Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Vendos (to decide) conjugation

Albanian
143 examples

Conjugation of vendos

Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present tense
vendos
I decide
vendos
you decide
vendos
he/she/it decides
vendosim
we decide
vendosni
you all decide
vendosin
they decide
Past tense
vendosa
I decided
vendose
you decided
vendosi
he/she/it decided
vendosëm
we decided
vendosët
you all decided
vendosën
they decided
Future tense
do të vendos
I will decide
do të vendosësh
you will decide
do të vendosë
he/she/it will decide
do të vendosim
we will decide
do të vendosni
you all will decide
do të vendosin
they will decide
Past perfect tense
kam vendosur
I have decided
ke vendosur
you have decided
ka vendosur
he/she/it has decided
kemi vendosur
we have decided
keni vendosur
you all have decided
kanë vendosur
they have decided
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Subjunctive present tense
të vendos
I decide
të vendosësh
you decide
të vendosë
he/she/it decide
të vendosim
we decide
të vendosni
you all decide
të vendosin
they decide
Subjunctive past tense
të vendosja
I decide
të vendosje
you decide
të vendoste
he/she/it decide
të vendosnim
we decide
të vendosnit
you all decide
të vendosnin
they decide
Future perfect tense
do të kem vendosur
I will have decided
do të kesh vendosur
you will have decided
do të ketë vendosur
he/she/it will have decided
do të kemi vendosur
we will have decided
do të keni vendosur
you all will have decided
do të kenë vendosur
they will have decided
Past pluperfect tense
pata vendosur
I had decided
pate vendosur
you had decided
pati vendosur
he/she/it had decided
patëm vendosur
we had decided
patët vendosur
you all had decided
patën vendosur
they had decided
Ti
Ju
Imperative tense
vendos
you decide
vendosni
you all decide
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present imperfect tense
vendosja
I was deciding
vendosje
you were deciding
vendoste
he/she/it was deciding
vendosnim
we were deciding
vendosnit
you all were deciding
vendosnin
they were deciding
Subjunctive past perfect tense
të kem vendosur
I have decided
të kesh vendosur
you have decided
të ketë vendosur
he/she/it have decided
të kemi vendosur
we have decided
të keni vendosur
you all have decided
të kenë vendosur
they have decided
Subjunctive past pluperfect tense
të kisha vendosur
I have decided
të kishe vendosur
you have decided
të kishte vendosur
he/she/it have decided
të kishim vendosur
we have decided
të kishit vendosur
you all have decided
të kishin vendosur
they have decided
Conditional present tense
do të vendosja
I would decide
do të vendosje
you would decide
do të vendoste
he/she/it would decide
do të vendosnim
we would decide
do të vendosnit
you all would decide
do të vendosnin
they would decide
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Conditional past perfect tense
do të kisha vendosur
I would have decided
do të kishe vendosur
you would have decided
do të kishte vendosur
he/she/it would have decided
do të kishim vendosur
we would have decided
do të kishit vendosur
you all would have decided
do të kishin vendosur
they would have decided
Optative present tense
vendossha
I may decide
vendossh
you may decide
vendostë
he/she/it may decide
vendosshim
we may decide
vendosshit
you all may decide
vendosshin
they may decide
Optative past perfect tense
paça vendosur
I may have decided
paç vendosur
you may have decided
pastë vendosur
he/she/it may have decided
paçim vendosur
we may have decided
paçit vendosur
you all may have decided
paçin vendosur
they may have decided
Admirative present tense
vendoskam
I (apparently) decide
vendoske
you (apparently) decide
vendoska
he/she/it (apparently) decides
vendoskemi
we (apparently) decide
vendoskeni
you all (apparently) decide
vendoskan
they (apparently) decide
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Admirative past tense
vendoskësha
I (apparently) decided
vendoskëshe
you (apparently) decided
vendoskësh
he/she/it (apparently) decided
vendoskëshim
we (apparently) decided
vendoskëshit
you all (apparently) decided
vendoskëshin
they (apparently) decided
Admirative past perfect tense
paskam vendosur
I (apparently) have decided
paske vendosur
you (apparently) have decided
paska vendosur
he/she/it (apparently) has decided
paskemi vendosur
we (apparently) have decided
paskeni vendosur
you all (apparently) have decided
paskan vendosur
they (apparently) have decided
Admirative pluperfect tense
paskësha vendosur
I (apparently) had decided
paskëshe vendosur
you (apparently) had decided
paskësh vendosur
he/she/it (apparently) had decided
paskëshim vendosur
we (apparently) had decided
paskëshit vendosur
you all (apparently) had decided
paskëshin vendosur
they (apparently) had decided
participle
gerund present
gerund past
Other
vendosur
decided
duke vendosur
deciding
duke pasë vendosur
having decided

Examples of vendos

Example in AlbanianTranslation in English
Pastaj Roma vendosi të të vendos në krye të Bankës së Vatikanit... ...por unë kurr s'kam qenë bankar i vërtetë.Then Rome decides to put me in charge of the Vatican Bank... ...but I was never a true banker.
