Zhvilloj (to develop) conjugation

Albanian
71 examples

Conjugation of eiti

Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present tense
zhvilloj
I develop
zhvillon
you develop
zhvillon
he/she/it develops
zhvillojmë
we develop
zhvilloni
you all develop
zhvillojnë
they develop
Past tense
zhvillova
I developed
zhvillove
you developed
zhvilloi
he/she/it developed
zhvilluam
we developed
zhvilluat
you all developed
zhvilluan
they developed
Future tense
do të zhvilloj
I will develop
do të zhvillosh
you will develop
do të zhvillojë
he/she/it will develop
do të zhvillojmë
we will develop
do të zhvilloni
you all will develop
do të zhvillojnë
they will develop
Imperative tense
-
zhvillo
you develop
-
-
zhvilloni
you all develop
-
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present imperfect tense
zhvilloja
I was developing
zhvilloje
you were developing
zhvillonte
he/she/it was developing
zhvillonim
we were developing
zhvillonit
you all were developing
zhvillonin
they were developing
Past perfect tense
kam zhvilluar
I have developed
ke zhvilluar
you have developed
ka zhvilluar
he/she/it has developed
kemi zhvilluar
we have developed
keni zhvilluar
you all have developed
kanë zhvilluar
they have developed
Past pluperfect tense
pata zhvilluar
I had developed
pate zhvilluar
you had developed
pati zhvilluar
he/she/it had developed
patëm zhvilluar
we had developed
patët zhvilluar
you all had developed
patën zhvilluar
they had developed
Future perfect tense
do të kem zhvilluar
I will have developed
do të kesh zhvilluar
you will have developed
do të ketë zhvilluar
he/she/it will have developed
do të kemi zhvilluar
we will have developed
do të keni zhvilluar
you all will have developed
do të kenë zhvilluar
they will have developed
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Subjunctive present tense
të zhvilloj
I develop
të zhvillosh
you develop
të zhvillojë
he/she/it develop
të zhvillojmë
we develop
të zhvilloni
you all develop
të zhvillojnë
they develop
Subjunctive past tense
të zhvilloja
I develop
të zhvilloje
you develop
të zhvillonte
he/she/it develop
të zhvillonim
we develop
të zhvillonit
you all develop
të zhvillonin
they develop
Subjunctive past perfect tense
të kem zhvilluar
I have developed
të kesh zhvilluar
you have developed
të ketë zhvilluar
he/she/it have developed
të kemi zhvilluar
we have developed
të keni zhvilluar
you all have developed
të kenë zhvilluar
they have developed
Subjunctive past pluperfect tense
të kisha zhvilluar
I have developed
të kishe zhvilluar
you have developed
të kishte zhvilluar
he/she/it have developed
të kishim zhvilluar
we have developed
të kishit zhvilluar
you all have developed
të kishin zhvilluar
they have developed
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Conditional present tense
do të zhvilloja
I would develop
do të zhvilloje
you would develop
do të zhvillonte
he/she/it would develop
do të zhvillonim
we would develop
do të zhvillonit
you all would develop
do të zhvillonin
they would develop
Conditional past perfect tense
do të kisha zhvilluar
I would have developed
do të kishe zhvilluar
you would have developed
do të kishte zhvilluar
he/she/it would have developed
do të kishim zhvilluar
we would have developed
do të kishit zhvilluar
you all would have developed
do të kishin zhvilluar
they would have developed
Optative present tense
zhvillofsha
I may develop
zhvillofsh
you may develop
zhvilloftë
he/she/it may develop
zhvillofshim
we may develop
zhvillofshit
you all may develop
zhvillofshin
they may develop
Optative past perfect tense
paça zhvilluar
I may have developed
paç zhvilluar
you may have developed
pastë zhvilluar
he/she/it may have developed
paçim zhvilluar
we may have developed
paçit zhvilluar
you all may have developed
paçin zhvilluar
they may have developed
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Admirative present tense
zhvilluakam
I (apparently) develop
zhvilluake
you (apparently) develop
zhvilluaka
he/she/it (apparently) develops
zhvilluakemi
we (apparently) develop
zhvilluakeni
you all (apparently) develop
zhvilluakan
they (apparently) develop
Admirative past tense
zhvilluakësha
I (apparently) developed
zhvilluakëshe
you (apparently) developed
zhvilluakësh
he/she/it (apparently) developed
zhvilluakëshim
we (apparently) developed
zhvilluakëshit
you all (apparently) developed
zhvilluakëshin
they (apparently) developed
Admirative past perfect tense
paskam zhvilluar
I (apparently) have developed
paske zhvilluar
you (apparently) have developed
paska zhvilluar
he/she/it (apparently) has developed
paskemi zhvilluar
we (apparently) have developed
paskeni zhvilluar
you all (apparently) have developed
paskan zhvilluar
they (apparently) have developed
Admirative pluperfect tense
paskësha zhvilluar
I (apparently) had developed
paskëshe zhvilluar
you (apparently) had developed
paskësh zhvilluar
he/she/it (apparently) had developed
paskëshim zhvilluar
we (apparently) had developed
paskëshit zhvilluar
you all (apparently) had developed
paskëshin zhvilluar
they (apparently) had developed
participle
gerund present
gerund past
Other
zhvilluar
developed
duke zhvilluar
developing
duke pasë zhvilluar
having developed

