patët qenë you all had been
At(a/o)
patën qenë they had been

Future perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të kem qenë I will have been
Ti
do të kesh qenë you will have been
A(i/jo)
do të ketë qenë he/she/it will have been
Ne
do të kemi qenë we will have been
Ju
do të keni qenë you all will have been
At(a/o)
do të kenë qenë they will have been

Subjunctive present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të jem I be
Ti
të jesh you be
A(i/jo)
të jetë he/she/it be
Ne
të jemi we be
Ju
të jeni you all be
At(a/o)
të jenë they be

Subjunctive past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të isha I be
Ti
të ishe you be
A(i/jo)
të ishte he/she/it be
Ne
të ishim we be
Ju
të ishit you all be
At(a/o)
të ishin they be

Subjunctive past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të kem qenë I have been
Ti
të kesh qenë you have been
A(i/jo)
të ketë qenë he/she/it have been
Ne
të kemi qenë we have been
Ju
të keni qenë you all have been
At(a/o)
të kenë qenë they have been

Subjunctive past pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të kisha qenë I have been
Ti
të kishe qenë you have been
A(i/jo)
të kishte qenë he/she/it have been
Ne
të kishim qenë we have been
Ju
të kishit qenë you all have been
At(a/o)
të kishin qenë they have been

Conditional present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të isha I would be
Ti
do të ishe you would be
A(i/jo)
do të ishte he/she/it would be
Ne
do të ishim we would be
Ju
do të ishit you all would be
At(a/o)
do të ishin they would be

Conditional past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të kisha qenë I would have been
Ti
do të kishe qenë you would have been
A(i/jo)
do të kishte qenë he/she/it would have been
Ne
do të kishim qenë we would have been
Ju
do të kishit qenë you all would have been
At(a/o)
do të kishin qenë they would have been

Optative present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
qofsha I may am
Ti
qofsh you may am
A(i/jo)
qoftë he/she/it may am
Ne
qofshim we may am
Ju
qofshit you all may am
At(a/o)
qofshin they may am

Optative past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paça qenë I may have been
Ti
paç qenë you may have been
A(i/jo)
pastë qenë he/she/it may have been
Ne
paçim qenë we may have been
Ju
paçit qenë you all may have been
At(a/o)
paçin qenë they may have been

Admirative present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
qenkam I (apparently) am
Ti
qenke you (apparently) are
A(i/jo)
qenka he/she/it (apparently) is
Ne
qenkemi we (apparently) are
Ju
qenkeni you all (apparently) are
At(a/o)
qenkan they (apparently) are

Admirative past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
qenkësha I (apparently) was
Ti
qenkëshe you (apparently) were
A(i/jo)
qenkësh he/she/it (apparently) was
Ne
qenkëshim we (apparently) were
Ju
qenkëshit you all (apparently) were
At(a/o)
qenkëshin they (apparently) were

Admirative past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paskam qenë I (apparently) have been
Ti
paske qenë you (apparently) have been
A(i/jo)
paska qenë he/she/it (apparently) has been
Ne
paskemi qenë we (apparently) have been
Ju
paskeni qenë you all (apparently) have been
At(a/o)
paskan qenë they (apparently) have been

Admirative pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paskësha qenë I (apparently) had been
Ti
paskëshe qenë you (apparently) had been
A(i/jo)
paskësh qenë he/she/it (apparently) had been
Ne
paskëshim qenë we (apparently) had been
Ju
paskëshit qenë you all (apparently) had been
At(a/o)
paskëshin qenë they (apparently) had been

Other

Albanian FormEnglish TranslationEx.
participle
qenë been
gerund present
duke qenë being
gerund past
duke pasë qenë having been

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for jam

There is no additional usage information for the verb jam.