E nëse ai prap se prap vendos të dëshmoj kundër teje, unë do të... - Shiko këto duar!If he decides to betray that and testify against you anyway... ...I can hardly be...
Muhabetçi... më thuaj ç'ndodh nëse Soni Bleku vendos të shkoj në Floridë?- Mr. Smart Conversation... you tell me what happens if Sonny Black decides to go to Florida?
"Kur një grua vendos që të fle me njërin...""When a woman decides to sleep with a man..."
Kush e vendos çfarë është arsyeja?Who decides reason?
Këto para do të shkojnë për të mbuluar pjesë të shpenzimeve të një studimi për të vendosur se çfarë të bëjë me këto para.This money will go to partially cover the cost of a study to decide what to do with the money.
Kështu bëjnë të gjitha që jetojnë për të parë herë tillë... ...por që nuk është për ata për të vendosurSo do all who live to see such times... ...but that is not for them to decide.
Tani unë po të jap shansin për të vendosur... ...se çfarë është më e rëndësishme, sytë e tu që të çuan në një rrugë të verbër... apo trupin tënd... i cili u ka shkaktuar njerëzve rrotull... ...vuajtje pa fund.Now I give you the chance to decide what is more important... your eyes which have led you blindly astray or your body which has caused those around you endless suffering.
Sa e vështirë është për tu përpjekur për të vendosur çfarë të ju them dhe çfarë.What's difficult is trying to decide what to tell you and what not to.
Konfliktet për të vendosur?Conflicts to decide?
Te vendosim cfare te themi kur te harijm atje.We better decide what we're gonna say or do when we walk in there.
Ne mund të vendosim që të të mos ushqejmë më.We could just decide to stop feeding your ass.
E trishtushme, nuk mund të vendosim si, por... mund të vendosim se si ta takojmë fundin... në mënyrë që të kujtohemi... si burra.Sadly, we cannot choose how, but... we can decide how we meet that end... in order that we are remembered... as men.
Ai do të vjen tek unë, dhe pastaj ne do të vendosim se cilin nga çmimet ti do të marrësh.He`s gonna come to me, and then we`il decide which one of those prizes you get. See how that works?
Ne vendosim kush të jemi.We decide who we are.
Të gjithë ju duhet të vendosni... ... është ajo që të bëjë me kohën që është dhënë për ju.All you have to decide... ... is what to do with the time that is given to you.
Nese Perendimi ka fituar apo ka humbur,ne fund, kete duhet t´a vendosni ju vete.Whether that West was won or lost in the end You have to decide for yourself.
Pastaj vendosni.Then decide.
Ju do të vendosni në menyrë të barabartë se çfarë të kërcehet.You wiII equaIly decide who dances what.
Imagjinoni një muaj nga tani, ju vendosni të bëni atë me Erik.Imagine a month from now, you decide to do it with Erik.
Iniciativa financohet nga programi rajonal CARDS për drejtësinë dhe çështjet e brendëshme, dhe operon përmesnjë komiteti drejtues lokal me përfaqësues të agjensive përkatëse, të cilët vendosin për mënyrën më të mirë përzbatimin në praktikë të ndryshimeve të domosdoshme.Pjestarë të rëndësishëm të personelit të burgut mësojnëpër sistemet e ndëshkimit në vende të tjera.The initiative is funded by the CARDS regional programme on justice and home affairs, and operates viaa local steering committee of relevant agencies which decide the best ways of putting improvements intoeffect.