Examples of zhvilloj

Example in AlbanianTranslation in English
Po ngrihen njësi Task Force për të zhvilluar kundërzbulimin, antikontrabandën e lëvizshme, gjithashtu komponentët hetues dhe hetusit po nxiten të lënë pas"revizionimet post zhdoganimit" dhe të përdorin metodamë praktike në hetimevet kriminale.Task forces arebeing set up to develop intelligence, mobile anti-smugglingand investigation components, while investigators arebeing encouraged to further develop “post clearanceaudit” skills and move into the area of proactive criminalinvestigations.
Ato kanë filluar të përdorin informacionin dhe teknologjinë më të mirë në dispozicion dhe burimet e komunikimit, për të zhvilluar rrjedhjen e informatave nga instrumentet in-situ deri te vrojtimi i tokës me senzorë të specializuar.They are beginning to use the best available information and communication technologies and sources to develop information flows from in-situ instruments to Earth observation with specialised sensors.
Fëmija i post-traumës do formojë lidhje të para për të zhvilluar një ndjesi të besimit kryesor dhe për të ruajtur një ndjesi shprese dhe kuptimi në jetë.[ GlRL SOBS ] The post-trauma child will form primary attachments... ...to develop a sense of basic trust... ...and to preserve a sense of hope and meaning in Iife.
Kam për të zhvilluar mohimin. është në rregull, Marta.I have to develop the negatives. It's okay, Marta.
Në qoftë se doni të dilni ... ju ca mësime për të zhvilluar ato aftësitë e komunikimit.If you want out... you'll have to develop those communication skills.
Vetëm fotografova dhe shkova në shtëpi që t'i zhvilloj.I just took the shots and went straight home to develop.
Vazhdo. nëse deshiron të mësosh Kung Fu, duhet të zhvilloj shpejtesin, precizitetin dhe forcen."My student"! If you really learn is kong-fu ... ... should develop speed, precision and strength.
Shiko, vëndi është pak i shtrenjtë prandaj nuk munda ta zhvilloj menjëherë por pasi të shes pronën Ferringo mendova se të paktën mund të vendos një pagesë mbi të dhe të kem ende para të mbetura për gostinë në Santa Barbara.Look, the land is a little pricey, so I couldn't develop it right away... ...but once I sell the Ferrigno estate... I figured out I could at least put a down payment on it... ...and still have enough money left over for the reception in Santa Barbara.
Bëhet pronar për çdo gjë që unë zhvilloj me paratë e tyre.Owned the patent on whatever I developed with their money.
Vetëm të mund ta zhvilloj këtë film.If I can just get this film developed.
Më erdhi në mendje kur po përpiqesha të klasifikoj specien tuaj. . . . . .dhe kuptova. . . . . .se në fakt nuk jeni aspak gjitarë. Çdo gjitar në këtë planet. . . . . .instiktivisht zhvillon një ekulibër me natyrën përreth.Every mammal on this planet... ...instinctively develops an equilibrium with the surrounding environment.
Si e zhvillon muskulin tresh?Wow! How do you develop your triceps?
Pra zhvillon më shumë terrorist, kjo është.So it develops more terrorists, and that's it.
Kam qenë kreu i sigurisë në objektin e fshehtë të tekonologjisë së lartë të quajtur "Koshere". Një laborator gjigant nëntokësor që zhvillon armatim eksperimental viral.I was head of security at a secret high-tech facility called the Hive a giant underground laboratory developing experimental, viral weaponry.
Megjithatë nuk ka dyshim se përmes disa përvojave të veçanta ne mund të zhvillojmë një substancë të përkryer në veten tonë.And yet I am certain there is no doubt that through certain experiences we can develop a very fine substance in ourselves.
- Po për naftën tonë? ...faktin se do ta zhvillojmë zonën.- What about our oil? ...we're going to develop a lease.
Puna jonë me këto kafshë na ka ndihmuar të zhvillojmë... ...antibiotik të rinjë, pesticide të përparuara, ...dhe një feromon të ri e të fuqishëm i cili i ndez kafshët për çiftim... ...dhe quhet H 2 O 9.Our work with these animals has helped us develop new antibiotics, advanced pesticides and a powerful new pheromone which drives animals to mate called compound H2O9.
Kështu, ne jemi të bindur që po zhvillojmë të duhurën.That way, we can be certain that we're developing the correct one.
