Vystytis (to develop) conjugation

Lithuanian
14 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
vystausi
I develop
vystaisi
you develop
vystosi
he/she develops
vystomės
we develop
vystotės
you all develop
vystosi
they develop
Past tense
vysčiausi
I developed
vysteisi
you developed
vystėsi
he/she developed
vystėmės
we developed
vystėtės
you all developed
vystėsi
they developed
Past freq. tense
vystydavausi
I used to develop
vystydavaisi
you develop
vystydavosi
he/she used to develop
vystydavomės
we used to develop
vystydavotės
you all used to develop
vystydavosi
they used to develop
Future tense
vystysiuosi
I will develop
vystysiesi
you will develop
vystysis
he/she will develop
vystysimės
we will develop
vystysitės
you all will develop
vystysis
they will develop
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
vystyčiausi
I would develop
vystytumsi
you would develop
vystytųsi
he/she would develop
vystytumesi
we would develop
vystytutesi
you all would develop
vystytųsi
they would develop
Imperative mood
-
vystykis
you develop
-
-
vystykitės
you all develop
-

Examples of vystytis

Example in LithuanianTranslation in English
pažymi, kad šie neteisėti pinigų srautai yra maždaug dešimt kartų didesni už pagalbos, skiriamos besivystančioms šalims tam, kad jos galėtų mažinti skurdą ir vystytis ekonomiškai, pinigų sumą;observes that these illicit monetary outflows are roughly 10 times the amount of aid money going into developing countries for poverty alleviation and economic development;
Be to, visų rūšių novatoriškoms MVĮ, rodančioms ryžtingą siekį vystytis, augti ir tapti tarptautinėmis, yra skirta speciali MVĮ priemonė.In addition, a dedicated SME instrument is targeted at all types of innovative SMEs showing a strong ambition to develop, grow and internationalise.
VVG turėtų mažai paskatų vystytis, tapti nuolatinėmis ir peržengti siauras kaimo plėtros programoje nustatyto vaidmens ribas;LAGs would have little incentive to evolve and become sustainable, and to develop beyond the narrow limits of the role that rural development programme provides for.
Kinijos įstojimas į Pasaulinę prekybos organizaciją, vienintelętarptautinę organizaciją, atsakingą už prekybostarp valstybių taisykles, ir Kinijos prekybos plėtra yra visų pirma teigiamas įvykis: didelėbesivystanti šalis iš tikro pradeda vystytis.This fact, and the development of Chinese trade, bear witness to an encouragingphenomenon: namely, that a large developingcountry is really beginning to develop.
Manome, kad ypač svarbu buvo leisti projektui natūraliai vystytis.We think it was essential to allow the project to develop organically.
Jei tie norai yra patenkinti, mes vystomės... į žmones, kurie yra užjaučiantys... ir kooperatyvas ir kas turi jaudinimąsi kitiems žmonėms.If those needs are met, we develop... into people who are compassionate... and cooperative and who have empathy for other people.
Remiantis pirmiau pateiktais skaičiais, nuspręsta, kad buvo akivaizdžių prekybos pobūdžio pokyčių, kurie prasidėjo ankstesnio tyrimo metu, po kurio buvo įvestos esamos priemonės aptariamų produktų, kurių kilmės šalis yra KLR, importui, ir greitai vystėsi po šių priemonių įvedimo.From the figures above, it is concluded that there has been a clear change in the pattern of trade which started with the previous investigation leading to the imposition of the existing measures on imports of the product concerned originating in the PRC and developed rapidly after the imposition of these measures.
Visi kiti rodikliai vystėsi neigiama kryptimi.All other indicators developed negatively.
Tačiau net per šį 2000–2002 m. laikotarpį kainos nukrito 13,7 %, ir, nepaisant nedidelio sąnaudų sumažėjimo 2002 m. (kurį iš dalies nulėmė didesnis pajėgumų panaudojimas ir aukštesnis našumas), pelningumas smuko nuo 7,3 % 2000 m. iki – 3,3 % 2001 m. ir – 2,5 % 2002 m. NKG ir grynųjų pinigų srautai per šį laikotarpį taip pat vystėsi neigiama kryptimi.However, even in this period prices fell by 13,7 % between 2000 and 2002, and despite a small decrease in costs in 2002 (partly due to higher capacity utilisation and better productivity), this appears to have led to a fall in profitability from 7,3 % in 2000 to losses of – 3,3 % and – 2,5 % in 2001 and 2002. ROCE and cashflow also developed negatively in this period.
Visiškai atvirkščiai, TCCA rinka vystėsi labai dinamiškai.On the contrary, the TCCA market developed in a very dynamic way.
Todėl priemonės galėtų padaryti ir tam tikrą stabilizuojantį poveikį vartotojų rinkoje, kuri per pastaruosius metus sparčiai vystėsi su daugybe joje veikiančių ir tarpusavyje konkuruojančių bendrovių.Thus, measures could have some stabilising effect on the downstream market which rapidly developed these last years with a lot of companies now operating and competing to each other.
Jie taip pat turi daryti daug kitų prielaidų, pavyzdžiui, kiek iškastinio kuro mes sudeginsime ateityje, kiek Žemėje bus gyventojų ir kaip vystysis įvairių šalių ekonomika.They must also make many other presumptions, for example how much fossil fuel we will burn in the future, how many people will live on Earth, and how economies will develop.
Nervų darvinizmo sąvoka tiesiog reiškia... kad žiedinės trasos, kurios gauna tinkamą įvestį nuo aplinkos. vystysis optimaliai ir tie, kurie nedaro... ar nesivystys optimaliai ar galbūt visai ne.The concept of Neural Darwinism simply means... that the circuits that get the appropriate input from the environment... will develop optimally and the ones that don't... will either not develop optimally or perhaps not at all.
Be to, paskutinis svarbus dalykas – kaip Bendrijos pramonė vystytųsi, jei nebūtų taikomos kompensacinės priemonės, ir ar yra galimybė, kad žala pasikartos.Moreover, what is ultimately relevant is how the Community industry would develop in the absence of countervailing measures and whether there is a likelihood of a recurrence of injury.

More Lithuanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

dėstyti
teach
mąstyti
think
pustyti
whet
uostyti
sniff
vartyti
flip
vartytis
roll
vykdyti
perform
vystyti
develop

Similar but longer

išvystyti
develop (something)

Random

apmokyti
instruct
atsakyti
respond
prilipdyti
stick
purenti
hoe
snerkšti
snort
sukirsti
chop up
sušilti
warm up
užsisakyti
order
užtikti
come upon
vienodinti
make similar

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'develop':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In