Te shpetosh boten nuk eshte marrezi. bura qe luftojne ne nje duel nuk vendosin per keto gjera.To save the world is not nonsense. Men fighting in a simple contest don't decide these things.
Ata duhet të vendosin tani si në fund ajo.They must decide now how to end it.
Por kjo nuk është për ata që të vendosin.But that is not for them to decide.
Të gjithë ne duhet të vendosin se çfarë është të bëjë me kohën që është dhënë për të na.All we have to decide is what to do with the time that is given to us.
Pastaj po bëja të njëjten gjë me Zakun, por vendosa se ishte më mirë të thoja thjeshtë të vërtetën.Then I was gonna do the same thing to Zack, but I decided it was better to just tell the truth.
Kështu që vendosa ta bëja atë, Vetëm për mos ta mbytur vetën.So I decided to do it, just to keep from killing myself.
Dhe unë vendosa, ta komPlikoj jetën time.And I decided to complicate my life.
Keshtuqe vendosa tja ve emrin ketij misioni..So I've decided to name this mission..
- Veç vendosa.- It's decided.
Jam i gëzuar që vendose të shkosh në turneun e Hanit.I am happy you have decided to go to Han's tournament.
Pra vendose të ndalesh veq për një filxhan kafe ekspres a?So you just decided to pop over for a quick cup of coffee?
Mendoj që të njejta arsye që ti i kishe... para se vendose të lësh punën, apo jo?I guess the same reasons as you, the same reasons you had before you decided to quit, yeah?
Deri sa ti vendose të fillosh të marrësh vendime pas shpinës tonë.Until you decided to start making decisions behind our backs.
Oh... pra tani, pas gjithë kësaj kohe, vendose të mos më injorosh më.Oh... so now, after all this time, you've decided to stop ignoring me.
Sllovenia me rastin anëtarësimit të sajë në Bashkimin Evropian, vendosi për të ardhmen e përbashkët evropiane, dhe me këtë rast u përcaktua për valutën e sajë-euro.By acceding to the EU, Slovenia decided to join the common European future, and also committed itself to adopting the European currency - the euro.
Pas kërkesës për antarësim në BE në 2003, Këshilli vendosi në qershor2004, që Kroacia të jetë vend kandidat, që duhet të fillonte procesi i pranimit dhe që negociatat për antarësim duhet të fillonin në fillim të 2005-s.Vendi tani po punon sipas një programi ambicioz të integrimit përpërafrimin e legjislacionit dhe të reformimit ekonomik.Following Croatia’s application for EU membership in 2003, the Councildecided in June 2004 that Croatia is a candidate country, that the accessionprocess should be launched, and that negotiations for membershipshould begin in early 2005. The country is now working to an ambitiousintegration programme of legislative approximation and economic reform.Its principal immediate challenge is to back up its plans with adequateadministrative capacity to put reforms into place.
Dikush ka pasur ndonjë problem me viktimën... dhe vendosi ta torturojë atë.Somebody had a problem with the fat boy and decided to torture him.
Tani, unë kam kërkuar mjete të lehta të blinduara si dhe automatik të kalibrit AC-130 Spektrik... ...por Uashingtoni me tër menqurin e vet vendosi kundër kësaj kërkese.Now, I had requested light armor and AC-130 Spectre gunships... ...but Washington, in all its wisdom, decided against this.
Pasi që nuk mundi ti kundërshtojë të tjerët, ai vendosi të largohet nga shkolla.Unable to sway the others, he decided to leave the school.
U ndjemë kaq mirë sa vendosëmAnd things went so right that we both decided
Por ne donim më tepër për Çerlin. Kur Lesi e shiti firmën, ne u vendosëm në "Big Apple".But we wanted more for Cherie, so when Les sold the biz... we decided to move to the Big Apple.
Kështuqë ne vendosëm që të marrim çdo gjë në duart tona.So we decided to take everything into our own hands.
- Po, vendosëm që...- Yes, we decided to...