Examples of jam

Example in AlbanianTranslation in EnglishFm.
Mund të duket një fjalë e çuditshme për të qenë në atë dokument... ...por ai ishte një lloj...May seem like a strange word to be in that document... ...but he was sort of....
-Vetëm ato me 7'të dhe 3'sh janë interesantë sepse janë shumë të shpeshtë për të qenë rastësorë.- Nothing. - So the three and the seven are interesting because they happen too many times to be random.
Hej, trullan, jam në anën tënde... Hej!I was speaking on your behalf.
Ti je gjeni.- You are a genius. - Yeah.
Po, e di se kush je dhe nuk ta kam nevojën.Yeah, yeah. I know who you are, and I don't need you.
Çdo kush në mallrat importuese në Harding dhe çdo përfaqësi në këtë qytet është duke u rrënjëzuar për ju djema.Everyone at Harding lmports and every dealership in this town is rooting for you guys.
Toka është e mbushur me zohar. ("mineral që merr flakë")The ground is rich with tzohar.
Jan, nuk jemi vetëm.- Ian, we are not alone.
Sa vjeqar jeni, djema?How old are you guys?
Si anëtar i Njësis Elite Special Forces ... ju jeni një ekspert në përdorimin e të gjitha armët e nevojshme dhe anijeve fluturuse.As a member of the Elite Special Forces Unit... you are an expert in the use of all necessary weapons and spacecraft.
Pra, këto janë syzet e saj, dhe kjo është banjoja e saj... dhe atje është WC-ja.So, these are her sunglasses, and that's her bathroom... and there's her closet.
Nuk është e drejtë që ajo s'mund të ketë foshnje dhe ata prindër të këqinj ende të mbeteshin prindër dhe prindërit e mirë të vdisnin sa vajzat e tyre janë në kolegj.It's unfair that she can't have a baby and that bad parents stiII get to be parents and good parents die when their daughters are in coIlege. So what? I'm sorry, 'Rona.
Me thënë të drejtën, qeshë një pre aq e lehtë sa...As a matter of fact, I was incredibly easy. No, no.
- Po, dhe i thash asaj shko qeshë me Deanin e vëllazërisë!I was out.
Kujtoja se qeshë i vetëm kur bëhej fjalë për dashurinë.I thought I was alone in the love department.
Arsyeja e vetme qe ne po zhvendosemi jam une.And it's true. The only reason why we were moving was because of me.
Cfare mendove qe more Reece se bashku me nje prostitute.So, what the hell were you thinking taking Reese to some hooker?
pati ca derdhje lotesh 672 00:31:11,542 -- 00:31:13,741 dhe ca inat, por asgje qe nuk pritej.There were a few tears here and there and some anger, but nothing unexpected.
E kam fjalen qe the se ishe i lodhur nga punaI mean you said you were tired of the job
Nëse engjëjt do sundonin do të ishim ashtu siç qemë...If only angels could prevail We'd be the way we were
Pyete një herë për atë, kur të jetë i qetë dhe do të përgjigjet.Speak of her, in quiet moments. And see them answered.
As Pronarët nuk ishin më të mirë.Ata ankoheshin se gjërat nuk Po shkonin qetë.And the bosses were no better. They complained because things don`t run smooth.
Unë do të jem plotësisht i trajnuar në shpërblimin e Mojave.I will be fully trained in the Mojave Desert.
Pas pak orësh, do të zgjohesh, dhe do të jesh përsëri Hauzeri i vjetër.In a few hours, you'll awake, and you will be the old Hauser once again.
Ti do të jesh maja e shtizës që shteti përdor tua ngul në prapanicë atyre kryengritësve!You will be the tip of the spear Uncle Sam uses to shove up some insurgent's ass!
Mbaj mend çfarë mësove dhe do të jesh mirë.Remember what I taught you and you will be fine.
do të jetë kënaqësi.It will be a pleasure.
Mesazhi im do të jetë që ti ndërron ata.My recommendation will be you replace them.
Ne do të jemi rrugës për në Kaliforni, para se ata ta kuptojnë se cfarë kemi marrë.We will be on our way to California... ...before they even realize what we just pull off.