Nëse ne zhvillojmë vetëm një enzimë, ç'do të ndodhë nëse zgjedhim të gabuarën?If we develop only one enzyme, what would happen if we guessed the wrong one?
A po zhvilloni armë bërthamore?Are you developing nuclear weapons?
Kompanitë shqiptare po zhvillojnë eksportet e tyre ndërkohë që vendi përmirëson proçedurat e tij për standartizimin, testimin e çertifikimit dhe inspektimin.Projektet e mbështetura në këtë drejtim fokusohen në survejimin e tregut, monitorimin e ujrave bregdetare ku prodhohen molusqet, dhe inspektimin veterinardhe fotosanitar.Albanian companies are developing their exports as the country improvesits procedures on standardisation, certification testing and inspection.Projects supported here focus on market surveillance, marking of animals,monitoring of coastal waters where molluscs are produced, and veterinaryand phytosanitary inspection.
Programet e reja po ripërforcojë gjyqësorin dhepolicinë kufitare, po zhvillojnë efikasitetin e rrjetit energjitik, po rrisin trajtimin eujrave të zeza, po modernizojnë kontrollin veterinar të kafshëve, dhe po nxisinorganizatat qeveritare.New programmes are reinforcing thejudiciary and border police, developing energy efficiency, expanding wastewater treatment, upgrading animal health controls and promoting nongovernmental organisations.
Disa prej tyre po zhvillojnë leksione coliforme.Some are rapidly developing coliform lesions.
Ata që punojnë bashkë zhvillojnë një simpati për njëri tjetrin qoftë kjo fizike apo edhe emocionale.Coworkers often develop physical and emotional attractions for one another.
Koncepti i Darvinizmit nervore thjesht do të thotë ... se qarqeve që të merrni e duhur të dhëna nga mjedisi ... do të zhvillojnë miri dhe ato që nuk ... ose nuk do të zhvillojë miri ose ndoshta jo në të gjitha.The concept of Neural Darwinism simply means... that the circuits that get the appropriate input from the environment... will develop optimally and the ones that don't... will either not develop optimally or perhaps not at all.
Vetëm sa i zhvillova.- Just got them developed.
Këtë program e zhvilloi ushtria. që ushtarët të mësojnë të qëllojnë dhe të vrasin.That’s why the military developed dream sharing. It was a training program for soldiers to shoot, stab and strangle each other... ...and then wake up.
Një serum të cilin e zhvilluam... ishte shumë premtues.One serum we developed was very promising.
Megjithatë... Besojmë që kanë zhvilluat anti pengesë dhe me këtë kanë bërë kot punën tonë.However, we believe they have developed anti-jamming device.
Në atë kohë, kur gjarprit lindën në një mjedis me gjitarë shumë të mëdhenj, Ku u zhvilluan çakalle kanë pasur përparësi të madhe mbi ata që nuk kanë pasur.Back then, these snakes were born into an environment with very large mammals, so the diamondbacks that developed a rattle had a big advantage over those that didn't.
Gjatë shekujve në vazhdim ata e zhvilluan këtë komunitet në një vend ku mund t'i shmangeshin ndjekjes.Over the next hundred years they developed this community Where they could feel safe from persecution.
Talentet e tij u zhvilluan më mirë.His talents developed later.
♪ Autotrofët filluan të lindin, Neandertalët zhvilluan mjetet ♪♪ The autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools ♪
Koncepti i Darvinizmit nervore thjesht do të thotë ... se qarqeve që të merrni e duhur të dhëna nga mjedisi ... do të zhvillojnë miri dhe ato që nuk ... ose nuk do të zhvillojë miri ose ndoshta jo në të gjitha.The concept of Neural Darwinism simply means... that the circuits that get the appropriate input from the environment... will develop optimally and the ones that don't... will either not develop optimally or perhaps not at all.
Koncepti i Darvinizmit nervore thjesht do të thotë ... se qarqeve që të merrni e duhur të dhëna nga mjedisi ... do të zhvillojnë miri dhe ato që nuk ... ose nuk do të zhvillojë miri ose ndoshta jo në të gjitha.The concept of Neural Darwinism simply means... that the circuits that get the appropriate input from the environment... will develop optimally and the ones that don't... will either not develop optimally or perhaps not at all.
Ne po zhvillonim një ilaç...We were developing a drug...