Mendova se ne vendosëm kundër asaj.Thought we decided against that.
Prandaj juu vendosët ta hiqnit qafe me këto akuuza të pavlera.So you decided to get rid of him with this trumped-up charge.
- Çfarë vendosët së bashku?- What did you all decided together?
Jo, ju vendosët ta pëlcisnit në Veri në orën 9:00 të mëngjesit. Me armë zjarri.No, you decided to bang it out... ...in the North End at 9:00 in the morning.
Por Para se të fillonte numërimin e Parave të saj... djemët vendosën ta ta zgjidhin çështjen jashtë gjyqit.But before she could start countin` her money... the boys back home decided to settle the case out of court.
Disa djemë vendosën të preferonin kolegjin.Couple kids decided last minute they'd rather have fun at college.
Për këtë arsye disa nga ata vendosën që të kërkojnë ndihmë diku tjetër.And that's why some of them decided to look elsewhere for help.
Dhe gjëja e parë që ata vendosën të jenë unik mbas lufte ishte sigurimi i kujdes shëndetësor për të gjithë.And the first way that they decided to pull together after the war was to provide free medical care for everyone.
Disa nga këta djem vitin e kaluar vendosën që... ...do të ishin dhurata e Zotit për këtë vend.Some of these guys last year, they decided that... ...they were gonna be God's gift to this place.
Secili ekip do ta bëj një lëvizje, nuk ka rregulla, dhe publik do të vendos.Each crew gets one move, no rules, and the audience will decide.
Johnny do të vendos sot, - Por ku është ai tani?Johnny will decide today. - But where is he now?
Jetët tuaja janë të humbura do të vendos se si të përdor jetët tuaja të reja. Do të jetë kështu.(All your lives are gone) (All your lives are gone) (I will decide how to use your new lives) (Well, that's how it will be)
Ai është njeriu i cili do të vendos për ardhmërinë e Kinës.He's the man who will decide the future of China.
Johnny do të vendos sot,Johnny will decide today.
- All-llahu do të vendosë nëse ta gjej këtë punë apo jo.- Allah will decide if I get the job or not.
Policia do të vendosë ç'do të bëjë tjetër me ty.Police there will decide what to do with you next.
Dhe kush do të vendosë... çfarë është e mirë, dhe çfarë nuk është?And who will decide... what is good, and what is not?
Kjo betejë do të vendosë fatin tonë.This battle will decide our fate.
- Allahu do të vendosë nëse gjej punë apo jo.- Allah will decide if I get the job or not.
Ju dy do të vendosni si ti shpenzoni ato para.You two will decide how the money is spent.
Çfarëdo informacioni që është, ekziston, është aty jashtë. Njerëzit do të vendosin për veten e tyre.Whatever information exists, people will decide for themselves.
Njerëzit do të vendosin për veten e tyre.People will decide for themselves.
Në çdo rast, mëqe ajo që ishte më përpara veshka ime tani është zemra ime, kam vendosur të ngre në detyrë një nëpunës.In any event, much as what formerly was my kidney is now my heart, I have decided to promote from within.
Unë kam vendosur që aleanca me princeshën Jodha të Amer-isë...I have decided that the alliance with Princess jodhaa of Amer...
Prandaj,Unë kam vendosur se që sot... ...taksat e Piligrimit do të hiqen përherë!Therefore, I have decided that from today... ...the Pilgrim TaX will be abolished forever!
Ju lutem juve për një një komunikim të rëndësishëm! kam vendosur të kandidohem për guvernator.Please please, I have an important announcement. I have decided to run for governor.
Unë kuptova shumë gjëra gjatë udhëtimit. Unë kam vendosur që ... kjo është shumë idiote. Vetëm vetëm gjuhemi mes veti - dhe pa asnjë rezultat.I have found out many things when I was traveling... and I have decided that it's very stupid... to just keep on shooting at each other and without any results.
Ti ke vendosur por kjo të brengosë.You have decided but it grieves you.
Unë jam e kënaqur që ti ke vendosur që të rrish këtu dhe të vazhdosh.I’m happy that you have decided to stay here and continue,
Komiteti ka vendosur...The committee has decided...