Ne do të jemi togu më i mirë në këtë bataljon!We will be the best... ...platoon in this battalion.
Ti e di, ju do të jeni më të mirë në të ardhmen sepse kemi dërguar shumë dhurata e saj ... ... dhe ne kemi thënë saj vijnë këto dhurata nga djali i saj.You know, you will be better in the future because we have sent her many gifts... ...and we have told her these gifts come from her son.
Dokumentat e gjykatës do të jenë një menyrë e bukur për të qëndruar në kontakt.The court papers will be a great way to stay in touch.
- Kur të kthehemi, pjeshkat nuk do të jenë më. - Çfarë?When we get home, the peaches will be gone.
Monedha juaj, por të fituesi do të jenë minat ...Your coin, but the win will be mine...
- E mos ji skeptik.- Don't be a skeptic.
Gjithmonë ji i pregadiur.Always be prepared.
Aurora, ji e qetë.Aurora, be very quiet.
Fantazma do mundohet të Iargohet, prandaj jini gati.You know the Phantom will try to run, so be ready for this.
Nuk mendoj se isha i qart më parë... por ju duhet ta zhbllokoni gypin.I don't think I was being clear before... but you got to unclog that drain.
Po. I kam thënë, "ju e dinit që unë isha duke u abuzuar.I told him, "You knew that I was being abused.
Kur ishe shumë i ri ishe fokusuar në rrugën e luftëtave hije.Even before you could walk, you were being taught the Ways of the Shadow Warrior.
Atëherë, ishe i zënë duke i marrur satrat e tua dhe këpucat e tua të bukura përderisa ne u qëllonim.So, you were busy getting your machetes and your nice shoes while we were being shot at.
Xhimi ishte shumë i kënaqur, që ai po bëhej Mafioz.Jimmy was so excited, you'd think he was being made.
Unë e dija se vajza nga fabrika e çokollatës, i cili ishte duke u dënuar për shkak se asaj i pëlqente të flinte përreth, nuk do të jetë e lumtur.I knew that the girl from the chocolate factory, who was being punished because she liked to sleep around, would not be happy.
25 vajza nga fshatrat në veri të Indisë jan joshur me pretekstin e dhënies së vendeve të punës në qytet ... Ne ishim marrë nga Mumbai për në Goa.25 girls from villages in North India lured to the city on the pretext of giving jobs... were being taken from Mumbai to Goa.
Dëgjova se ai dhe Agjenti Perez ishin cak i Sharraxhiut dhe është dashtur të jemi më të kujdesshëm, por këtë nuk re kam pritur, jo nga Peter Strejham.When I learned that he and Perez were being targeted by Jigsaw, I should have been more aware. But I didn't see this coming.
Sa me shume udhetuam, nga ajo cka dinim aq me shume dukej sikur ne ishim duke u terhequr ne nje bote tjeter ...nje bote ku te gjitha dyert ishin te hapura dhe gjithshka ishte e mundurThe further we traveled from what we knew... ...the more it seemed like we were being pulled into another world... ...a world where all the doors were open... ...and anything was possible.
Cezar, kam qenë gjithmonë aty.Caesar, and have been ever reach it.
Gjithmonë ke qenë dhe do të jesh një problem!You always have been and always will be trouble!
Kemi pohim që ti je, dhe ke qenë, një komuniste.We have the testimony that you are, and have been, a Communist.
Gjithmonë ke qenë e tillë.You always have been.
Gjithmonë ka qenë.He always has been.
Për 3 muajt e kaluar, ky qytet ka qenë i frikësuar nga një vigjilues.For the past three months, this city has been laid siege by a vigilante.
Ajo që ai ka qenë ka ikur.What he has been is gone.
Ashtu siç e parashikova unë, ne kemi qenë...Just as I predicted we have been...
Ne gjithmonë kemi qenë.We always have been.
Vetëm unë më Mijukun kemi qenë të zonjat të shkojmë kaq larg.Only me and Miyuki have been able to do it so far.