Motra ime, përpiqej të kontrabandoj jashtë një mostër të virusit, që ata po zhvillonin.My sister was going to smuggle out... a sample of the virus they were developing.
Bota ka zhvilluar shumë arenën politike në këtë ... ... por imperializëm amerikan, mbi të gjitha ... ... ka bërë njerëzit të besojnë se bashkëjetesë paqësore se ... ... është e drejtë ekskluzive të botës së vendeve më të fuqishme.The world has developed a great deal in this political arena... ...but American imperialism, above all... ...has led people to believe that peaceful coexistence... ...is the exclusive right of the world's most powerful nations.
Raportet janë të frikshme, që ai ka zhvilluar armë sekrete... për të cilat e dijmë që duhemi që ti kapim që ta ruajmë mënyrën tonë të jeteses.Most distressing are the reports... that he has developed a top-secret weapon... which we feel we must capture to preserve our way of life.
Për shembull, ju duhet ta dini se ai ka zhvilluar një miqësi me një farë fqinjin tuajë.For instance, you should know he has developed a friendship with a certain neighbor of yours.
Me fat për ju, ne kemi zhvilluar.Lucky for you, we have developed.
Së pari, administrojmë vaksinën që kemi zhvilluar, pastajmë fusim një VE joaktive brenda trupit.First, we administer the vaccine we have developed, then an inactive EV inside the body.
Ne kemi zhvilluar teknologjinë e cila është absolutisht e paparë.We have developed technology that is absolute cutting edge.
A nuk do të Zilgai pa kuptim ... Të gjithë ju keni zhvilluar ky kompleks persekutim.Don't be silly Zilgai... all of you have developed this persecution complex.
Të gjithë ju keni zhvilluar ky kompleks persekutim.all of you have developed this persecution complex.
Vazhdo. nëse deshiron të mësosh Kung Fu, duhet të zhvilloj shpejtesin, precizitetin dhe forcen."My student"! If you really learn is kong-fu ... ... should develop speed, precision and strength.
Do mendohem, të zhvilloj një ngjarje të bazuar në birin e Arthur Miller .I'd thought about, developing a story based on Arthur Miller's son.
E di sa më është dashur të zhvilloj këtë?Do you know how long it took me to develop that?
nëse deshiron të mësosh Kung Fu, duhet të zhvilloj shpejtesin, precizitetin dhe forcen.If he is ready to learn the Kung Fu, he must develop the speed, accuracy and power.
Nuk mundem të zhvilloj marrëdhënie personale me djelmoshat.I can't develop personal relationships with these guys.
Koncepti i Darvinizmit nervore thjesht do të thotë ... se qarqeve që të merrni e duhur të dhëna nga mjedisi ... do të zhvillojnë miri dhe ato që nuk ... ose nuk do të zhvillojë miri ose ndoshta jo në të gjitha.The concept of Neural Darwinism simply means... that the circuits that get the appropriate input from the environment... will develop optimally and the ones that don't... will either not develop optimally or perhaps not at all.
Megjithatë nuk ka dyshim se përmes disa përvojave të veçanta ne mund të zhvillojmë një substancë të përkryer në veten tonë.And yet I am certain there is no doubt that through certain experiences we can develop a very fine substance in ourselves.
Puna jonë me këto kafshë na ka ndihmuar të zhvillojmë... ...antibiotik të rinjë, pesticide të përparuara, ...dhe një feromon të ri e të fuqishëm i cili i ndez kafshët për çiftim... ...dhe quhet H 2 O 9.Our work with these animals has helped us develop new antibiotics, advanced pesticides and a powerful new pheromone which drives animals to mate called compound H2O9.
Është besimi im se qëllimi ynë këtu është të zhvillojmë dhuntitë tona të paramendimit dhe të mësojmë si të bëhemi krijues efektivë.It is my belief that our purpose here... is to develop our gifts of intentionality... and learn how to be effective creators.
Së fundmi i kemi zgjeruar kërkimet tona në Antarktidë... duke shpresuar që të zhvillojmë burime energjie të lira dhe të ripërtëritëse... që mund të eliminojë varësinë e botës nga karburantet e prapambetur.We recently expanded our research facility in Antarctica… in the hope of developing cheap, renewable sources of energy… that we might eliminate the world's reliance on fossil fuels.
Dhe më vonë, do të zhvillojmë...And later, we will further develop...