- Jo! Për vite të tëra formula e probabilitetit ka vendosur për fatin e të tjerëve.For years, your probability formula has decided the fate of others.
Ndodhet para meje, do të thotë se miku ynë i mirë Uejn ka vendosur se nuk i përmbush kriteret për rrezik fëmijëror dhe të ka thënë ta braktisësh si rast.It's sitting right in front of me, which means our good friend Wayne has decided it fails to meet the criteria for child endangerment and has told you in no uncertain terms to leave it alone.
Tërçik ka vendosur të na lëvizë në bodrumin e sinagogës.Mr. Turchik has decided to move us into the basement of the synagogue.
Çaça ka vendosur të bëhet zyrtarisht gruaja e Hidejoshit.Chacha has decided to officially become Hideyoshi's concubine.
Analistët tjerë dhe unë kemi vendosur se është koha për ju që të largoheni.The other governors and I have decided it's time for you to step aside.
Im vëlla dhe unë kemi vendosur tju shoqërojmë në këtë udhëtim.My brother and I have decided to accompany you on your journey.
Im vëlla dhe unë kemi vendosur... ...tju shoqërojmë në këtë udhëtim.My brother and I have decided... ...to accompany you on your journey.
Të huaja, ne kemi vendosur që t'ju lejojmë të rrini me ne... dhe do jeni të sigurta nga ata që ne nuk... flasim me ta.Outsiders, we have decided to let you stay with us... so that you'll be safe from those from of whom we do not— Or don't. Speak.
Duhet të bësh atë që kemi vendosur.You have to stay and do what we have decided.
Më duket se keni vendosur të jeni kundër revolucionarëve.It seems to me that you have decided that you're against the revolution.
Rebelat kanë vendosur se ajo urë e mallkuar është çelësi i gjithë këtij territori.- Sure. The rebs have decided that damn bridge is the key to this whole area.
Ne kemi marrë emrat në këtë copë letre të prindërve të cilët kanë vendosurWe've got names on this piece of paper of parents who have decided
Autoritetet kanë vendosur një ndëshkim ekzemplar për zjarrvënësit. Kanë dërguar më shumë policë.The authorities have decided on a more severe punishment... for each occurring incident and are also increasing reinforcements.
Pjestarët e rok'n'rol grupit Low Shoulder, ..kanë vendosur ti ndihmojnë shoqërisë sonë.The members of the rock n' roll group Low Shoulder, ..have decided to extend a helping hand to our community.
Dhe kanë vendosur ta bëjnë atë si singël.And they have decided to release it as a benefit single.
Pastaj Roma vendosi të të vendos në krye të Bankës së Vatikanit... ...por unë kurr s'kam qenë bankar i vërtetë.Then Rome decides to put me in charge of the Vatican Bank... ...but I was never a true banker.
Hej, askush nuk ka të drejtë të vendos se kur do të vdesim.Hey, nobody gets to decide we die.
S'mund të vendos se çfarë madhësie ta marr ëmbëlsirën.Can't decide what size Slurpee to get. .
Që të më ndihmosh të vendos.Help me decide?
Më thuaj diçka që të më ndihmojë të vendos.Tell me one thing to help me decide.
Walt, ngaqë ke një fytyrë të bukur, do të lë që të vendosësh se në cilin shtet doni që t'ju vras.Walt, because I like your face, I'll let you decide which state I kill you in.
Sapo të vendosësh të jesh e arsyeshme.- Soon as you decide to get reasonable.
Kur të vendosësh të bëhesh dikush, atëherë mund ta bësh këtë.When you decide to be something, you can be it.
S'mundesh të vendosësh që një ditë të bëhesh shkundës Pjalmi.You can'tjust decide to be a Pollen Jock.
Prandaj nuk mund të vendosësh?Is this why you can't decide?
Sigurisht. Vrasësi ka dashur të mos ngutet... të ulet dhe të vendosë se cilën prerje të bëjë të parën.The killer would have wanted Gould to take his time, to sit and decide which cut to make first.
Askush të mos dalë nga kjo dhomë, derisa Meri jonë e bukur të mos tallet më me ne, por të vendosë një herë e mirë se cilin do me të vërtetë.I say none of us leaves this room... ..till our young Mary here stops jerkin' us around... ..and decides, once and for all,... ..who she really wants.