Ju keni qenë të mrekullueshëm.You guys have been great.
Aq sa mbaj mend, djemtë kanë qenë këtu duke vendosur dorë mbi mua, me ardhjet tua budallaqe.For as long as I can remember, guys have been in here with their hands all over me, with your stupid come-ons.
Njerëzit e zinj në këtë vend... kanë qenë viktima të dhunës... së bandave të djathta Amerikane... për 400 vjet.MALCOLM: The black people in this country... ...have been the victims of violence... ...at the hands of the American white man... ...for 400 years.
Vetëm dua të them ty që... me përjashtim të Hundertwasser të gjitha këto vite me ty kanë qenë të mrekullueshme.I just wanted to tell you that... with the exception of Hundertwasser all those years with you have been wonderful.
- Një ekip do të ketë qenë dërguar për të përfunduar ju. - [trokasë në derë] [Njeri] kjo është siguria bankë.'A team will have been despatched to terminate you.'
Do të jem jashtë menjëherë.I'll be out right away.
Nëna gjithmonë thotë se duhet të jem i tërbuar me ty që më vodhe vajzën.Mummy always said that I should be furious with you for stealing my girl.
Thjesht dua të jem i sigurtë që xhaxhaj do të arrijë, para se të ma hedhësh.I just wanted to make sure the Uncle arrives before you screw that up, too.
Jo, jo, jo, ishte një "honcho" jashtë, ai tha se unë nuk do të jem këtu shumë gjatë.No, no, no, there was a honcho on the outside, he said I would not be here too long.
A do të jesh vuIgarja ime e vogëI?You gonna be my tawdry little woman?
Ti do të jesh tipi i qetë.You'll be the silent type.
Duhet të jetë brenda në paIIat.It must be in the Celestial Palace.
Ka mundësi të jetë ndonjë armë e Al Kaida?Could it be a sort of weapon? This is an incident to remind us how insignificant... we are in the universe.
Do të jemi shumë të Iumtur nëse ai bëhet Tigerwoods i ardhshëm.Little Tiger, I hope. We'll be very happy if he becomes the next Tiger Woods.
Të premtën e kaluar erdha në shtëpi, dhe kisha një mesazh në telefon... nga i dashuri, i cili... tha se ne nuk mund të vazhdojmë të jemi më së bashku.Last Friday I came home, and there's a message on my machine... from my boyfriend, who... says that we shouldn't be together anymore.
Dhe dije se kudo që të të çojnë ne do të jemi gjithmonë këtu.And know that wherever they take you we'll always be here.
Sikur ju dëshironi të jeni pjesë e klubit të Mitchave.Like you want to be a part of Mitch's club.
Unë mendoj se ju djema do të jeni shumë seksi.I just think you guys would be really hot.
- Ju nuk mund të jeni aq i keq.- You can't possibly be that bad.
'sepse do të jenë shumë nga ta.'cause there'll be a lot of them.
- Po, është dashur të jenë të vdekur.Yeah, he's supposed to be dead. TURSO:
Do të doja të isha "Xheri" i dikujt.I'd like to be somebody's Gerry.
Doje të ishe me atë.You wanted to be with her.
Dhe po mendoja që ti do të ishe perfekte për rolin e George Eliot.And I was thinking that you would be perfect for the George Eliot role. What do you say?
Ndoshta do të ishte më mirë të mos qëndronit kaq afër.Or perhaps it would be safer if you didn't stand so close.
Ky duhej të ishte në Avganistan.He is supposed to be deployed in Afghanistan.
Dreqin, nuk doja të ishte stresuese.Damn, I didn't want this to be awkward.
Bela, ne duhet të ishim partnerë, e mban mend?Bella, we're supposed to be partners, remember?
Linja e zjarrit është ajri ndërmjet objektivit dhe armës nëpërmjet të cilës plumbi kalon shumë shpejt dhe është vendi i fundit në të cilën do të donit të ishit në luftë.Line of fire is the air between the target and the weapon through which the bullet travels very fast. It's also the last place you want to be in a fire fight.