Koncepti i Darvinizmit nervore thjesht do të thotë ... se qarqeve që të merrni e duhur të dhëna nga mjedisi ... do të zhvillojnë miri dhe ato që nuk ... ose nuk do të zhvillojë miri ose ndoshta jo në të gjitha.The concept of Neural Darwinism simply means... that the circuits that get the appropriate input from the environment... will develop optimally and the ones that don't... will either not develop optimally or perhaps not at all.
Nëse ju merrni një fëmijë me të përkryer sy të mirë në lindje ... dhe ju vënë atë në një dhomë të errët për pesë vjet ... ai do të jetë i verbër pas për pjesën tjetër të jetës së tij ... sepse qarqeve e vizionit të kërkojë valët e lehta për zhvillimin e tyre ... dhe pa se edhe rudimentare ... e qark pranishëm dhe aktive në lindje ... do atrofi dhe vdesin dhe atyre të reja nuk do të zhvillojnë.If you take a child with perfectly good eyes at birth... and you put him in a dark room for five years... he will be blind thereafter for the rest of his life... because the circuits of vision require light waves for their development... and without that even the rudimentary... circuit's present and active at birth... will atrophy and die and new ones will not develop.
Jo, robotët mund të zhvillojnë emocione njerëzore.No, robots can develop human feelings.
Dhe ishte i interesuar të zhvillonte... ...teoremat kryesore të llogarive sa më rreptësisht të ishte e mundur.And was concerned with developing the basic theorems of the calculus as rigorously as possible.
Dhe ishte i interesuar të zhvillonte... ...teoremat kryesore të llogarive sa më rreptësisht të ishte e mundur. Ndonjë pyetje?And was concerned with developing the basic theorems of the calculus as rigorously as possible.
I thash të zhvillonte interesa tjera, sikur të lexonte fjalorin për të përmirësuar gjuhën e tij dhe të voziste biçikletën, gjë që, deri tani ka funksionuar për mrekulli.I told him to develop other interests, like reading the dictionary to improve his vocabulary and bicycle riding, which so far has worked wonders.
Dhe ishte i interesuar të zhvillonte teoremat kryesore të llogarive sa më rreptësisht të ishte e mundur.And was concerned with developing the basic theorems of the calculus as rigorously as possible.
Do të ishte e pamundur për ne që të zhvillonim planin tonë për botën nëse do të ishim subjekt i dritave të shtypit gjatë këtyre viteve.It would have been impossible for us to develop our plan for the world if we had been subjected to the lights of publicity during those years.
Do të zhvillonim një sistem për të ecur mbi tokë dhe do të gjuanim dhunshëm ty dhe familjen tënde.We've developed a system to establish a beachhead and aggressively hunt you and your family.
Ylli është mbipeshë, i kemi bërë gropën buxhetit, dhe Karkalecosauri që kemi krijuar duket se ka zhvilluar vetë një personalitet të lig.The star's overweight, we're way over budget, And the grasshopperaptor we built Seems to have developed an evil mind of its own.
Me fal Petra, A eshte darke ajo per çfare folem... ...kjo jave do te ishte e mrekullueshme... ...softweri i kompjuterit qe e kam zhvilluar , per te cilin kemi folur... do te ishte mire te mos presim shume sepse, dikush mund te na vjedh idene.Excuse me Petra, it's that dinner we talked about... ...this week would be nice, because... ...the computer software I developed, that we've talked about... it would be better not to wait too long, somebody could steal the idea.
Trupat kanë zhvilluar një kod të ri bazuar në gjuhën e tyre.The Corps has developed a new code based on their language.
Magjistarët në malet.. Al Magreb... Kan zhvilluar sistemin me orientim sonik.The Bedouin monks of The Al Maghreb mounTains... developed a sysTem of sonic chanTing.
Kam dëgjuar se ka zhvilluar një interes të papritur... ...në agrikulturë.I hear he's developed a sudden interest in agriculture.
Unë jam duke zhvilluar një linjë me reçel dhe marmalatë të shijshme.I am developing a line of delicious jams and jellies.

More Albanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

çliroj
free
dashuroj
love
ëndërroj
dream
pëlqej
please
pranoj
accept
zbeh
fade
take
zgjoj
wake up
zhvillohem
evolve
zhvirgjërohem
do

Other Albanian verbs with the meaning similar to 'develop':

None found.
Learning languages?