Problemi i Endrjus është se nuk mund të vendosë, a është shkencëtar apo prift.Andrew's problem is he can't decide if he's a scientist or a priest.
Le të vendosë bartësi i Unazes- .Let the Ring-bearer decide.
Pra, a ju djema të vendosë në qoftë se ju jeni gonna të kandidojë në Naked Mile?So, did you guys decide if you're gonna run in the Naked Mile?
Ne mund të vendosim që të të mos ushqejmë më.We could just decide to stop feeding your ass.
E trishtushme, nuk mund të vendosim si, por... mund të vendosim se si ta takojmë fundin... në mënyrë që të kujtohemi... si burra.Sadly, we cannot choose how, but... we can decide how we meet that end... in order that we are remembered... as men.
Ai do të vjen tek unë, dhe pastaj ne do të vendosim se cilin nga çmimet ti do të marrësh.He`s gonna come to me, and then we`il decide which one of those prizes you get. See how that works?
Mendoj se tani duhet të vendosim. Jemi gati kur koha vjen.We should decide now so we're ready when the time comes.
Ppra është vështirë për ne të vendosim a jeni ushatrë ose terroristë.So it's very difficult for us to decide whether you're soldiers or terrorists.
Të gjithë ju duhet të vendosni... ... është ajo që të bëjë me kohën që është dhënë për ju.All you have to decide... ... is what to do with the time that is given to you.
Ju do të vendosni në menyrë të barabartë se çfarë të kërcehet.You wiII equaIly decide who dances what.
Shkoni përpara, duke dhënë mendime se çka dëshironi, duke tërhequr eksperiencën jetësore t'ju ndihmon çka dëshironi, dhe pasi që njëher keni vendosur mendoheni vetëm për të, shumica e kohës tuaj do të kalon duke mbledhur informacione, informacione që do t'ju ndihmojnë të vendosni çfarë dëshironi.Go forward, giving thought to what you are wanting, attracting life experience to help you decide what you want, and once you've decided giving thought only onto that, most of your time will be spent collecting data, data that will help you decide what it is you want.
Por puna e vërtet e juaj është që të vendosni se çka dëshironi dhe pastaj të fokusoheni në të, sepse duke u përqendruar tek kjo, ju do ta tërhiqni.But your real work is to decide what you want and then to focus upon it, for it is through focusing upon what you want that you will attract it.
Dhe ju mund të vendosni shpejt... ...sepse njerëzit në barkën tjetër mund të mos jenë kaq të mirë.Oh, and you might wanna decide quickly... ... because the people on the other boat may not be quite so noble.
Ata duhet të vendosin tani si në fund ajo.They must decide now how to end it.
Por kjo nuk është për ata që të vendosin.But that is not for them to decide.
Të gjithë ne duhet të vendosin se çfarë është të bëjë me kohën që është dhënë për të na.All we have to decide is what to do with the time that is given to us.
- Ata po debatojnë që të vendosin nëse ne duhet të të hedhim në lumë.- They're trying to decide if we should throw you in the river.
Nuk mund të vendosja ti Iëshoi apo të provoja diçka të re...Thank you. I couldn't decide whether to keep it up or try something new.
Në fillim luajti me ta... Më detyroi të vendosja se kush do të vdiste e para.He toyed with 'em first... tried to make me decide which order they'd die in.
Mendova që e kishim diskutuar që unë do të isha e zonja të vendosja se si dua ta shpenzoj kohën time dhe jetën time.I thought we had discussed that I would decide how I wanted to spend my time and my life.
Nuk mund të vendosje edhe cfar të bëjë me gjithë ato paratë. duhet te blije cdo gje te tjeret donin.Couldn't even decide what to do with all that money. You had to buy what everybody else wanted.
Gjithsej të mori dy sekonda që të vendosje për ta vjedhur Deklaratën. por nuk mendova se do më duhej t'i thosha personalisht babait për të.It took you all of two seconds to decide to steal the Declaration of Independence. Yeah, but I didn't think I was gonna personally have to tell my dad about it.