Xhos erdhi tek ne para 7 muajsh, dhe ne menduam se do të ishit të interesuar, të dini që nuk është i vetmi " skelet i bukur" në dollapin tënd.Josh came to us seven months ago... ...and thought we'd be interested in knowing... ...that he's not the only handsome skeleton in your closet.
Sigurisht, shitjet do të ishin masive, por të gjithë këta njerëz të njohur që ndërtuan markën tonë, do të turpëroheshin.Sure, sales would be massive, but all those celebrities who basically built our brand, they'd be humiliated.
Mendoj se duhet të kem qenë...I think I must have been--
Por duhet të kem qenë këtu gjithë ditën, apo pjesën më të madhe të ditës.I should have been here all day, for the most part.
Duhet të kesh qenë nip i mirë.You must have been a good grandson.
Duhet të kesh qenë në autopilot.You must have been on autopilot.
Mund të ketë qenë një emër Filipin.Could have been a Filipino name.
Duhet të ketë qenë e mrekullueshme të rriteshe këtu.So, it must have been wonderful to grow up here.
Uroj ati ynë do të kemi qenë më shumë si juI wish our father would have been more like you.
Vjen nga një vend i tillë i qetë si North Dakota, ju duhet të keni qenë e frikësuar.Coming from such a quiet place as North Dakota, you must have been so scared.
Ju duhet të keni qenë rreth 13 vjeq.You must have been about 13.
Mendon se mund të kenë qenë mushka?Do you think they could have been mules?
Duhet të kenë qenë afër.GLOANS: They must have been around the corner.
Do doja të kisha qenë.Always have been.
Pas funeralit mendoja se duhet të kisha qenë unë.After the funeral I kept thinking that it should have been me. I guess everyone must think that.
Duhet të kishe qenë më i kujdesshëm, Nick.You should have been more careful, Nick.
Gabimi do të kishte qenë të hipja në atë tren, pa të thënë se si ndihem.The mistake would have been leaving and not telling you how I feel.
Dreqin, mund të kishim qenë duke veshur çatinë e një nga shtëpive tona.Hell, we could have been tarring the roof of one of our own houses.
Ti linim rrugëve? As nuk duhet të kishit qenë atje!You shouldn't even have been there!
Nuk duhet të kishit qenë kurrë në të njëjtën dhomë, Kongresmen.You never should have been in the same room, Congressman.
Unë kam qenë duke menduar në lidhje me disa gjëra. E dini, në qoftë se ju do të ishit një predikues, vëllezërit e tu do të kishin qenë predikues.If you'd been a preacher, your brothers would have been preachers.
Duhet të kishin qenë rreth 12, 13 njerëz.Man, it must have been like 12, 13 people.
PAk vajza do të kishin qenë më mirëA few girls would have been cool...
do të isha gati për Z. Ross kur ai ishte gati.So that I would be ready for Mr. Ross when he was ready.
Nëse dikush do të më sillte kafenë përpara se të vishesha... ...Unë do të isha shumë e lumtur.If someone brought me my coffee every morning before I dressed... ...l would be very happy.
Gjatë javë më parë, i premtova vetes se do të isha në shtëpi me kohë... ...që tia jap atij dorëzën e parë të bejsbollit.Six weeks ago, I promised myself I would be home in time... ...to give him his first baseball glove.
Dhe po mendoja që ti do të ishe perfekte për rolin e George Eliot.And I was thinking that you would be perfect for the George Eliot role. What do you say?
Ndoshta do të ishte më mirë të mos qëndronit kaq afër.Or perhaps it would be safer if you didn't stand so close.
Ky do të ishte një incident i veçantë.This would be an isolated incident.
Mendoni se si do të ishte e shijshme.Think of how delicious it would be.
Ne do të ishim mirë nëse ajo do të i bënte mirë hapat.- We would be fine if she could get the steps right.