Nuk ishte për ty të vendosje.It wasn't for you to decide.
Gjithsej të mori dy sekonda që të vendosje për ta vjedhur Deklaratën.It took you all of two seconds to decide to steal the Declaration of Independence.
Do të doja të mund t'ju ndihmoja, por ai duhet të kishte menduar për pasojat para se të vendoste të bënte një gjë të tillë në shtëpinë time.I wish I could help you, but he should've thought of the consequences before he decided to throw a kegger at my house.
Kjo ishte, para se Zoti të vendoste që njerëzit të flisnin gjuhë të ndryshme... ...pas kullës së Babel.That is, before God decided that man should speak many tongues... ...after the Tower of Babel.
Ndërgjegjja nuk ndryshon.-Çka nëse secili do të vendoste për veten e tij... çfarë është e mirë dhe çfarë e keqe, me vetëdijen e vet.The conscience doesn't. - What if everyone would decide for themselves... what's right and wrong, by his conscience.
Ia latë atij në dorë të vendoste se ç'ishte gjëja më e mirë.So you let him decide what was best.
Kjo ishte, para se Zoti të vendoste që njerëzit të flisnin gjuhë të ndryshme pas kullës së Babel.That is, before God decided that man should speak many tongues after the Tower of Babel.
Kur monedhën e përbashkët Evropiane si monedhë biznesi e futen 11 shtetet e BE-së, (më vonë Euron e futi edhe Greqia), shtetet anëtare, kishin mundësinë që të vendosnin nëse do t'a fusnin euron, apo jo.Before the first introduction of the euro in the eleven countries of the EU (Greece introduced it later) the Member States still had the option to decide whether they would adopt the euro or not.
12 anëtarë jurie duhej të vendosnin për fatin e tij.Twelve jurors were supposed to decide his fate.
Adam po vendoste se kur do bënte lëvizjen e tij.Adam was deciding when to make his move.
Tani, kur të gjithë ju po vendosnit nëse do ta pranonit apo jo ftesën tonë për të luajtur këtë lojë, në thelb, ju po bënit një zgjedhje midis të njohurës dhe të panjohurës.Now, when all of you were deciding whether or not to accept our invitation to play the game, you were, in essence, making a choice between the known and the unknown.
Ndërgjegjja nuk ndryshon.-Çka nëse secili do të vendoste për veten e tij... çfarë është e mirë dhe çfarë e keqe, me vetëdijen e vet.The conscience doesn't. - What if everyone would decide for themselves... what's right and wrong, by his conscience.
Britania e Madhe dhe Danimarka kanë vendosur të ruajnë monedhën e tyre: i dhanë të drejtë të veçantë vetes, e drejtë kjo që ju ju dha mundësinë atyre që për to të mos ishte e domosdoshme dhe e nevojshme futja e euros, ndonëse i plotësonin kriteret konvergjente.The United Kingdom and Denmark decided to keep their nation­al currencies; through negotiations they obtained special status, allowing them to decide when (and if) they would join the euro area.
Ai është një Janki kolonel i cili ka vendosur të na çaj neve në pjesë.Well, you see, he's a Yankee colonel who decided to tear us to pieces.
Rebelat kanë vendosur se ajo urë e mallkuar është çelësi i gjithë këtij territori.- Sure. The rebs have decided that damn bridge is the key to this whole area.
Unë kam vendosur.I've decided.
Ke vendosur të flasësh?Are you decided to talk?
Akoma jam duke vendosur.Still deciding.
Me të gjithë respektin e duhur, zotëri, por ata a nuk jan atje duke vendosur nëse do të na mbyllin?[WlNKY]: All due respect, sir, but are they back there... deciding if they should shut us down?
Tλ ulur aty... duke vendosur nλse do tλ marrλ njλ ηaj tλ gjelbλrt.Sitting there... deciding she's going to have some green tea.

More Albanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

besoj
believe
bëhem
become
bisedoj
talk
përfitoj
gain
sodomizohem
do
shtrembëroj
distort
urinoj
urinate
vazhdoj
continue
veçoj
isolate
put

Other Albanian verbs with the meaning similar to 'decide':

None found.