Do të ishte shumë mirë nëse do të ishim shokë.It would be great if we could be friends.
Mik, Në qoftë se unë isha pyetur ju do të ishit tash Krye rojtari i pyllit .Buddy, if it was up to me, you would be the head ranger of Jellystone already.
Kush e mendoi që ju te dy do të ishit bashkë pas gjithckaje që do të ndodhte.Whoever thought you two would be together after what happened.
Sigurisht, shitjet do të ishin masive, por të gjithë këta njerëz të njohur që ndërtuan markën tonë, do të turpëroheshin.Sure, sales would be massive, but all those celebrities who basically built our brand, they'd be humiliated.
Nëse Papi do ta dinte se ne po flasim për grabitjen e "Tres Cruces", do të ishin kokat tona te ajo çanta pranë sallatës me patate.If Papi knew we were even talkin' about ripping' off Tres Cruces, it would be our heads in that bag next to the potato salad.
Epo, shumica e njerëzve do të ishin gëzuar.Oh. Well, most people would be thrilled.
Unë do të kisha qenë sikur, "Perëndia, Osama, ti gomarë.I would have been like, "God, Osama, you asshole.
Dhe a e dini, po qe se do të përfshihesha edhe unë me ta, atëherë paraqitja rrezik për ata, por unë do të kisha qenë rrezik edhe për të tjerët gjithashtu.I was a danger to them, but I would have been a danger to others as well.
Unë do të kisha qenë më i sjellshëm.I would have been much nicer.
Po të të kisha takuar kur punoja, do të kishe qenë femra ime numër një.If we had met when I was back in business, you would have been my number one lady.
Gabimi do të kishte qenë të hipja në atë tren, pa të thënë se si ndihem.The mistake would have been leaving and not telling you how I feel.
Vdekja e saj do të kishte qenë një plagë më shumë, atë ditë.Her death would have been one wound too many that day.
Unë do thoja. Në një botë tjetër, ne fakt ne do të kishim qenë miq mjaft të mirë.In another world we actually would have been quite good friends.
Unë kam qenë duke menduar në lidhje me disa gjëra. E dini, në qoftë se ju do të ishit një predikues, vëllezërit e tu do të kishin qenë predikues.If you'd been a preacher, your brothers would have been preachers.
Pra, kush qenkam?So, who am I'?
Pra unë nuk qenkam aq posesiv për ty siç duket?So am l not possessive about you as well?
Babi, ja ku qenke.Father, there you are.
Këtu qenke.There you are. - Happy Christmas.
Ja ku qenkeThere you are
Çfarë armiku na qenka ky?What enemy is that?
Është goxha kohë, por ky djalë qenka agresiv.Yo, that's a lot of time to make up, but this guy's aggressive.
Këtu qenkemi.Ah yes, here we are
Sa qenkeni ju?How many of you are there?
Nuk qenkeni ideologjik?You are not ideological?
Gjithë shokët tanë qenkan këtu.All our old friends are here.
Me sa duket departamenti i psikologjisë në Miçigan paska qenë i zënë.Looks like the Michigan Psych Department has been busy,
Minjtë paskan qenë mbi të.The mice have been at it.
Lidhjetmedashuribrenda tufës kurrë nuk kanë qenë më të forta.The bonds of affection within the River Pride have never been stronger.
Për vite kam qenë duke menduar....For years I've been thinking new meds,,,,
E përfytyrova veten duke qenë njeri normal përsëri duke dalur nga spitali.I pictured myself being a normal person again walking out of that hospital.

Questions and answers about jam conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about jam
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Albanian conjugation game!

Practice Albanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
japgive
kamhave

Do you know these verbs?

VerbTranslation
absorbojabsorb
arratisemescape
duawant
fërkojrub
fshijsweep
injorojignore
japgive
justifikojjustify
ndërlikojcomplicate
shpresojhope